Zahteva za umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja


Pri oblikovanju zahteve za umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja smo se osredotočili le na dve bistveni predlagani spremembi, pred tem pa smo preko naših članov, ki delujejo tudi v drugih organizacijah podali tudi predlog za izboljšanje obstoječega sistema izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj s hkratnim zmanjšanjem časa upravnega postopka do gradbenega dovoljenja in zmanjšanja rizika za investitorja, ki pa je bil s strani pripravljavca zakona ingnoriran.

Z javno razgrnjenim osnutkom sprememb je bila predlagana sprememba 69. člena (ter po analogiji tudi 82. in 86. člena), in sicer tako, da je začetek obratovanja naprave mogoč le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Naši člani so skupno z drugimi, predstavili dva zelo pomembna razloga proti tovrstni spremembi, ki na kratko povzemamo:

1. Obstaja realna nevarnost, da novi objekti ne bodo zgrajeni v skladu z okoljevarstveno zakonodajo, saj tega nihče ne bo preverjal v postopkih do izdaje gradbenega dovoljenja; to se bo ugotovilo šele tik pred obratovanjem. Nedvomno bo prihajalo do situacij, ko se bo za že zgrajen objekt ugotovilo, da ne izpolnjuje okoljevarstvenih zahtev, hkrati pa izgradnja običajno pomeni začetek odplačevanja kreditov in ostalih prispevkov, kar pa v veliko primerih ne bo možno, če investitor pogojev za obratovanje (pravnomočni OVD) ne bo imel. Investitorji bodo imeli s tem večjo gospodarsko škodo, saj so stroški dokumentacije bistveno manjši kot stroški gradnje.

2.

· Direktiva 2010/75/EU (IED) v 24.členu določa, da države članice zagotovijo, da dobi prizadeta javnost zgodnje in učinkovito možnost sodelovanja v postopkih izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo, za izdajo dovoljenja za večjo spremembo naprave,…. Predlagana sprememba 69. člena ZVO-1, ki določa, da mora naprava pridobiti pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje pred začetkom obratovanja, to je po izdaji gradbenega dovoljenja in po izgradnji objekta ter montaži vse tehnološke opreme, pomeni, da ne govorimo več o zgodnji fazi projekta, ampak o najkasnejši možni fazi projekta oz. že izvršenemu dejstvu. Ocenjujemo, da je predlagana sprememba 69. člena v popolnem nasprotju z navedeno zahtevo Direktive in posledično tudi v nasprotju z Aarhunško konvencijo.

· Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) v 15.členu določa, da države članice zagotovijo, da dobi prizadeta javnost zgodnje in učinkovito možnost sodelovanja v postopkih izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo, za izdajo dovoljenja za večjo spremembo naprave,…. Predlagana sprememba 86. člena ZVO-1, ki določa, da mora naprava pridobiti pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje pred začetkom obratovanja, to je po izdaji gradbenega dovoljenja in po izgradnji objekta ter montaži vse tehnološke opreme, pomeni, da ne govorimo več o zgodnji fazi projekta, ampak o najkasnejši možni fazi projekta oz. že izvršenemu dejstvu. Ocenjujemo, da je predlagana sprememba 86. člena v popolnem nasprotju z navedeno zahtevo Direktive in posledično tudi v nasprotju z Aarhunško konvencijo o sodelovanju javnosti v najzgodnejši fazi projekta.

V našem mnenju k razgrnjenemu osnutku smo preko svojih članov, predlagali spremembo in sicer tako, da bi se gradbeno dovoljenje lahko izdalo po dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja ali dokončnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, začetek obratovanja naprave pa je mogoč le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na usklajevalnem sestanku z go. Tanjo Bolte in g. Dušanom Pichlerjem je bilo poleg skupne ugotovitve, da je razlog, ki smo ga navedli (da bodo zgrajeni objekti, za katere se bo post festum ugotavljalo, da niso okoljsko sprejemljivi), realno zelo problematičen (tako za investitorje, kot za sam postopek in javnost), prišli tudi do ugotovitve, da je trenutno v spreminjanju tudi gradbeni zakon (GZ) in da je v prihodnjem letu predvidena sprememba ZVO (ZVO-2).

Trenutna sprememba ZVO posega v določila, ki se nanašajo na okoljevarstveno dovoljenje (69., 82., 86 čl.) o navedeni problematiki razpravlja in najde skupna rešitev, ki bo ugodna tako za investitorje (ne bo prinašala rizika zgrajenega objekta, ki ne more obratovati), kot za upravne organe in NVO, ki zastopajo javnost. (se razmisli in določi, kdaj je najprimerneje, da se od investitorja zahteva, da dokaže skladnost (načrtovanega) posega/objekta z okoljsko zakonodajo (z OVD).

V AAG zato zahtevamo, da se ta predlog Zakona MOP odnosno Vlada RS umakne iz postopka sprejemanja ter sestavi skupno z strokovno in laično javnostjo, tak osnutek, ki bo skladen z EU zakonodajo in Aarhunško konvencijo!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 

Poslano po e-pošti:

· Kabinet predsednika vlade

· Vlada RS

· Ministrica za okolje in prostor (ga) Irena Majcen

· Predsednik DZ RS g. Milan Brglez

· Predsednik DS RS g. MITJA BERVAR

· Vse poslanske skupine v DZ RS ga.Monika Gregorič

· DZ RS Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor g.Igor Zorčič

· Varuhinja človekovih pravic (ga) Vlasta Nussdorfer

· EU poslanci

· EU komisar za okolje g. Karmenu Vella

· Mediji

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI,

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU, 

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.