Pripombe AAG na predlog Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin.


IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green je 25.05.2015  v zakonskem roku poslalo na  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripombe na predlog Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin.

gmo1

V Alpe Adria Green mednarodnemu društvu za zaščito okolja in narave žal ugotavljamo, da je že sam naziv zakona je pomanjkljiv, kajti govori o GS rastlinah, Direktiva 2015/412/EU z dne 11. marca 2015 o spremembi Direktive 2001/18/ES pa govori o možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju, kar je pa širši pojem.

»Gensko spremenjeni organizem« pomeni organizem z izjemo človeka, katerega genski material je bil spremenjen na način, ki se ne pojavlja v naravi s križanjem in/ali naravno rekombinacijo. Torej, gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, v katerega je z uporabo sodobnih metod biotehnologije vnesen točno določen gen za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO so lahko mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi), rastline in živali. Res je, da je v prosti prodaji največ gensko spremenjenih rastlin: soja, koruza, bombaž, oljna ogrščica, sladkorna pesa, krompir, torej rastline, ki se znajdejo v živalski krmi in seveda tudi v živilih za ljudi. V EU je registrirana tudi GS bakterijska biomasa in določene kvasovke (v zdravilih).

V osnutku zgoraj navedenega zakona manjka povezava med pridelovanjem GSO ter varnostjo živil, ki so iz GSO proizvedena oziroma vsebujejo sestavine, proizvedene iz GSO. V Sloveniji oziroma v EU je označevanje živil, ki vsebujejo GSO obvezno, vendar pa označevanje ni potrebno za živilo, ki vsebuje GSO v deležu največ 0,9%  posamičnih sestavin živila ali živila iz ene  same sestavine, pod pogojem, da je njegova prisotnost naključna ali tehnično neizogibna. To pomeni, da obstaja možnost prenosa peloda gensko spremenjenih rastlin na gensko nespremenjene rastline iste vrste. V pridelkih, ki niso GSO je zakonsko opredeljena zgoraj navedena vsebnost GSO, kar kaže na problematičnost pridelave GSO in ne GSO pridelkov na istem območju. Zavedati se je treba, da prašenje rastlin  z GSO pelodi ne pozna državnih meja. Koalicija članic EU, ki nasprotujejo GSO je vedno večja, med njimi je denimo tudi naša soseda Avstrija. Toleranca prisotnosti GSO bi morala biti nična!

Prav tako za proizvode, pridobljene od živali, hranjenih z gensko spremenjeno krmo ali zdravljenih z gensko spremenjenimi zdravili, ne bodo veljale ne zahteve za odobritev, ne zahteve za označevanje (na primer: mesa, mleka, jajc, rib in drugih proizvodov, pridobljenih od živali, ki so bile krmljene z GS krmo ali zdravljene z GS zdravili, ni potrebno posebej označiti). Torej ta živila niso zajeta v zakonodaji!

Največji slovenski strokovnjaki za področje genetike in GSO so vlado in ministrstvo za kmetijstvo pozvali k umiku predloga zakona o omejevanju ali prepovedi gojenja GS rastlin v Sloveniji z argumentom, da po do sedaj znanih podatkih ni nobenih znanstvenih dokazov, ki bi kazali na to, da GSO, ki so v EU dovoljeni za hrano, krmo ali pridelavo, predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, živali ali za okolje. Neškodljivost GSO slovenski znanstveniki dokazujejo s sledenjem obsežni znanstveni literaturi in s stalnimi stiki z znanstveniki na tem obširnem področju povsod po svetu (tako sami navajajo). Seveda bi jim morali verjeti, saj naj bi bila prioriteta njihovega znanstvenega dela upoštevanje zakonodaje ter znanstvenih dejstev za zaščito zdravja ljudi, živali in okolja. Pa jim bomo verjeli, da cel razviti svet spoznava prednosti sodobnih oblik žlahtnenja rastlin, samo restriktivna zakonodaja EU, katere del smo tudi mi, ogroža prehransko varnost članic s samo konvencionalnimi načini pridelave hrane?

Tveganje kontaminacije z GSO semeni preko iztrebkov živali, ki so hranjene z GSO krmo. Semena lahko preživijo v krmi in pasirajo prebavila živali ter pridejo z gnojenjem na njive, oz. na travnike, kjer vzkalijo z vsemi posledicami.

Nova pravila EU državam članicam omogočajo svobodno izbiro, ali želijo gojiti GS rastline na svojem ozemlju ali ne. To možnost Slovenci sedaj imamo, pa se prepiramo, kot ponavadi. Prepirali se bomo tako dolgo, da bo prevladal socio – ekonomski razlog, pobegnil bo čas (faza, ko je GSO še v postopku odobritve), ko bi država lahko zahtevala omejevanje pridelave GSO z geografsko izključitvijo Slovenije iz dovoljenja za pridelavo GSO oziroma s prepovedjo pridelave GSO.

Zaključek: ne glede na monetarno suverenost v EU sledi takemu neodgovornemu početju izguba suverenosti hrane, končno tudi izguba nacionalne suverenosti nasploh!

V ALPE ADRIA GREEN  podpiramo Resolucijo ( sprejel jo je DZ marca 2011) o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 z naslovom Zagotovimo si hrano za jutri, v kateri je kot cilj opredeljena prepoved gojenja GSO.

PUSTIMO MATERI NARAVI VSAJ ŠE MALO DOSTOJANSTVA, KI BO PRIPOMOGLA K LEPŠI PRIHODNOSTI NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0,5% DOHODNINE NAMESTO DRŽAVI, AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.