Zahteva za umik »predloga uredbe o odpadkih« iz obravnave na vladi RS


aag-znak.jpg

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Zadeva: Zahteva za umik »predloga uredbe o odpadkih« iz obravnave na vladi RS

Na spletni strani vlade RS je vlada 20.05.2014 objavila predlog Uredbe o odpadkih predlagatelja Ministrstva za okolje in prostor, ki krši 72 člen ustave RS, ki pravi da ima   vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.

(http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F90c8abeb991a546cc1257e4b002cf74c%3FOpenDocument&cHash=e98d01664285a9f6fa8bf23dd4e6b65d)  .

V skladu z dosedanjo Uredbo o odpadkih (Ur.L. RS 103/11) je odpadek nevaren, če izkazuje eno od nevarnih lastnosti iz Priloge l-. Kot ena od nevarnih lastnosti je tudi H15 (odpadki, ki lahko po odstranitvi kakorkoli tvorijo drugo snov, na primer izlužek, ki ima katerokoli zgoraj navedeno lastnost). V tej uredbi so določene nato mejne vrednosti za posamezne snovi v odpadku in v izlužku. Gre za nacionalna merila za katera se država lahko odloči in na ta način zagotoviti višjo raven varstva okolja in zdravja ljudi.

Obstoječa EU zakonodaja mejnih vrednosti za H15 ne predpisuje, dopušča pa, da članice  same z nacionalno zakonodajo to uredijo. To je bilo v obstoječi Uredbi o odpadkih in tudi v prejšnjih aktih, ki so pokrivali ravnanje z odpadki določeno.

V novem predlogu uredbe, ki ga predlaga MOP te vrednosti niso več določene in to pa dejansko pomeni, da se je Slovenija odločila, da svojim državljanom ne zagotovi več pogojev za doseganje višje ravni varstva okolja in zdravja ljudi. Predlog uredbe namreč določa, da bodo odpadki, ki so bili do sedaj nevarni zaradi preseganja mejnih vrednosti (izluževanje snovi) postali sedaj nenevarni. Z njimi se bo ravnalo kot z nenevarnimi odpadki, kar vključuje tudi skladiščenje na prostem (izpostavljenost padavinskim vodam!) in druge oblike ravnanja, ki bodo po uveljavitvi nove uredbe dopustni. EU zakonodaja, ki ureja izkazovanje nevarnih lastnosti in je direktno uporabljiva je Uredba 1357/2014/EU (določila HP15)

V AAG se sprašujemo, zakaj se je zakonodajalec po vsem tem času odločil za ukinitev teh kriterijev in ali ni morda podlegel pritiskom firm, ki so imele probleme z ravnanjem z odpadki ravno zaradi izkazovanj te nevarne lastnosti in bi jim taka ureditev izredno ustrezala pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in inšpekcijskih pregledih ne glede da bodo podjetja in posamezniki »zakonito« kršila 72 člen ustave RS.

Ministrstvo za okolje in prostor  je ta predlog uredbe pripravilo zelo na hitro brez možnosti za komentarje s strani tudi njegovih strokovnih organov in razprave v širši javnosti.

Zaradi vsega zgoraj navedenega zahtevamo od vlade RS, da takoj umakne predlog uredbe o odpadkih iz obravnave na vladi, ki bi ga po naših informacijah tudi prednostno potrdila!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Poslano po e-pošti:

  • Vlada RS
  • Kabinet predsednika vlade
  • Ministrica za okolje in prostor (ga) Irena Majcen
  • Varuhinja človekovih pravic (ga) Vlasta Nussdorfer
  • Mediji

clip_image008_thumb.jpgclip_image008_thumb.jpgclip_image020

Foto AAG

Vlada želi s to uredbo prihraniti sredstva, ki bila potrebna za sanacijo odlagališč in omogočiti ekološko sporni industriji in podjetjem normalno delovanje ne glede na to, da bi s tem ogrozila zdravja ter življenja ljudi in uničila naravo in okolje za več človeških generacij.

V osnutku uredbe o odpadkih so bile mejne vrednosti H15 navedene v predlogu pa so izginile! – http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7467/f7c20ed7a4b8bd08778c766c91e35e8c/

Odpadek ima lastnost H15, če vrednosti parametrov odpadka presegajo te vrednosti:

živo srebro                            20 mg/kg suhe snovi11.

arzen2, 3                                  5.000 mg/kg suhe snovi

svinec2, 3                                1 0.000 mg/kg suhe snovi

kadmij2, 3                                5.000 mg/kg suhe snovi

PAO                                      100 mg/kg suhe snovi

PCB                                      100 mg/kg suhe snovi

PCDD/PCDF                         10.000 ng TE/kg suhe snovi4

POX                                      1.000 mg/kg suhe snovi

celotni ogljikovodiki               20.000 mg/kg suhe snovi5

BTX                                       500 mg/kg suhe snovi

fenoli                                     10.000 mg/kg suhe snovi

1      Za utrjene odpadke, ki vsebujejo težko topne sulfide, je mejna vrednost 3.000 mg/kg suhe snovi.

2      Ne velja za zastekljene odpadke.

3      Ne velja za obstojne zlitine.

4      TE po predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.

5      Ne velja za asfalt in bitumen.

2.      Odpadek ima lastnost H15, če vrednosti parametrov izlužka ali pri tekočih odpadkih vsebnosti v odpadku presegajo te vrednosti:

sušilni ostanek 10.000 mg/l1

vrednost pH                           6–132

antimon                                 5 mg/l

arzen                                     5 mg/l

baker                                     10 mg/l

barij                                       50 mg/l

berilij                                     0,5 mg/l

bor                                        100 mg/l

cink                                       100 mg/l

kadmij                                   0,5 mg/l

kobalt                                    10 mg/l

kositer                                   100 mg/l

celotni krom                           50 mg/l

krom – šestvalentni                2 mg/l

nikelj                                              50 mg/l

vsota selena in telurja             5 mg/l

srebro                                   5 mg/l

svinec                                   10 mg/l

talij                                        2 mg/l

vanadij                                  20 mg/l

živo srebro                            0,05 mg/l

amonijev dušik 1.000 mg/l

nitritni dušik                           30 mg/l

celotni cianid                         20 mg/l

cianid – prosti                        2 mg/l

sulfid                                     20 mg/l

fluorid                                   50 mg/l

celotni ogljikovodiki               100 mg/l3, 4

PAO                                      0,05 mg/l4

AOX                                      10 mg/l

fenoli                                     100 mg/l

1      Vrednost za tekoče odpadke je 30.000 mg/l.

2      Vrednost za tekoče odpadke je 2–11.5.

3      Za tla, ki so onesnažena z oljem, in odpadke pri pridobivanju nafte je vrednost v izlužku 5 mg/l.

4      Centrifugiran izlužek.

Opombe:

  1. Pripis nevarnih lastnosti strupeno (in zelo strupeno), škodljivo, jedko, dražilno, rakotvorno, strupeno za razmnoževanje, mutageno in ekotoksično temelji na merilih, določenih v Prilogi VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L 196, 16. 8. 1967, str. 1), kot to določa predpis, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi.
  1. Kadar je to ustrezno, se uporabljajo mejne vrednosti iz Prilog II in III k Direktivi 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30. 7. 1999, str. 1), kot to določa predpis, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi.

Preizkusne metode

Metode, ki jih je treba uporabiti, so opisane v Prilogi V k Direktivi Sveta 67/548/EGS, kot to določa predpis, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi, in v drugih ustreznih opombah CEN.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.