Država se še ne namerava odpovedati Počku


Goran Mance – DELO 

 

Glede osrednjega vadišča občina Postojna in ministrstvo ostajata na nasprotnih bregovih.

 

 

 

Država se še ne namerava odpovedati Počku

Zahteve lokalne javnosti po zaprtju vojaškega poligona segajo že v leto 2000. Foto: Tomi Lombar/Delo

Postojna – Posledice vojaških dejavnosti na Počku že vrsto let najbolj čutijo prebivalci Postojne in okoliških naselij v neposredni okolici vadišča. Streljanje s težkim orožjem, detonacije minsko eksplozivnih sredstev in preleti vojaških letal povzročajo nejevoljo pri lokalnem prebivalstvu.

Zahteve lokalne javnosti po ukinitvi vojaškega poligona segajo že v leto 2000, ko je na občinskem posvetovalnem referendumu za zaprtje vadišča glasovalo 70 odstotkov občanov. Referendumska odločitev občanov predstavlja osnovno izhodišče za zaprtje vadišča, pravijo na občini Postojna in poudarjajo, »da je njihov osnovni cilj zaprtje vadišča na Počku, a se obenem zavedajo, da bo to dolgoročen proces«. Kako dolgo bo ta proces trajal, niso znali odgovoriti.
Nezadovoljstvu občanov zaradi vadišča se pridružujejo tudi okoljevarstveniki iz društva Alpe Adria Green (AAG), ki izpostavljajo neprimernost območja za vojaške aktivnosti in izražajo zaskrbljenost nad vplivom vojaških dejavnosti na okolje. Vojaški poligon se nahaja na občutljivem območju kraškega sveta, za katerega je značilna prepustnost tal. Vadišče tako predstavlja tveganje za onesnaženje podzemnih vod na postojnskem

.
Želje postonjčanov za zdaj ostale neuslišane
A vse kaže, da bodo želje Postojnčanov po zaprtju vadišča do preklica ostale neuslišane. Vadišče predstavlja enega od najpomembnejših objektov Slovenske vojske. Poleg tega, da je to osrednje vadišče Slovenske vojske, na katerem se usposabljajo vsi rodovi vojske, je tudi edino vadišče v Sloveniji, na katerem lahko vojska izvaja streljanje z oborožitvami večjega kalibra. Alternativnih lokacij v Sloveniji ni oziroma ne omogočajo varne izvedbe tovrstnih dejavnosti.
»Možnosti preselitve aktivnosti zunaj osrednjega vadišča so minimalne, že zdaj Slovenska vojska načrtuje le tiste dogodke, ki jih drugje v Sloveniji ne more izvesti. Pri tem si Slovenska vojska prizadeva, da je njihovo delovanje za okoliške prebivalce čim manj moteče in skladno z vsemi okoljskimi predpisi,« so pojasnili na ministrstvu za obrambo (Mors).

Pobude na ustavnem sodišču še niso na vrsti
Jabolko spora v odnosu domačinov in Morsa predstavlja uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, ki jo je vlada sprejela leta 2014 z namenom prostorske ureditve za obrambne dejavnosti in njihova varnostna območja. Sprejetje uredbe Slovenski vojski omogoča gradnjo novih objektov na poligonu.
Proti uredbi so na ustavnem sodišče podane tri pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti. Občina Postojna ter društvo za varstvo okolja in narave AAG državi očitata, da je sprejela uredbo brez celovite presoje vplivov na okolje. Skupina lastnikov zasebnih zemljišč na območju vadišča pa državi očita, da sprejeta uredba čezmerno omejuje njihovo lastninsko pravico, onemogoča pa tudi svobodo gibanja in svobodno gospodarsko pobudo. Ustavno sodišče o vloženih pobudah še ni odločalo.

Vprašanje odškodnine in nadomestila ostajajo odprta
Tem pobudam dela družbo tudi zahteva vlade za oceno ustavnosti občinskega odloka iz leta 2011, s katerim je občina plačevanje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča razširila na vadišče Poček. Namesto dotedanjih 65.000 evrov bi morala država po novem plačati dobrega pol milijona dajatev občini. Vlada občini očita, da si z odlokom želi zagotoviti nesorazmerno velik prispevek iz državnega proračuna in meni, da je do oprostitve plačila nadomestila upravičena, ker se zemljišče uporablja za potrebe »ljudske obrambe«.
Dogovor med občino in ministrstvom iz leta 2004 predvideva vsakoletna vlaganja v lokalno infrastrukturo v višini »do« 260.000 evrov. A ker si višino sredstev vsaka stran razlaga po svoje, ostaja tudi ta predmet spora. Na občini Postojna so nam povedali, da zdaj potekajo dogovori o načinu plačila odškodnin, saj bo Mors sofinanciral gradnjo novega gasilsko-reševalnega centra Postojna v višini 600.000 evrov. Poleg tega zahtevajo, naj Mors izplačuje neposredne odškodnine zasebnim lastnikom zemljišč na Počku. To na Morsu zavračajo, saj da za to ni pravne podlage.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.