Zahodna obvoznica mimo Vrbe


Urša Peternel – Gorenjski Glas

Občina Žirovnica začenja pripravljati občinski podrobni prostorski načrt za zahodno obvoznico mimo Vrbe.

Vrba – Kot je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar, so začeli pripravljati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za zahodno obvoznico mimo Vrbe. Četudi se je Občina Žirovnica zavzemala za gradnjo vzhodne obvoznice, jim o tem ni uspelo prepričati nosilcev urejanja prostora (kmetijstvo, varstvo narave, kulturna dediščina), ki so dali vsa soglasja le za zahodno obvoznico. Tako so na Občini Žirovnica sprejeli zahodno varianto, saj je po županovih besedah gradnja obvozne ceste nujna. »Moramo nehati stopicljati na mestu, gradnja obvoznice mimo Vrbe je nujna tako z vidika vaščanov, ki trpijo zaradi prevelikega prometa skozi vas, kot zaščite vaškega jedra in Prešernove rojstne hiše, saj je prometa skozi iz leta v leto več. Čeprav smo se zavzemali za vzhodno obvoznico, smo na koncu pristali na zahodno varianto, zato da se stvari vendarle premaknejo,« je dejal župan. Idejni projekt so izdelali že pred leti, z njim so se pred časom seznanili občinski svetniki, prav tako krajani na zboru krajanov.

Obvoznica bo dolga 1,2 kilometra; prvi del bo potekal od krožišča, ki ga načrtujejo pod cerkvijo na Breznici, po obstoječi trasi lokalne ceste proti Vrbi, drugi del pa bodo na novo speljali po njivah in travnikih severno in zahodno od vasi ter ga navezali na regionalno cesto Žirovnica–Lesce. Za obvoznico ne bo treba rušiti hiš, cesto pa so odmaknili od hiš, da jih ne bo motil hrup.

Mnenja prebivalcev Vrbe o varianti obvoznice so sicer različna. Strinjajo se, da je obvoznica potrebna, o poteku pa niso soglasni. »Žal ne moremo mimo dejstva, da je v tem trenutku izvedljiva le zahodna varianta, za katero imamo, kot že rečeno, vsa soglasja in potrditev v OPN,« je ob tem poudaril župan.

Odgovor na članek Zahodna obvoznica mimo Vrbe, ki je bil v Gorenjskem glasu objavljen 17. novembra 2017.

Tony Mlakar – projektno pravna pisarna AAG Jesenice

V primeru umeščanja in izgradnje obvoznice mimo vasi Vrbe se je na Alpe Adria Green (AAG) obrnila civilna iniciativa Skupina za trajnostni razvoj Vrbe (STRV), ki se več kot deset let bori proti okoljsko in naravovarstveno nesprejemljivi trasi obvoznice mimo Vrbe, sprejete v trenutno veljavnih prostorskih aktih Občine Žirovnica (OPN). Akti namreč upoštevajo graditev obvoznice po t. i. varianti E (zahodni obvoznici), večina krajanov Vrbe ji nasprotuje in zahteva alternativno rešitev, kar so večkrat tudi javno poudarili na zborih krajanov, ob prisotnosti župana Občine Žirovnica, ki je dal zavezo za kompromisno oblikovanje trase, ki bo zadovoljila vse vpletene. Občina Žirovnica je pripravila štiri predloge trase: A, B, C in D; A in B potekata po zahodni strani vasi, C in D po vzhodni. Občina je z dajalci soglasja pred sprejetjem OPN razpravljala o trasah A, B in C, vendar nobena od tras ni dobila zahtevanih soglasij. Občina je zato pripravila nov predlog trase, t. i. varianto E na zahodni strani Vrbe, ki je dobila soglasja in bila sprejeta v okviru OPN Občine Žirovnica.

Krajani vasi Vrba so podprli graditev obvoznice po vzhodni strani, torej varianti C in D. Občina Žirovnica je v spremenjen OPN vključila vzhodno obvoznico, t. i. traso C, vendar ni dobila vseh soglasij (ministrstvo za kmetijstvo, zavod za varstvo kulturne naravne dediščine …), ker preveč posega v območje zaščitene kulturne dediščine Vrbe. Za traso D občina ni iskala soglasij. Tako kot je novinarka zapisala v članku, župan sedaj dviguje roke nad vzhodno in začenja z umeščanjem zahodne obvoznice.

Po pregledu dokumentacije ter pogovorih s krajani Vrbe in člani civilne iniciative smo v AAG prepričani, da bi Občina Žirovnica lahko umestila obvoznico mimo Vrbe na traso D, kar bi bilo sprejemljivejše tako za varstvo okolja kot za prebivalce. Ni nam jasno, zakaj župan zanjo ni iskal soglasij, zato pričakujemo odgovor.

Ali Vrba sploh potrebuje obvoznico? NE!

VIR: http://vrbljan.blogspot.si/2013/05/blog-post.html

Kakšna nepremišljenost! Poglejte na Google maps, kjer se vidi da načrtovana trasa poteka “okrog riti u varžat” Asfalt sredi neokrnjene zemlje vrtov, polj in dreves! Da gredo tkole uničevat naravo! Pri tem pa v Sloveniji manjka obdelovalnih površin. A projektant sploh ni šel pogledat? Vrba NE rabi tega! Obvoznico rabi le ena mala -Breznica! Žirovnica, Doslovče, Smokuč, Rodine uporabljajo drugo cesto in jo bodo uporaljali tudi v bodoče!!! Nepotrebno, ker že obstajajo druge rešitve.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Krajani Stražišča ogorčeni ovadili državne varuhe okolja


Miran Šubic –dnevnik

Krajani Stražišča so leta 2014 na izsiljenem zboru krajanov zahtevali od države in občine Kranj ukrepe v zvezi s sporno gospodarsko cono Laze in onesnaženim okoljem. Zdaj je bila zoper državno agencijo za okolje vložena ovadba, ker naj ta ne bi spoštovala niti sodnih odločitev.

Okoliški prebivalci so leta in leta o onesnaženju zbirali dokaze na terenu, med drugim tudi o onesnaženju bližnjega potoka.

Ker civilna pobuda iz Stražišča v dosedanjih prizadevanjih za ureditev poslovne cone Laze z več kot 20 podjetji ni mogla biti stranka v postopkih pri državnih ustanovah, je za to pooblastila okoljsko organizacijo Alpe Adria Green. Slednja je vložila kazensko ovadbo, ker sumi, da Agencija Republike Slovenije za okolje ne spoštuje niti sodnih odločitev glede ukrepov, ki jih mora izvesti v zvezi z možnim onesnaženjem okolja v coni Laze, ki že leta jezi okoliške prebivalce. Slednji so leta in leta o spornem delovanju zbirali dokaze na terenu, a dlje od obljub odgovornih še niso prišli. »Prizadeti smo in ugotavljamo, da se od javnega protesta leta 2014 ni veliko spremenilo. Kranjska občina z županom Boštjanom Trilarjem ni naredila veliko, od nas pa so celo zahtevali podpis pod neko skupno izjavo o storjenem, kar smo zavrnili. Do zdaj namreč niso izvedli dogovorjenih meritev, ki bi koristile vsaj pri tem, da bi vedeli, kje dejansko prihaja do onesnaženja,« pravi vodja civilne pobude iz Stražišča Marko Špolad.

Nevladna organizacija AAG je ovadbo zoper Arso pred dnevi vložila na vrhovno državno tožilstvo. Kot pojasnjujejo, gre za sume zlorabe položaja ter nevestno delo v službi odgovornih, ki še naprej s svojim nedelom ogrožajo okolje. Upravno sodišče je namreč lani naložilo državni agenciji, da po uspeli pritožbi AAG začne nov postopek, ker je Arso sprva ugotovil, da nastale škode ni mogoče povezati s posameznim povzročiteljem. Sodišče je takrat ugotovilo, da Arso ni ugotovil dejanskega stanja.

Pozvali so občino…

Sprva so se v društvu AAG obrnili na generalni sekretariat in druge ustanove, ki so pozvale državno agencijo za okolje, naj pojasni svoje postopke – odgovorov pa društvo ni prejelo. Na naša novinarska vprašanja pa so iz Arsa v zvezi z ovadbo zoper odgovorne odgovorili, da ne držijo rok križem in navedbe AAG ne držijo. Res zanimiv pa je seznam narejenega do zdaj: štirikrat so poizvedovali na inšpektoratu za okolje in prostor, poslali so poziv občini Kranj, opravili so odvzem vzorcev zemljin in vode na območju Laz. O rezultatih odvzetih snovi nam niso sporočili nič, ker so očitno vzorce odvzeli šele pred kratkim in »analiza vzorcev traja 14 dni«, kot so zapisali. Povzetek storjenega torej prinese seštevek nekaj poizvedb, poslanega poziva občini in nedavne aktivnosti v Lazah – sodba pa je narekovala, da Arso izdela nov upravni akt v 30 dneh od dneva, ko so prejeli sodbo.

Kanalizacijsko omrežje je sicer obljubila kranjska občina, a se je nasploh v Lazah zapletlo tudi zaradi lastništva zemljišč, vseh podatkov o tem občina na začetku očitno sploh ni imela. Marko Špolad ugotavlja, da se za ljudi v treh letih ni zgodilo še nič res dobrega, da ostajajo vsi problemi nerešeni in da se prav lahko zgodi, da bodo pravico iskali na ravni EU, saj se pojavljajo nove in nove ovire, namesto da bi država in občina opravili svoji vlogi. »Nesporno je, da je bila škoda okolju narejena, in namesto da bi ljudem pomagali tisti, ki so za to plačani, smo prepuščeni neodzivnosti odgovornih,« je dodal Marko Špolad.

21.07. 2017 JE AAG IZVEDLA EKO – PATRULJE NA PODROČJU LAZ, DA BI UGOTOVILA ALI JE ARSO UPOŠTEVAL SODBO UPRAVNEGA SODIŠČA Z  JUNIJA 2016 :

1) Ekološko patruljo AAG na potoku Savska Reka PRI KRANJU

 

2) EKOLOŠKO PATRULJO AAG NA POTOKU IZPOD OBRTNE CONE “LAZE” – STRAŽIŠČE PRI KRANJU

Povezave:

Vlada RS zahteva odgovor na odprto pismo AAG v zvezi z problematiko LAZE – KRANJ

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

AAG je podala kazensko ovadbo zoper ARSO v primeru “okoljska škoda–LAZE, Kranj”


 

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, je 01.12.2017 podal na Vrhovno državno tožilstvo RS KAZENSKO OVADBO zoper: MOP – Agencijo Republike Slovenije za okolje ( ARSO) oziroma zoper odgovorne osebe, ki niso spoštovale sodbe Upravnega Sodišča RS z dne 23.6.2016 in s tem povzročitve povečanja okoljske škode na področju industrijske cone Laze, Kranj, od pravnomočnosti izrečene sodbe upravnega sodišča dalje.

Kazensko ovadbo je AAG podal zaradi suma naslednjih kaznivih dejanj:

1) Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika ( KZ-1, Ur.l. RS št.55/2008)

2) Nevestnega dela v službi po 258.členu Kazenskega zakonika ( KZ-1, Ur.l. RS št.55/2008)

AAG je na Upravno Sodišče z dne 20.11.2015 podal tožbo proti MOP, ki je zavrnil pritožbo AAG zoper sklep o ustavitvi postopka, ki ga je izdal ARSO je s sklepom dne 16.7.2015, z obrazložitvijo, da nastalo škodo v Industrijski coni Laze – Kranj, v kateri deluje 25 gospodarskih subjektov, ni mogoče vzročno povezati s posameznim povzročiteljem.

Upravno sodišče RS je na podlagi tožbe AAG, s sodbo z dne 23.6.2016 in razsodilo, da se tožbi AAG ugodi in da se odpravi sklep ARSO št. z dne 16.7.2015. Upravno sodišče je z sodbo vrnila zadevo na ARSO v ponovni postopek. Sodišče je ARSO dalo navodila glede ugotavljanja vzročne zveze med okoljsko škodo in dejavnostjo povzročiteljev in opozorilo, da v zvezi s škodo na vodah in okoljsko škodo povzročeno tlom v obravnavani zadevi dejansko stanje ni bilo ugotovljeno.

Sodišče je sodbo izdalo 23.6.2016, ARSO pa jo je verjetno prejel kmalu potem, vendar vse do danes ni pričel uresničevati sklep sodišča. S tem je ARSO kršil zakon o upravnem sporu (četrti odst. 64.člena), ki določa, da mora pristojni upravni organ v primeru, da sodišče tožbi ugodi in upravni akt odpravi, izdelati nov upravni akt v 30 dneh od dneva, ko je dobil sodbo.dim iz Laza se razširi nad Stražišče - 2017-08-31 05-45-37

Ker smo v AAG bili prepričani, da se da ta »MOLK ORGANA« rešiti na spravljiv način, smo 30.10.2017 poslali odprto pismo naslovjeno na ministrico za okolje in prostor in prostor, predsednika vlade, vlado, državni zbor in varuhinjo človekovih pravic. Od naslovnikov smo zahtevali, naj ukrepajo pri »zavlačevanju začetka postopka ugotavljanja nastanka okoljske škode na območju Industrijske cone Laze v Stražišču pri Kranju, ki bi ga morala izvesti Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) po uradni dolžnosti, vendar se temu izogiba oz. zavlačuje začetek postopka«.

Na odprto pismo AAG se je 03.11.2017 odzval MOP ter zapisal v dopisu na ARSO: »Skladno z 255. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, il. 24106 – uradno prečiščeno besedilo, 105106-ZUS-1,126107,65/08,47109-Odl.US,48/09-popr. in B/10) vas pozivamo, da nam v roku 8 dneh sporočite, zakaj odločba v zadevi ni bila pravočasno izdana«

Prav tako se je 02.11.2017 na odprto pismo odzval generalni seketariat vlade RS, ki je pozval MOP: » Prosimo vas, da posredovano gradivo proučite, pripravite odgovor in ga v roku 15 dni pošljete društvu Alpe Adria Green ter nam v vednost.«

Odgovorov na AAG vse do oddaje ovadbe nismo prejeli.

zaradi ind. cone Laze onesnažen potok Z od ind. c. (Stražišče pri Kranju) - 2017-07-21 19-08-44

Zaradi vsega zgoraj navedenega sklepamo , da zaposleni na ARSO bodisi namerno bodisi iz malomarnosti ne izpolnijo svoje obveznosti, kot jo jim je naložila omenjena sodba Upravnega sodišča ter tako povzročajo povečanje okoljske škode v industrijski cone LAZE – KRANJ.

Zaradi nespoštovanja sodbe Upravnega sodišča v Ljubljani se onesnaževanje tal, vode in zraka v Industrijski coni Laze še vedno nadaljuje. Potok pod Industrijsko cono je vidno onesnažen, poleg tega so večkrat vidni barvni izpusti v zrak, ki jih okoliški prebivalci zaznavajo kot smrad iz Industrijske cone.

Onesnaženje potoka pod Industrijsko cono Laze je ugotovila tudi Ekološka patrulja AAG dne 21.7.2017 in video posnetke objavila na spletni strani AAG.

Od tožilstva pričakujemo, da bo ugotovilo krivca za povečanje okoljske škode od pravnomočnosti sodbe Upravnega Sodišča dalje, morebitno povezanost posameznih subjektov v tej zadevi.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!