PROGRAM AAG

glava aag

 

 

PROGRAM DELA Alpe Adria Green OD LETA 2016 DO 2020 LETA

PROGRAM RADA Alpe Adria Green OD 2016. GODINE DO 2020 GODINE

 

Na osnovi dolgoročnega programa ALPE ADRIA GREEN v letu 2016 do leta 2020 in pristopnih članic  in iz njih izhajajočih nalog bomo v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 dejavni na naslednjih prednostnih področjih:

 

Na osnovi dugoročnog programa ALPE ADRIA GREEN izmedju godine 2016-2020 i pristupnih članova namen je, da radimo na sledečim prioritetnim nalogama:

 

 1. Nadaljevali bomo z organizacijsko mrežo podružnic AAG in sekcij v državah kjer deluje ter krepili delovanje AAG. Spodbujali bomo prebivalce, da se vključijo v ekološko gibanje in ustanavljali organizacijske oblike dela na terenu, razširjali možnosti posameznega in kolektivnega članstva (društva, CI, podjetja,…)v AAG-u.

Nastavit ćemo sa organizacijskom mrežom i odeljaki u državama gde smo več aktivni i jačat čemo funkcionisanje AAG. AAG mora da ohrabruje stanovnike, da se uključio u ekološki pokret. Moraju se postaviti i organizacijske forme rada na terenu, treba da se razšire mogučnosti za jedinstveni rad i kolektivnog članstva (udruženja, tvrtke, preduzeća, civilina inicijativa, …) u AAG-u.

 

 1. Komisije pri AAG bomo okrepili s strokovnjaki in aktivisti.

Komisije u AAG mi ćemo ojačati  sa stručnjacima i aktivistima.

 

 1. Sodelovali bomo z lokalnimi društvi za varstvo okolja in narave, lokalnimi občinami, predstavniki ministerstev, vlade,….

Sarađivati ćemo s lokalnim udrugama za zaštitu okoliša i prirode, općinama, predstavnici ministarstava i vlade, …

 

 1. Vzpostavili in nadaljevali mednarodne stike s sorodnimi ekološkimi, zdravstvenimi in mirovnimi gibanji, fundacijami in strankami (Greenpeace, REC, ICASA, Prijatelji planeta, Antiatom, Mladi Evrope, Milieu Defensie, itd.). .

Uspostaviti i nastaviti međunarodne kontakte sa sličnim ekološkim, zdravstvenim i mirovnim pokreti,fundacijami i sa organizacijama (Greenpeace, REC, ICA, prijatelji           planeta, Antiatom, mladi Europe, Milieu Defensie, itd).

 

 1. Posredovali javne pobude, predloge in zahteve ustreznim državnim institucijam o vseh spornih ekoloških vprašanjih.

Mi ćemo dati  javne inicijative, prijedloze i zahtjeve državnim institucijama na svim spornim ekološkim pitanjima.

 

6. Izdajali bomo elekronski časopis »HRAST«, ter prenovili elektronske informacije.

Izdati ćemo elektronske novine » HRAST« i redizajnirati elektronske informacije.

 

 1. Izvajali projekt »EKOLOŠKE PATRULJE«,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje .

Izvesti ćemo projekt   »EKOLOŠKE PATRULJE«, kao stručni nadzor nad svima potencialnima eko područjima, gde se AAG nalazi i aktivno radi.

 

 1. Sodelovali s posameznimi poslanci in strankami v parlamentih glede ekoloških vprašanj in zahtevali poseben status v EU.

Surađivati s pojedinim zastupnicima i strankama u parlamentu o ekološkim pitanjima i  koja zahtijevaju poseban status u EU.

 

 1. Sodelovali bomo z upravami podjetij, ki onasnežujejo naravo in poizkusili na civiriziran način z mediacijami rešiti odprta vprašanja.

Surađivati s upravama tvrtki koje zagađuju prirodu i pokušati na civiliziran način  rješavati  otvorena pitanja.

 

 1. Vodili bomo akcije odstranitve črnih odlagališč, organizirali lastne čistilne akcije spomladanskega urejanja in okolja v okviru projektov “Moja država- lepa, urejena in čista”.

Mi ćemo voditi kampanju za uklanjanje ilegalnih odlagališta, organizirat ćemo akcije za uređivanje okoline u okviru projekta “Moja država- lepa, urejena in čista”.

 

 1. Pripravili in izvajali ekološke akcije v okviru obeležitve svetovnega dneva voda (22.03.), svetovnega dneva zdravja (07.04.), dneva Zemlje (22.04.), dneva varstva okolja (05.06.) ter pomembnejše svetovne dneve (vode, hrane, dan brez avta, boja proti kajenju, AIDS-u itd.),….

Pripremiti i implementirati ćemo djelovanje na okoliš u okviru proslave Svjetskog dana voda (03.22.), Svjetskog dana zdravlja (07.04.), Dan planeta Zemlje (22.04.), Svjetski dan zaštite okoliša (05.06.) velikih globalnih dana (voda, hrana, dan bez automobila , borba protiv pušenja, AIDS-a, itd) ….

 

 1. Pripravili bomo posvet o zaščitenih območjih, narodnih parkih in Naturi 2000

Mi ćemo pripremiti konferenciju o zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima i Naturi 2000

 

 1. Pripravili in izvajali bomo projekte okoljske vzgoje odraslih in mladine.

Mi ćemo pripremiti i implementirati  projekte obrazovanja za okoliš za odrasle i mlade.

 

 1. Izobraževanje in osveščanje otrok in mladine na področju zdravega življenja

Edukacija i podizanje svijesti djece i mladih za zdrav život

 

 1. Izobraževanje in organizacija predavanj s področja zdrave prehrane in lokalne pridelave hrane.

Osposobljavanje i organizacija predavanja u području zdrave prehrane i lokalne proizvodnje hrane.

 

 1. V sodelovanju z občinami bomo poizkušali dobiti zemljišča za samooskrbo za hrano prebivalcev.

U suradnji s općinama, pokušat ćemo dobiti zemlju za uzgoj za samodostatnost stanovništva.

 

 1. Organizirali bomo predavanja iz varstva okolja in zdravega življenja za otroke in odrasle

Mi ćemo organizirati predavanja o zaštiti okoliša i zdravog života za djecu i odrasle

 

 1. Organizirali bomo dramske igrice, ki bodo vzgajale otroke in mladino v okoljevarstvenem duhu.

Mi ćemo organizirati dramatične igre koje će educirati djecu i mlade u duhu zaštite okoliša i prirode.

 

 1. Nadaljevali z mesečno akcijo »ČRNA LISTA«, na kateri bomo na predlog članov in drugih objavili najbolj neekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove.

Nastavit s mjesečnom kampanjom “ČRNA LISTA”, na koji će biti na prijedlog članova i drugih poštanskih većina neekoloških orijentiranih pojedinica, tvrtka i institucija.

 

 1. Nadaljevali z mesečno akcijo »ZELENA LISTA«, «, na kateri bomo na predlog članov in drugih objavili najbolj ekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove.

Nastavit s mjesečnom kampanjom “ZELENA LISTA”, gdje ćemo objaviti, na prijedlog članova i drugih najviše ekološki orijentiranim pojedincima, tvrtkama i institucijama.

 

 1. Organizirali bomo protestne in druge akcije, če ne bomo mogli doseči ciljev z mediaciskimi metodami in razgovori.

Mi ćemo organizirati prosvjede i druge akcije, ako nismo u mogućnosti postići ciljeve mediaciskimi metoda i intervjua.

 

 1. Sodelovali bomo z lokalnimi občinami pri iskanju rešitev za centralna odlagališča odpadkov in njihovem delovanju.

Mi ćemo raditi s lokalnim zajednicama kako bi pronašli rješenja za centralna odlagališta otpada i njihovu izvedbu.

 

 1. Povečali bomo boj proti podnebnim spremembam z raznimi protestnimi akcijami, če bo potrebno pa tudi z ostrejšimi metodami.

Mi ćemo pojačati borbu protiv klimatskih promjena kroz razne akcije, ako je potrebno i uz oštrije metode.

 

 1. Vzpostavili bomo intervencijsko ekološko skupino, ki bo delovala v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezala vse podružnice, da čim prej reši problem.

Mi ćemo uspostaviti ekološku intervencijsku grupu koja će raditi u krizini ekološki situaciji u svaki zemlji AAG i koja če riješiti problem što je prije moguće.

 

 1. Ščitili bomo območja, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih.

Zaštiti ćemo područja koja su zaštićena nacionalnim, međunarodnim propisima i ugovorima.

 

 1. Sodelovali bomo z vsemi verskimi in drugimi skupnostmi, ki med drugim delujejo tudi na ekološkem področju.

Mi ćemo raditi sa svim vjerskim i drugim zajednicama, koji su također aktivni u ekološkom području.

 

 1. Na internetu bomo pričeli izvajati seminarje in  izobraževanja za občane

Na internetu, mi ćemo početi provoditi obuku i obrazovanje za građane

 

 1. Sodelovali in pomagali pri pripravi lokalnih agend  za občine in na drugih okoljskih projektih (sevanja, vetrne elektrarne, odlagališča, ČN …).

Participirati i pomoći u pripremi lokalnih agendi za općine i druge projekte za zaštitu okoliša (zračenja, vjetroelektrana, odlagališta, pročišćavanje otpadnih voda …).

 

 1. AAG bo podelila priznanja ekološko ozaveščenim podjetjem, vrtcem, šolam, fakultetam ter drugim vzgojno izobraževalnim ustanovam.

AAG će podjelit nagrade eko-svjesnim tvrtkam, vrtićem, školam, fakultetam i ostalim obrazovnim ustanovama.

 

 1. Pričeli bomo izvajati mednarodno opozorilno akcijo »Prižgimo sveče za naše okolje«, na degradiranih in zdravju škodljivih območjih.

Mi ćemo početi provoditi međunarodnu kampanju s upozorenjem “Prižgimo sveče za naše okolje”, na degradiranim i neekološkim prostorima.

 

 1. S projekti za sredstva bomo kandidirali na državni in mednarodni ravni. Projekti će se natjecati na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

 1. Vključili se bomo v vse projekte za katere bomo menili ali bomo pozvani s strani občanov, da ogrožajo človeško zdravje in življenje.

Mi ćemo biti uključeni u sve projekte za koje mislimo, da su prijetna ljudskom zdravlju i životu ili ćemo biti pozvani sa strane građana.

 

 1. Zastopali bomo CI, društva in posameznike pred upravnimi organi v posameznih državah in na ravni EU.

CI, društva i pojedinciće biti zastupljeni pred upravnim tijelima u svakoj zemlji i na nivou EU .

 

 1. Sodelovali bomo z varuhi za človekove pravice.

Participirati čemo sa ombudsmanom

 

 1. Izvajali bomo meritve kakovosti vode in kakovosti zraka.

Mi ćemo izvoditi mjerenja kvalitete vode i kvalitete zraka.

 

 1. Sestavni del programskih osnov za leto od 2016 do 2020 bodo tudi programi, ki jih pripravijo nosilna društva AAG v posameznih državah, članice, sekcije oziroma projektne skupine AAG.

Sastavni dijelovi programske baze od godine 2016 do 2020 bit će programi, koje če izvući udruga AAG u pojedinim zemljama, državama, dijelovima i projektnim grupama AAG.

 

Delovanje Alpe Adria Green bo še naprej v glavnem slonelo na izkušnjah in znanju naših članov in simpatizerjev AAG »ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK«:
Djelovanje Alpe Adria Green nastavit će se uglavnom na iskustvu i znanju naših članova i simpatizera AAG “ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK”:

 •  slovenskih in tujih strokovnjakov /

slovenskih i stranih eksperta

 • podjetij in različnih organizacij /

tvrtka i različitih organizacija

 •  in ostalih, ki želijo, da Jugovzhodna Evropa postane čista družba in kot taka postane zgled Evropi in širše. /

i ostalih što žele, da jugoistočna Evropa postane više ekološka i kao takva  uzor Evropi i šire.

 

Celotni regiji v Jugovzhodni Evropi in ostalim bomo pokazali in dokazali da: / Cijeli regiji u jugoistočnoj Evropi i svim ostalim, mi čemo pokazati i dokazati,  da:

 1. delujemo popolnoma drugače, od profitnih organizacij. AAG porabi ves zaslužen denar za varstvo narave, okolja in zdravja ljudi ter zaščito živali, /
  1. djelujemo potpuno različito od profitnih organizacija. AAG če da transparentno potroši sav novac za zaštitu prirode, okoliša i zdravlja ljudi i zaštite životinja
 2. smo drugačni, ker povezujemo znanje iz različnih držav in kultur, /
  1. Mi smo drugačiji jer smo spojili znanje iz različitih zemalja i kultura,
 3. smo skrbni do ljudi in družbe, /
  1. mi se brinemo za ljude i društvo
 4. s skupnimi močmi povečujemo kakovost zdravega življenja posameznikov in celotne družbe, /
  1. sa ukupnom snagom bi povećali kvalitetu zdravog života pojedinca i čitavog društva,
 5. skrbimo za naše okolje in naravo ter ohranitev tega za naše zanamce, /
  1. brinemo za naš okoliš i prirodu, te očuvanja discipline za naše potomstvo,
 6.  Izobražujemo in osveščamo otroke in mladino na celotnem področju zdravega življenja. /
  1. Mi ćemo educirati i informirati djecu i mlade u cijelom području zdravog života.

 

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko članarin in  od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi. Sponzorskega denarja v teh kriznih časih praktično ni, saj ti spomzorirajo društva od katerih pričakujejo dobro reklamo in razne “usluge”!

Naš TTR je odprt pri Poštni Banki Slovenije, kamor lahko nakažete tudi prispevke in donacije. Št. TTR: SI56- 9067-2000-0636-284. Za vsak prispevek se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo!Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/

SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

clip_image002_thumb.jpg

Donacijo AAG lahko prispevate z nakazilom na

TTR: SI56 3300 0000 6508 788 – HVALA!

aag - celota

SPOŠTOVANI:
Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:
-članarin
– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA

NAMENITE 0,5% DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPROFITNA ORGANIZACIJA, BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

 

 

Advertisements

Oddajte komentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s