AAG podal zahtevek za vstop v postopek na ARSO v zadevi: “Ekologija d.o.o.–Škofja Loka”


Skladno z določili iz ZVO-1 se je v zakonskem roku  Alpe Adria Green (AAG)  prijavila za vstop v postopek  izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, kot stranski udeleženec, za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaženje okolja večjega obsega in sicer naprave za obdelavo nevarnih odpadkov, stranki – upravljavcu Podjetje Ekologija d.o.o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka.

Organizacija Alpe Adria Green bo kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja za obratovanje naprave zastopala interese članov AAG ter njihovih družinskih članov živečih na tem območju v občini Škofja Loka.

Za vstop v postopek smo se odločili predvsem zaradi vpliva naprave in zbirališča nevarnih odpadkov Ekologija d.o.o., ki bi povzročila preveliko spremembo naravnih in bivalnih vrednot okoliških prebivalcev in jih celo zdravstveno ogrožala. Zbirna mesta za odpadni material te naprave bodo imela neposredni in daljinski vpliv na okolje ter na njegove sestavine: tekoče vode,zrak, rastline, živali in ljudi. Pri presoji vplivov na okolje so bili na terenu upoštevani specifična ekologija in lastnosti posameznih živalskih vrst, tip posega v okolje in območje (relief, vodna mreža in klimatske razmere). Negativen vpliv zbirališča naprave Ekologija se bo pokazala v onesnaženosti okoliških potokih. Ogrožene so lahko tako površinske vode in podtalnice, živali kot tudi rastline na področju do koder sega negativen vpliv iz omenjene naprave.

AAG sklepa, da bo zbirališče odpadnih strupov negativno vplivalo na zdravje ljudi, ki živijo v bližini območja. Po enakem principu delujejo tudi drugi vplivi na okolje( emisije, hrup,..), njihovi vplivi so vedno tudi daljinski in niso omejeni zgolj na ozko območje naprave in zbirališča odpadkov.

Na tem področju ni merilcev vetra ( po naših informacijah je bila samo malo časa tem postavljena mobilna naprava iz ARSO), niti ni bilo izvedenega državnega monitoringa vetra in meritev temperatur, zato ne obstajajo reprezentativni podatki za to območje. Ker se pri skladiščenju odpadkov pojavlja tudi smrad smatramo, da ta lokacija ni primerna za tovrstno dejavnost. V AAG predvidevamo, da bodo izpusti iz naprave  vplivale na kakovost zraka. Specifikacije vhodnih surovin, ki se bodo predelovale v napravi so precej površno naštete, tako da se dejansko ne ve kaj vse se bo v tej napravi predelovalo.