AAG

Na podlagi 8. člena in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011
) je skupščina Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave ,  na 1 izredni seji dne  30.07.2011 sprejela

STATUT

 

Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

 

 

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

Društvo Alpe Adria Green , Mednarodna nevladna organizacija za varstvo okolja in narave (v nadaljnjem besedilu AAG ) združuje domače in tuje  nevladne organizacije za varstvo okolja in narave ter druge pravne osebe, katerih dejavnost vključuje varstvo okolja in narave, z enotnim namenom usklajevanja in uresničevanja programov na področju varstva in izboljševanja okolja in narave in deluje na področju sosednjih držav ter držav na področju balkana.

 

 

2. člen

 

Sedež AAG je na Jesenicah. AAG deluje na območju Republike Slovenije in na mednarodnem območju.

 

3. člen

AAG se pri svojem delu se po potrebi povezuje z organizacijami in zvezami, ki delujejo na področju varstva okolja in narave v Republiki Sloveniji. AAG sodeluje tudi s sorodnimi organizacijami tujih držav ter se lahko vključuje v mednarodne organizacije za varstvo okolja in narave.

 

4. člen

 

AAG je pravna oseba, ki jo predstavlja in zastopa z neomejenim pooblastilom predsednik AAG, v primeru njegove odsotnosti ali začasne nezmožnosti pa glavni sekretar AAG.

AAG lahko v tujini in po pokrajinah po Sloveniji v skladu z teritorialni zakonodajo odpre društvene izpostave . Podružnica je metoda dela društva, ki je organizirana po teritorialnemu principu. Podružnico ustanovi upravni odbor društva na predlog članov društva, ki želijo ustanoviti podružnico. Podružnica povezuje člane društva s stalnim prebivališčem na območju, na katerem je ustanovljena. Na prošnjo se v podružnico izjemoma povezujejo tudi člani društva, ki ne izpolnjujejo omenjenih pogojev.  Podružnica nima pravne osebnosti in mora delati v skladu s statutom društva. V pravnem prometu ne more nastopati samostojno.  Člani se sestanejo najmanj enkrat letno, obvezno pa pred sklicem redne skupščine društva. Predstavniki podružnice so zavezani, da sklepe in stališča svojih članov zastopajo na skupščini društva. Dolžni so tudi poročati članom o sprejetih sklepih in zavzetih stališčih na skupščini. Podružnica opravlja svoje finančno poslovanje preko transakcijskega računa pri banki in kot gotovinsko poslovanje v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi in akti društva. Poročilo o finančnem poslovanju podružnic je vključeno v zaključni račun društva. Za zakonito poslovanje podružnice je odgovoren predsednik podružnice.  Organizacijo in delovanje podružnic natančneje urejajo notranji akti društva.  

 

5. člen

Znak AAG je na rumeni podlagi z napisom: Alpe Adria Green Mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave v Slovenskem ali Angleškem jeziku

AAG uporablja svoj pečat. Pečat je pravokotne oblike, v sredini je znak AAG, na vrhu pa napis: Alpe Adria Green Mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave v Slovenskem ali Angleškem jeziku

 

 

 

II: NAMEN IN DEJAVNOSTI AAG

 

 

6. člen

 

AAG deluje v skrbi za razvoj kakovosti življenja, ki temelji na uveljavljanju pravilnega človekovega odnosa do okolja in narave, etičnih vrednot ter spoštovanju vsega življenja in odgovornosti zanj, s ciljem ozavestiti ljudi glede trajnega pomena varovanja okolja in narave za sedanje in prihodnje rodove.

 

7. člen

 

AAG uresničuje svoje cilje z izvajanjem naslednjih dejavnosti:

 1. povezuje organizacije za varstvo okolja in narave zaradi skupnega nastopanja pri širjenju in poglabljanju pravilnega odnosa do zdravega okolja in narave;
 2. usmerja in povezuje delo članov organizacij, sodeluje pri njihovem strokovnem usposabljanju, nudi pomoč pri načrtovanju in izvajanju posameznih nalog in projektov;
 3. sodeluje pri uveljavljanju okoljske vzgoje kot sestavnega dela rednega izobraževanja od osnovne do visokih šol, pri programih izvenšolskih aktivnosti in drugih oblikahizobraževanja (tečaji, predavanja, predstavitve projektov) ter skrbi za informiranje in izobraževanje preko sredstev javnega obveščanja;
 4. sodeluje pri sprejemanju predpisov na področju varstva okolja in narave, ohranjanja narave in urejanja prostora ter opozarja na dosledno nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in nad izrečenimi ukrepi pri varovanju okolja in narave;
 5. se vključuje v postopke priprave prostorskih aktov in v presoje njihovih vplivov na okolje in naravo;
 6. obvešča javnost o svojih stališčih do odprtih in nerešenih vprašanj človekovega okolja in narave;
 7. spodbuja kulturno, raziskovalno, ekološko, prosvetno in založniško dejavnost na področju varstva okolja in narave;
 8. spremlja in preučuje pojave onesnaževanja in poseganja v prostoru, zavzema načelna stališča ter daje pobude in smernice za reševanje problemov varstva okolja in narave;
 9. sodeluje v javnih razpravah, strokovnih posvetih in kongresih o varstvu okolja in narave;
 10. sodeluje z državnimi organi, javnimi službami in gospodarskimi subjekti ter jih opozarja na zdravju škodljiva delovanja na njihovem območju ali pri proizvodnem procesu;
 11. sodeluje pri pripravi in uresničevanju programov, strategij oziroma drugih dokumentov trajnostnega razvoja v ter pristojnim državnim organom, lokalnim skupnostim in nosilcem javnih pooblastil predlaga ukrepe za:

–          izboljšanje varstva zraka, vode, zemlje in ekosistemov ter ukrepe za spodbujanje varčevanja z naravnimi viri;

–          spodbujanje uvajanja čistih tehnologij, ki bodo gospodarstvu zagotavljale lasten obstoj in razvoj ter ne bodo neugodno vplivale na okolje in naravo;

–          omogočanje kakovosti življenja v mestih in na podeželju, njuno medsebojno skladnost in povezanost z naravnim okoljem in naravo;

–          zniževanje obremenjevanja okolja in narave, ki nastaja pri proizvodnji, prometu, porabi in energetiki;

–          spodbujanje sonaravnega kmetijstva, pridelave zdrave in kakovostne hrane, ohranjevanje plodnosti tal, nadzorovane porabe umetnih gnojil in pesticidov ter spodbujanje humanega odnosa v vzreji domačih živali;

–          varovanje gozdov in kmetijskih zemljišč;

–          ohranjanje izjemne biološke in krajinske pestrosti ter bogate kulturne in naravne dediščine.

 1. Prizadeva si za sodelovanje z drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami s področja varstva okolja in narave z namenom usklajevanega delovanja za koristi varstva okolja in narave ter si prizadeva pridobiti status zveze društev v javnem interesu.

 

8. člen

AAG skladno z 2. odstavkom 9. člena Zakona o društvih AAG opredeljuje pridobitne dejavnosti skladno s predpisi standardne klasifikacije dejavnosti:

 

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI INFORMATION AND COMMUNICATION
5 J58.130 Izdajanje časopisov Publishing of newspapers J58.13
5 J58.140 Izdajanje revij in druge periodike Publishing of journals and periodicals J58.14
5 J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj Motion picture, video and television programme production activities J59.11
5 J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj Motion picture, video and television programme post-production activities
5 J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj Motion picture, video and television programme distribution activities J59.13
5 J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti Data processing, hosting and related activities
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost Scientific research and development M
5 M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije Other research and experimental development on natural sciences and engineering M72.19
5 M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike Research and experimental development on social sciences and humanities M72.20
5 M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti Other professional, scientific and technical activities n.e.c. M74.90
5 N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj Organisation of conventions and trade shows N82.30
5 P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Other education n.e.c. P85.59
5 S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij Activities of other membership organisations n.e.c. S94.99

 

 

III. ČLANSTVO V  AAG

 

 

9. člen

 

Članstvo v AAG je prostovoljno. Delovanje v AAG temelji na enakopravnosti članstva.

 

 

10. člen

Člani AAG so pravne nevladne okoljevarstvene organizacije ter fizične osebe, dejavne na področju okoljevarstva in čuvanja narave.  Člani se v okviru društva združujejo v društvene izpostave ( podružnice) na podlagi teritorialnega načela ter notranjih aktov društva.

 

Članstvo v AAG je prostovoljno. Društva oziroma druge pravne osebe postanejo član AAG na podlagi sklepa njihovega najvišjega organa, potem ko upravni odbor AAG ugotovi, da društvo izpolnjuje pogoje iz tega statuta. V imenu društva ali druge pravne osebe njen predstavni podpiše izjavo, da bodo pri svojem delovali po tem statutu. Članstvo društva ali druge pravne osebe v AAG dokončno potrdi Skupščina AAG.

 

Fizične osebe lahko postanejo člani društva, če izpolnjujejo načela statuta društva, na podlagi lastne podpisane izjave ter sklepa upravnega odbora društva.

 

Organi društva vodijo register članstva na podlagi načel in predpisov notranjih aktov društva.

 

 

11. člen

 

AAG ima tudi častne člane. Naziv častnega člana dobi oseba za dolgoletno članstvo ter zasluge na področju varstva in izboljšanja človekovega okolja in narave, širjenja in utrjevanja organizacije ter poglabljanja zavesti državljanov o varstvu okolja, narave in o trajnostnem razvoju oziroma za druge posebne zasluge na področju uresničevanja poslanstva in ciljev AAG.

 

Naziv častnega člana podeljuje skupščina AAG na podlagi obrazloženega predloga upravnega odbora s posebnim sklepom.

 

 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

12. člen

Pravice članov so zlasti, da v skladu s statutom:

–          s svojimi predstavniki sodelujejo na volitvah in delu organov AAG;

–          da samostojno in prostovoljno odločajo o svojem članstvu v AAG in izstopu o njej;

–          volijo svoje predstavnike v organe AAG;

–          s svojimi predstavniki sodelujejo v delovnih komisijah in v drugih delovnih telesih, ki jih za izvajanje posamezne naloge imenuje upravni odbor;

–          sodelujejo pri oblikovanju programa AAG in pri izvajanju skupno dogovorjenih nalog;

–          da vložijo pritožbo pred skupščino glede sklepov in odločitev organov AAG, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, statutom ali drugim splošnim aktom AAG;

–          zahtevajo od organov AAG nasvete in pomoč pri reševanju zadev, ki spadajo v delovno področje AAG.

 

13. člen

 

Dolžnosti članov so zlasti, da:

–          delujejo v skladu s statutom, programom, sprejetimi sklepi in stališči AAG do posameznih vprašanj varstva in izboljševanja življenjskega okolja in narave;

–          širijo znanje o življenjskem okolju, naravi in ekološko zavest;

–          redno poravnajo dogovorjene obveznosti do AAG.

 

14. člen

 

Članstvo v AAG preneha:

–          s prostovoljnim izstopom;

–          z izključitvijo, na podlagi sklepa častnega razsodišča;

–          s prenehanjem obstoja društva oziroma z izbrisom društva iz registra;

–          s prenehanjem obstoja zveze oziroma z izbrisom AAG iz registra društev.

 

 

15. člen

 

Član izstopi z pisno izjavo in na podlagi sklepa svojega najvišjega organa. Pred izstopom upravni odbor AAG ugotovi, če so poravnane vse obveznosti med AAG in članom.

 

 

16. člen

 

Član je lahko izključen iz AAG, če s svojim delovanjem škoduje interesom varstva okolja in narave ali ne izpolnjuje svojih obveznosti, ki jih ima kot član AAG. O izključitvi odloča skupščina AAG na podlagi sklepa častnega razsodišča.

 

17. člen

 

Pravice in dolžnosti članov in organov so častne. Za svoje delo v  AAG člani praviloma ne prejemajo plačila, lahko pa se jim po sklepu upravnega odbora povrnejo nastali stroški, v primeru izrednih dosežkov in požrtvovalnosti pa tudi posebna nagrada.

 

 

18. člen

 

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društev, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, statutom ali drugim splošnim aktom AAG. Enako pravico ima tudi društvo ali pravna oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v AAG zavrnjena.

 

Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bila izkoriščena možnost pritožbe pred skupščino.

 

V. ORGANI AAG IN NJIHOVO DELOVANJE

19. člen

 

Organi AAG so zbor članov AAG, upravni odbor AAG, predsednik AAG, nadzorni odbor AAG in častno razsodišče.

 

Mandatna doba predstavnikov članov v organih AAG je štiri  leta z možnostjo ponovne izvolitve.

 

Predstavniki organov in predsednik AAG  so za svoje delo odgovorni zboru občanov.

 

 

 

 

Zbor članov AAG

 

 

20. člen

 

Zbor članov  je najvišji organ upravljanja AAG.

 

Zbor članov sestavljajo predstavniki društvenih izpostav, sestavljenih iz pooblaščencev članov –  pravnih oseb AAG ter članov  – fizičnih oseb iz posameznih teritorialnih izpostav.  Vsakemu članu pripada na zboru članov  eno predstavniško mesto. Predsednik AAG je po položaju član zbora.

 

Zboru članov  morajo prisostvovati tudi izvoljeni člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča. Prisotni člani organov nimajo glasovalne pravice.

 

Na zboru članov so lahko povabljeni tudi posamezni strokovnjaki ali predstavniki drugih sorodnih organizacij s področja varstva okolje, narave in predstavniki medijev, ki jih zanima delo AAG. Vabljeni nimajo glasovalne pravice.

 

21. člen

 

Mandat predstavnika člana v Zboru članov traja štiri leta in je lahko ponovno izvoljen.

 

Status predstavnika preneha s potekom mandata oziroma na njegovo željo ali s preklicem pooblastila člana, ki ga je imenoval.

 

Nadomestne volitve opravi član, ki je predstavniku preklical pooblastilo. Mandat nadomestnega predstavnika traja do izteka mandata razrešenega oziroma odpoklicanega predstavnika.

22. člen

 

Skupščina  zbora članov je redna in izredna, skliče jo predsednik AAG.

 

Redna skupščina se skliče enkrat letno oziroma po potrebi.

 

Izredna skupščina se skliče, kadar to zahteva vsaj polovica članov, predsednik AAG, upravni ali nadzorni odbor. Če predsednik AAG ne skliče skupščine v enem mesecu, jo skliče predlagatelj sam ter sam predloži dnevni red in gradivo. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklicana.

 

 

23. člen

 

Delo zbora članov je javno in ga urejajo notranji akti društva. Glasuje se, kakor sklene zbor članov, javno ali tajno. Volitve v organe AAG so praviloma tajne.

 

Sklic zbora članov se objavi v elektronskih medijih.

 

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik AAG, zapisnikar in dva overovitelja.

 

 

24. člen

Zbor članov AAG je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica predstavnikov članov AAG iz vseh teritorialnih društvenih izpostav .  Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje preloži za pol ure in potem veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 1/3 predstavnikov članov.

 

Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih predstavnikov članov.

 

 

25. člen

 

Zbor članov AAG:

–          sprejema statut, njegove spremembe, dopolnitve, tolmačenja statuta AAG ter drugih splošnih aktov AAG;

–          sprejema programe dela in temeljna stališča do vprašanj varstva okolja in narave;

–          določa smernice za delo organov AAG;

–          voli in razrešuje predsednika AAG,  člane upravnega in nadzornega odbora ter člane častnega razsodišča,

–          potrjuje člane v AAG in imenuje častne člane AAG;

–          sprejema finančni načrt in letno poročilo AAG;

–          rešuje pritožbe zoper sklepe upravnega odbora in častnega razsodišča AAG;

–          sklepa o prenehanju delovanja AAG in o njenem premoženju;

–          imenuje predstavnike AAG v delovnih telesih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki se ukvarjajo z vprašanji varstva okolja in narave

–          odloča o vključitvi v druge mednarodne organizacije s področja varstva okolja in narave ali o sodelovanju z organizacijami drugih držav na področju varstva okolja in narave.

Upravni odbor

26. člen

 

Upravni odbor je najvišji izvršilni organ zbora članov ter vodi delo AAG med dvema skupščinama zbora članov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

 

Upravni odbor sestavlja :

–          predsednik AAG;

–          vsi predsedniki podružnic AAG;

–          predsedniki komisij;

–          glavni sekretar;

–          blagajnik.

 

Predstavnike v upravnem odboru izvoli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Izvoljeni predstavniki morajo biti člani društva ali pravne osebe iz 1. člena tega statuta najmanj dve leti ali osebe, ki so se s svojim delom na področju varstva dela izredno izkazale.

 

V upravičenih primerih lahko upravni odbor med svojo mandatno dobo imenuje v upravni odbor druge člane, toda do največ 1/3 vseh članov.

 

 

27. člen

 

Upravni odbor opravlja naslednje zadeve:

–          pripravlja predloge statuta in njegovih sprememb, predloge resolucij, stališč in drugih splošnih aktov AAG;

–          potrjuje predlog delovnega programa AAG, ki ga sprejme skupščina;

–          izvršuje sklepe skupščine AAG;

–          posreduje pristojnim organom predloge, pripombe in mnenja k osnutkom zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov, ki so v zvezi z varstvom okolja in narave;

–          imenuje in razrešuje direktorja društva,

–          imenuje predstavnike AAG v drugih organizacijah, kadar za njihovo imenovanje ni pristojna skupščina AAG;

–          pripravi in obravnava predlog finančnega načrta in letnega poročila AAG ter spremlja finančno stanje in poslovanje AAG;

–          koordinira delo članov in organov AAG;

–          imenuje člane delovnih skupin in svetovalne skupine,

–          poroča skupščini o svojem delu;

–          v izrednih razmerah prevzema pristojnosti skupščine AAG.

 

 

28. člen

 

Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik AAG. Če je zadržan, vodi sejo upravnega odbora eden od predsednikov podružnic AAG ali član upravnega odbora, ki po svoji delovni usmeritvi najbolj pozna problematiko, ki je na dnevnem redu.

 

Seje so javne. Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji navzočih najmanj ½ njegovih članov. Upravni odbor odloča z večino glasov vseh navzočih.

 

 

29. člen

 

Glavni sekretar AAG opravlja strokovno-tehnična in administrativna dela ter skrbi za koordinacijo med organi AAG. Za opravljanje administrativnega dela ima upravni odbor lahko zaposlenega tudi administrativnega delavca.

 

Blagajnik društva skrbi za dosledno finančno poslovanje društva ter sestavlja poročilo o poslovanju. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in skupščini.

 

 

30. člen

 

Za proučevanje posameznih vprašanj ima upravni odbor:

 

a.  Delovne komisije:

 

 1. Komisija za varstvo narave
 2. Komisija za varstvo okolja
 3. Komisija za energetiko;
 4. Komisija za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo življenja, varstvo potrošnikov in higieno okolja, odpadke ter narave;

 

 

Na predlog upravnega odbora se lahko ustanovijo nove delovne skupine ali ukinejo oziroma preoblikujejo obstoječe delovne skupine.

 

b. Svetovalna skupino

 

Svetovalna skupina je skupina svetovalcev, ki jo sestavljajo vrhunski strokovnjaki s področja varstva okolja, narave, kulture, znanosti in gospodarstva, z nalogo svetovanja pri sestavljanju in izvajanju programa AAG.

 

 

Predsednik AAG

 

 

31. člen

 

Predsednik predstavlja in zastopa AAG. Mandat predsednika AAG je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

 

Predsednik je odgovoren za delovanje AAG v skladu s statutom in predpisi. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

 

Predsednik je odredbodajalec za finančno-materialno poslovanje AAG.

 

Sklicuje seje skupščine. V času daljše odsotnosti ga nadomešča predsednik upravnega odbora.

 

Kadar predsednik AAG odstopi, preidejo njegove pristojnosti predsednika upravnega odbora do izvolitve novega predsednika AAG. Odstop sprejme upravni odbor.

Nadzorni odbor

 

32. člen

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina za dobo 4 let, z možnostjo ponovne izvolitve. Člani izvolijo izmed sebe predsednika.

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati sejam organov, vendar brez pravice glasovanja.

 

 

33. člen

 

Delo nadzornega odbora:

–          spremlja delo organov med skupščinama,

–          nadzoruje finančno in materialno poslovanje AAG;

–          poroča o svojih ugotovitvah in delu skupščini in upravnemu odboru

–          predlaga skupščini razrešnico organov AAG.

 

Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi člani.  Veljavne sklepe sprejema soglasno.

 

 

Častno razsodišče

 

 

34.člen

 

Častno razsodišče ima 3 člane, ki jih voli skupščina za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

 

 

35. člen

 

Častno razsodišče razsoja o kršitvah določb statuta, nevestnem izvrševanju sprejetih zadolžitev, neizvrševanju sklepov organov in o dejanjih, ki kakorkoli škodujejo ugledu AAG ter o sporih med člani in organi

 

36. člen

 

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisno obrazloženega predloga članov ali organov AAG.

 

Obravnava pred sodiščem je ustna in javna. Razsodišče odloči o zadevi soglasno ob prisotnosti vseh 3 članov.

 

 

37. člen

 

Častno razsodišče lahko v postopku dokazane kršitve izreče opomin, javni opomin, prepoved opravljanja funkcije predstavnika člana AAG ali izključitev člana iz AAG.

 

Častno razsodišče pri izreku ukrepa upošteva težo dejanja in stopnjo krivde ter druge okoliščine primera.

 

Zoper sklep častnega razsodišča ima stranka pravico do pritožbe  na skupščino AAG v roku 30 dni po vročitvi sklepa, ki o zadevi dokončno odloči.

 

38. člen

 

Častno razsodišče mora o zadevi odločiti v 3 mesecih od prejema obrazloženega predloga za začetek postopka pred častnim sodiščem..

 

Če od dneva kršitve preteče več kot leto dni, uvedba postopka zastara.

 

 

VI. JAVNOST DELA AAG

39. člen

Delo AAG in njenih organov je javno. Za zagotavljanje javnosti dela AAG in dajanje informacij je odgovoren predsednik AAG.

AAG o svoji  dejavnostih, odločitvah in stališčih glede vprašanj varstva okolja in ohranjanja narave, obvešča javnost preko sredstev javnega obveščanja, tiska publikacij in z drugimi oblikami informiranja.

 

VII. FINANCIRANJE  TER IZVAJANJE NADZORA NAD FINANČNIM POSLOVANJEM AAG

40. člen

 

Premoženje AAG sestavljajo premičnine in nepremičnine ter denarna sredstva, s katerimi nevladna organizacija upravlja. S premoženjem nevladne organizacije upravlja upravni odbor.

 

Nepremičnine se lahko nakupijo in odtujijo samo s sklepom skupščine.

 

41. člen

 

Prihodki AAG so:

–          članarina;

–          darila, volila in prispevki donatorjev;

–          financiranje iz sredstev proračuna občin in države;

–          prihodki iz materialnih avtorskih pravic in iz dejavnosti AAG;

–          lastni prihodki

–          drugi prihodki.

 

AAG je nepridobitna zveza članov, ki lahko občasno opravlja pridobitno dejavnosti v obliki dobička od organizacije strokovnih delavnic in srečanj ali iz naslova materialnih avtorskih pravic. Vsa pridobljena sredstva se izključno lahko porabijo za delovanje društva.

 

42. člen

 

Denarna sredstva se vodijo na transakcijskem računu.

 

Podatki o finančno in materialno poslovanju AAG se zagotavljajo na način in v obliki, kot ga zahteva veljavna zakonodaja in računovodski standardi za društva.

 

Finančno poslovanje društva vodi blagajnik. Blagajnik sproti poroča upravnemu odboru o stanju vseh denarnih sredstev in drugih finančnih aktivnosti.

 

Finančne listine podpisujeta blagajnik in predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa eden izmed članov upravnega odbora.

 

Področje organizacije in izvajanja finančnega poslovanja ureja interni akt društva.

 

 

VIII. PRENEHANJE AAG

43. člen

AAG preneha po volji članov,s spojitvijo ali pripojitvijo k drugi zvezi organizacij s področja varstva okolja in narave, če tako sklene skupščina z dvotretjinsko večino.

 

AAG preneha po samem zakonu, na podlagi prisilne poravnave ali stečaja ali na podlagi sodne prepovedi delovanja zveze. AAG preneha tudi, če število njenih članov pade pod dva člana.

 

V primeru prenehanja delovanja AAG se po poravnavi obveznosti premoženje prenese na njene člane oziroma drugo  društvo, ki deluje na področju varstva okolja in narave. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O prenosu premoženja s sklepom odloči Skupščina.

 

V primeru prenehanja delovanja društva vse potrebne postopke pri izbrisu društva iz registra uredi zakoniti zastopnik društva.

 

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

44. člen

 

Statut ter vse morebitne kasnejše dopolnitve in popravki stopijo v veljavo takoj, ko so sprejeti na skupščini.

45. člen

 

Ta statut je sprejel občni zbor dne 30.07.2011. S tem dnem preneha veljati statut AAG sprejet na občnem zboru dne 14.08.2009

 

Predsednik AAG:                                                          Generalna sekretarka:

 

Vojko Bernard                                                                Saša Mlakar

Donacijo AAG lahko prispevate tudi preko PayPal

Kliknite na spodnjo povezavo – sliko.

Predogled slike