Zahteva za vključitev AAG v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg Industrijski obrat Magna Nukleus


IZJAVA ZA JAVNOST

Zahteva za vključitev AAG v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg Industrijski obrat Magna Nukleus

Alpe Adria Green je 18.05.2017 v zakonskem roku podal zahtevo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, da ga ta vključi kot stranskega udeleženca v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg »Industrijski obrat Magna Nukleus«

V obrazložitvi smo navedli, da

– AAG nasprotuje izdaji okoljevarstvenega soglasja, kot je predložen v osnutku v gradivu za javno razpravo. V nadaljevanju to tudi utemeljujemo, pri čemer si pridržujemo pravico, da v samem postopku, v katerega vstopamo s to zahtevo, še dodatno in širše utemeljujemo nasprotovanje izdaji predlaganega soglasja.

– poseg in izdaja OVS Magna sta v nasprotju s 1.členom ZVO-1, zakona, ki postavlja temelje varstva okolja in prebivalcev, ki so od njega odvisni, s tem, da ”ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj”. predlagani poseg in OVS Magna ne izpolnjujeta temeljnega pogoja trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj v tem primeru ne dovoljuje pozidave najboljših kmetijskih zemljišč, saj so na razpolago druga zemljišča v tem predelu Slovenije. Trajnostni razvoj ohranja najboljša kmetijska zemljišča kot nujen razvojni parameter, saj smo v Sloveniji padli že na 850 m2 na prebivalca, medtem, ko je evropsko povprečje 2.000 m2 na prebivalca. Še posebej je to pomembno v luči še drugih posegov v najboljša kmetijska zemljišča, h katerim bi ta poseg in OVS Magna kumulativno veliko prispeval. Na tej lokaciji nasprotujemo posegu in OVS Magna.

– trajnostni razvoj je opredeljen v 4.členu ZVO-1 in v primeru tega posega ni spoštovan, krši 4.člen, ki spada med temeljna načela varstva okolja, zato posegu in OVS Magna nasprotujemo.

– zelo negativna posledica posega in OVS Magna je tudi predvideni golosek Rogoškega gozda v izmeri 66 ha, kar bi pomenil zelo velik vpliv na okolje in prebivalce in je posledica izključno posega in OVS Magna. Poročilo ne upošteva posrednih velikih in škodljivih posledic, pa bi jih po predpisih moral, kar golosek Rogoškega gozda tudi je. Gre za problem nadomestila za najboljša kmetijska zemljišča, ki jih bi poseg pozidal in bi bila potrebna ohranitev rodovitne zemljine.

– poročilo o vplivih na okolje (v nad. Poročilo) teh, ključnih in zelo velikih ter škodljivih ter nesprejemljivih posledic za okolje, naravo in prebivalce ne obravnava, zato ni sprejemljivo.

– v področju narava tudi ne sprejemamo ogrožanje ptice pribe, ker se mu lahko izognemo s spremembo lokacije, kar predlagamo v nadaljevanju.

– bi poročilo moralo v poglavju Alternativne rešitve v zvezi s posegom obravnavati tudi alternativne lokacije, ki bi se izognile nesprejemljivim škodljivim posledicam za okolje in prebivalce, pa tega ne obravnava in je tudi zato nesprejemljivo. Ni dovolj obravnavati le tehnologije.

– poročilo krši 54.člen ZVO-1, odstavek (2), ki v točki 5. zahteva tudi pregled najpomembnejših alternativ, ki jih je nosilec posega proučil, z navedbo razlogov za izbrano rešitev, zlasti glede vplivov na okolje. Najpomembnejša alternativa so primerjave lokacij, s čimer lahko največ zmanjšamo škodljive vplive na okolje, naravo in gospodarske dejavnosti prebivalstva, da bo čim manj oškodovano ali pa sploh ne. Tega Poročilo ne vsebuje, pa bi moralo.

– v nadaljevanju želimo konstruktivno prispevati k predlogom alternativnih lokacij. V Poročilu ni navedeno, da bi nosilec nameravanega posega MAGNA STEYR, avtomobilski dobavitelj d.o.o., Tivolska c.48, 1000 Ljubljana zahteval prav to lokacijo in te parcele. Znano nam je, da hoče imeti za poseg in svoj razvoj 100 ha zemljišča. Zato konstruktivno predlagamo tri alternativne lokacije:

– Kidričevo, ki ima vso infrastrukturo in je od letališča oddaljeno le 15 km (sicer iz Poročila ni razvidno, čemu je potrebna bližina letališča, saj je predlagani transport cestni). Občina Kidričevo je temu naklonjena, tudi občani Kidričevega, ki so lokacijo ponujali.

– zemljišča bivše Metalne in TAM, so prav tako že industrijska zemljišča. Surovina se preseli na teren nekdanje tovarne TVT na Studencih, na njen teren in sosednji prazen teren nekdanje TAM in prazen teren nekdanje Metalne pa pride Magna. Tam je voda, železniški tir, blizu tudi avtocesta…

– zemljišča ormoške tovarne sladkorja so tudi že industrijska zemljišča, velik industrijski kompleks z vso logistično infrastrukturo od železniške povezave, ki je na sami lokaciji, ima svoj tir, ki je tudi trajnostna rešitev, medtem, ko predlagani cestni promet to ni, ima tudi delovno silo.

– predlagane alternativne lokacije imajo še vrsto drugih prednosti, poleg tega, da ohranimo najboljša kmetijska zemljišča, Rogoški gozd, naravo ter možne in verjetne škodljive vplive na zdravje prebivalcev. Znatno je zmanjšan čas realizacije izgradnje obrata, ali vsaj v enakem času. Tudi morebiti potreben OPPN ne more biti problem. Obenem pa alternative pomenijo upoštevanje trajnostnega razvoja, tudi na področju prometa, sproščanja CO2 in preprečitev drugih škodljivih vplivov na okolje, naravo in prebivalce ter njihove gospodarske dejavnosti.

– smo pripravljeni v nadaljevanju postopka in v sodelovanju s prebivalci, občinami ter ministrstvi prispevati k čimprejšnji realizaciji na alternativni lokaciji, ki bi bila izbrana. Pomembno je, da odločevalci hitro pristopijo pa zamud ne bo.

– pri navajanju delovnih mest že dolgo ni dovolj samo navajanje števila delovnih mest, ampak tudi najprej, ali gre za slovenske državljane, ali je potreben uvoz delovne sile, kakšne bi bile plače, ali gre za začasen ali celo prekaren delovni odnos in podobno. Investicijo je potrebno vrednotiti tudi iz tega vidika, sicer je poseg še manj utemeljen, če ne gre za kvalitetna delovna mesta, s katerimi lahko člani družbe napredujejo v svojem socialnem statusu.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Image result for Magna Nukleus - gozd

AAG za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja Magni

STA 21.05.2017

Alpe Adria Green (AAG) je v četrtek v zakonskem roku na Agencijo RS za okolje (Arso) podala zahteva, da se jih kot stranskega udeleženca vključi v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg Industrijski obrat Magna Nukleus, so danes sporočili iz omenjene okoljevarstvene organizacije. AAG izdaji soglasja nasprotuje iz več razlogov. Tako so v AAG v svojih zahtevi, naslovljeni na Arso, med drugim poudarili, da je predvideni poseg v nasprotju z zakonom o varstvu okolja, saj ne izpolnjuje temeljnega pogoja trajnostnega razvoja. “Trajnostni razvoj v tem primeru ne dovoljuje pozidave najboljših kmetijskih zemljišč, saj so na razpolago druga zemljišča v tem predelu Slovenije,” so zapisali. Kot zelo negativno posledico posega so izpostavili tudi predvideni golosek Rogoškega gozda v izmeri 66 hektarjev, ki bi po njihovem pomenil “zelo velik vpliv na okolje in prebivalce”. Poročilo pri tem ne upošteva posrednih velikih in škodljivih posledic goloseka za okolje. AAG prav tako opozarja na ogrožanje ptice pribe, ki bi se mu lahko izognili s spremembo lokacije. Prav alternativne lokacije, ki bi se izognile nesprejemljivim škodljivim posledicam za okolje in prebivalce, v okoljevarstveni organizaciji še pogrešajo v poročilu. Ob tem sami predlagajo tri alternativne lokacije, in sicer lokacijo v Kidričevem, zemljišča bivše Metalne in TAM ter zemljišča ormoške tovarne sladkorja.

To so tri alternativne lokacije za Magno, ki jih ponujajo okoljevarstveniki

Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave zahteva vključitev v izdajo okoljevarstvenega soglasja industrijskemu obratu Magna Nukleus.

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je na Agencijo Republike Slovenije za okolje podalo zahtevo, da se jih kot stranskega udeleženca vključi v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za industrijski obrat Magna Nukleus. Iz zahteve, pod katero se je podpisal predsednik okoljevarstvene organizacije Vojko Bernard, je razvidno, da Alpe Adria Green nasprotuje izdaji okoljevarstvenega soglasja iz več razlogov. Po njihovih besedah sta poseg in izdaja okoljevarstvenega dovoljenja v nasprotju z zakonom o varstvu okolja, saj ne izpolnjujeta temeljnega pogoja trajnostnega razvoja.

»Trajnostni razvoj v tem primeru ne dovoljuje pozidave najboljših kmetijskih zemljišč, saj so na razpolago druga zemljišča v tem predelu Slovenije. Trajnostni razvoj ohranja najboljša kmetijska zemljišča kot nujen razvojni parameter, saj smo v Sloveniji padli že na 850 kvadratnih metrov na prebivalca, medtem ko je evropsko povprečje 2000 kvadratnih metrov na prebivalca,« pojasnjujejo v zahtevi, zaradi česar nasprotujejo gradnji tovarne na tej lokaciji in izdaji okoljevarstvenega soglasja.

Okoljevarstveniki ogorčeni nad posekom Rogoškega gozda

AAG prav tako opozarja na predviden posek Rogoškega gozda, proti kateremu se bori, kot smo že večkrat poročali , tudi civilna iniciativa Rešimo Rogoški gozd. Poseg tega dela gozda bi po njihovih besedah pomenil velik vpliv na okolje: »Poročilo pa ne upošteva posrednih velikih in škodljivih posledic, pa bi jih po predpisih moralo, kar golosek Rogoškega gozda tudi je.« Nesprejemljivo se jim zdi ogrožanje ptice pribe in pa dejstvo, da poročilo kot rešitve ne ponuja alternativnih lokacij, ki bi se izognile škodljivim posledicam za okolje in prebivalce:

»Najpomembnejša alternativa so primerjave lokacij, s čimer lahko največ zmanjšamo škodljive vplive na okolje, naravo in gospodarske dejavnosti prebivalstva, da bo čim manj oškodovano ali pa sploh ne. Tega poročilo ne vsebuje, pa bi moralo.«

Tri alternativne lokacije za Magnino tovarno

Okoljevarstvena organizacija ob tem predlaga tri alternativne lokacije za gradnjo industrijskega obrata Magna Nukleus, in sicer Kidričevo, zemljišča bivše Metalne in Tovarne avtomobilov Maribor ter zemljišča ormoške tovarne sladkorja. Kot pravijo, je prva lokacija od letališča oddaljena le 15 kilometrov, naklonjena ji je občina Kidričevo in pa občani, zemljišča bivše Metalne in TAM so prav tako že industrijska zemljišča. »Surovina se preseli na teren nekdanje tovarne TVT na Studencih, na njen teren in sosednji prazen teren nekdanje TAM in prazen teren nekdanje Metalne pa pride Magna. Tam je voda, železniški tir, blizu tudi avtocesta …« naštevajo.

Po besedah okoljevarstvenikov bi bila primerna tudi zemljišča nekdanje ormoške tovarne sladkorja, saj kot velik industrijski kompleks nudijo vso logistično infrastrukturo z železniško povezavo in lastnim tirom.

Navajanje števila delovnih mest ni dovolj

»Predlagane alternativne lokacije imajo še vrsto drugih prednosti poleg tega, da ohranimo najboljša kmetijska zemljišča, Rogoški gozd, naravo ter možne in verjetne škodljive vplive na zdravje prebivalcev. Znatno je zmanjšan čas realizacije izgradnje obrata ali vsaj v enakem času. Tudi morebiti potreben občinski podrobni prostorski načrt ne more biti problem. Obenem pa alternative pomenijo upoštevanje trajnostnega razvoja, tudi na področju prometa, sproščanja CO2 in preprečitev drugih škodljivih vplivov na okolje, naravo in prebivalce ter njihove gospodarske dejavnosti,« še navajajo v zahtevi za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja. Pri tako obsežnih investicijah po njihovih besedah že dolgo ni dovolj samo navajanje števila delovnih mest.

 

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRU

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: