PRIPOMBE AAG k Predlogu Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna


vodarna_malniAlpe Adria Green (AAG) je v zakonske roku poslal na MOP PRIPOMBE IN PREDLOGE k Predlogu Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079) (v nadaljevanju Predlog Zakona VVO Malni).

UVOD

Nikomur še ni uspelo dokazati, da izvajanje vojaških dejavnosti z uporabo in tvorbo okolju, vodi in zdravju ljudi nevarnih snovi na območju kraških vodonosnikov Javorniki in Snežnik nima nikakršnih škodljivih vplivov na podzemne vode in na pitno vodo ter na zdravje ljudi in drugih živih bitij. Dokazov o nasprotnem – o nezanemarljivem tveganju za onesnaženje podzemnih voda, o nevarnosti ogrožanja edinega relevantnega vira pitne vode v tem delu Slovenije, ter o realni možnosti trajnega onesnaženja neprecenljivega kraškega vira pitne vode Malni pri Planini v stoletju, ko postaja pitna voda najpomembnejši strateški ne-obnovljivi naravni vir, obstaja precej. Dolga je tudi vrsta poznanih žal slabih izkušenj iz prakse – negativni vplivi vojaških poligonov in izvajanja vojaških / obrambnih dejavnosti na okolje in na zdravje ljudi po vsem svetu so dejstvo in o njih poteka vse več raziskav. Nezanemarljivo število vojaških baz in vojaških poligonov je bilo v zadnjih desetletjih zaprtih in ukinjenih prav iz razlogov okoljske nesprejemljivosti.

V AAG že več let opozarjamo na nezdružljivost izvajanja vojaških dejavnosti na območju dosedanjih poligonov Poček in Bač ter načrtovanja (najverjetneje mednarodne) vojaške baze s stalno nastanitvijo z Državnim prostorskim načrtom za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna – OSVAD, z varovanjem kraškega podzemlja, kraških podzemnih voda in kraškega vira pitne vode Malni.

Ker je Predlog Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079), oktober 2019, prvenstveno sporen zaradi obstoječega izvajanja vojaških dejavnosti z nevarnimi snovmi na območju vadišča Poček in Bač – na območju vodonosnikov Javorniki in Snežnik, in ker Predlog Zakona VVO Malni predstavlja poskus vzpostavitve vnaprejšnje pravne podlage za umeščanje načrtovane vojaške baze OSVAD s stalno nastanitvijo in z nezanemarljivim povečanjem tveganj za trajno onesnaženje okolja in pitne vode na tem območju – še pred samo izvedbo postopka Državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna DPN OSVAD, se pripombe in predlogi v nadaljevanju pretežno nanašajo ravno na to območje.

Zelo smo razočarani nad ponovnim poskusom umeščanja tako okoljsko tveganih ureditev v tako občutljiv in za oskrbo s pitno vodo tako pomemben prostor, zato čisto na začetku predlagamo in zahtevamo:

– da se temeljito preuči izkušnje iz vseh dosedanjih ekološko neugodnih situacij in nesreč, povezanih z ogrožanjem in onesnaženjem kraških podzemnih voda (primer trajno zastrupljene kraške reke Krupe, primer zgodovine reke Reke in Škocjanskih jam, primer nejasnega onesnaženja Križnih jam, primer KEMIS, primer FRAGMAT, primer izlitja kerozina v Hrastovljah znotraj vodovarstvenega območja kraškega vira pitne vode Rižana in drugih), in se jih uporabi pri nujnih popravkih Predloga tega Zakona,

– da se navede in javno predstavi vse strokovne podlage, na katerih temelji Predlog Zakona VVO Malni in Publikacijske karte vodovarstvenih območij,

– da se pred nadaljevanjem postopka sprejemanja tega Zakona izvede vse dodatne nujno potrebne raziskave zaradi ugotavljanja popolnega dejanskega stanja kraških vodonosnikov Javorniki in Snežnik.

V izogib morebitnim nepopravljivim posledicam v naravnem okolju, na virih pitne vode in na zdravju ljudi, ki jih lahko povzroči nadaljevanje izvajanja vojaških dejavnosti z uporabo nevarnih snovi na tem območju, pozivamo Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, Direktorat za okolje, Direkcijo za vode ter Zakonodajno pravno službo Državnega zbora, da priporočite umik Predloga Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079), oktober 2019, takojšnjo preventivno prekinitev izvajanja vseh vojaških dejavnosti s pitni vodi in zdravju ljudi nevarnimi snovmi na vadišču Poček in Bač ter ustavitev vseh nadaljnjih postopkov v zvezi z Državnim prostorskim načrtovanjem za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna DPN OSVAD, ker obstajajo utemeljeni dvomi v njihovo izvajanje brez vsakršnega tveganja za onesnaženje pomembnega kraškega vodnega vira za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, in ker tveganja za zdravje ljudi ni mogoče izključiti.

Posebej opozarjamo na nevaren precedens, ki ga predstavlja Predlog Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, v pravnem redu RS s tem ko:

· nosi ime varovanja voda – a želi uzakoniti možnosti trajnega onesnaževanja pitne vode z nevarnimi snovmi,

· navaja skrb za zdravje ljudi – a želi uzakoniti neovirano uporabo nevarnih snovi, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi,

· citira predpisano temeljno načelo previdnosti, določa pa ravnanja po načelu varnosti,

· ob sklicevanju na Zakon o varstvu okolja in Zakon o vodah definira dopustnost trajnega onesnaževanja okolja in voda,

· zaradi načrtovanja enega okoljsko tveganega vadišča zahteva suspendiranje strateških ukrepov varstva prostora, okolja in voda.

Opozarjamo, da sprejetje zakona, uredbe ali državnega prostorskega načrta oziroma izdaja upravnega dovoljenja, temelječega na strokovnih podlagah in oceni tveganja za onesnaženje podzemnih voda in pitne vode, v pravilnost katerih je mogoče utemeljeno dvomiti, temelječega na podlagi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, neprimernih metod in nepravilnih analiz, oziroma na zakonski podlagi, neskladni z Ustavo RS, lahko vodi v nezakonito oziroma protiustavno stanje oziroma lahko povzroči nepopravljivo škodo. V primeru obstoja utemeljenega dvoma o obstoju škodljivih vplivov na okolje, na pitno vodo ali na zdravje ljudi pristojni organ po načelu previdnosti takšnega plana oziroma predpisa ne sme potrditi.

POJASNILO:

Čeprav Predlog Zakona VVO Malni določa, da se vodovarstvena območja podrobneje določijo z uredbo vlade, ki mora biti v skladu z njim, se PRIPOMBE IN PREDLOGI v posameznih delih nanašajo tudi na pravilnost njihovega določanja – Publikacijska karta VVO je namreč sestavni del Predloga Zakona VVO Malni.

PRIPOMBE IN PREDLOGI k Predlogu Zakona o vodovarstvenih območjih

za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079)

(v nadaljevanju Predlog Zakona VVO Malni)

Pripombe so na začetku le taksativno naštete in predstavljene s kratkim opisom, v nadaljevanju pa so posebej obrazložene.

PRIPOMBA št. 01: Predlog Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079) – Predlog Zakona VVO Malni, je v neskladju z določbami 70. a člena Ustavo RS (Uradni list RS, št. 75/16 z dne 30. 11. 2016),

PRIPOMBA št. 02: Določbe 70. a člena Ustavo RS še niso integrirane v zakonodajo RS s področja varstva voda in s področja varstva pitne vode, torej predpisi s teh področij niso v skladu z Ustavo RS.

PRIPOMBA št. 03: Predlog Zakona VVO Malni v 22. členu vsebuje določbo, po kateri se morajo z njegovimi določbami in z določbami Uredbe, ki bo sprejeta na njegovi podlagi, uskladiti vsi prostorski akti države, kar je v neskladju s pravnim redom R Slovenije.

PRIPOMBA št. 04: Predlog Zakona VVO Malni je v delu, ki se nanaša na obstoječe vojaške /obrambne dejavnost ter na umeščanje načrtovanega mednarodnega vojaškega vadišča OSVAD s stalno vojaško nastanitvijo v prostor znotraj ožjega vodovarstvenega območja vodnega zajetja Malni, v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja.

PRIPOMBA št. 05: Predlog Zakona VVO Malni vsebuje kukavičje jajce – pod nazivom določanja vodovarstvenih območij, torej varstva površinskih in podzemnih voda ter zajetij pitne vode, gre v bistvu tako za potrditev legalizacije izvajanja obstoječih vojaških /obrambnih dejavnostih na poligonih Poček in Bač z uporabo okolju, pitni vodi in zdravju ljudi nevarnih snovi v zunanjem okolju, kot tudi za vzpostavljanje pravne podlage za umeščanje načrtovanega mednarodnega vojaškega vadišča OSVAD s stalno vojaško nastanitvijo v prostor znotraj vodovarstvenega območja.

PRIPOMBA št. 06: Iz določb Predloga Zakona VVO Malni in iz določb Osnutka Uredbe VVO Malni izhaja, da tveganje za onesnaženje vodnega telesa in tveganje za zdravje ljudi obstaja in ga ni mogoče izključit, predvideno pa je le preverjanje skladnosti z državnim prostorskim načrtom in sprejemljivosti vplivov na vodni režim in na stanje vodnega telesa.

PRIPOMBA št. 07: Predlog Zakona VVO Malni ne temelji na vseh predpisanih bistvenih načelih pravnega varstva okolja ter varstva voda in upravljanja z njimi.

PRIPOMBA št. 08: Predlog Zakona VVO v osnovi potepta predpisano načelo previdnosti ter nedovoljeno uveljavlja načelo varnosti.

PRIPOMBA št. 09: Iz določb Predloga Zakona VVO Malni izhaja potrditev vzročne povezave med izvajanjem vojaških dejavnosti na območju vojaških vadišč Poček in Bač oziroma načrtovanega OSVAD z uporabo nevarnih snovi v zunanjem okolju ter tveganjem za zdravje ljudi.

PRIPOMBA št. 10: Nejasne določbe o skladiščenju in uporabi radioaktivnih snovi na vodovarstvenih območjih.

PRIPOMBA št. 11: Zavajajoče navedbe v spremnem besedilu Predloga Zakona VVO Malni str. 11 – Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenost pravu EU.

PRIPOMBA št. 12: Zavajajoče navedbe v spremnem besedilu Predloga Zakona VVO Malni str. 12 – Predlagani zakon vključuje spremembe, ki imajo bistvene in trajne posledice na okolje, na podzemne vode, na pitno vodo in na zdravje ljudi.

PRIPOMBA št. 13: Sprejemanje predpisov v obratnem vrstnem redu in kršitev pravic sodelovanja javnosti pri projektih z vplivi na okolje.

PRIPOMBA št 14: Predlog Zakona ne upošteva bistvenih ugotovitev, opozoril in priporočil Računskega sodišča RS št. 320-7/2017/30, z dne 18.3.2019 v zvezi z dolgoročnim ohranjanjem virov pitne vode, ki imajo.

PRIPOMBA št. 15: Malni so specifični primer v Sloveniji.

PRIPOMBA št. 16: Pri pripravi Predloga Zakona VVO Malni ter tudi pri pripravi Osnutka Uredbe VVO A Malni niso bila upoštevana dejstva in priporočila iz strokovnega mnenja dr. Janje Kogovšek.

PRIPOMBA št. 17: Kritična odsotnost terenskih raziskav in podatkov.

PRIPOMBA št. 18: Opravljeni 1 sledilni poskus oziroma 13 sledilnih poskusov.

PRIPOMBA št. 19: Nepoznavanje Krasa in ekološke nesreče na kraškem območju.

PRIPOMBA št. 20: Preučitev škodljivih vplivov obstoječih vojaških baz in poligonov.

PRIPOMBA št. 21: Predlog Zakona VVO Malni je v neskladju z določbami Analize tveganja na vodovarstvenih območjih za zajetje Malni – Gradnja vojaških objektov CC-SI 24201 je prepovedana na najožjem VVO I in na ožjem vodovarstvenem območju VVO II.

PRIPOMBA št. 22: Predlog Zakona VVO Malni je v neskladju z določbami Analize tveganja na vodovarstvenih območjih za zajetje Malni – Gradnja vojaških strelišč je prepovedana na ožjem vodovarstvenem območju VVO II.

PRIPOMBA št. 23: Nepopolne raziskave in podatki.

PRIPOMBA št. 24: :Analize in Karte ranljivosti okolja za Vodovarstvena območja niso bile izdelane oziroma niso bile predstavljene v javni obravnavi.

PRIPOMBA št. 25:

Predlog Zakona VVO Malni ter priložena Publikacijska karta vodovarstvenih območij temeljita na napačno predpostavljenem tipu vodonosnika za pogorje Javorniki in Snežnik

OPOMBA: TA PRIPOMBA JE NEPOPOLNA ZARADI V JAVNI OBRAVNAVI NENAVEDENIH IN NEPREDSTAVLJENIH STROKOVNIH PODLAG, NA KATERIH JE TEMELJILA IZDELAVA TAKO PUBLIKACIJSKE KARTE VODOVASRTVENIH OBMOČIJ IZ PREDLOGA ZAKONA VVO MALNI, KOT TUDI IZDELAVA KARTE VVO IZ OSNUTKA UREDBE VVO A MALNI, ZATO SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO NJENE MOREBITNE NAKNADNE DOPOLNITVE OZIROMA ŠE PODROBNEJŠE OBRAZLOŽITVE.

PRIPOMBA št. 26: Predlog Zakona VVO Malni poskuša s Prilogo – publikacijsko karto uveljaviti zunanje meje vodovarstvenih območij, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju in ne temeljijo na ustreznih strokovnih podlagah – primer Trbuhovica.

PRIPOMBA št. 27: Predlog Zakona VVO Malni poskuša s Prilogo – publikacijsko karto uveljaviti notranje meje vodovarstvenih območij, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju in ne temeljijo na ustreznih podatkih, raziskavah in analizah.

PRIPOMBA št. 28: Predlog Zakona VVO Malni poskuša s Prilogo – publikacijsko karto uveljaviti notranje meje vodovarstvenih območij, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju in ne temeljijo na ustreznih strokovnih podlagah – primer Javorniki.

PRIPOMBA št. 29 a, b, c, d, e, f: Notranje meje VVO in Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja VVO.

PRIPOMBA št. 30: Odsotnost zdravorazumskega strožjega varovanja kakovostnejšega, stabilnejšega in višje pretakajočega se toka podzemnih voda – Javorniškega toka .

PRIPOMBA št. 31: Glavnina podzemne vode Javorniškega toka se pretaka po kanalih, katerih prostorsko porazdelitev je praktično nemogoče napovedati, zato določanje meja vodovarstvenih območij na območju pogorja Javorniki z metodami za medzrnski vodonosnik ni mogoče pravilno določiti.

PRIPOMBA št. 32: Predlog spremembe notranjih meja med VVO I in VVO II iz previdnosti in preventive zaradi zagotavljanja dolgoročnega ohranjanja strateških vodnih virov.

PRIPOMBA št. 33: Predlog izvedbe potrebnih raziskav, analiz in izdelave smernic za zaščito vodonosnikov po koceptu Projekta ASTIS / Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Soča/Isonzo.

PRIPOMBA št. 34: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za določitev vplivnega območja obstoječih vojaških vadišč Poček in Bač oziroma načrtovane širitve mednarodne vojaške baze OSVAD na kraške podzemne vode.

PRIPOMBA št. 35: Predlog Zakona VVO Malni ne predvideva pravice sodelovanja ter podajanja pogojev in mnenj lokalnih skupnosti v vplivnem območju onesnaževanja z nevarnimi snovmi izven zunanjih meja vodovarstvenega območja.

PRIPOMBA št. 36: Predlog Zakona VVO Malni ne določa ukrepov v primeru onesnaženja podzemnih voda z nevarnimi snovmi za vplivno območje izven zunanjih meja vodovarstvenega območja.

PRIPOMBA št. 37: Predlog Zakona VVO Malni ne predvideva pogojev in kriterijev za reguliranje izvajanja vojaških / obrambnih dejavnosti z uporabo nevarnih snovi v zunanjem okolju na kraškem vodonosniku – izvedba celovite presoje vplivov na okolje za te dejavnosti ter za uporabo in vnašanje nevarnih snovi v zunanjem okolju ni predvidena.

PRIPOMBA št. 38 Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za reguliranje vseh nevarnih snovi, ki se uporabljajo ob izvajanju vojaških / obrambnih dejavnosti v zunanjem okolju in zaradi sposobnosti prehajanja v podzemno vodo lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.

PRIPOMBA št. 39: Predlog Zakona VVO Malni poskuša vzpostaviti pravno podlago:

· za zakonito – časovno neomejeno vnašanje nevarnih snovi neposredno v zunanje okolje in v kraške podzemne vode,

· za zakonito – časovno neomejeno vnašanje nevarnih snovi neposredno v pitno vodo za oskrbo prebivalstva

· za zakonito in trajno ogrožanje zdravja ljudi.

PRIPOMBA št. 40: Predlog Zakona VVO Malni vsebuje elemente diskriminatornosti.

PRIPOMBA št. 41: Predlog Zakona VVO Malni kot tudi Osnutek Uredbe VVO Malni ne vsebujeta določb s pogoji in kriteriji za registriranje, kategoriziranje in analizo obstoječega onesnaženja tal, kraškega podzemlja ter podzemnih voda glede na posamezne vire onesnaženja.

PRIPOMBA št. 42: Predlog Zakona VVO Malni kot tudi Osnutek Uredbe VVO Malni ne določata kriterijev in pogojev obvezne izvedbe posnetkov ničelnega (referenčnega) stanja ohranjenosti / onesnaženosti okolja in podzemnih voda na območju izvajanja vojaških / obrambnih dejavnosti v zunanjem okolju.

PRIPOMBA št. 43: Predlog Zakona VVO Malni ne določa ukrepov v primeru onesnaženja podzemnih voda in pitne vode ob izvajanju vojaških / obrambnih dejavnosti z nevarnimi snovmi v zunanjem okolju.

PRIPOMBA št. 44: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za vzpostavitev mreže lokacij merilnih mest za izvajanje monitoringov onesnaženja tal, kraškega podzemlja in podzemnih voda s posebnim poudarkom na najbolj kritičnih lokacijah .

PRIPOMBA št. 45: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za dostop in izvajanje nadaljnjih (civilni)h raziskav na vodovarstvenih območjih znotraj območja vojaških poligonov.

PRIPOMBA št. 46: Predlog Zakona VVO Malni ne določa ukrepov v primeru z monitoringi registriranih prekoračitev mejnih in dopustnih vrednosti onesnaženja v tleh, v kraškem podzemlju, v podzemnih vodah in v pitni vodi.

PRIPOMBA št. 47: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za primer uveljavitve Načela Zakona o vodah št. 2 – načelo dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivih vodnih virov, ali Načela Zakona o vodah št. 6 – načelo upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnik in novih dognanj znanosti o naravnih zakonitostih, zaradi česar bo morebiti potrebno naknadno uveljaviti prepoved izvajanja vojaških dejavnosti ter ukinitev vojaških vadišč.

PRIPOMBA št. 48: Predlog Zakona VVO Malni ne vsebuje določb, ki bi omogočale neodvisen in učinkovit nadzor nad ohranjanjem oziroma ogrožanjem okolja in voda.

PRIPOMBA št. 49: Suspendiranje veljavne zakonodaje za izvajanje obstoječih vojaških / obrambnih dejavnosti v zunanjem okolju 23. člen (postopki v prehodnem obdobju).

PRIPOMBA št. 50: Predlog Zakona VVO Malni – enako kot tudi Osnutek Uredbe VVO A Malni, ne določa obveznosti izvedbe sanacije obstoječega onesnaženja tal in kraškega podzemlja, ki predstavlja vpliv na podzemne vode ter kraških podzemnih voda na območju vojaških vadišč.

PRIPOMBA št. 51: Določba 18. člena Predloga Zakona VVO Malni je neizvedljiva – sanacija v primeru razlitja / pronicanja nevarnih snovi na kraškem terenu je praktično nemogoča.

PRIPOMBA št. 52: Predlog Zakona VVO Malni v 17. členu (omejitev ali prepoved dejavnosti) predvideva možnost, da »lahko Vlada za določen čas na vodovarstvenih območjih ali na njihovih delih omeji ali prepove dejavnost ali delovanje, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja«.

PRIPOMBA št. 53: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za reguliranje posameznih vojaških dejavnosti z ozirom na vrsto in stopnjo ogrožanja voda in tveganja za zdravje ljudi, niti ne določa, da se ti kriteriji in pogoji določijo s podzakonskim aktom v določenem roku.

PRIPOMBA št. 54: Predlog Zakona VVO Malni ne upošteva strateškega pomena vodnega zajetja Malni in njegovega prispevnega zaledja koz najizdatnejšega in najkvalitetnejšega vodnega vira v tem delu JZ Slovenije – perspektiven za dolgoročno načrtovanje javne preskrbe s pitno vodo.

PRIPOMBA št. 55: Predlog Zakona VVO Malni ne upošteva širšega strateškega pomena vodnega zajetja Malni in možnost realizacije že sprejetega koncepta dolgoročne rešitve vodooskrbe za celotno južnoprimorsko regijo, imenovanega regionalni Primorski vodovod.

PRIPOMBA št. 57: Med Predlogom Zakona o zavarovanju vodnih teles vodonosnikov na zalednem območju zajetja Malni, ki ga je predstavila občina Postojna, in Predlogom Zakona vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079), ki ga predstavlja Vlada RS, obstajajo bistvene razlike, ki so v škodo stopnji varstva kraških podzemnih voda in varstva zajetja pitne vode Malni.

PRIPOMBA št. 58: Sprejemanje predpisov v obratnem vrstnem redu in izvotljevanje pravic sodelovanja javnosti pri projektih z vplivi na okolje.

PRIPOMBA št. 59: AAG se strinja s Pripombami Civilne iniciative Naša dolina – Za Pivško kotlino brez streljanja z dne 21.08.2019, ki izhajajo iz vsebine PREDSTAVITVE UTEMELJENEGA DVOMA v popolnost dokazovanja vplivov vojaških dejavnosti na podzemne vode in v pravilnost določitve ocene tveganja iz Dopolnitve strokovnih podlag za Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji), št. 631-110/2019, Geološki zavod Slovenije, april 2019

PRIPOMBA št. 60: AAG se strinja s Pripombami in obrazložitvami, ki jih je dala Civilna iniciativa Naša dolina – Za Pivško kotlino brez streljanja z dne 15.9.2019, na Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (VVO A) št. 007-53/2015

PRIPOMBA št. 61: Predlog Zakona VVO Malni je vsled vseh navedenih bistvenih pripomb napačno poimenovan.

  1. AAG se strinja z Obrazložitvami in Prilogami ter drugimi podatki Civilne iniciative Naša dolina – Za Pivško kotlino brez streljanja, ki jih je poslala na MOP za zgornje pripombe.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

Predavanje ga. Marjete Keršič Svetel v Ratečah


DRUŠTVO ZA NARAVO JALOVEC RATEČE

VABI

NA PREDAVANJE

Z NASLOVOM

TURIZEM V ZAVAROVANIH OBMOČJIH

PREDAVANJE BO V ČETRTEK, 14. NOVEMBRA OB 18. URI V DOMU KRAJANOV RATEČE, RATEČE 22.

PREDAVALA BO ga. Marjeta Keršič Svetel, zgodovinarka, etnologinja ter naravovarstvenica.

TNP3

PRISRČNO VABLJENI IN NARAVOVARSTVENI POZDRAV!

VSTOP JE PROST!

Prostovoljnih prispevkov bomo veseli za delovanje društva.

Objavljeno v Organizacije

Vabilo na Bralnega palčka in na predavanje Francija Malečkarja


Knjižnica Kozina vabi na otvoritev Bralnega palčka z mladinskima knjižničarkama iz Sežane, Petro Hlača in Marjo Filipčič Mulič in pravljico Petelin in njegova suknjica – v sredo, 6. novembra 2019 ob 18.00.

******

Obenem vas vabimo v petek, 8. novembra ob 18.00 na predavanje

Francija Malečkarja člana UO AAG: “Voda skozi kras”.

PRISRČNO VABLJENI.

Povezava:

Diapozitivi iz predavanja Voda v kraškem podzemlju

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

Sporne vetrnice: domačine bi dobesedno pregnali z domov


Potem ko so se pregrešno dragim, predvsem pa nepotrebnim investicijam, ki bi uničile slovenske Brkine, po robu odločno postavili domačini, so se zdaj oglasile še okoljevarstvene organizacije. Pred komaj dvema letoma ustanovljeno podjetje Eolka, ki je imelo še lani komaj 900 evrov prometa in 600 evrov izgube, bi v Brkinih namreč postavilo sedem novih 150-metrskih vetrnih elektrarn.

Sedem betonskih vetrnic bi postavili med Artvižami, Rodikom in Mršami v Brkinih, od koder seže pogled od Triglava do hrvaške gore Učka in Piranskega zaliva. Za postavitev betonskih kolosov so v podjetju že pridobili gradbena dovoljenja, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Država je dvignila roke, češ, da v zasebne investicije ne posega, in to kljub temu, da so vse glasnejši namigi, da gre v ozadju za pranje denarja.

Domačine bi zaradi vetrnic pregnali z domov

Domačine bi zaradi vetrnic celo pregnali z domov, so poročali na Planetu. “Če pogledate, so hiše razmeroma blizu. Ko bom stopila ven, bom imela pet vetrnic na desni in dve na levi. Zelo bomo izpostavljeni,” poudarja namestnica predsednika krajevne skupnosti Artviže Martina Drožina.

Le streljaj od starodavne cerkvice bi se vrtelo sedem 150-metrskih vetrnic, ki so večje od prve v Senožečah.Le streljaj od starodavne cerkvice bi se vrtelo sedem 150-metrskih vetrnic, ki so večje od prve v Senožečah. Foto: Planet TV

Gradnja bi prekinila tudi eno od kolesarskih poti, na najvišji točki Brkinov pa bi se pašniki, kamor se turisti zatekajo po svež zrak in čisto vodo, znašli sredi industrijske cone. “Čeprav ni nobene druge turistične ponudbe v vasi kot le razgled in naša pitna voda, smo na to res ponosni. V resnici ljudje hodijo gor samo zaradi razgleda, miru, tišine in narave,” je dejala domačinka Tjaša Dujmovič.

zsekali bi za sedem nogometnih igrišč gozdov

Le streljaj od starodavne cerkvice bi se vrtelo sedem 150-metrskih vetrnic, ki so večje od prve v Senožečah. Zavzele bi površino sedmih nogometnih igrišč, gozdove pa bi uničili. Uradnih informacij o projektu vaščani še niso dobili. Predsednik krajevne skupnosti, ki naj bi od vetrnic na svoji zemlji prejel okoli deset tisočakov letne rente, vztraja, da jih bo v primeru zavrnitve država preprosto obšla in projekt izpeljala po svoje.

“Glede rent smo gledali, da bi tudi vas kaj dobila. Dana je bila obljuba, da če bo projekt šel naprej, da bo lahko tudi vas dobila določeno rento, niti ne majhno. Omenjala se je tudi zastonj elektrika. Če bo prek državnega načrta, pa bosta vas in občina najbrž izviseli,” je pojasnil predsednik krajevne skupnosti Artviže Darko Škerjanc.

Investitor brez referenc, okoljevarstveniki napovedujejo upor

A podjetje Eolka, ki je bilo pred dvema letoma ustanovljeno prav z namenom razvijanja vetrnih elektrarn, v posel vstopa z negativnim kapitalom in brez referenc. “Za te vrste podjetij je povsem normalno, da v času projektiranja še nimajo dobičkov. Projekt bomo financirali z lastnimi sredstvi in s pomočjo posojil,” zatrjuje direktorica Eolke Lea Šuligoj.

Domačine bi zaradi vetrnic celo pregnali z domov, so poročali na Planetu.Domačine bi zaradi vetrnic celo pregnali z domov, so poročali na Planetu. Foto: Planet TV

Okoljevarstvenik Gorazd Pretnar iz Alpe Adria Green (član UO AAG) postavitev vetrnic medtem enači s kriminalom in napoveduje, da bodo projekt preprečili z najemom ključnih parcel, čez katere bo treba razširiti ceste, ki vodijo do lokacij. “Vemo, da ustava ščiti lastnino in najemnike, imamo dovolj dobro pravno zanko, s katero lahko ustavimo zadevo,” je poudaril Pretnar.

Država je postavljanje vetrnic prepustila zasebnikom, regulative pa ni, opozarja Tomaž Ogrin iz AAG: “Pritisk proizvajalcev vetrnic na politiko je tako močan, da ne dopušča predpisov, ki bi na primer zahtevali, da je taka vetrnica pet kilometrov oddaljena od naselja. Če imate skupino, pa se ti učinki še ojačajo.” In ravno tega se bojijo domačini v Artvižah, ki so se po dolgih letih izseljevanja spet začeli vračati domov, so še poročali na Planetu.

VIR: SIOL.NET – VIDEO

POSLUŠAJTE, KAJ BOSTE DOŽIVLJALI VSAK DAN, ČE PRED VAŠIM DOMOM POSTAVIJO VETRNO ELEKTRARNO !

 

Kako so državni uradniki poučeni o obnovljivih virih energije??? –  Tilen Smolnikar – vodja Sektorja za obnovljive vire energije

POVEZAVA:

Alpe Adrija Green je član:  logo-epawEuropean Platform Against Windfarms

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa 

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

Bodo na Rogli postavili vetrnice?


Bodo na Rogli v prihodnje stale vetrnice? Na pobočju Pohorja, v občinah Mislinja, Zreče in Slovenska Bistrica, predlagajo gradnjo 15 vetrnic. Med drugim tudi na Rogli, v bližini smučišč.

Na ministrstvu za okolje in prostor je v pripravi več državnih prostorskih načrtov za polja vetrnih elektrarn, tudi za vetrno elektrarno Mislinja. Ta predvideva postavitev 15 vetrnic na pobočju Pohorja, med drugim tudi na Rogli.

Postopek še na začetku

Postopek v zvezi z umeščanjem vetrnih elektrarn v prostor, ki ga vodi ministrstvo, je šele v začetni fazi priprave. V najboljšem primeru bi predlog državnega prostorskega načrta lahko pripravili do poletja naslednje leto. Sicer pa bodo v pripravo vključili tudi javnost. Predstavitev študije variant s predlogom najustreznejše naj bi bila organizirana v vseh lokalnih skupnostih, tudi v občini Zreče.

Unitur ima pripombe

Med poletjem so že zbirali predloge in pripombe javnosti na objavljeno pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta. Smernice so podali nosilci urejanja prostora, prejetih pa je bilo tudi nekaj pripomb javnosti, med njimi družbe Unitur in organizacije Alpe Adria Green, so za STA pojasnili na ministrstvu, kjer zdaj pripravljajo analizo smernic in prejetih predlogov javnosti.

15 vetrnic ali manj?

Kar 15 vetrnic je predlaganih na načrtovanem polju vetrne elektrarne Mislinja, del torej tudi na območju občin Zreče in Slovenska Bistrica. A število vetrnic na tem območju še ni dokončno.
“Koliko stojišč bo skozi postopke umeščanja v prostor in okoljske presoje dejansko ostalo, v tej fazi postopka še ni mogoče napovedati,” so za STA povedali na ministrstvu.

Kaj so predlagali?

V pisnem gradivu, ki so ga poleti objavili tudi na spletni strani Občine Zreče, je kot investitor polja vetrnih elektrarn Mislinja navedena družba Stiria-invest iz Rogaške Slatine. Ta je že lani februarja pridobila energetsko dovoljenje za postavitev največ 15 vetrnih turbin z močjo do 3 MW.
V prvi fazi je predvidena postavitev ene, pilotne vetrnice, v drugi pa postavitev še štirinajstih vetrnic. Dejansko število bo torej odvisno od postopka umeščanja v prostor.

Blizu naselij?

V pobudi, objavljeni poleti, sicer predvidevajo, da stojišča vetrnic v občini Zreče postavijo na območju gozda in na robu med gozdom ter kmetijskimi zemljišči. Najbližje poseljeno območje je območje Resnika in Nun, še bliže pa je območje Turističnega centra Rogla. Koliko bi bile vetrnice oddaljene od naselij in športnih površin, pa preberite v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE.
(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE. Vir podatkov in fotografij:Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Mislinja)

VIR: NOVICE

VE - zaiteresirana javnost - CELJE_0001

VE - zaiteresirana javnost - CELJE_0002

POVEZAVA:

PRIPOMBE ALPE ADRIA GREEN NA DPN ZA PVE MISLINJA

Alpe Adrija Green je član:  logo-epawEuropean Platform Against Windfarms

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate tudi preko PEYPAL servisaDONIRAJ

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

e-novice AAG: HRAST 10/2019


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodOKTOBER/2019

This is the divider

NOBEN DEL SVETA NE BO “UŠEL” VPLIVOM PODNEBNIH SPREMEMB

Piran - POPLAVA

Konec septembra je bilo  v MONACU, kot smo že pisali , predstavljeno, zadnje posebno poročilo Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC), ki poudarja nujnost prednostnega določanja pravočasnih, ambicioznih in usklajenih ukrepov za reševanje neslutenih in trajnih sprememb v oceanu in … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Nagrada Mednarodnega združenja za temno nebo Andreju Moharju iz Slovenije

IMG_6573 Pokljuka Triglav National Park Sport center LR

Mednarodno združenje za temno nebo je razglasilo dobitnike nagrad za leto 2019 Povezava: https://www.darksky.org/ida-announces-2019-award-winners/ Med letošnjimi dobitniki nagrad je tudi Andrej Mohar znani slovenski okoljevarstvenik, promotor ekološke razsvetljave in . … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Sodišče EU potrdilo stroga pravila za zaustavitev ubijanja ogroženih vrst

volk1

Vrhovno sodišče EU je 10.10.2019 potrdilo stroga pravila o varstvu vrst v primeru, da bi poskusili ustaviti ujetje in uboj ogrožene populacije volkov na Finskem. Primer je bil predložen Sodišču EU (ECJ), potem ko je okoljska skupina izpodbijala odločbo finske … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

CI VRTOJBA POSLALA DOPIS V ZVEZI Z ASFALTNO BAZO MINISTRU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Rezultat iskanja slik za asfaltna baza vrtojba

Spoštovani gospod minister Simon Zajc ! V Vrtojbi smo dne 5.junija 2019 ustanovili Civilno iniciativo s ciljem:         

1. Prenehanje delovanja asfaltne baze Cestnega podjetja Gorica – Kolektor v Vrtojbi, da bi tako  … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

NA UPRAVI ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN SO POMEŠALI JABOLKA, HRUŠKE IN ČEŠPLJE!!!

Rezultat iskanja slik za vinobran v mesu

Kot je znano je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sklepom dne 14. junija 2019 ustanovila delovno skupino za pregled ureditve in organiziranosti sistema varne hrane na UVHVVR. Iz zapisnika 1. sestanka delovne skupine dne 30. julija 2019 je …

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

So ribiči glavni onesnaževalci

Rezultat iskanja slik za bled ribeMaša Likosar – Gorenjski Glas

Strokovnjaki zatrjujejo, da je vpliv, ki ga ima krmljenje rib na stanje Blejskega jezera, neznaten. Ribiška družina (RD) Bled je pred nedavnim pripravila predavanje, s katerim je želela širšo javnost seznaniti z dejanskim vplivom, ki …

 Nadaljujte z branjem→

This is the divider

VSAKOLETNA AKCIJA AAG: PRIŽGIMO SVEČO MANJ

SVEČE

ALPE ADRIA GREEN  ŽE VRSTO LET POZIVA VSE, DA ZA PRAZNIK 1.NOVEMBRA, KOT TUDI V VSAKODNEVNI UPORABI, PRIŽGETE V SPOMIN POKOJNIM  SVEČO V STEKLENEM OHIŠJU, KI JE OKOLJU MNOGO BOLJ PRIJAZNA V PRIMERJAVI Z DRUGIMI!  V KOLIKOR MORATE ZARADI SVOJEGA … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Težave z lokalno oblastjo združujejo celjske iniciative

image

Rozmari Petek – VEČER Zanikanje razsežnosti onesnaženja, podiranje dreves, načrti s tovornjaki sredi Lopate, hrup iz Emo orodjarne in splošna brezrbižnost lokalne oblasti so povezali pet civilnih združenj. Odprto Celje, civilno gibanje, ki se je pred lanskimi lokalnimi volitvami poskušalo …

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Povečuje sežig odpadkov, vpliva na okolje pa ne?

Salonit Anhovo že zdaj sme emitirati nekajkrat več kot sežigalnice, a za četrtino več odpadkov zanje ni velika sprememba. Vojko Bernard se sprašuje, ali sme Salonit goriva v celoti nadomeščati z odpadki, ali je torej obratovanje naprave enako sežigalnici?

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Coca-Cola, Nestlé in PepsiCo so drugo leto zapored imenovane za vrhunske plastične onesnaževalce

Coca-Cola, Nestlé in PepsiCo so drugo leto zapored imenovali vrhunske plastične onesnaževalce

23. oktobra 2019 – Manila, Filipini Coca-Cola, Nestlé in PepsiCo so že drugo leto zapored prva tri najbolj prepoznana podjetja  svetovnih blagovnih znamk, ki onesnažujejo planet  z plastičnimi odpadki, poroča novo poročilo “BRANDED Volume II: Identification the Best … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Državni pokol medvedov in volkov

Volk in medved.  Obe vrsti sta bili v Sloveniji preganjani

RSI Radiotelevisione svizzera, unità aziendale della Società svizzera di radiotelevisione Zgodilo se v Sloveniji. Pokol je potekal vse poletje. Razdeljeno prebivalstvo: boj med človekom in človekom in ne med …

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Nad Rodikon in Artvižami bi Eolka postavila kar sedem vetrnic

VE Artviže

PODJETJE EOLKA D.O.O. NAČRTUJE POSTAVITEV SEDMIH VETRNIH ELEKTRARN MED RODIKOM POD VODSTVOM DIREKTORICE ŠULIGOJ LEA. PODJETJE JE BILO USTANOVLJENO KAKE DVE LETI NAZAJ IN ZASLUŽILO… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Vabilo na koncert – Sveta jama – nedelja 10 november 2019

clip_image002

Jamarsko društvo – Speleo Club Dimnice SLO-6001 Koper, p.p. 74,v  sodelovanju z: Unione Speleologica Pordenonese CAI VABIMO VAS NA KONCERT Polifonskega pevskega zbora Sant’Antonio Abate Cordenons KI BO V NEDELJO, 10 NOVEMBRA  2018 OB 14,45 URI …

 Nadaljujte z branjem→

This is the divider

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate tudi preko PEYPAL servisaDONIRAJ

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

This is the divider

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

OKTOBER 2019

Objavljeno v Organizacije

Vabilo na koncert – Sveta jama – nedelja 10 november 2019


Jamarsko društvo – Speleo Club

Dimnice

SLO-6001 Koper, p.p. 74,,GSM:041-693014

E-naslov: franci.maleckar@gmail.com; http://www2.arnes.si/guest/kpjdd2/index.htm;

V sodelovanju z: Unione Speleologica Pordenonese CAI

VABIMO VAS NA KONCERT

Polifonskega pevskega zbora

Sant’Antonio Abate

Cordenons

KI BO V NEDELJO, 10. NOVEMBRA 2018 OB 14,45 URI

V SVETI JAMI PRI SOCERBSKEM GRADU

V okviru 14. zvočnih itinerarijev je izbrana »kultivirana« ljudska glasba, ki je bila izvajana na plemiških dvorih (W.A. Mozart, D. Liani, B. Lajos, J. Rheinbeger, F. Mendelssohn B…)

clip_image002

Vstop prost. PROSTOVOLJNI PRISPEVKI BODO NAMENJENI OBNOVI EDINE CERKVE V JAMAH V SLOVENIJI.

Vodeni ogledi jame ob 14. in 16. uri.

Več o zboru: Ustanovljen leta 1997 kot liturgični, se v nekaj letih razvije v večglasni zbor; odlikuje se v različnih kategorijah in osvaja prestižne nagrade: Srebrni trak na mednarodnem tekmovanju “Seghizzi” Gorica (2006); Posebna nagrada za najboljšo interpretacijo renesančne glasbe, Chieti (2006); Zlati trak na mednarodnem tekmovanju cerkvene glasbe, Garda (2007)…

povezava: http://www.corosantantonioabate.it/chi-siamo.html

vabilo koncert-page-001

vabilo koncert-page-002

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije