Priprava NUV III« , pripombe Alpe Adria Green na dokument: ”Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (PZUV).”


040520151229

Alpe Adria Green (AAG) je v zakonskem roku 31.10.2020 poslala na MOP pismo in se tako vključuje v to fazo javne razprave o dokumentu: ”Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (PZUV).”

Pri tem sledimo razpisani nameri Ministrstva za okolje in prostor (MOP), izraženi z njegovim pojasnilom:

”Dokument PZUV je prvi korak v okviru priprave načrtov upravljanja voda, kjer lahko javnost poda mnenje, predloge in komentarje glede zaznanih ključnih okoljskih problemov v zvezi z doseganjem ciljev s področja upravljanja voda.”

1. Navajamo nekatere odprte probleme in predlagamo nekaj rešitev. Pri tem moramo najprej ugotoviti, da je upravljanje voda v Sloveniji necelovito, razglašeno, da na posamezna področja upravljanja voda politika nekoordinirano posega v obliki nepovratnih gradbenih posegov ali pa ne rešuje že zdavnaj ugotovljenih onesnaževanj, kot so na primer pesticidi in sploh intenzivna kmetijska pridelava (na primer v domeni Ministrstva za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano), ki je problematika pitnih voda ne zanima ali pa posegi Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za infrastrukturo, ki tudi vodijo nekonsistentno svojo politiko gradenj, ne meneč se za negativne posledice (na primer: energetski objekti, Magna).

Žal jima večkrat asistira tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki bi moral najprej varovati okolje in prostor in kritično pristopati do sprememb. Zakaj MOP ne poseže v kmetijsko politiko, saj ta škoduje prostoru, okolju in naravi? Ali moramo toliko časa kemizirati kmetijstvo, da dobimo zastrupljeno vodo iz Apaškega polja na primer ali pa nitrate v črpališču na Barju. Krivec je seveda tudi Biotehnična fakulteta, ki svetuje tako ekonomijo, pozablja pa na vodne vire pitne vode. Kmetijska politika celo subvencionira s kemijo podprto pridelavo, na primer koruze za živali. Tako imamo primere najema njiv na Ljubljanskem barju samo za to poljščino, ob zasipavanju s kemijo.

2. V zadnjem času se je razpasla politika poseganja v vodovarstvena območja, češ, da njihovo strogo varovanje ni potrebno, ker se posegi vedno opravičujejo s tako imenovanimi omilitvenimi ukrepi, ki običajno to niso, se kasneje niti ne nadzorujejo in se zlorabljajo za dosego posegov. Odmeven primer je projekt izgradnje kanala C0 preko ljubljanskega vodovarstvenega območja za pitno vodo za Ljubljano s 300.000 prebivalci in še 150.000 dnevnimi obiskovalci, po katerem bi se pretakale fekalije s tveganjem za hudo mikrobiološko onesnaženje podtalnice. Na možna tveganja je opozoril tudi Geološki zavod v svoji študiji, med drugim ne zgolj zaradi potresov, ampak tudi na primer zaradi načrtovanja hidroelektrarn na srednji Savi do Ježice, česar vodna soglasja sploh niso obravnavala.

3. Pri negativnem razvoju skrbi za podtalnice in vire pitne vode je posebej treba izpostaviti izredno negativen odnos Direkcije za vode, ki izdaja vodna soglasja za vse take posege. Kaj pomaga sprejemanje dokumentov, kot je tudi pričujoči dokument PZUV, ki naj bi izboljšali ravnanje z vodami v Sloveniji, če pa ta služba dela v nasprotni smeri. Tako so na primer izdali več vodnih soglasij za že omenjeni kanal C0, brez kritične presoje za možne hude posledice za pitno vodo. Še posebej, ker spada ta vir ljubljanske pitne vode v kritično infrastrukturo. Tega sploh niso omenili, na primer. Pri kritični infrastrukturi (Zakon o kritični infrastrukturi) gre za zmanjševanje tveganj, ne pa povečevanje, kot na primer s kanalom C0. Ali ni dovolj povedno, da je ljubljanska pitna voda ena najboljših na svetu in ne potrebuje kloriranja? Njeno maksimalno varovanje in zmanjševanje tveganj je nujno, kar naj uvede tudi PZUV.

4. Kanal C0 po več javno objavljenih strokovnih mnenjih sploh ni potreben, saj se dandanašnjih kanalizacij ne vleče kilometre daleč, ampak se poskrbi za lokalne čistilne naprave, ki v primeru Medvod in Vodic tudi v manjši rešitvi že obstajajo. Medvode sicer imajo že danes povezavo z mestno kanalizacijo po Celovški cesti, tja bi morali izpeljati tudi kanal C0, ki je načrtovan preko pitne vode, v skrajnem primeru, čeprav sta končni rešitvi lokalni čistilni postaji. Vodice sodi v domžalsko. Tudi ta del stroke sodi v PZUV. Investitor (pri tem je v negativnem smislu sodeloval tudi MOP) se sklicuje na neke načrte iz leta 1991, kar je popolnoma zgrešeno. Od takrat se je skrb za čisto pitno vodo izjemno izboljšala in tak načrt danes nima več mesta.

5. Prav tako Direkcija za vode ni zahtevala druge lokacije za postavitev Magne, industrije lakiranja avtomobilov, občina Hoče Slivnica, ampak je žrtvovala vodovarstveno območje in direktno kršila Zakon o vodah (69.člen), saj se v tej industriji uporabljajo nevarne snovi, podobno kot so tudi fekalije pri projektu kanal C0 za zdravje nevarna snov. Že tako dokument PZUV navaja problematiko podtalnic na Dravskem polju kot perečo.

6. Že dolga leta je pereče čiščenje komunalnih voda na Bledu, kjer se še naprej onesnažuje Blejsko jezero in povodje. Nedavni strokovni članek je na povezavi (Dnevnik, 29.10.2020):

https://www.dnevnik.si/1042942153/mnenja/odprta-stran/blejsko-jezero-umira-3

Vendar državna politika ni sposobna poseči v nestrokovne rešitve, ki nadaljujejo z onesnaževanjem, gre za povodje Save, kljub dokumentom pred izdelavo PZUV. Zato pozivamo tvorce dokumenta PZUV, da so konkretni pri privzemanju strategij in prepovedi nestrokovnih posegov.

7. Prav tako je pereč problem načrtovanje izgradnje turističnih kapacitet neposredno na območju Sotočja, zlivanja Save Bohinjke in Save Dolinke v Savo. Spet gre za necelovito presojo, ko prostora ob rekah ne varujemo, ampak še v tem prostoru načrtujemo gradnjo. Zakaj pri tem prebivalci nimajo besede, ko opozarjajo na poplave in nesprejemljive posege v obvodni prostor, je generalni problem naše tako imenovane demokracije, ki je neizgrajena. PZUV bi moral obravnavati ta družbeno – politični problem pri upravljanju z vodami. Politični sistem je glavni krivec za storjene napake in nereševanje ali napačne odločitve v problematiki voda. Posledica je, da stroka zaman opozarja na napake.

8. Zahtevamo, da se načrtovanje hidroelektrarn znova premisli, tako velikih kot malih. PZUV upravičeno opozarja na degradacijo voda zaradi teh objektov, na primer v poglavju 2.2. Hidromorfološke obremenitve površinskih voda in drugje. Povezano s tem ugotavljamo, da gre podnebna politika svojo pot, ne oziraje se na kvalitete slovenskega prostora in še preostalih voda, ki niso degradirane (tudi s hidroelektrarnami). Dejstvo je, da Slovenija nič ne vpliva na podnebne spremembe in zato ne sme uničevati svojega prostora in voda za nekaj, na kar nima nobenega vpliva. To zadeva še generacije za nami, saj so mnogi posegi v vode nepovratni. Pri tem bi morali uporabiti ZVO-1 in sicer načelo previdnosti. Ne moremo spregledati čiščenja naloženega blata (mulja) za jezovi vsakih nekih nekaj let, ki tudi zaprejo pore v zemlji in voda ni več v vezni posodi za napajanje okolice pa še kapaciteto HE akumulacije zmanjšujejo. Tako po nekaj letih ne drži teza, da zajezitve zvišujejo podtalnico. Zdaj sta na vrsti za čiščenje Trbojsko jezero oziroma akumulacija in Zbiljska, kar pa seveda por v tleh ne odpre. Videli smo katastrofo Ptujskega ”jezera” zaradi čiščenja in probleme na Soči. Slovenija je čisto pozabila, da uredi »stara bremena« v HE akumolacijah, največje breme je še vedno akumolacija Moste, v kateri se je od njenega odprtja dalje nabiralo blato obogateno z težkimi kovinami. V AAG razpolagamo z vsemi vereodostojnimi analizami blata in v kolikor ne bo pričela država z sanacijo, bomo prisiljeni sprožiti postopek »ugotavljanja okoljske škode« in sprožiti proti državi vsa pravna sredstva, da se ta akumolacija uredi. Iz te akumolacije se napaja med drugim tudi akomulacija pitne vode na Barju, ki pokriva potrebe za 350 tisoč prebivalcev. Če pride do kakršne koli nesreče na jezu bo po vsej verjetnosti Sava onesnažena z težkimi kovinami do Ljubljane in še dlje.

9. Prodaja ali dolgoročni najem virov pitne vode tujcem je velika napaka, spet politike, ki nima strategije ravnanja z vodami Slovenije. Pitna voda je vedno bolj pereč svetovni problem, česar očitno naša sprotna, nestrateška politika ne dojame ali noče dojeti (korupcijska tveganja). PZUV mora zaščititi pitno vodo Slovenije, saj je ustavna pravica do nje sicer priznana, a ni operacionalizirana.

10. Gozdovi so močno povezani z vodami, tudi s kvalitetno pitno vodo. Zato bi gozdarstvo

moralo sodelovati v naporih za ohranjanje čiste pitne vode s tem, da ne dovoljuje golosekov (čeprav jih že Zakon o gozdovih ne). Zdaj je v modi tako imenovana sanitarna sečnja. Pa tudi sicer ni videti sodelovanja med področjem voda in gozdovi, ki so filter in zadrževalnik voda in padavin. Še posebej v skrbi zaradi možnih pogostejših ekstremnih nalivov bi morali tej funkciji gozda posvetiti bistveno večjo pozornost, na kar opozarjamo pripravljavce PZUV. Hudourna voda skozi Železnike, na primer, se je zgodila tudi zaradi golosekov višje nad vodo.

Pri umeščanju Magne so na primer posekali gozdne površine in jih spremenili v kmetijske površine zaradi nadomeščanja izgubljenih površin na VVO območju. Žal je hektar gozda bistveno premalo ocenjen in cenjen. Za povsem nepotrebne vetrne elektrarne načrtujejo velike poseke (dejansko izkrčenje in odstranitev vsega, še zemlje) višje ležečih gozdnih površin, na primer nad Dravogradom nad 1.200 metri za vsako vetrnico 100 x 60 m, kar je blizu površini nogometnega igrišča. Tako neusklajene so politike pri nas. Leva ne ve za desno, ali pa, kar bi bilo še huje, da desna dela s tihim pristankom leve. Tako ne bo pomagal noben PZUV dokument! Zaman bodo naši napori, da vendarle dosežemo pozitiven razvoj v skrbi za vode z okoljem in naravo vred. Vode niso zgolj voda, ampak še precej okolja in narave ob njih.

11. Posebej se je treba posvetiti strokovnim rešitvam za istrsko – kraško – obalno pitno vodo. Spet so zunaj slabe rešitve z zajezitvijo Suhorce malega pretoka, z več kot 50 metrskim zidom, čeprav stroka dokazuje, da imamo boljše in cenejše rešitve. PZUV se mora posvetiti tudi tem virom pitne vode, ki so pereči za del Slovenije.

12. V nadaljevanju dograjevanja strateškega dokumenta po PZUV nameravamo še sodelovati, zato vas naprošamo, da nas sproti obveščate o napredku razprave in tudi se priporočamo za komentiranje naših navedb, da ne bodo v prazno izzvenele. Pri tem pripominjamo, da imamo za vse povedano tudi strokovna gradiva, ki jih nismo dodali, nameravamo pa z njimi sodelovati v nadaljnji razpravi.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 3. del


Vetrne elektrarne (VE) močno onesnažujejo okolje s posebnim hrupom, ki je zdravju škodljiv in katerega vir je v vrtenju krakov, kot smo obrazložili v 1. in 2. delu ter navedli spletne strani, kjer se lahko podrobneje poučimo o njem. Prebivalcem sta najbolj nevarna nizkofrekvenčni hrup (pod 200 Hz) in infrazvok (pod 20 Hz) ter še posebej njuna pulzna, sunkovita značilnost. Pulzi dosežejo visok in nesprejemljiv nivo hrupa, prodirajo skozi zaprta okna in se okrepijo v notranjih prostorih (odboji od sten, resonanca). Merjenje hrupa vetrnih elektrarn samo v enotah dBA je nepravilno, ker s filtrom A izločamo zdravju škodljiv hrup vetrnic

V Sloveniji moramo zato zahtevati in sprejeti predpise, po katerih bo določeno merjenje hrupa VE brez filtriranja v celotnem spektru hrupa. Vetrne elektrarne moramo obravnavati s kritičnim pristopom, z dejstvi, kot je običaj v vsaki znanosti in tehniki. Le tako pridemo do jasnih predstav o njihovem škodljivem vplivu na prebivalce in s tem tudi o razlogih za nasprotovanje vetrnim elektrarnam v Sloveniji. Proizvajalci vetrnih elektrarn in investitorji se pravega merjenja hrupa VE bojijo. Pri politiki skušajo doseči, da ga ne bi merili. Tako ostanejo prebivalci in nevladne organizacije žal edini, ki meritve in ustrezne predpise zahtevajo. Primer je danski proizvajalec VE Vestas s pismom danski okoljski ministrici leta 2011, v katerem odklanja merjenje celotnega hrupa VE, češ da bo moral potem vetrnice postavljati na večji razdalji od hiš, kar bi mu zmanjšalo dobiček. Koliko pa je še javnosti neznanih pritiskov …

Poglejmo, zakaj filter A bistveno zmanjša in odstrani škodljiv hrup VE, katerega škodljivost z leti obratovanja samo še narašča in se nanj ne da navaditi. Življenjska doba VE je 20–25 let. V svetu o tem ni nobenega dvoma, pravilnih meritev in študij ter pritožb je zelo veliko (glej 1. del: epaw.org). Predpisi, ki zahtevajo merjenje hrupa VE samo v dBA, so zato za prebivalce škodljivi. Značilnost filtra A najdemo na spletu, npr. pod Hyperphysics (Georgia State University, ZDA).

diagram veterne

Diagram filtra A nam pove, da filter omeji zaznavo hrupa VE pod 200 Hz (nizkofrekvenčni hrup), skoraj povsem pa ignorira infrazvok (pod 20 Hz). Filter A je namreč prilagojen našemu ušesu, ki manj zaznava frekvence hrupa pod 200 Hz, infrazvoka pa ne zaznava. Seveda pa ta hrup vseeno obstaja, čeprav ga naša ušesa manj ali nič ne slišijo, kar seveda ni merilo za hrup, saj nas hrup vseeno zadene kot vibracije, ki škodujejo našemu zdravju in se pulzi v sobah še okrepijo (infrazvok prodre skozi zaprta okna). Pulzni hrup, merjen v decibelih dB brez filtra A, doseže visok nivo, tudi 70 dB (glej 1. del) in 100 dB (glej 2. del).

ZAKAJ JE OPREDELITEV IZRAZA »ZDRAVJE« ZELO POMEMBNA

Vrnimo se ponovno na opredelitev zdravja, kar je na kratko omenjeno v 1. delu. Ta je zelo pomembna, ker zdravje ni samo odsotnost bolezni. Prav opredelitev zdravja je bila ena od osnov ustanovnega dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije SZO (angleško: WHO – World Health Organization, specializirana agencija Združenih narodov), ki je bil sprejet 7. aprila 1948. Mimogrede, 7. april je zato vsako leto svetovni dan zdravja. Opredelitev zdravja v ustanovni listini WHO se glasi: Zdravje je stanje popolnega fizičnega, psihičnega in socialnega dobrega počutja in ne le odsotnost bolezni ali slabosti. Zaradi pomembnosti te definicije navajam še originalni stavek: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

Na kratko, po WHO imamo pravico do kvalitetnega bivanja. In ta spada med osnovne človekove pravice, kar je tudi poudarjeno v ustanovni listini.

WHO je posebej obdelal tudi področje motenja spanca zaradi hrupa v več študijah. Leta 2009 je WHO, na primer, objavil Smernice glede nočnega hrupa za Evropo (Night Noise Guidelines for Europe). V njih poudarja, da stalno motenje spanca vodi do obolevanj. Skratka, v svetovnem merilu je škodljivost prekomernega hrupa za zdravje in dobro počutje prepoznana. Lani je bila v Ljubljani konferenca WHO za Evropo z zaključki, da je treba pospešiti prizadevanja za zdravje in dobro počutje prebivalstva. Žal pa ministrstvo za infrastrukturo z vetrnimi elektrarnami načrtuje ravno nasprotje tem prizadevanjem.

V 1. delu smo opisali izkušnje prebivalcev Dolenje vasi zaradi hrupa VE, ki jim onemogoča spanje ali jih budi sredi noči, so neprespani, tvegajo nesreče pri vožnji z avtomobilom …, pa še vrsta drugih škodljivih posledic je povezana s prekinjanjem spanja. Pri vetrnih elektrarnah je pulzni hrup tisti, ki neposredno moti spanec ali ga onemogoča. Prav pri tem lahko takoj uporabimo WHO definicijo zdravja. Namreč, če smo zaradi hrupa VE neprespani, še nismo bolni. Vendar nam WHO definicija zdravja omogoča, da se pritožimo zaradi škodovanja zdravju in dobremu počutju ter zaradi kršenja človekovih pravic.

Ker je torej hrup vetrnih elektrarn dokazano škodljiv zdravju in dobremu počutju že samo z motenjem spanca, kar je znano po vsem svetu, lahko trdimo, da vsak investitor, ki namerava postaviti vetrne elektrarne bliže od 3–5 km od hiš, namerno načrtuje škodovanje zdravju in dobremu počutju prebivalcev. Prepričan sem, da to spada že v področje kazenske zakonodaje.

V mirnem podeželskem okolju, še posebej v hribovitem svetu, je ponoči tiho. Vdor pulznega hrupa vetrnih elektrarn je v teh območjih toliko bolj izrazit in škodljiv. V že omenjeni knjigi zdravnice dr. Pierpontove (2009), ki je omenjena v 2. delu in ki je strokovno opisala škodljive vplive hrupa VE z raziskavami med prebivalstvom, so tudi ugotovitve strokovnjakov za hrup (akustikov) Kampermana in Jamesa, ZDA, da mora biti oddaljenost VE od hiš v hribovitem svetu večja od 3,2 km. O tem sta poročala na konferenci o hrupu v ZDA leta 2008.

Akustik Steven Cooper (Avstralija) se je posvetil zlasti meritvam hrupa VE zunaj in znotraj hiš, še posebej skrbno zaradi pritožb prebivalcev. Primerjal je občutenja stanovalcev in obratovanje vetrnih elektrarn. Ugotovil je, da so občutili pulze, čeprav VE ni bilo slišati. Prav tako so ljudje ugotovili, ne da bi vetrne elektrarne videli, kdaj obratujejo in kdaj so jih izklopili. Investitor je namreč natančne meritve naročil prav zato, da pride pritožbam ‘do dna’. Potrjene so bile ugotovitve o infrazvočnem pulznem hrupu, ki presega sprejemljiv nivo, kar je v osemdesetih letih že opisal dr. Kelley (omenjen v 2. delu). Lahko bi našteli še vrsto drugih študij, ki vse potrjujejo presežene vrednosti hrupa v nizkofrekvenčnem območju in hrupa infrazvoka, kot posledica vrtenja krakov vetrnic. Gotovo ste jih našli na straneh epaw.org.

WHO KONČNO TUDI O HRUPU VETRNIH ELEKTRARN

Kljub znanstvenim ugotovitvam dr. Kellyja in NASE v 80-tih letih prejšnjega stoletja in več kot petnajstletnemu obratovanju vetrnih elektrarn in pritožbam prebivalcev v zadnjem obdobju po svetu, je WHO končno v svoj dokument o hrupu vključila tudi vetrne elektrarne. V letu 2018 je izdala smernice na področju okoljskega hrupa za Evropo (Environmental Noise-Guidelines for the European Region). Žal pa kljub neizpodbitnim dokazom, da vetrne elektrarne proizvajajo zdravju škodljiv hrup v nizkofrekvenčnem območju (pod 200 Hz) in kot infrazvok (pod 20), kar je znano torej že od leta 1985, WHO še vedno navaja meritve hrupa s filtrom A, torej v dBA. Ugotovili pa smo, da je s tem izločen najbolj zdravju škodljiv hrup.

Vendar WHO vseeno priznava, da hrupa vetrnih elektrarn ni obravnavala celovito, kar bo verjetno storila v naslednjih letih. Pri mednarodnih organizacijah, ki jih sestavljajo države, kakršna je tudi WHO, pričakujemo, da vse kar sprejmejo, predstavlja kompromis med državami. Vetrni lobi pa je močan v skoraj vseh državah zaradi izventržnih finančnih ugodnosti ter zato, ker je povezan s politiko, kar opažamo tudi pri nas.

WHO v zaključku poglavja o hrupu vetrnih elektrarn namreč jasno navaja, da obstajajo pulzni hrup VE ter prav tako nizkofrekvenčni del hrupa in infrazvok. In tudi, da ga ta del hrupa razlikuje od hrupa drugih hrupnih naprav in prometa. Obenem WHO priznava, da standardne metode merjenja hrupa v dBA ne zajamejo nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka niti pulzne oblike hrupa. Ugotavljajo tudi, da je hrup vetrnih elektrarn odvisen od vrste faktorjev, ki pa so lokalne narave, na primer od vremenskih razmer, temperaturnega obrata (inverzije), smeri in jakosti vetrov, oblikovanosti krajine, nadmorske višine in drugih faktorjev, torej se ne da hrupa vetrnih elektrarn posplošiti, niti računsko z modeli predvideti. S temi ugotovitvami WHO potrjuje tudi naše domače izkušnje z VE pri Dolenji vasi. WHO dokument je tako vendarle argument za zahtevo po pravih meritvah v vsem obsegu frekvenc brez filtra A in po ustreznih predpisih. Dokler jih ni, pa vetrnih elektrarn ne bi smeli postavljati niti načrtovati ter s tem zavajati investitorjev.

“Po toči zvoniti je prepozno” so dejali že v srednjem veku, ko so z zvonjenjem skušali pregnati točo. Zato je nujno opozoriti vse odločevalce, občinske svetnike, poslance, ministre pri načrtovanju vetrnih elektrarn v Sloveniji, ki ima dokaj razpršeno poselitev v višjih legah, da pravočasno umaknejo načrte za množico vetrnih elektrarn. Naj si vzamejo čas in se malce poglobijo v dogajanje po svetu, kako trpijo tisoči prebivalcev zaradi pulznega hrupa VE.

NAČRTI Z VETRNIMI ELEKTRARNAMI IN CO2

Na Južnem Tirolskem (avtonomna pokrajina v Italiji), tudi alpski deželi, dajo veliko več na svoje prostorske vrednote kot mi v Sloveniji. Energetski razvoj, ki ne bi škodoval krajini, turizmu in prebivalcem tako kot vetrne elektrarne, so opredelili v dokumentu Energetski model – Južna Tirolska 2050 (Energy model – South Tyrol 2050). V njem ne predvidevajo vetrnih elektrarn, sončne elektrarne pa umeščajo na zgradbe, razen kulturne dediščine, nikakor pa ne na zemljišča.

Brutalno razvrednotenje gorske krajine zaradi načrtov o 19 vetrnih elektrarnah na grebenu Sattelberg (Italija), v bližini prelaza Brenner in meje z Južno Tirolsko, pa je leta 2012 sodišče preprečilo. Med argumenti je bila Alpska konvencija in tudi predpisi o zaščiti hribovitega sveta Južne Tirolske nad 1600 metri. Pri nas, na primer, krajine kot pomembnega turističnega produkta sploh ne priznamo. Kar velja seveda za primitivno politiko prostora, ki se boji vsakršnih zaščit, saj je brez selektivne strategije razvoja Slovenije.

Tudi v znanosti je argumentiran kritičen odnos osnova za napredek. Le politika ga ne sprejema. Enako v Nemčiji. Nemčija doživlja lekcijo o zgrešeni politiki na področju vetrnih elektrarn v okviru njihovega političnega ”Energiewende” (energijski preobrat). O tem obstaja več strokovnih študij, na primer: dr. Fritz Vahrenholt: Germany’s Energiewende, A Disaster in the making (katastrofa v izvedbi) (2017). Nedavno je bil nemški elektroenergetski sistem pred razpadom, po poročilu v časopisu Finance. Ni bilo vetra. Izpadlo jim je za 20.000 MW vetrnih elektrarn. S svojo rezervo je nemški elektro sistem pomagala reševati tudi Slovenija. Vetra pa ni bilo kaj več niti v sosednjih državah: Avstriji, Franciji, Danski in Veliki Britaniji. Nemčija je bila zaradi pomanjkanja vetra že večkrat na robu zloma. Poljska in Češka pa sta se zavarovali pred nenadnimi sunki vetrne elektrike iz Nemčije s prečnimi transformatorji.

Kaj gre narobe? Politika ignorira naravno zakonitost, da s seštevanjem naključnih, kaotičnih pojavov, kot so lokalni vetrovi, ne moremo dobiti stalnega vira, torej stacionarnega stanja. Z vetrnimi elektrarnami ne moremo zamenjati jedrske elektrarne, ki obratuje 24 ur, čeprav oba vira ne spuščata CO2 . Seveda pa je tudi vsakršna druga primerjava vetrnic in jedrske elektrarne (JE) nestrokovna in napačna, saj je gostota energije JE izjemno visoka, VE pa izjemno nizka. Poglejmo še, kakšen katastrofalno nizek izkoristek imata obe VE v Sloveniji:

Borzenov Center za podpore spremlja tudi učinkovitost obeh vetrnic v Sloveniji, ki jim plačuje elektriko. VE 15 je oznaka za VE Dolenja vas, v KS Senožeče, Občina Divača, z nazivno (teoretično pri nas) močjo 2,3 MW, višina stebra 90 m, ki obratuje večinoma z močjo do 1 MW, saj tudi na Primorskem ni stalnih močnih vetrov. Druga VE je v Razdrtem, z 1 MW nazivne moči, višina stebra 55 m. Preglednica razgali izredno nizek izkoristek (med 15 in 20 %) in majhne količine elektrike, ki jo mimogrede lahko privarčujemo za bistveno manjši denar ali pa ta denar raje vložimo v zmanjšanje uporabe kurilnega olja za gretje, kjer lahko neposredno izračunamo zmanjšanje CO2 . Izkoristek v prvih 8. mesecih leta 2019 je bil za VE1516,73 %, za VE Razdrto pa 14,84 %.

količina pro. ener. 15,16,17,18

Pri navedbah, da naj bi vetrnice zmanjševale CO2 , zaradi česar naj bi jih sploh postavljali, že s tem, ker same ne proizvajajo tega plina, pa pridemo do zadrege. Namreč, vetrno elektriko prednostno prevzame omrežje. Znano pa je, da se mora proizvodnja elektrike stalno prilagajati porabi, sicer lahko pride do električnega mrka. Če torej zapiha veter in gre prednostno vetrna elektrika v omrežje, mora neka druga elektrarna zmanjšati svojo proizvodnjo.

Katera? Ali sta to na primer termoelektrarni na premog, šoštanjska ali ljubljanska, kar bi pomenilo zmanjšanje CO2 ? Ne, za ravnotežje v sistemu poskrbijo daljinsko vodene hidroelektrarne (HE), ki tudi ne oddajajo CO2 . O vlogi HE pravi direktor Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) (Mladina, št. 41/2020): »Prav tako so HE pomemben element za vključitev večjega deleža nestanovitnih obnovljivih virov energije, kot sta sonce in veter, v električno omrežje. S svojo sposobnostjo hitrega prilagajanja proizvodnje namreč lahko sledijo spremembam potreb po energiji v omrežju.«

A tako torej, dražjo vetrno elektriko v omrežje, in to na račun cenejše in stalnejše hidro elektrike, ki tudi ne spušča CO2? Očitno obstaja pri načrtovalcih VE strokovna zmeda. Kaj potem sploh počno VE, če ne zmanjšujejo CO2? In še gospodarsko škodo delajo. Ne samo zaradi dražje elektrike, ampak tudi s tem, ker dobivajo podporo, ki gre v tujino za odplačilo vetrnic. Mar ne bi bolje izkoristili denarja, ki se zbira iz računov za energijo pri Borzenu, če bi ga investirali v Sloveniji v odpravo kurilnega olja, na primer z uvedbo toplotnih črpalk ali sončnih kolektorjev? S tem bi neposredno zmanjšali CO2 .

Nujno je, da se v Sloveniji problematika vetrnih elektrarn strokovno razčisti, saj ni predpisov, kot smo utemeljili, kakor tudi zato, ker prebivalcem grozijo državni in lokalni načrti za postavitev preko 100 vetrnih elektrarn, od tega kar 60 v KS Senožeče, ki bi dobesedno obkrožile 6 naselij, kar bi bil edinstven primer v svetu. Ali pa, zakaj potrebujejo Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki upravljajo s hidroelektrarnami na Dravi z najcenejšo elektriko (pod 30 evrov za megavatno uro), še nekaj nezanesljivih VE nad 1.200 m na Košenjaku nad Dravogradom, v pristni naravi in v poseljenem širšem območju, kjer bi za vsako posekali 100 x 60 m (nogometno igrišče) gozda in izravnali razgiban teren, razširili ali zgradili ceste za transport tovorov izjemnih velikosti (70 metrov) in teže 30 in več ton ipd.? (glej fotografijo)

transport veterne el.

Lahko ugotovimo, da je množičen upor prebivalcev po celem svetu proti postavljanju vetrnih elektrarn upravičen. V lepi Sloveniji pa še posebej.

Povezavi:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2020/09/01/hrup-vetrnih-elektrarn-je-zdravju-skodljiv-1-del/

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2020/10/12/hrup-vetrnih-elektrarn-je-zdravju-kodljiv-2-del/

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

V AAG prejeli odgovor iz ACRONI-ja v zvezi s povečanimi izpusti


naš Acroni

Konec meseca septembra smo na AAG dobili prijave glede problematike nenadzorovanih izpustov prašnih delcev v ozračje iz podjetja Acroni na Koroški Beli.

Vaščani Koroške Bele že nekaj časa opažajo povečan izpust prahu iz Acroni-ja, obvestili so tudi  Uprava podjetja vendar odgovora, kot so zatrdili niso prejeli.

V AAG smo 29.09.2020 zbrano slikovno gradivo skupaj z vprašanji, zakaj prihaja do večjih izpustov pm delcev poslali na Upravo podjetja Acroni ter 30.10.2020 prejeli naslednji odgovor.

ACRONI - Sporočilo_lokalna_skupnost_30.10.2020_z_-page-001

ACRONI - Sporočilo_lokalna_skupnost_30.10.2020_z_-page-002

V AAG se bomo še naprej prizadevali, da bi ACRONI zmanjšal onesnaževanje okolja tako z prašnimi delci, hrupom in izpusti in tako prispevali k boljšemu življenju v tem okolju.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Redna skupščina Zbora članov Alpe Adria Green–Slovenija 2020


aag znak

V skladu z določbami statuta Alpe Adria Green, mednarodnega društva za varstvo okolja in narave, ( AAG) je, v času korona-virusne epidemije, v dneh od 20. 10. 2020 do 23.10.2020 potekala redna letna skupščina članov AAG. V letošnjem letu je skupščina zaradi znanih epidemioloških težav potekala nekoliko drugače od običajne prakse v preteklih letih, in sicer v elektronski obliki. Dejstvo je, da nam nova realnost narekuje pogostejše komuniciranje preko elektronskih orodij in svetovnega spleta, zato smo temu sledili tudi v AAG in se prilagodili spletnim orodjem za čim bolj kakovostno in uporabniku prijazno delovanje v AAG. Pri tem smo naleteli na težavo da se nekateri niso mogli udeležiti skupščine zaradi preobremenjenih internetnih povezav predvsem na podeželju, kar pa ponudnikom internetnih v tem kriznem času ni mar, važen jim je samo dobiček.

V skladu s statutom AAG je bila skupščina sklepčna, ker jo je udeležilo več kot polovica članov AAG, zato je lahko veljavno odločala o predlaganih sklepih ter volitvah v organe AAG. Vse podatke o udeležbi in glasovanju, ki temeljijo na osebnih podatkih, so v skladu z uredbo o ravnanju in varovanju osebnih podatkov shranjeni na sedežu AAG in so lahko članom AAG na njihovo zahtevo dani na vpogled.

Predsednik AAG je ob sklicu skupščine predlagal sledeči dnevni red::

 1. Izvolitev verifikacijske komisije in zapisnikarja
 2. Spremembe in dopolnitve statuta AAG
 3. Predstavitev letnih poročil za leti 2018 in 2019
 4. Predstavitev finančnih poročil za leti 2018 in 2019
 5. Predstavitev programskih smernic AAG v letih 2021-2025
 6. Volitve organov AAG:

– predsednika AAG

– članov upravnega odbora AAG

– nadzorne komisije

– častno razsodišče

 1. Potrditev generalnega sekretarja AAG in vodje Okoljskega centra AAG
 2. Razno

Vsak član AAG je imel pravico predlagati dopolnitev ali spremembo dnevnega reda ter predlagati člana AAG za nosilca funkcije v organih AAG do srede 21.10. 2020 do 12 . 00 ure. Ker do predpisanega datuma ni bilo podanih pripomb ali predlogov za spremembo dnevnega reda, se šteje, da je zbor članov potrdil predlagani dnevni red.

Člani AAG prisotni na redni skupščini Zbora članov AAG 2020 so večinsko potrdili vsa poročila

za predsednika za dobo štirih let je skupščina Zbora članov AAG 2020 potrdila:

Vojko Bernard

– za dobo štirih let je skupščina Zbora članov AAG 2020 potrdila:

UO AAG v sestavi:  

 1. Generalna sekretarka: Saša Mlakar
 2. predstojnik Okoljskega centra AAG: Tony Mlakar
 3. članica UO AAG: Minka Jerebič
 4. član UO AAG: Marko Špolad
 5. član UO AAG: Gorazd Pretnar

Nadzorni svet AAG v sestavi:

 1. Predsednica: Olga Franca,
 2. Članica: Matilda Škrlj
 3. Član: Mirko Brnic Jager

Častno razsodišče AAG v sestavi;

 1. Predsednik: Franc Malečkar
 2. Član: Anton Komat
 3. Članica: Barbara Bajer Humer

Pod točko razno ni bilo podanih pripomb in predlogov.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da so vse točke dnevnega reda bile obravnavane in da so bili sprejeti ustrezni sklepi k posameznim točkam. S tem je bil dnevni red izčrpan ter redna skupščina Zbora članov AAG dne 23. 10. 2020 ob 13 :00 zaključena.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Kemis ostaja na Vrhniki ali odhaja?


kemis1

AAG že daj časa spremlja odločitve gradbene inšpekcije, da ne dovoli dejavnosti v določenem delu zgradbe. Kompromis v tej Kemisovi sagi bi bil, da ostane, vendar vso dejavnost z odpadki na Vrhniki ukine in jo preseli drugam, kjer ni v bližini naselij.

Na Vrhniki pa naj s pomočjo kitajskega lastnika Kemis vzpostavi negorečo visoko tehnologijo. To bi Kemisu državna politika že zdavnaj lahko omogočila. Med drugim s tem, da angažira inštitute, ki naj Kemisu pomagajo vzpostaviti tehnologijo ravnanja z odpadki, pri kateri ne bo gorelo in se ne bo vžigalo. Namreč, tudi po tako imenovani sanaciji v Kemisu smo v Slovenskih novicah 13. julija 2020 prebrali, da je v Kemisu spet gorelo. Iz Kemisa sta se valila smrad in dim, na stroju za drobljenje embalaže je prišlo do samovžiga. Prišlo je več gasilskih ekip, policija in župan občine Vrhnika.

Razumemo prebivalce Sinje Gorice in Vrhnike, da so v nekakšnem stresu, v stalnem pričakovanju, da se bo v Kemisu nekaj zgodilo, požar, eksplozija ali pa kar oboje, kot v katastrofalnem požaru 15. maja 2017. Za katerega naj ne bi bil nihče kriv, si morete misliti! Pa ga ni povzročila višja sila, na primer strela z neba ali pa molotovka iz rok tretje osebe, pač pa spet – samovžig, ki je očitno del tehnologije ravnanja z odpadki v Kemisu. Mogoče celo v okoljevarstvenem dovoljenju, saj je ARSO dokaj toleranten, ker ga bremenijo pritiski vsakokratne politike, naj zmanjša »birokratske« postopke, podobno kot pri kanalu C0. Potem dobimo pa požare in velika onesnaževanja, za katere ni nihče kriv, ker odločevalcev ni več na mestih, kjer so namerno spustili dovoljenja »skozi«.

Zato je edina rešitev, da državna politika takoj preseli dejavnost odpadkov Kemisa s te poseljene lokacije drugam!

Povezava:

ALI MOP V PRIMERU KEMIS ZAVESTNO KRŠI USTAVO RS

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal            

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 2. del


Vetrne elektrarne močno onesnažujejo okolje s posebnim hrupom, katerega vir je v vrtenju krakov, kot smo obrazložili v 1. delu in navedli spletne strani, kjer se lahko podrobneje poučimo o njem. Prebivalcem je najbolj nevaren nizkofrekvenčni hrup (pod 200 Hz) in infrazvok (pod 20 Hz) ter še posebej njuna pulzna, sunkovita značilnost, pri kateri dosežejo visok in nesprejemljiv nivo, prodirata skozi zaprta okna in se ojačata v notranjih prostorih (odboji od sten, resonanca). Vetrne elektrarne moramo obravnavati s kritičnim pristopom, z dejstvi, kot je običaj v vsaki znanosti in tehniki. Le tako pridemo do jasnih predstav o njihovi vlogi.

Hrup vetrnih elektrarn v svetu 

V znanstvenem in strokovnem svetu je nesprejemljiv hrup vetrnih elektrarn dejstvo. Politika, proizvajalci vetrnih elektrarn (na primer danski Vestas, 2011) in investitorji pa ga še vedno poskušajo zanikati ali vsaj njegov pomen zmanjšati ali celo obtoževati prebivalce, da si njegove zdravju škodljive vplive izmišljujejo, na primer zato, ker naj bi nasprotovali vetrnim elektrarnam. Seveda, državne subvencije v tej ali oni obliki za postavitev in obratovanje vetrnih elektrarn, ki so povsem izpridile tržne zakonitosti, so močno mamilo za mnoge, ki jih zanima le dobiček, za prebivalce jim je pa vseeno. Dejstvo je, da je politika tista, ki vetrne elektrarne vsiljuje prebivalcem. Žal pa se tudi nekateri naši državljani ne zavedajo uničevanja narave in zdravja prebivalcev z vetrnimi elektrarnami, ko slepo, nekritično zagovarjajo še večji odstotek obnovljivih virov. Vetrne elektrarne niso primerne za Slovenijo.

Seznanjanje z dogajanjem po svetu na področju hrupa vetrnih elektrarn nam je v veliko pomoč, da smo odločno proti njihovemu postavljanju po majhni Sloveniji z razpršeno poselitvijo in čudovito krajino in naravo, ki ju tudi uspešno gospodarsko tržimo kot turistični produkt. Dejstvo je tudi, da nobena strojna naprava, postavljena v naravno ali kmetijsko okolje, ni dosegla tako množičnega in ogorčenega svetovnega vseljudskega odpora kot ravno vetrne elektrarne.

O tem ste se že lahko prepričali, če ste obiskali na primer strani www.epaw.org in povezave na severnoameriške in avstralske strani ter na številne civilne iniciative (glej 1.del).

Dokaz za vplivnost hrupa vetrnih elektrarn na prebivalce so tudi mednarodna srečanja. Vsaki dve leti, že od leta 2005, poteka mednarodna konferenca o hrupu vetrnih turbin (International Conferences on Wind Turbine Noise). Deveta po vrsti bo naslednje leto v Dublinu, Irska.

V 1.delu smo omenili tudi slovensko mednarodno konferenco o tem hrupu, ki je bila januarja letos, v organizaciji Slovenskega društva za akustiko.

Škodljiv vpliv hrupa vetrnih elektrarn na zdravje prebivalcev je bil dokazan že v 80-tih letih prejšnjega stoletja. Ministrstvo za energijo (DOE) v ZDA je že leta 1985 financiralo raziskave vpliva hrupa vetrnih elektrarn na ljudi. Vključenih je bilo več raziskovalnih inštitucij in NASA (tudi že 1982). Dr. Kelley je v več člankih podrobno predstavil meritve zunaj in v prostorih domov prebivalcev in dokazal škodljiv vpliv hrupa vetrnih elektrarn na človeka. Modernejše turbine večjih moči in višin oddajajo še bolj zdravju škodljiv hrup kot vetrne elektrarne starejšega tipa.

Kljub temu so že leta 1979 pri dvokrilni vetrni elektrarni (2 MW MOD-1) dobili vrsto pritožb zaradi hrupa in vibracij v razdalji do 3 km. Prav tako so ugotovili odboje in s tem ojačanje vibracij v notranjih prostorih. Vse to imamo še danes, s pojavom višjih in močnejših vetrnih elektrarn še toliko bolj. Že takratna vetrna elektrarna je oddajala najbolj škodljiv pulzni hrup. Na spodnji sliki je prikaz tega hrupa, kjer se vidi, da pulzi dosežejo nivo preko 100 dB. Zato so pulzi tako nevarni. Na sliki so štirje pulzi, ki so nastali, ko je krak vetrnice šel mimo stebra.

clip_image002

Pritožbe za zaščito zdravja so lahko uspešne

Kakor je postavljanje vetrnic svetovni pojav (zaradi subvencij, ne, ker bi bile koristne), je takšno tudi nasprotovanje prebivalcev. Naše nekritično novinarstvo tega pač noče obravnavati. Tudi, če hrup vetrnih elektrarn skušajo zatajiti pa je njegov škodljiv vpliv na zdravje tudi že sodno priznan. Imamo torej pravno in sodno prakso, ko so se prebivalci zaradi njega pritožili. A kot že povedano, bolje je takoj odkloniti postavitve vetrnih elektrarn kot se pozneje pravdati.

Leta 2013 je vrhovno sodišče Portugalske odločilo, da mora investitor odstraniti 4 vetrne elektrarne, ki so bile v razdaljah od 322 do 642 metrov od hiš in od 182 do 566 metrov od hlevov. Da, tudi živali so ogrožene zaradi tega hrupa kot smo lahko videli v predavanju dr. Pereire (1.del). Podrobnosti sodbe najdemo na spletni strani:

https://www.wind-watch.org/documents/portuguese-supreme-court-orders-4-wind-turbines-removed/ .

Turizem in vetrne elektrarne ne gredo skupaj

Več odločb sodišč pa je poznanih tudi za opustitev načrtov za postavitve vetrnih elektrarn na določeni lokaciji. Med argumenti so onesnaževanje s hrupom, zmanjšanje vrednosti nepremičnin prebivalcev, nevarnost loma in odletavanja kosov krakov vetrnih elektrarn ali ledenih oblog, izbruh ognja in požari ter prevrnitve stolpa, pa tudi razvrednotenje krajine in pogledov, ter znatno zmanjšanje prihodka od turizma.

Primer oškodovanja turistične destinacije iz Irske je dovolj poveden:

http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=n210 (2014)

Če na kratko povzamemo. Gre za spomeniško zaščiten grad Laois iz 15. stoletja, ki je atraktivna turistična točka. Bila je, ker so obiskovalci postali obupani, niso mogli spati zaradi hrupa in vibracij vetrnih elektrarn, dobivali so glavobole in so ves čas morali poslušati njihovo zamolklo hrumenje. Izjavljajo, da jih ne bo več nazaj, slab glas o tej turistični točki se širi.

Takih primerov je še več po svetu.

Raziskave vpliva hrupa na zdravje

Že v letu 2009 je izšla knjiga zdravnice dr. Nine Pierpont: Wind Turbine Syndrome (Sindrom vetrne turbine), pri čemer izraz sindrom v zdravstvu pomeni skupek znakov za določeno bolezen. Pred tem je Ameriška akademija znanosti (2007) naslovila ameriškemu kongresu vprašanje vpliva hrupa vetrnih elektrarn na zdravje. Dr. Pierpontova je s študijskim delom v obliki opisa dejstev na primerih (angleško: case series), ki je ena od znanstvenih metod dela, na terenu pri prebivalcih (10 družin, 38 posameznikov od otrok do starosti 75 let), ki so se pritoževali zaradi hrupa od vetrnih turbin moči od 1,5 MW do 3 MW, želela najti odgovore na to vprašanje. V knjigi strokovno opisuje posamezne primere bolezenskih znakov in slabega počutja. Ker se zaradi hrupa vetrnih elektrarn skupaj pojavlja določena vrsta znakov, ki so jih iz vrste primerov po svetu prepoznali vedno v povezavi z vetrnimi elektrarnami, zaradi nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka (vibracije) kot so: oviranje spanca, glavoboli, splošno slabo počutje, motenje koncentracije na primer pri učenju in delu, hitrejše bitje srca, naraščanje pritiska, podobni občutki kot pri morski bolezni in še nekaj drugih, je izraz sindrom vetrne turbine utemeljen.

Nekateri prebivalci od obiskanih so se kasneje izselili, drugi so povedali, da ko so šli za nekaj časa daleč stran od svojih domov, so mnogi bolezenski znaki izginili. Po povratku so se spet pojavili.

Soroden izraz je vibro-akustična bolezen (VAD – Vibro-Acoustic Desease), ki ga utemeljuje dr. Pereira (predavanje, 1.del), ki je pravzaprav začela proučevanje zdravstvenih posledic podobnega hrupa na letališčih pri osebju za servisiranje letal. Gre za tisti del hrupa, ki se ne sliši, se pa občuti po telesu in v notranjih organih kot vibracije, s posledicami na tkivih, na primer odebelitev žil ali ovojnice srca.

Seveda moramo ves čas imeti pred očmi dolgoletno delovanje tega hrupa na organizem. Življenjska doba vetrnih elektrarn je okrog 25 let, za tem pa postavijo nove še za 25 let. Obenem je ugotovljeno, da je vpliv tega hrupa na človeka različno močan od osebe do osebe. Tudi v isti družini na nekoga ta hrup deluje bolj, na drugega manj. Ugotovljeno pa je tudi, da se z večletno izpostavljenostjo temu hrupu povečuje občutljivost za ta hrup. Nekatere notranje spremembe v organih (notranje uho, žile, povrhnjice organov) pa prizadenejo vse, ki jih dosežejo vibracije. Bliže ko so vetrnim elektrarnam, močnejši je ta vpliv. Ugotavljajo, da je vpliv škodljiv še pri 5 km oddaljenosti, odvisno od števila, moči in višine vetrnih elektrarn. Bliže od dveh do treh kilometrov do hiš pa ne bi smelo biti nobene.

Nemogoče je na majhnem prostoru predstaviti vso razsežnost nasprotovanj vetrnim elektrarnam po svetu. Poleg škodljivosti za zdravje zaradi posebnega hrupa in uničevanja narave in gozdov ter krajine pa ni dokazana njihova koristnost za zmanjševanje ogljikovega dioksida (CO2), kar naj bi bil glavni razlog za njihovo postavljanje po naravi. V 3. delu bi za zaključek poleg še nekaterih zdravstvenih vidikov, obdelali tudi gospodarsko nesmiselnost postavljanja vetrnih elektrarn po Sloveniji, predlagali alternativne rešitve ter preverili, ali bi res zmanjševale CO2.

AAG je član  European Platform Against Windfarms

Povezava:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2020/09/01/hrup-vetrnih-elektrarn-je-zdravju-skodljiv-1-del/

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

               Donirajte preko PayPal               

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

NGEN je postavil hranilnik električne energije v Talumu


Podjetje Ngen je 8.10.2020 slovensko obeležilo začetek delovanja največjega hranilnika električne energije proizvajalca Tesle v širši okolici.

To je drugi projekt podjetja Ngen, katerega ustanovitelja sta Roman Bernard in Damian Merlak. V lanskem oktobru so na Jesenicah že odprli prvi hranilnik električne energije. To je baterija ameriškega proizvajalca Tesla, žirovniško podjetje pa je razvilo programsko rešitev, ki samostojno upravlja naprave, vključene v virtualno elektrarno.

Kako shraniti energijo za Romana Bernarda, direktorja podjetja Ngen, ki ustvarja energetske rešitve, ni več vprašanje. Lani oktobra so na Jesenicah na območju SIJ Acroni postavili največji baterijski hranilnik, menda mu ni enakega v Evropi, in sicer v sodelovanju s Teslo. Vendar je v hranilniku njihovo znanje, njihova programska oprema. Baterijski sistem v Kidričevem pa se ponaša s priključno močjo 15 megavatov in zmogljivostjo 30 megavatnih ur.

Za vse hranilnike ima podjetje s strani proizvajalca Tesla zagotavljajo  reciklažo. Proizvajalec namreč ločeno gradi tovarne za reciklažo baterij, ki jih vzame nazaj, ko so izrabljene, ter v zameno prizna določen popust pri nabavi nove. Nevarnosti pri hranilnikh praktično ni, če se upošteva vsa navodila proizvajalca. Izdelki Tesla Energy so popolnoma skladni z najstrožjimi mednarodnimi varnostnimi standardi, tudi standard za litij baterije in druge. Do požare lahko pride samo zaradi zunanjih vzrokov.

V NGEN se že povezujejo z drugimi v strateško partnerstvo na področju energetske transformacije, ki bo pomagala k prehodu v brezogljično družbo. V trgovinah so že na voljo Teslini Powerwall hranilniki električne energije, za katere so v NGEN razvili integracijsko platformo, s katero kupec lahko sodeluje na energetskem izravnalnem trgu.

Powerwall hranilniki lastnikom omogočajo, da sodelujejo pri energetski transformaciji, nekaj prihranijo oziroma ustvarijo pasivne prihodke, hkrati pa so ti hranilniki lahko dekorativni elementi v stanovanju.

Na trgovske centre nekateri že nameravajo namestiti sončne elektrarne, tako je Merkur doslej  s sončnimi paneli prekril pet, poleg tega pa bodo pri vsakem od njih vgradili še pet do deset Powerwall hranilnikov. Začeli bodo s trgovskim centrom Primskovo.  S to investicijo želijo posameznike ozaveščati in spodbujati k uporabi naprednih in okolju prijaznih tehnologij, ki so hkrati tudi cenovno dostopne.

Hranilniki Tesla Powerwall  delujejo na temperaturnem območju od minus 20 do plus 50 stopinj Celzija, zato lahko stojijo tudi znaj. Življenjska doba baterije je 30 let, a dejansko je vse odvisno od uporabe. Ob normalni uporabi še po desetih letih zagotavljajo 70 odstotkov zmogljivosti. Enota je v velikosti navadnega radiatorja, ekipa tehničnih strokovnjakov v Žirovnici pa je razvila integracijsko platformo, preko katere bodo kupci lahko sodelovali na izravnalnem trgu. Omogoča nadgradnjo do 10 enot na GW 135kWh/50kW, inteligentna oprema omogoča tudi nadzor celotnega objekta z mobilno aplikacijo.

Vzdrževanje in montaža sta enostavni, ob 10 letni garanciji je možno tudi netiranje porabe in proizvodnje, rezervno napajanje v primeru izpada električne energije, zmanjšanje konične porabe ob vključenosti v agregacijsko shemo NGEN omogoča sodelovanje na energetskih trgih tako, da se ta lahko polni avtomatsko preko te platforme v času energetskih viškov na energetskem trgu, ki so običajno posledica neusklajene proizvodnje in porabe, predvsem obnovljivih virov. Posledično je dosežena cena dobave električne energije v baterijo v takšnem času bistveno nižja za lastnika Powerwall baterije. Ob uporabi na primer električnega avtomobila je s pametnim vmesnikom na Powerwallu že pripravljena možnost nadgradnje enakega koriščenja tudi avtomobilske baterije.  Cena posameznega hranilnika z montažo je od 9.000 do 9.500 evrov, Hranilnik pa je še posebej primeren za tiste, ki na mesec porabijo za vsaj 80 evrov elektrike.

Hranilniki bodo zelo pomembno vlogo odigrali, ko se bo večalo število električnih avtomobilov, zelo dobra rešitev pa so tudi za vse tiste, ki že imajo sončne elektrarne.

Povezava:

Jeseniška mega baterija deluje na polno. Poglejte, kako

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Donate-page-001

Svetovni dan živali 2020


Svetovni dan živali vsako leto obeležujemo 4. oktobra, da bi ozaveščali o izboljšanju standardov dobrega počutja živali po vsem svetu.

kozorog_mladii_245x120_briki

Vse živali igrajo ključno vlogo pri varovanju okolja in počutju ljudi.  Vse živali in rastline v ekosistemu soobstajajo in se medsebojno uravnotežijo, ne da bi ekološko ravnotežje porušile. Zato se za ozaveščanje o izboljšanju standardov dobrega počutja živali po vsem svetu vsako leto praznuje Svetovni dan živali.

Svetovni dan zaščite živali vsako leto po vsem svetu praznujejo 4. oktobra. Mednarodni dan je zelo pomemben v smislu skrbi, zaščite in širjenja zavesti s podporo in vključevanjem posameznikov, skupin in organizacij, ki skrbijo in ljubijo živali. To je razlog, da je ta dan predvsem znan tudi kot “Dan ljubiteljev živali”.

Svetovni dan živali ima velik pomen in je čudovit opomnik na različne načine, kako živali izboljšujejo naše življenje. Dan se v različnih državah praznuje na različne načine. Vsako leto se izvajajo različne dejavnosti, kot so začetek akcij za dobro počutje živali, odprtje zavetišč za živali in organizacija dogodkov za zbiranje sredstev. Drugod tudi šole in fakultete pripravijo vizualne prikaze z informacijami o divjih živalih. Letos pa bo zaradi potekajoče pandemije Covid-19 svetovni dan živali 2020 praznovan predvsem virtualno.

bober

Pri nas je v marcu letos Državni zbor je vendarle sprejel spremembo stvarnopravnega zakonika, ki je živali opredelil kot čuteča živa bitja. Da pa bi se to preneslo v prakso, pa nas čaka še dolga pot. To se predvsem odraža kako posamezniki in združenja ljudi sprejemajo sobivanje z divjimi živalmi ( bobri, vidrami, medvedi, volkovi,…..).

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Donate-page-001

C0 – Zaradi nevarnosti potresa potrebno soglasje


Vanja Brkić – DNEVNIK

Mestna občina Ljubljana bo morala opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za vgradnjo kanalizacijskega kanala C0 z armiranobetonskim oklepom na odseku trase kanala med Brodom in Črnučami. Čeprav je agencija za okolje glede kanala C0 dvakrat odločila, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, je tokrat presodila drugače.

uničevanje mokrišč gradnja co kanala-page-001

Foto AAG: Uničevanje mokrišč zaradi izgradnje kanala C0

Agencija Republike Slovenije za okolje je sklenila, da mora Mestna občina Ljubljana opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za vgradnjo kanala C0 z armiranobetonskim oklepom na odseku med Brodom in Črnučami. Agencija je presodila, da ta gradbeni poseg glede na svoje značilnosti, lokacijo in možne vplive pomeni povečano tveganje za prebivalce in zdravje ljudi.

Obregnili so se ob potresno varnost kanala

Na občini in javnem podjetju VOKA Snaga odločitve agencije niso komentirali, zagotovili so, da se nanjo ne bodo pritožili. Zaprosili bodo za okoljevarstveno soglasje in vlogi priložili vso potrebno dokumentacijo vključno s poročilom o vplivih na okolje. Dodali so, da ta projekt teče skladno »z vsemi zakonskimi zahtevami, vključno s pridobljenimi soglasji in gradbenimi dovoljenji«. Velja spomniti, agencija je leta 2015 in nato še leto pozneje v predhodnih postopkih, ki sta obravnavala gradnjo 12,1 kilometra dolgega kanala C0, odločila, da pridobivanje okoljevarstvenega soglasja ni potrebno.

In kaj je bil tokrat razlog za drugačno odločitev? V tokratnem predhodnem postopku agencija ni odločala o celotnem kanalu, temveč le o vgradnji kanala na dobrih dveh kilometrov dolgem odseku, kjer se je občina odločila kanal umestiti v armiranobetonski kvadratni okvir (kineto). Trasa tega krajšega odseka vodi po vodovarstvenem območju s strogim režimom varovanja, zato so na občini naknadno odredili še vgradnjo kinete, ki naj bi zagotavljala dodatno varnost in omogočala, da lahko s kamero redno pregledujejo, v kakšnem stanju je kanal. Agencija za okolje se je obregnila ob potresno varnost, saj je ugotovila, da tveganje večje potresne nevarnosti v občinski projektni dokumentaciji ni zadosti dodelano. Občina je svoje stališče utemeljevala s študijo Ocena potresne varnosti na trasi kanala zbiralnika C0 iz leta 2017. A ker te študije agenciji za okolje ni predložila, slednja ni mogla preveriti, ali študija vključuje tudi ta poseg. Na podlagi predložene dokumentacije agencija tako ni mogla »izključiti, da v času obratovanja ne bo prišlo do pomembnih vplivov na vire pitne vode in s tem na zdravje ljudi kot posledice večjih nesreč (potresi)«, je zapisala v sklepu. Še več, agencija je poudarila tudi, da ne morejo izključiti, da v primeru nestabilnosti tal vgrajena kineta ne bo dodatno ogrožala kanalizacijske cevi oziroma poškodovala in tako povzročila izlitja odpadnih voda v podtalnico.

So evropska sredstva ogrožena?

Ključni vprašanji sta torej, kako dolgo bo potekal postopek presoje vplivov na okolje, vključno z morebitnimi pritožbami, in kaj to pomeni za črpanje evropskih sredstev. Gradnja kanala C0 je namreč del več kot 111 milijonov evrov vrednega okoljskega projekta, ki ga izdatno sofinancira evropski kohezijski sklad. Na občini pričakujejo, da bo pri gradnji kinete nastala zamuda zaradi dodatnega postopka. Ali bodo zato ogrožena evropska sredstva, pa ne morejo komentirati, so sporočili in dodali, da za zdaj so še znotraj terminskega načrta. A občina je konec lanskega leta na svoji spletni strani o projektu kanal C0 izpostavila, da bi postopek presoje vplivov na okolje utegnil ogroziti evropska sredstva.

»Vsekakor pa zaradi časovne omejitve in po vsej verjetnosti zlonamernega zavlačevanja postopkov, v kar je vključena tudi javnost, projekt ne bi bil realiziran do končnega roka za črpanje sredstev. To bi pomenilo neizpolnitev zahtev Evropske unije in vračanje sredstev s strani države,« so zapisali.

NIJZ nasprotuje trasi

V sklopu predhodnega postopka, ko agencija za okolje oceni, ali je za konkreten poseg v okolje potrebna presoja vplivov na okolje, so svoja stališča podale tudi nekatere institucije. Direkcija za vode je ocenila, da »na podlagi zakonodajnih obveznosti presoja vplivov na okolje ni potrebna«. V isti sapi pa so dodali: »Vendar gre za vodovarstveno občutljivo območje, kjer so vodni viri zlahka ogroženi, zato direkcija za vode priporoča izvedbo presoje vplivov na okolje.« Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je zatrdil, da se ne strinja že z začrtano traso kanala C0. Z vidika vplivov na zdravje ljudi naj bi bila povsem nespremenljiva in bi jo bilo treba umestiti zunaj vodovarstvenih območij, menijo na inštitutu.

Odziv na vlogo za mnenje kanalizacija čez Lj polje drugič končno-page-001

CELOTEN DOPIS, KI SMO GA PRIDOBILI V AAG, SI LAHKO PREBERETE NA:

Odgovor NIJZ Ministrstvu za zdravje v zvezi z kanalom C0

Javnost hotela sodelovati tudi v predhodnem postopku

V postopku odločanja, ali mora ljubljanska občina opraviti presojo vplivov na okolje za del trase kanala C0, so želeli sodelovati tudi Mednarodni okoljski center Alpe Adria Green ter dva lastnika parcel ob trasi kanala. Agencija za okolje je njihove zahteve za priznanje statusa stranskih udeležencev zavrnila, ker da predhodni postopek stranske udeležbe ne predvideva. Vsi trije pa bodo imeli možnost ta status zahtevati v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.

razmik-cevi-c0

Gradnja kanala C0 je del več kot 111 milijonov evrov vrednega okoljskega projekta, ki ga izdatno sofinancira evropski kohezijski sklad. (Foto: AAG)

PRIPIS AAG:

V predhodnem postopku imamo po Arhuški konvenciji pravico sodelovati, kar pa naša država zanika. V postopku smo hoteli sodelovati, ker smo že na izhodiščno gradivo imeli veliko pripomb.

Pripombe AAG:

Iz podatkov objavljenih na spletni strani ARSO je bilo razvidno da je:

1. Nujno potrebna presoja vplivov na okolje za Kanal C0, kot rezultat predhodnega postopka, v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 ZVO-1. Še posebej utemeljujemo s tem, da gre za veliko in nedopustno tveganje za zdravje ljudi zaradi okužbe vode (ni izključen tudi COVID-19 po dosedanjih ugotovitvah) in tudi za posebej varovano območje pitne vode za 300.000 prebivalcev glavnega mesta Slovenije ter še najmanj 120.000 dnevnih migrantov v Ljubljano, kar še dodatno utemeljujemo v nadaljevanju.

2. Potrebno preučiti tveganje vgradnje kanala C0 tudi iz vidika več deset let v prihodnosti. Nihče ne more danes zagotavljati, da se okužba vode, nenamerna ali namerna ne more zgoditi v prihodnosti. Trasa kanalizacije kanala C0 čez osrednje vodozajemno območje od Broda do Ježice je produkt zgolj političnih dogovorov in je bila uporabnikom pitne vode, torej Ljubljančanom in državljanom Slovenije, vsiljena brez celovite presoje vplivov na okolje. Ta odločitev, ki je v diametralnem nasprotju z javnim interesom varovanja pitne vode, ni bila strokovno utemeljena.Politične strukture, torej današnji nosilci odgovornosti se menjajo vsaj na štiri leta ali še prej. Torej njim ne smemo prepustiti odgovornosti, saj tveganje bistveno presega njihove kompetence in rok trajanja, prav tako kot presega tudi morebitne sklepe mestne občine Ljubljana in državnih institucij (Direktorat za vode, Upravne enote, in drugih). Na ARSO je, da tudi ta vidik upošteva za zaščito pitne vode Ljubljane.

3. Še posebej zahtevamo upoštevanje dejstva, da spada ta vir pitne vode v kritično infrastrukturo po Zakonu o kritični infrastrukturi (za mesta z več kot 100.000 prebivalci). Kar pomeni, da gre za posebej, dodatno varovan vir pitne vode za glavno mesto Slovenije, česar noben dokument MOL ne upošteva. Zato je dokumentacija MOL pomanjkljiva na kritičnem sektorju za javno zdravje in tveganja okužbe. Gre tudi za nujen, izjemno pomemben element obrambe pitne vode. Kritična infrastruktura je umeščena tudi v evropsko zakonodajo, ki se je oblikovala že od leta 2004  in iz katere je kasneje izšel naš zakon.V tem sklopu se obravnava tudi tveganja za diverzije na pitno vodo, kar je eden od ključnih obrambnih vidikov kritične infrastrukture. Prav iz teh vidikov je evropska komisija začela z vzpostavljanjem kritične infrastrukture. Prav tako je ta pomembna za Slovenijo kot članico NATO pakta, ki mora maksimalno zmanjšati občutljivost pomembne infrastrukture na diverzije in druge dogodke. Vse to trasa kanala C0 ruši in ignorira. AAG je na to opozoril vrhovnega poveljnika obrambnih sil gospoda Pahorja, a ni od njega dobil nobenega odgovora, kljub urgenci.

4. Ogrožanje pitne vode s fekalijami iz Kanala C0 je še posebej veliko zaradi mikroorganizmov človeškega in živalskega izvora: bakterij, virusov in parazitov. Nekateri se izredno težko odstranijo iz podtalnice. Tudi kloriranje vode ni vedno uspešno pa še nezdravo.V Sloveniji smo že imeli smrtne primere ali težka obolenja zaradi onesnažene pitne vode s strupenimi mikroorganizmi. Torej polaganje fekalnega kanala C0 ni v javno korist. Javna korist ni veliko tveganje onesnaženja pitne vode, ki bi ga prinesla vgradnja kanala C0, kakršne koli fizične izvedbe. AAG brani javno korist čiste neklorirane pitne vode za desetletja naprej za Ljubljano, tudi kot glavno mesto Slovenije.

5. AAG zagovarja javno korist skrbi za neoporečno pitno vodo za Ljubljano in njeno varovanje ter zahteva prepoved polaganja kanala C0 preko VVO Ljubljanskega polja tudi s sklicevanjem na 70.a člen Ustave RS (pravica do pitne vode),

6. V celoti gledano je bil projekt prijavljen brez udeležbe presoje s strani javnosti kot to zahteva Aarhuška konvencija. Pozivamo ARSO, da to v postopku omogoči s tem, da se odloči za CPVO za kanal C0, saj gre v vseh pogledih za veliko zadevo, ključno za več sto tisoč prebivalcev.

7. V postopek vlagamo tudi Apel AAG proti gradnji kanala C0, v katerem je zbrano strokovno gradivo več strokovnjakov iz ustreznih področij, ki argumentirano zavrača gradnjo kanala C0 preko vodovarstvenega območja Brod, Ježica, od potresnih do poplavnih tveganj. Za ena in druga bi morali izdelati presojo vplivov na okolje oziroma presojo tveganj za porušitev konstrukcije kanala in onesnaženje pitne vode.

8. Opozarjamo ARSO na prirejeno gradivo Geološkega zavoda Slovenije, ki ga je predložil investitor. Originalno gradivo ima 42 strani, to prirejeno pa le 10 strani, vse 2018, a različnih datumov.Originalno gradivo na 42 straneh v več točkah jasno izpostavlja tveganja v vsakem primeru, ne glede na samo fizično izvedbo kanala, ki jih investitor ne more zmanjšati: od potresne prelomnice do poplav ter sil zaradi nihanja podtalnice do nekaterih načrtovanih gradenj v prihodnosti kot so hidroelektrarne, kar bi vse moralo biti ocenjeno v celoviti presoji vplivov na okolje – CPVO, ki ga tudi zahtevamo.

9. Presoja vplivov na okolje je pomembna tudi zato, ker morajo biti v njej obdelane tudi alternativne možnosti namesto kanala C0. Strokovno je ugotovljeno, da se dandanašnji ne vleče več kilometrov fekalnih kanalov od virov pač se zagotavlja lokalno čiščenje. Tako Medvode delno sicer že ima speljano kanalizacijo po Celovški cesti, sicer pa je strokovna rešitev, da se iz projekta kanala C0 omogoči izgradnja lokalne čistilne naprave. Enako velja za Vodice, ki ima v neposredni bližini že izgrajen kanalizacijski vod do čistilne naprave Domžale kamor Vodice naravno gravitirajo in je strokovni nesmisel vodenje fekalij do Ljubljane z mnogimi okoljsko močno škodljivimi posegi na vodovarstvenem območju Povodja.

10. Investitor MOL je bil že leta 2016 opozorjen na nesprejemljivost trase fekalnega kanala C0 preko vira pitne vode na 15. seji Mestnega sveta MOL (18.4.2016) s posebej zahtevano točko dnevnega reda svetnikov SDS. Vendar opozoril pomanjkljivega projekta brez geodetskih izmer za izvedbo kanalizacije med Brodom in Ježico, ki je v nasprotju z Uredbo o VVO za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ter opozoril glede neugodnih okoljskih in prostorskih danosti, predvsem potresnih, poplavnih in vzgonskih nevarnosti,ki dokazujejo nevarno gradbeno okolje za vkop kanalizacijskih cevi, vseh teh relevantnih strokovnih argumentov proti tej trasi, župan, kot predstavnik investitorja MOL, ni upošteval. Obenem investitor ignorira dejstvo, da nima gradbenega dovoljenja, ki bi mu omogočal gradnjo preko VVO, saj v njem ni ustreznih parcel niti pravice graditi na njih ali jih kakorkoli uporabljati pri gradnji, ker ni geodetsko odmerjene trase. Za tak projekt bi moral investitor pridobiti OPPN.

11. Ne nazadnje, izdano gradbeno dovoljenje ne vsebuje vseh parcel, ki bi omogočale gradnjo kanala C0 čez VVO, kjer je preko 300 lastnikov brez vsake dokumentacije s strani investitorja in geodetskih meritev trase in še edini branijo ljubljansko pitno vodo pred investitorjem, ki skuša strateške in strokovne napake projekta prikriti z nasiljem, pravnim in fizičnim.

12. V pomoč ARSO pri odločanju dajemo tudi zaključke sej odborov in državnega zbora o kanalu C0 v letu 2019 …

13. AAG je pripravljen v postopku predložiti še druga strokovna mnenja od kompetentnih in neodvisnih strokovnjakov, ki odsvetujejo gradnjo kanala C0 preko glavnega vira pitne vode za glavno mesto Slovenije in za vse njegove prebivalce in goste.

Povezave:

Okoljsko ministrstvo, ki ga vodi Andrej Vizjak, je ustavilo revizijo pri projektu gradnje kanala C0 v Ljubljani

Odgovor NIJZ Ministrstvu za zdravje v zvezi z kanalom C0

EKO PATRULJA: POVODJE – KANAL C0

Zahteva Alpe Adria Green (AAG) za vstop v predhodni postopek presoje vplivov na okolje v zvezi z vgradnjo povezovalnega kanala C0

Pripombe, predlogi in zahteve AAG na Sklep o ugotovitvi javne koristi št 007-7/2020-1 za” traso C0”

Kanal C0 – vse je v redu pa ni v redu

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z KANALOM C0

Eko patrulja AAG – kanal C0

Kanalizacija in vodonosnik: ali je kanalizacijski zbiralnik C0 v Ljubljani sploh potreben?

MOL nima gradbenega dovoljenja za odsek kanala C0

POVEZOVALNI KANAL C0 – NOTRANJEREVIZIJSKO POROČILO MOP

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

 

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

e-novice AAG: HRAST 9/2020


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodseptember/2020    20let 1474-Document1

This is the divider

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 1. del

hrup diagram

Sodobna definicija zdravja opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje torej ni le odsotnost bolezni. Dovolj je že,  … Nadaljujte z branjem→This is the divider

PRITOŽBA ZAVRNJENA – MEDVEDI ŠE VEDNO NA SEZNAMU ZA ODSTREL

medved 20

Alpe Adria Green, Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice ter Lovska zveza Slovenije smo letos junija podali pritožbo na izdano Dovoljenje Agencije RS za okolje (ARSO), po katerem naj bi lovci do konca septembra 2020 pobili … Nadaljujte z branjem→This is the divider

AAG podal pripombe na Predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1)

onesnaževanje zraka

AAG je v zakonskem roku poslal na MOP pripombe na Predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1). V AAG nasprotujemo temu zakonu predvsem ker se s tem zakonom porajajo nova tveganja za uničevanje okolja in narave za profit kapitala. Slika je simbolična … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Poročilo WWF Living Planet odkriva dve tretjini upada populacije prosto živečih živali v svetu od leta 1970

SVET KLIMACKE SPREMEMBE

Vzroki vključujejo enako uničevanje okolja – kot so krčenje gozdov, ne trajnostno kmetijstvo in nezakonita trgovina s prostoživečimi živalmi – kar prispeva k izbruhom virusov, kot je COVID-19. sladkovodnih vrst od leta 1970. Globalne populacije sesalcev, ptic, dvoživk, plazilcev in … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Bodo nevarni pesticidi spet pobijali čebele?

Anton Komat: »Dovolj bo že, da EU odločitev prepusti posameznim državam, in bodo ti strupi pri nas avtomatično spet dovoljeni.«Anton Komat ( strokovni sodelavec AAG): »Dovolj bo že, da EU odločitev prepusti posameznim državam, in bodo ti strupi pri nas avtomatično spet dovoljeni.« Čebelam v Sloveniji je šlo zadnja leta na bolje. V veliki meri zato, ker so …

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Kmetijski TEŠ 6, ki onesnažuje prekmurske vodotoke

izpust-v-desigrimata

Tomaž Klipšteter – dnevnik 10. september 2020 Finančno nevzdržna gradnja mreže bioplinarn je izkopala več deset milijonsko dolžniško luknjo v bilance NKBM in NLB. Zakrpati so jo morali davkoplačevalci. Onesnaževanje okolja skušajo sanirati pristojne inšpekcije. S pičlim uspehom. Inšpektorica za … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Novo Bohinjsko jezero bi potopilo dolino

Novo Bohinjsko jezero bi potopilo dolino

Janez Petkovšek – Slovenske Novice –  Zajezitev potočkov Suhorica in Padež bi ustvarila ogromno akumulacijsko jezero kot novi vir pitne vode za Istro in del Krasa. Potok Suhorica oziroma Mali Padež poleti večkrat presahne, zato. … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Sodišče EU pritrdilo slovenskemu združenju, ki bi odpadke uplinjalo

uplinjanje

BORUT HOČEVAR – Finance         V združenju ZENS so prejeli odgovor Sodišča Evropske unije, ki po njihovem mnenju pritrjuje ZENS in nasprotuje stališčem ministrstva za okolje. Uplinjanje je  … Nadaljujte z branjem→This is the divider

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA:Predelava električnega invalidskega vozička

e-voz3Nadaljevanje projekta AAG –  E-VOZ, ki je bil zaradi covida -19, žal nekaj mesecev prekinjen.  Alpe Adria Green je lansko leto v okviru Evropskega tedna mobilnosti začel z aktivnostmi v okviru izobraževalno – ozaveščevalnega projekta E-Voz. Projekt je logično nadaljevanje že izvedenih aktivnosti v okviru projektov E-Avto -Mladi ter E-Pol, s katerim smo dijake srednjih tehničnih šol ter širšo javnost v preteklih dveh letih seznanjali in ozaveščali o konceptih trajne in e- mobilnosti mobilnosti. Projekt je sofinanciran strani Eko sklada, javnega okoljskega sklada, na podlagi javnega razpisa za NVO 2019.Nadaljujte z branjem→This is the divider

AAG izvedel na povabilo Srednje šole Jesenice v tednu mobilnosti predavanje o e-mobilnosti.

pred jes2

V AAG že tretje leto zapored izvajamo aktivnosti v okviru kampanj promocije trajnostne in e-mobilnosti. Tako vedno sodelujemo tudi v okviru Evropskega tedna mobilnosti z različnimi predavanji, predstavitvami ter medijskimi kampanjami. V letu 2019 smo začeli izvajati aktivnosti projekta E-Voz: … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Podnebne spremembe: “Brez primere” taljenje ledu na Grenlandiji je rekordno

Grenlandija

Taljenje ledenega pokrova na Grenlandiji je bilo doslej že tako obsežno, da je škoda nepopravljiva. Sneženje ne more več nadoknaditi izgube ledu, četudi bi se globalno segrevanje končalo danes, … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Šank upravljanje medveda

medved 22

Tomaž Ogrin, strokovni sodelavec AAG

Oba ministra, za okolje in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sta vpeljala pojem »šank debate« pri upravljanju medveda in volka, ki da je prisotna v javnosti in medijih. Poudarjata, naj se debata vrne … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Pripombe AAG na Osnutek dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

MSC FANTASIA-kriz.nov.2010 286

Alpe Adria Green kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave  je poslal 30.09.2020 v zakonskem roku na MOP “Pripombe na Osnutek dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050” Pripombe …

Nadaljujte z branjem→This is the divider

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

This is the divider

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

SEPTEMBER 2020

%d bloggers like this: