Papir servis še vedno sili v Vevče


Za sortirnico odpadkov trmasto išče okoljevarstveno soglasje, četudi so krajani proti.

 Janez Petkovšek, Delo
 Ljubljana – Papir servis kljub hudemu odporu krajanov nadaljuje postopek za ureditev predelovalnice odpadne embalaže na območju vevške tiskarne Set. Noče pa se odpovedati niti sodnemu preganjanju vodje Civilne družbe Vevče Aleša Babnika, čeprav je okrožno sodišče nedavno razsodilo, da ni krnil dobrega imena podjetja. Na sklep se je namreč pritožil.


Da se Papir servis noče odpovedati »sortirnici nenevarnih odpadkov« za predelavo 48.750 ton odpadkov na leto, ne dokazuje le spletna stran agencije za okolje, kjer je njegova vloga še vedno »v reševanju«, temveč tudi poziv Arsa, naj se stranke v postopku izrečejo o dodatnih analizah, poročilih o vplivih na okolje in projektu za gradbeno dovoljenje po raznih sklopih. Te so se 14. maja udeležile ustne obravnave na Arsu, pri čemer so jim postavili zelo kratke roke za pojasnitev pripomb na dokumentacijo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za sortirnico.

Glavne pripombe

Med že poslanimi pripombami izstopajo tiste, ki jih je kot stranska udeleženka v postopku poslala Papirnica Vevče, prva soseda načrtovanega obrata Papir servisa. V delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem je govor o objektih za povečanje protipoplavne varnosti, je namreč protipoplavni zid, ki je bil brez soglasja zgrajen na parcelah v lasti papirnice, ne Papir servisa. Zapisali so, da »obstaja velika verjetnost, da bo zid odstranjen na stroške Papir servisa«, in da potem projekt, tak kot je, ne bo več verodostojen.

Papirnica se ne strinja niti s scenarijem iz prometne študije, ki predvideva, da bi smeli tovornjaki Papir servisa voziti iz obrata tudi po Poti heroja Trtnika in naprej proti Litijski. To cesto namreč že zdaj obremenjujejo njihovi tovornjaki, zato bi dodatni povzročili občasne zastoje na odcepu do Papirniške poti, ki jo papirnica uporablja za dostop do svojega obrata. Posledično bi se zaostril spor s krajani.

Vsesplošen odpor

Papir servis bo imel velike težave tudi s ČS Polje. Svet te četrtne skupnosti je namreč januarja vnovič sprejel sklep, da nasprotuje njegovemu (ponovnemu) prihodu v Vevče. Prav tako so ČS Polje in več civilnih iniciativ občini že poslale pripombe k predlaganim spremembam izvedbenega dela OPN, pri čemer zahtevajo, da se območje Seta iz industrijskega ne spremeni še v komunalno.

Okoljska organizacija Alpe Adria Green, ki nastopa v svojem in imenu krajanov, je razočarana zlasti nad strokovnim mnenjem zdravstvenega ministrstva o vplivu sortirnice na zdravje ljudi. Junija lani je to menilo, da vpliv ne bi bil sprejemljiv, novembra pa je mnenje spremenilo, četudi poročilo ne vsebuje novih podatkov. AA Green poudarja, da bi pri tem morali upoštevati vpliv hrupa (stroji, dvesto tovornjakov na dan), vibracije tovornjakov (okvare stanovanjskih objektov), vpliv izpušnih plinov in drugih emisij, smrad … Posebej pa jih moti določitev zelo ozkega vplivnega območja Papir servisa.

Svoje pripombe bosta dali tudi ribiška zveza in vevška ribiška družina. Ti se ne strinjata z obratom, ki bi lahko ogrozil Ljubljanico in ribe v njej ob vsaki poplavi ali nenadzorovanem izpustu odplak.

Pravdanje brez konca

Papir servis pa nadaljuje pravdo zoper Aleša Babnika, od katerega bi rad 12 tisočakov odškodnine, ker naj bi okrnil ugled in dobro ime podjetja z domnevno izrečenimi žaljivimi besedami (da gre za odpadkarsko mafijo). Četudi je podjetje na prvi stopnji spor izgubilo, bo zdaj zadeva romala na višje sodišče, češ da okrožna sodnica pri razsodbi ni pretehtala vseh okoliščin.