Letos gradnja kanalizacije v Lazah v Kranju – KOMENTAR IN MNENJE


Marko Špolad

Marko Špolad – član UO AAG

V Sitarju bil 22. 6. 2018 objavljen članek na podlagi intervjuja z županom Mestne občine Kranj z naslovom Letos gradnja kanalizacije v Lazah. Zaradi popolnejše informacije sokrajanov Civilna iniciativa za Zeleno Stražišče pripominja naslednje:

Okoljska škoda: Župan navaja, da so na podlagi mnenja Zavoda za varstvo narave, Agencije RS za okolje in prostor (ARSO) o domnevno nastali okoljski škodi in pobudi krajanov Stražišča o ureditvi razmer v IC Laze naročili izvedbo popisa stanja vodotokov in meritve kemijskih parametrov v mulju in vodi.

Okoljska škoda žal ni le domnevna, ampak je Zavod za ohranjanje narave ugotovil, da so škodljivi vplivi v IC Laze veliki, zato je posledično že prišlo do uničenja populacije dveh vrst potočnih rakov (velikega studenčarja in navadnega koščaka), povzročena je velika lokalna okoljska škoda. Upravno sodišče RS je v upravnem sporu tožeče stranke okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper sklep ARSO o ustavitvi inšpekcijskega postopka sklep odpravilo ter naložilo ARSO ugotovitev onesnaževalcev in dopolnitev dejanskega stanja glede škode na vodah in okoljske škode, povzročene tlom. Sodba je bila izdana 23. 6. 20016, vendar kljub urgenci Civilne iniciative za zeleno Stražišče in organizacije Alpe Adria Green 24. 10. 2017 in prijavi, da se onesnaževanje tal, vode in zraka v IC Laze nadaljuje, ARSO postopka, uvedenega leta 2015, še vedno ni končal. V strokovni študiji, ki jo je v letu 2014 naročila Mestna občina Kranj, je bila na območju IC Laze v več iztokih ugotovljena prekoračitev neraztopljenih snovi, količina usedljivih snovi, prisotnost celotnih organskih ogljikov v vodi, mejne vrednosti kemijske in biokemijske potrebe po kisiku, največja vsebnost aluminija je več kot 15-krat presegla dovoljeno vrednost.

Kanalizacija: Župan meni, da se bo zmanjšalo nastajanje domnevne okoljske škode v IC Laze z izgradnjo kanalizacije v Lazah, ki je v prvi fazi predvidena letos, v drugi fazi pa bo izveden priklop črpališča na obstoječe kanalizacijsko omrežje Ješetove ulice. Predstavniki Civilne iniciative za zeleno Stražišče smo se o problematiki pogovarjali z županom in njegovimi sodelavci, z argumenti pa nasprotovali priklopu kanalizacije iz IC Laze v kanalizacijo na Ješetovi ulici. Zahtevali smo, da se projekt javno razgrne in strokovno obrazloži. Iz zapisnika MO Kranj (9. 11. 2017) izhaja jasna zaveza, da bo še pred idejno zasnovo projekta realizirana javna razgrnitev projekta, ki je bila sicer predvidena že septembra 2017. Svet KS Stražišče je na svoji 13. seji (16. 10. 2017) sprejel sklep, da mora MO Kranj podati svetnikom celostni načrt reševanja problematike IC Laze do 1. 12. 2017. Ne le, da je župan Kranja, Boštjan Trilar požrl vse svoje obljube, zaradi delovanja IC Laze že tako prizadeto javnost je dobesedno odrinil od projekta, ki lahko pomeni dodaten padec vrednosti njihovih nepremičnin in poseganje v ustavno pravico do zdravega okolja.Stran od oči javnosti so že izdelali PGD (projektno dokumentacijo) in vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ignoriranje dejstva, da lahko načrtovani projekt brez ustrezne male čistilne naprave ogrozi občutljivo vodovarstveno območje, je povsem neodgovorno. Zaradi vsega navedenega smo v CI prisiljeni povabiti sokrajane, da aktivno izrazijo svoje mnenje o tematiki, kot so ga marca leta 2014. MO Kranj pozivamo k takojšnji zaustavitvi premalo premišljenega projekta. V dopisu, ki smo ga 4. aprila 2018 naslovili na Urad za okolje in prostor Mestne občine Kranj, smo ponovno opozorili, da priključitev novega kanalizacijskega omrežja na že obstoječe v Ješetovi ulici ni sprejemljiva, ker so v obstoječem kanalizacijskem sistemu na Ješetovi padavinske vode združene z odpadnimi vodami iz gospodinjstva in utegne ob večjih nalivih priti do poplav v kleteh, kar se je že dogajalo. Ob nižje ležečem priključku Bavdkove ulice morajo ljudje celo vgrajevati zapore kanalizacije, če nočejo fekalnih voda v kleteh svojih hiš. Za vse to na MO Kranj vedo že od leta 2005, ko smo jih na nevdržni položaj obvestili s peticijo. A na prav nobeno opozorilo ni bilo odgovora!

Menimo, da predvidena prikjučitev kanalizacije iz IC Laze v obstoječe kanalizacijsko omrežje ne bo rešila problema onesnaževanja okolja zaradi dejavnosti podjetij v IC Laze, ampak bo še povečala tveganja poplav in onesnaževanja z nevarnimi snovmi tudi v stanovanjskem naselju Stražišče.

Predlagali smo izgradnjo nove kanalizacije in dovozne ceste za IC Laze, vendar je predlog župan zavrnil  zaradi baje prevelikih stroškov. Navedeno močno spreminja sporočilo, ki ga je posredoval župan v glasilu KS Stražišče Sitar, zato po tej poti prosimo za ustrezno obveščanje krajanov in druge zainteresirane javnosti.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

Miran Šubic – Dnevnik

Župan Trilar razjezil Strašane, ki jih skrbijo posegi v okolje

Čeprav so na občini Kranj prepričani, da bosta dve novosti v Stražišču pomagali okolju, so sokrajani kranjskega župana Boštjana Trilarja razburjeni. Sporni naj bi bili rešitvi za poslovno cono Laze in del Stražišča.

Odplake tečejo iz mesta na vas v odprtem kanalu.

Odplake tečejo iz mesta na vas v odprtem kanalu. (Foto: Miran Šubic)

Na novinarsko vprašanje, koliko denarja je iz proračuna namenjenega urejanju kanalizacije v Stražišču, so z občine odgovorili, da je »naročena projektna naloga«, dejansko pa je v pol milijona evrov, namenjenih za ponikovalno polje oziroma zbiralnik Bantale in urejanje Trenče, že vključen del projekta. Na občini so prepričani, da je urejanje struge Trenče prispevek k reševanju teh problemov, krajani dela Stražišča pa so nam precej razburjeni nanizali precej razlogov, zakaj so prepričani o nasprotnem.

Moti jih, da so bili o posegu slabo obveščeni, še bolj jih razburjajo različni odgovori uradnikov o istih zadevah, najbolj pa jih skrbi, da bo odprt kanal nevaren za otroke, kljub ograji na eni strani. Tam mimo namreč namreč vodi šolska pot, odprt kanal pa naj bi postal tudi leglo mrčesa in podgan. Že pred tem so protestirali proti zbiralniku, ki je nastal na začetku naselja Zgornje Bitnje. »Čutimo se ogrožene, ker nam pod okni teče ta smrad in ker so naše nepremičnine zdaj manj vredne. Zahtevamo recenzijo postopka pridobitve gradbenega dovoljenja,« je dejala Mojca Sešek. Vaščani tudi zahtevajo, da se kanal uredi s cevmi, ker da je tak, kot je načrtovan, nevaren za okolje in zdravje ljudi. Na mestni občini Kranj so že večkrat poskušali pojasniti, da je tako urejanje Trenče (nekoč je to dejansko bil potok) kot zbiralnika v Bitnju del celostnega reševanja problema kanalizacije v Stražišču.

Rešitev za Laze?

Država je občini naložila, da uredi okoljske probleme obrtne cone Laze, v kateri deluje okoli 20 podjetij. Ena od rešitev naj bi bila kanalizacija, ki pa ji predstavniki Civilne iniciative za zeleno Stražišče nasprotujejo: »Projekt ni okoljsko vzdržen in o tem smo ob obisku v Kranju seznanili tudi varuhinjo človekovih pravic. Z našimi argumenti se strinja okoljska organizacija Alpe Adria Green. Znižala se bo že tako nizka življenjska raven krajanov,« je prepričan predstavnik pobude Marko Špolad, ki obenem ocenjuje, da za MO Kranj človekove pravice nimajo nobene vrednosti. Osnovni pogoj krajanov je bila mala čistilna naprava, ki pa za zdaj ni predvidena. Ljudem naj bi se namreč na priključnih ulicah nove kanalizacije zdaj v kleti zlivalo še marsikaj drugega z območja Laz, ker kanalizacija v delu Stražišča tako in tako ne deluje. Kot poudarjajo, so s svojimi pripombami in utemeljitvami seznanili mestno občino.

Župan Boštjan Trilar pa opominja, da zaradi različnih ovir pri pridobivanju zemljišč niso mogli urediti Laz, kot so si zamislili, zato je kanalizacija od Laz do Stražišča dvofazni projekt. Župan opozarja na možne zaplete, a napoveduje začetek gradnje še letos. Oba že dolga leta izpostavljena okoljska in komunalna problema pomenita velik izdatek za kranjski proračun, pa končna cena še ni znana, prav tako ne končni rok rešitve.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: