Javni poziv slovenski vladi za vložitev pritožbe na okoljsko soglasje za uplinjevalnik v Žavljah


Italijansko ministrstvo za okolje je 30. maja izdalo in še isti dan objavilo dovoljenje za uplinjevalnik v Žavljah, domnevamo pod pritiskom groženj po odškodninah investitorja, ki je v protimafijskih sodnih preiskavah. Je skladno s politiko njihove vlade, izjavo odbornika za ekonomijo dežele Furlanije-julijske krajine pred tremi meseci na razgovoru z gospodarstveniki, naj ne skrbijo, saj terminal bo.

Nasprotovanje predsednice dežele Furlanije-Julijske krajine lahko razumemo tudi kot »manever«, da bi uspavali nasprotovanje v Sloveniji.

Ker ima sosednja dežela višek plina, je očiten namen blokirati razvoj tržaškega in koprskega pristanišča, ki sta konkurenca italijanskim. Že sama možnost izvedbe odvrača investitorje. To je s svojo prisotnostjo na novinarki konferenci AAG potrdila tudi predstavnica avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani, saj je zanje Luka Koper največje pristanišče.

Če slovenska stran, tj. vlada in/ali občine v Slovenski Istri, do konca julija, v zakonitem roku, ne vloži/jo pritožbe na italijanskem upravnem sodišču, investitorja do začetka gradnje loči le še odobritev konference storitev, na kateri sodelujejo le vabljene stranke. V kolikor OVD postane pravnomočen se lahko ta projekt tudi proda kateremu koli kupcu- investitorju, saj projekt ni več strateškega pomena za Italijo in ni predviden za izgradnjo in podporo z EU soglasjem in sredstvi.

 

Poziv poslan:

– Predsedniku vlade R. Slovenije

– Ministrom za okolje in prostor, infrastrukturo in zunanje zadeve

– Županom občin: Ankaran, Koper, Izola in Piran

-Vodstvu podjetja Luka Koper

-Pravnim in okoljskim strokovnjakom

-Medijem

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

rigass

Pubblico ha esortato il governo sloveno a presentare ricorso al consenso ambientale per la gassificazione in Žavlje

Il Ministero dell’Ambiente italiano e il 30 maggio ha emesso lo stesso giorno rilasciato un permesso per la gassificazione Nell’annunciare assunto sotto la pressione delle minacce in base alla correzione degli investitori in antimafia inchieste giudiziarie. In accordo con la politica del loro dichiarazione governo Assessore per l’economia del Friuli-Venezia Giulia tre mesi fa in una intervista con uomini d’affari, di non preoccuparsi, perché il terminale.

Le obiezioni al presidente del Friuli-Venezia Giulia possono anche essere intesi come una “manovra” per mettere a opposizione sonno in Slovenia.

Dal momento che l’adiacente gas surplus terra è l’intenzione evidente di bloccare lo sviluppo di Trieste e il porto di Capodistria, la competizione italiana. La semplice possibilità di dissuadere gli investitori. È la loro presenza alla conferenza stampa AAG confermata anche da un rappresentante dell’Ambasciata austriaca a Lubiana, dal momento che sono il più grande porto Luka Koper.

Se la parte slovena, vale a dire. Governo e / o comuni slovena, fino alla fine di luglio, entro il termine legale, solleva / la sua denuncia al tribunale amministrativo italiano, l’investitore fino all’inizio di costruzione è solo quello di servizi di conferenza di approvazione, che sono invitati solo i partiti. Se OVD diventare definitiva può questo progetto sarà venduto anche a qualsiasi kupcu- investitore, in quanto il progetto non è più di importanza strategica è per l’Italia e non è progettato per costruire e sostenere il consenso e le risorse UE.

rigass

Invito inviato a:

– Il primo ministro R. Slovenia

– Ministro dell’Ambiente e del Territorio, Infrastrutture e affari esteri

– Il sindaco di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano

-Vodstvu Società Luka Koper

– professionisti consentito che e ambientali

-Medijem

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.