MOP zavrnil pritožbo Papir Servisa


Agencija za okolje je 17.11.2015 v ponovljenem postopku Papir servisu zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za zbiranje in sortiranje odpadkov v Vevčah na območju Tiskarne Set.
Iz obrazložitve zavrnilne odločbe lahko razberemo, da se je postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za ureditev sortirnice nenevarnih odpadkov z letno zmogljivostjo 48.750 ton, odstranitev več obstoječih in gradnjo novih nadstreškov na Vevški 52 do zavrnitve vlekel kar poldrugo leto. Vlogo, oddano 24. marca lani, so morali namreč zaradi nepopolnosti večkrat dopolnjevati, prav tako pa je Papir servis vmes spreminjal projekte za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo novih ali rušitev obstoječih objektov, namestitev naprav in pritipoplavnih nasipov. Večkrat je bilo treba popravljati tudi poročilo o vplivih na okolje, ki bi jih imel nanj predviden reciklažni obrat.
Precejšnjo vlogo v omenjenem postopku so odigrali tudi zgoraj našteti stranski udeleženci, ki so na vse možne načine skušali preprečiti prihod Papir servisa v industrijsko območje sredi Vevč, ki je sicer že obremenjeno s Tiskarno Set in Papirnico Vevče. S svojimi argumenti, zakaj predelava odpadkov ni primerna, so ARSO skušali prepričati tako po pravni plati kot tudi z javnimi zborovanji oziroma množičnimi protesti pred vhodom v predvideni novi obrat.

Na to odločbo ARSO se je PAPIR SERVIS pritožil na Ministrstvo za okolje in prostor, ta pa je njihovo pritožbo 11.07.2016 to pritožbo zavrnilo.

 

image

Naj spomnimo, da je bila ponovna obravnava na ARSO v kateri je sodelovala kot stranski udeleženec tudi Alpe Adria Green je posledica odločitve Vrhovnega sodišča, ki je zavrglo predlog revizije  kot nedovoljenega na podlagi 89. člena zakona o upravnem sporu. Pri tem se je opiralo na svojo upravnosodno prakso v petih podobnih primerih. Povedano drugače, ker je upravno sodišče ugodilo pritožbi Alpe Adria Greena in razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za vevški obrat Papir servisa ter prvostopenjskemu organu naložilo, da v ponovnem postopku znova odloči o izdaji tega dovoljenja, je vrhovno sodišče ugotovilo, da upravni postopek ni končan. ARSO je na zahtevo Papir Servisa razpisal nov postopek za pridobivanje OVD.

Okoljevarstvena organizacija  Alpe- Adria Green se je ponovno prijavila kot stranski udeleženec v postopek. V v novem dopisu na ARSO pojasnila, da ni spremenila odklonilnega mnenja do izdaje okoljevarstveno soglasje Papir servisu. Še enkrat je opozorila, da gre za komunalno dejavnost, ki jo hoče to podjetje umestiti na poplavno območje, ki komunalno ni opremljeno, je v neposredni bližini Ljubljanice, potoka Stara voda, kjer se razmnožujejo ribe, stanovanjskega naselja Vevče, v bližini pa so tudi vrtec, osnovna šola in zdravstveni dom.

Nato pa je še poudarila, da gradnja protihrupnih ograj tik ob stanovanjskih blokih ni dopustna, saj pomeni kratenje osnovnih človekovih pravic in kršenje evropskih direktiv, ki prepovedujejo umeščanje komunalne dejavnosti v središča stanovanjskih sosesk, in aarhuške konvencije, ki to predpisuje še podrobneje. Postavitev protihrupne ograje tik ob bloku je nemogoča in nedopustna, ker gre za postavitev »geta«, vse v korist enega podjetja, ki hoče opravljati dejavnost na lokaciji, kamor nikakor ne spada.

Prav tako ni dopustna gradnja protipoplavnega zidu na brežini Ljubljanice in Stare vode, saj ne bi rešila poplav, ki se na tem območju pojavljajo tako spomladi in jeseni kot ob večjih neurjih.

Pri okoljevarstveni organizaciji so še dodali, da tovornjaki, ki jih uporablja Papir servis, niso primerni za ceste, speljane skozi naselja, kot so Polje, Vevče in Slape. Enako velja za dovoz do tega podjetja, saj vodi med stanovanjskima blokoma in je tako ozek, da se ne moreta srečati niti dve osebni vozili. Zato poteka vožnja po funkcionalnem zemljišču teh blokov. Še slabše je, če tja pripeljeta dva tovornjaka – drug mimo drugega sploh ne moreta.

V AAG imajo javno informacijo, da je ljubljanska občina ponudila skupini Krater nadomestno lokacijo na Barju, kjer je že komunalna deponija in kjer je zgrajen nov regijski center za ravnanje z odpadki. Tam ni stanovanjskega naselja, zato je smiselno, da bi dejavnost, kakršno izvaja Papir servis, preselili tja, ne pa umeščali v stanovanjsko naselje Vevče s 6000 prebivalci.

Prav tako je za AAG nedopustno, da bi podjetju izdali okoljevarstveno soglasje na podlagi prometne študije, ki so jo agenciji predložili septembra letos. Sklicevati se na »četrto različico«, za cesto, ki je ni v nobenem občinskem aktu za prihodnje dolgoročno obdobje, prav tako je ni v občinskem prostorskem načrtu, je za AAG nesmiselno in skrajno neresno. Pomeni namreč, da naj bi ljudje, ki živijo na območju Vevč, trpeli vsa ta leta in prenašali hrup težkih tovornjakov in čakali na novo cesto, ki bo zgrajena morda čez 50 let ali pa nikoli.

Zanje nesprejemljiva je tudi definicija Papir servisa, da je prag rentabilnosti pod 35.000 tonami na leto, čeprav je znano, da so v obdobju, ko so izvajali to dejavnost, kršili vsa dovoljenja. Časovnega okvira od 6. do 18. ure se niso držali, vozilo se je podnevi in ponoči. Na podlagi njihovega štetja bi prag rentabilnosti presegli vsaj za trikrat. To potezo podjetja označujejo za neresno, njen namen pa da je le načrtno zavesti upravni organ in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Ob obeh blokih pri vhodu v tiskarno Set Vevče naj bi postavili visoka protihrupna zidova.

V ljubljanskih Vevčah več ne bo smrdelo, sodišče ne dovoli sortiranja odpadkov

Ljubljana, 20. julija – Okoljsko ministrstvo je po pol leta proučevanja pritožbe Papir servisa zoper odločbo Agencije za okolje (Arso), ki je v ponovljenem postopku v tej zasebni družbi zavrnila izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zbiranje in sortiranje odpadkov v Vevčah, dalo prav Arsu. Pritožbo je po poročanju Dela namreč zavrnilo.

V zavrnilni odločbi, proti kateri je dopustno v 30 dneh od njenega prejema sprožiti le še upravni spor na upravnem sodišču, je ministrstvo zapisalo, da Papir servisu ni uspelo dokazati, da nameravani poseg ne bo škodljivo vplival na okolje.

Zaradi manjkajočih podatkov prvostopenjski organ namreč ni mogel opraviti ustrezne presoje vplivov na okolje in oceniti učinkovitosti predlaganih ukrepov. Zato Arso ni mogel izdati okoljevarstvenega soglasja za ureditev sortirnice nenevarnih odpadkov z letno zmogljivostjo 48.750 ton, odstranitev obstoječih in gradnjo novih nadstreškov.

V obrazložitvi odločbe je ministrstvo zapisalo, da se je postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja začel že 24. marca 2014 in da je imel Papir servis dovolj časa, da bi predložil vsa dokazila, potrebna za izdajo dovoljenja.

Predvsem ker je pooblaščeno podjetje E-net okolje zelo strokovno usposobljena oseba z veliko izkušnjami in dobrimi referencami, posebej specializirana za presoje vplivov na okolje, ne pa neuka stranka. Po mnenju ministrstva je zato mogoče pričakovati, da bo ukrepe prikazala z dolžno strokovno profesionalnostjo. Tega pa da ni storila.

Tako podjetje ni pojasnilo, kako bo zagotovljeno, da bodo tovornjaki res vozili po režimu vožnje, ki je predvideval, da bi njihov promet vodili krožno po pravilu desnega zavijanja, ki je bil v poročilu o vplivih na okolje izbran kot okoljsko najsprejemljivejši.

Enako neprepričljiv je bil pri dokazovanju, kako bi z omilitvenimi ukrepi preprečil prevelik hrup ob stanovanjskih stavbah na Vevški 48 in 50, kjer naj bi tik ob njih v obrat vozili težki tovornjaki ves dan.

Še slabši je bil pri predstavitvi tehničnih ukrepov ob morebitnih poplavah, ki bi lahko zalile obrat tik ob Ljubljanici in onesnažile reko. Pa naj gre za prečrpavanje izcednih voda iz zbirnega jaška ali pa postopka ustavitve in preselitve nedokončane proizvodnje na začasne lokacije, še poroča časnik.

 

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.