Zahteva za umik »predloga uredbe o odpadkih« iz obravnave na vladi RS


aag-znak.jpg

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Zadeva: Zahteva za umik »predloga uredbe o odpadkih« iz obravnave na vladi RS

Na spletni strani vlade RS je vlada 20.05.2014 objavila predlog Uredbe o odpadkih predlagatelja Ministrstva za okolje in prostor, ki krši 72 člen ustave RS, ki pravi da ima   vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.

(http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F90c8abeb991a546cc1257e4b002cf74c%3FOpenDocument&cHash=e98d01664285a9f6fa8bf23dd4e6b65d)  .

V skladu z dosedanjo Uredbo o odpadkih (Ur.L. RS 103/11) je odpadek nevaren, če izkazuje eno od nevarnih lastnosti iz Priloge l-. Kot ena od nevarnih lastnosti je tudi H15 (odpadki, ki lahko po odstranitvi kakorkoli tvorijo drugo snov, na primer izlužek, ki ima katerokoli zgoraj navedeno lastnost). V tej uredbi so določene nato mejne vrednosti za posamezne snovi v odpadku in v izlužku. Gre za nacionalna merila za katera se država lahko odloči in na ta način zagotoviti višjo raven varstva okolja in zdravja ljudi.

Obstoječa EU zakonodaja mejnih vrednosti za H15 ne predpisuje, dopušča pa, da članice  same z nacionalno zakonodajo to uredijo. To je bilo v obstoječi Uredbi o odpadkih in tudi v prejšnjih aktih, ki so pokrivali ravnanje z odpadki določeno.

V novem predlogu uredbe, ki ga predlaga MOP te vrednosti niso več določene in to pa dejansko pomeni, da se je Slovenija odločila, da svojim državljanom ne zagotovi več pogojev za doseganje višje ravni varstva okolja in zdravja ljudi. Predlog uredbe namreč določa, da bodo odpadki, ki so bili do sedaj nevarni zaradi preseganja mejnih vrednosti (izluževanje snovi) postali sedaj nenevarni. Z njimi se bo ravnalo kot z nenevarnimi odpadki, kar vključuje tudi skladiščenje na prostem (izpostavljenost padavinskim vodam!) in druge oblike ravnanja, ki bodo po uveljavitvi nove uredbe dopustni. EU zakonodaja, ki ureja izkazovanje nevarnih lastnosti in je direktno uporabljiva je Uredba 1357/2014/EU (določila HP15)

V AAG se sprašujemo, zakaj se je zakonodajalec po vsem tem času odločil za ukinitev teh kriterijev in ali ni morda podlegel pritiskom firm, ki so imele probleme z ravnanjem z odpadki ravno zaradi izkazovanj te nevarne lastnosti in bi jim taka ureditev izredno ustrezala pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in inšpekcijskih pregledih ne glede da bodo podjetja in posamezniki »zakonito« kršila 72 člen ustave RS.

Ministrstvo za okolje in prostor  je ta predlog uredbe pripravilo zelo na hitro brez možnosti za komentarje s strani tudi njegovih strokovnih organov in razprave v širši javnosti.

Zaradi vsega zgoraj navedenega zahtevamo od vlade RS, da takoj umakne predlog uredbe o odpadkih iz obravnave na vladi, ki bi ga po naših informacijah tudi prednostno potrdila!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Poslano po e-pošti:

  • Vlada RS
  • Kabinet predsednika vlade
  • Ministrica za okolje in prostor (ga) Irena Majcen
  • Varuhinja človekovih pravic (ga) Vlasta Nussdorfer
  • Mediji

clip_image008_thumb.jpgclip_image008_thumb.jpgclip_image020

Foto AAG

Vlada želi s to uredbo prihraniti sredstva, ki bila potrebna za sanacijo odlagališč in omogočiti ekološko sporni industriji in podjetjem normalno delovanje ne glede na to, da bi s tem ogrozila zdravja ter življenja ljudi in uničila naravo in okolje za več človeških generacij.

V osnutku uredbe o odpadkih so bile mejne vrednosti H15 navedene v predlogu pa so izginile! – http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7467/f7c20ed7a4b8bd08778c766c91e35e8c/

Odpadek ima lastnost H15, če vrednosti parametrov odpadka presegajo te vrednosti:

živo srebro                            20 mg/kg suhe snovi11.

arzen2, 3                                  5.000 mg/kg suhe snovi

svinec2, 3                                1 0.000 mg/kg suhe snovi

kadmij2, 3                                5.000 mg/kg suhe snovi

PAO                                      100 mg/kg suhe snovi

PCB                                      100 mg/kg suhe snovi

PCDD/PCDF                         10.000 ng TE/kg suhe snovi4

POX                                      1.000 mg/kg suhe snovi

celotni ogljikovodiki               20.000 mg/kg suhe snovi5

BTX                                       500 mg/kg suhe snovi

fenoli                                     10.000 mg/kg suhe snovi

1      Za utrjene odpadke, ki vsebujejo težko topne sulfide, je mejna vrednost 3.000 mg/kg suhe snovi.

2      Ne velja za zastekljene odpadke.

3      Ne velja za obstojne zlitine.

4      TE po predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.

5      Ne velja za asfalt in bitumen.

2.      Odpadek ima lastnost H15, če vrednosti parametrov izlužka ali pri tekočih odpadkih vsebnosti v odpadku presegajo te vrednosti:

sušilni ostanek 10.000 mg/l1

vrednost pH                           6–132

antimon                                 5 mg/l

arzen                                     5 mg/l

baker                                     10 mg/l

barij                                       50 mg/l

berilij                                     0,5 mg/l

bor                                        100 mg/l

cink                                       100 mg/l

kadmij                                   0,5 mg/l

kobalt                                    10 mg/l

kositer                                   100 mg/l

celotni krom                           50 mg/l

krom – šestvalentni                2 mg/l

nikelj                                              50 mg/l

vsota selena in telurja             5 mg/l

srebro                                   5 mg/l

svinec                                   10 mg/l

talij                                        2 mg/l

vanadij                                  20 mg/l

živo srebro                            0,05 mg/l

amonijev dušik 1.000 mg/l

nitritni dušik                           30 mg/l

celotni cianid                         20 mg/l

cianid – prosti                        2 mg/l

sulfid                                     20 mg/l

fluorid                                   50 mg/l

celotni ogljikovodiki               100 mg/l3, 4

PAO                                      0,05 mg/l4

AOX                                      10 mg/l

fenoli                                     100 mg/l

1      Vrednost za tekoče odpadke je 30.000 mg/l.

2      Vrednost za tekoče odpadke je 2–11.5.

3      Za tla, ki so onesnažena z oljem, in odpadke pri pridobivanju nafte je vrednost v izlužku 5 mg/l.

4      Centrifugiran izlužek.

Opombe:

  1. Pripis nevarnih lastnosti strupeno (in zelo strupeno), škodljivo, jedko, dražilno, rakotvorno, strupeno za razmnoževanje, mutageno in ekotoksično temelji na merilih, določenih v Prilogi VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L 196, 16. 8. 1967, str. 1), kot to določa predpis, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi.
  1. Kadar je to ustrezno, se uporabljajo mejne vrednosti iz Prilog II in III k Direktivi 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30. 7. 1999, str. 1), kot to določa predpis, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi.

Preizkusne metode

Metode, ki jih je treba uporabiti, so opisane v Prilogi V k Direktivi Sveta 67/548/EGS, kot to določa predpis, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi, in v drugih ustreznih opombah CEN.

Papir servis še vedno sili v Vevče


Za sortirnico odpadkov trmasto išče okoljevarstveno soglasje, četudi so krajani proti.

 Janez Petkovšek, Delo
 Ljubljana – Papir servis kljub hudemu odporu krajanov nadaljuje postopek za ureditev predelovalnice odpadne embalaže na območju vevške tiskarne Set. Noče pa se odpovedati niti sodnemu preganjanju vodje Civilne družbe Vevče Aleša Babnika, čeprav je okrožno sodišče nedavno razsodilo, da ni krnil dobrega imena podjetja. Na sklep se je namreč pritožil.


Da se Papir servis noče odpovedati »sortirnici nenevarnih odpadkov« za predelavo 48.750 ton odpadkov na leto, ne dokazuje le spletna stran agencije za okolje, kjer je njegova vloga še vedno »v reševanju«, temveč tudi poziv Arsa, naj se stranke v postopku izrečejo o dodatnih analizah, poročilih o vplivih na okolje in projektu za gradbeno dovoljenje po raznih sklopih. Te so se 14. maja udeležile ustne obravnave na Arsu, pri čemer so jim postavili zelo kratke roke za pojasnitev pripomb na dokumentacijo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za sortirnico.

Glavne pripombe

Med že poslanimi pripombami izstopajo tiste, ki jih je kot stranska udeleženka v postopku poslala Papirnica Vevče, prva soseda načrtovanega obrata Papir servisa. V delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem je govor o objektih za povečanje protipoplavne varnosti, je namreč protipoplavni zid, ki je bil brez soglasja zgrajen na parcelah v lasti papirnice, ne Papir servisa. Zapisali so, da »obstaja velika verjetnost, da bo zid odstranjen na stroške Papir servisa«, in da potem projekt, tak kot je, ne bo več verodostojen.

Papirnica se ne strinja niti s scenarijem iz prometne študije, ki predvideva, da bi smeli tovornjaki Papir servisa voziti iz obrata tudi po Poti heroja Trtnika in naprej proti Litijski. To cesto namreč že zdaj obremenjujejo njihovi tovornjaki, zato bi dodatni povzročili občasne zastoje na odcepu do Papirniške poti, ki jo papirnica uporablja za dostop do svojega obrata. Posledično bi se zaostril spor s krajani.

Vsesplošen odpor

Papir servis bo imel velike težave tudi s ČS Polje. Svet te četrtne skupnosti je namreč januarja vnovič sprejel sklep, da nasprotuje njegovemu (ponovnemu) prihodu v Vevče. Prav tako so ČS Polje in več civilnih iniciativ občini že poslale pripombe k predlaganim spremembam izvedbenega dela OPN, pri čemer zahtevajo, da se območje Seta iz industrijskega ne spremeni še v komunalno.

Okoljska organizacija Alpe Adria Green, ki nastopa v svojem in imenu krajanov, je razočarana zlasti nad strokovnim mnenjem zdravstvenega ministrstva o vplivu sortirnice na zdravje ljudi. Junija lani je to menilo, da vpliv ne bi bil sprejemljiv, novembra pa je mnenje spremenilo, četudi poročilo ne vsebuje novih podatkov. AA Green poudarja, da bi pri tem morali upoštevati vpliv hrupa (stroji, dvesto tovornjakov na dan), vibracije tovornjakov (okvare stanovanjskih objektov), vpliv izpušnih plinov in drugih emisij, smrad … Posebej pa jih moti določitev zelo ozkega vplivnega območja Papir servisa.

Svoje pripombe bosta dali tudi ribiška zveza in vevška ribiška družina. Ti se ne strinjata z obratom, ki bi lahko ogrozil Ljubljanico in ribe v njej ob vsaki poplavi ali nenadzorovanem izpustu odplak.

Pravdanje brez konca

Papir servis pa nadaljuje pravdo zoper Aleša Babnika, od katerega bi rad 12 tisočakov odškodnine, ker naj bi okrnil ugled in dobro ime podjetja z domnevno izrečenimi žaljivimi besedami (da gre za odpadkarsko mafijo). Četudi je podjetje na prvi stopnji spor izgubilo, bo zdaj zadeva romala na višje sodišče, češ da okrožna sodnica pri razsodbi ni pretehtala vseh okoliščin.

KOT DA BI ZAKON PISALI V MONSANTU!

Slika


GSO - Slov. Novice

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

email: info@alpeadriagreen.com

Društvo za Naravo – Jalovec: Počastitev izvira Save Dolinke


AAG in Društvo za Naravo – Jalovec

Vas v počastitev izvira Save Dolinke

 vabi na

DAN SAVE

v nedeljo, 31. maja 2015 v

Naravni rezervat Zelenci

 zelenci

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Janez Gregori nas bo s posredovanjem naravoslovne tematike popeljal do izvira, kjer se bomo z go. Marico Globočnik – teto Pehto, prepustili njeni zakladnici brezčasnih Vandotovih junakov, ki so povezani tudi z Zelenci. Program bosta zaključili mladi glasbenici Maja Brlogar (kitara) in Manca Lepoša (prečna flavta).

 

Zbor je ob 10. uri na parkirišču v Zelencih.

 

V primeru slabega vremena prireditve ne bo.

 

Vstopnine ni!                                                                              Dobrodošli.

Pripombe AAG na predlog Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin.


IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green je 25.05.2015  v zakonskem roku poslalo na  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripombe na predlog Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin.

gmo1

V Alpe Adria Green mednarodnemu društvu za zaščito okolja in narave žal ugotavljamo, da je že sam naziv zakona je pomanjkljiv, kajti govori o GS rastlinah, Direktiva 2015/412/EU z dne 11. marca 2015 o spremembi Direktive 2001/18/ES pa govori o možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju, kar je pa širši pojem.

»Gensko spremenjeni organizem« pomeni organizem z izjemo človeka, katerega genski material je bil spremenjen na način, ki se ne pojavlja v naravi s križanjem in/ali naravno rekombinacijo. Torej, gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, v katerega je z uporabo sodobnih metod biotehnologije vnesen točno določen gen za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO so lahko mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi), rastline in živali. Res je, da je v prosti prodaji največ gensko spremenjenih rastlin: soja, koruza, bombaž, oljna ogrščica, sladkorna pesa, krompir, torej rastline, ki se znajdejo v živalski krmi in seveda tudi v živilih za ljudi. V EU je registrirana tudi GS bakterijska biomasa in določene kvasovke (v zdravilih).

V osnutku zgoraj navedenega zakona manjka povezava med pridelovanjem GSO ter varnostjo živil, ki so iz GSO proizvedena oziroma vsebujejo sestavine, proizvedene iz GSO. V Sloveniji oziroma v EU je označevanje živil, ki vsebujejo GSO obvezno, vendar pa označevanje ni potrebno za živilo, ki vsebuje GSO v deležu največ 0,9%  posamičnih sestavin živila ali živila iz ene  same sestavine, pod pogojem, da je njegova prisotnost naključna ali tehnično neizogibna. To pomeni, da obstaja možnost prenosa peloda gensko spremenjenih rastlin na gensko nespremenjene rastline iste vrste. V pridelkih, ki niso GSO je zakonsko opredeljena zgoraj navedena vsebnost GSO, kar kaže na problematičnost pridelave GSO in ne GSO pridelkov na istem območju. Zavedati se je treba, da prašenje rastlin  z GSO pelodi ne pozna državnih meja. Koalicija članic EU, ki nasprotujejo GSO je vedno večja, med njimi je denimo tudi naša soseda Avstrija. Toleranca prisotnosti GSO bi morala biti nična!

Prav tako za proizvode, pridobljene od živali, hranjenih z gensko spremenjeno krmo ali zdravljenih z gensko spremenjenimi zdravili, ne bodo veljale ne zahteve za odobritev, ne zahteve za označevanje (na primer: mesa, mleka, jajc, rib in drugih proizvodov, pridobljenih od živali, ki so bile krmljene z GS krmo ali zdravljene z GS zdravili, ni potrebno posebej označiti). Torej ta živila niso zajeta v zakonodaji!

Največji slovenski strokovnjaki za področje genetike in GSO so vlado in ministrstvo za kmetijstvo pozvali k umiku predloga zakona o omejevanju ali prepovedi gojenja GS rastlin v Sloveniji z argumentom, da po do sedaj znanih podatkih ni nobenih znanstvenih dokazov, ki bi kazali na to, da GSO, ki so v EU dovoljeni za hrano, krmo ali pridelavo, predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, živali ali za okolje. Neškodljivost GSO slovenski znanstveniki dokazujejo s sledenjem obsežni znanstveni literaturi in s stalnimi stiki z znanstveniki na tem obširnem področju povsod po svetu (tako sami navajajo). Seveda bi jim morali verjeti, saj naj bi bila prioriteta njihovega znanstvenega dela upoštevanje zakonodaje ter znanstvenih dejstev za zaščito zdravja ljudi, živali in okolja. Pa jim bomo verjeli, da cel razviti svet spoznava prednosti sodobnih oblik žlahtnenja rastlin, samo restriktivna zakonodaja EU, katere del smo tudi mi, ogroža prehransko varnost članic s samo konvencionalnimi načini pridelave hrane?

Tveganje kontaminacije z GSO semeni preko iztrebkov živali, ki so hranjene z GSO krmo. Semena lahko preživijo v krmi in pasirajo prebavila živali ter pridejo z gnojenjem na njive, oz. na travnike, kjer vzkalijo z vsemi posledicami.

Nova pravila EU državam članicam omogočajo svobodno izbiro, ali želijo gojiti GS rastline na svojem ozemlju ali ne. To možnost Slovenci sedaj imamo, pa se prepiramo, kot ponavadi. Prepirali se bomo tako dolgo, da bo prevladal socio – ekonomski razlog, pobegnil bo čas (faza, ko je GSO še v postopku odobritve), ko bi država lahko zahtevala omejevanje pridelave GSO z geografsko izključitvijo Slovenije iz dovoljenja za pridelavo GSO oziroma s prepovedjo pridelave GSO.

Zaključek: ne glede na monetarno suverenost v EU sledi takemu neodgovornemu početju izguba suverenosti hrane, končno tudi izguba nacionalne suverenosti nasploh!

V ALPE ADRIA GREEN  podpiramo Resolucijo ( sprejel jo je DZ marca 2011) o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 z naslovom Zagotovimo si hrano za jutri, v kateri je kot cilj opredeljena prepoved gojenja GSO.

PUSTIMO MATERI NARAVI VSAJ ŠE MALO DOSTOJANSTVA, KI BO PRIPOMOGLA K LEPŠI PRIHODNOSTI NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0,5% DOHODNINE NAMESTO DRŽAVI, AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Ekološki savez ”Eko zeleni” Tuzlanskog kantona – Obilježen Dan biološke raznolikosti


Ekološki savez ''Eko zeleni'' Tuzlanskog kantona

Ujedinjeni narodi su 1993. godine 22. maj proglasili Međunarodnim danom biološke raznolikosti. Učinili su to kako bi ukazali na značajnu ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Ljubitelji prirode okupljeni u Ekološki savez ”Eko zeleni” Tuzlanskog kantona upravo su se u pomen na ovaj značajan ekološki datum sastali u tuzlanskom gradskom parku.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta odnosno biološke raznolikosti. Učinjeno je to s ciljem podizanja svijesti građana i povećanja razumijevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korištenja. Bioraznolikost je, kako u prošlosti tako i danas, pod velikim pritiskom različitih faktora ugrožavanja. Mnoge biološke vrste su ugrožene u većem ili manjem stepenu, na pragu su nestajanja ili su čak neke i zauvijek izgubljene, upozoravaju ekolozi. Usvajanjem Konvencije o biološkoj raznolikosti, na samitu UN o zaštiti životne sredine i održivom razvoju u Rio de Žaneiru 1992. godine, ostvaren je opći konsenzus da je biodiverzitet, koji nam osigurava ne samo materijalna bogatstva, već i duhovno zdravlje, temelj zdrave životne sredine i održivog razvoja. Također je dogovoreno da zaštita i održivo korištenje biodiverziteta treba da bude briga cijelog čovječanstva na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, naročito u borbi protiv siromaštva.

STRAŽIŠČE: Nevarni odpadki, miši in podgane na pragu hiš


 Avtor: Špela Ankele – Slovenske novice

KRANJ – Pred dobrim letom je s kranjskega obrobja odjeknila vest, ki je Stražišče iz skorajda popolne anonimnosti povzdignila med največje gorenjske ekološke črne pike. Srž tedanjih debat je bila namera podjetja Ekorel. Lansko pomlad so hoteli pridobiti okoljsko dovoljenje za napravo, ki bi – le lučaj oddaljena od strnjenega naselja stanovanjskih hiš – lahko povzročila onesnaženje večjega obsega in bi lahko vsak dan obdelala 292,2 tone nevarnih odpadkov. Pred kratkim, in to skoraj eno leto po sporni nameri podjetja Ekorel, je Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) dala zeleno luč in izdala okoljevarstveno dovoljenje. Krajani so zaradi odločitve Arsa zgroženi. Iz Gorenjske so v prestolnico že poslali pritožbo nevladne organizacije Alpe Adria Green.

Spomnimo: lani so bili tiskani in elektronski mediji polni poročil o industrijski coni Laze, postavljeni le nekaj deset metrov od strnjenega naselja stanovanjskih hiš – v eni izmed njih denimo biva nekdanja premierka Alenka Bratušek, v drugi kranjski župan Boštjan Trilar, v sosednji vasi je dom Nobelove nagrajenke in ugledne klimatologinje Lučke Kajfež Bogataj. Lanska namera podjetja Ekorel je večino krajanov hitro dvignila na noge. V pičlih nekaj dneh so se povezali v spletno skupnost in se prek strani na facebooku redno obveščali o boju za lepše okolje, ki ga že več kot desetletje bije Civilna iniciativa za zeleno Stražišče.

Potoki, nekoč polni življenja, so le še smrdljive vijolično-črne mrtve gmote.  (Foto: Špele Ankele)
Potoki, nekoč polni življenja, so le še smrdljive vijolično-črne mrtve gmote. (Foto: Špele Ankele)
ARSO - potrdilu o prijetju pritožbe - Ekorel-page-001

NAMENITE 0,5% DOHODNINE NAMESTO DRŽAVI, AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Sestanek o plinskem terminalu Žavlje odpadel, sestali se bodo junija


povzeto iz STA

Predstavniki Furlanije-Julijske krajine (FJK) in lokalnih skupnosti Trst, Dolina in Milje se bodo 11. junija udeležili sestanka na gospodarskem ministrstvu v Rimu, na katerem bodo predstavili argumente proti gradnji plinskega terminala v Žavljah, so povedali v deželni vladi FJK. Sestanek bi moral biti 19.05.2015, a je FJK prosila za preložitev.

Protest “ PROTI PLINSKIM TERMINALOM” - UTRINKI

TRST > Gre za t.i. servisno konferenco za izdajo pooblastila za gradnjo uplinjevalnika španske družbe Gas Natural v Žavljah tik ob slovensko-italijanski meji.

Predstavniki FJK so za preložitev sestanka zaprosili zato, da bi omogočili zaključek raziskav, ki so se jih lotili nekateri v postopek vključeni deležniki, so povedali v deželni vladi. Tako naj bi dali možnost vsem, da se sestanka udeležijo z bolj posodobljeno dokumentacijo, to pa naj bi omogočilo bolj učinkovit zagovor negativnega mnenja zoper gradnjo plinskega terminala.

Predsednica FJK Debora Serracchiani je že pred časom potrdila, da bi izgradnja tega energetskega objekta škodila pristaniškim dejavnostim v Trstu. Poleg tega po opozorilih dežele še vedno ni jasno, kako bi plin iz terminala distribuirali v omrežje, plinovod, ki bi pod morjem potekal od Žavelj do Gradeža in naprej po kopnem, pa sploh še nima okoljskega dovoljenja.

V Trstu so v zadnjih mesecih našli še študije, ki naj bi dokazovale, da so Žavlje na potresno bolj tveganem območju, kot je veljalo doslej. Že ves čas, ko se govori o gradnji terminala, pa tako predstavniki oblasti v tej obmejni regiji kot nevladniki in okoljevarstveniki opozarjajo na številna okoljska tveganja.

Danes smo v Primorskih novicah poročali, da bi se odločanje v primeru, da na sestanku regija in ministrstvo ne dosežeta soglasja, selilo neposredno k italijanskemu premierju Matteu Renziju. Vlada sicer v načrtih za reforme in rast izpostavlja tudi energetsko neodvisnost Italije, ki naj bi jo med drugim dosegli s plinskimi terminali za utekočinjen plin.

Terminal že vse od predstavitve načrtov zanj leta 2009 skrbi za razburjenje na območju severnega Jadrana, Slovenija pa je leta 2013 ob sprejetju seznama prednostnih energetskih projektov v skupnem evropskem interesu, dobila zagotovila, da je lahko lokacija plinskega terminala v Severnem Jadranu določena le z njenim soglasjem.

Potem ko je še lani kazalo, da naj bi načrti za gradnjo objekta padli v vodo in naj bi okoljsko ministrstvo preklicalo okoljsko dovoljenje zanj, pa je letos odjeknila novica, da naj bi v Rimu postopek spet obudili. V FJK so sicer že pred časom napovedali, da bodo pred upravnim sodiščem izpodbijali okoljsko dovoljenje.

Pripis AAG:

Evropska komisija navaja, da je uredba Komisije, ki jo je sprejela 14. oktober 2013 na seznamu EU projektov skupnega interesa, za vseevropsko energetsko infrastrukturo vpisanega pod številko projekta 06:19. Zadnje mnenje komisije EU navaja, da se lokacija plinskega terminala na kopnem v severnem Jadranu določi skupno s  Slovenijo.

Mnenje Slovenije je zato v postopku čezmejne presoje vplivov na okolje zavezujoča in dokončno. Slovenska  vlada razpolaga z zadosti dokazov, da ta plinski terminal ne sodi v Žavlje. Vsako drugo mnenje, ki bi ga sprejela ta komisija, bi ogrozilo varnost ljudi in biodiverziteto na  tem občutljivem delu Jadrana, kjer je dno prenasičeno z živim srebrom. Rok za ukrepanje slovenske vlade, da ukrepa hitro mineva in navzven je videti, da je Vlada RS to zadevo pometla pod preprogo! 

BI JEDLI RIBO IZ TEGA DELA JADRANA OBOGATENO Z ŽIVIM SREBROM???

ribe-v-Trakem-zalivu_thumb.jpg

EKO-ZELENI TUZLA: MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI(BIODIVERZITET),22.MAJ


Eko-zeleni TK-memor-_page1_image1

POZIVNICA

 

Redovna godišnja ekološka PRESS-Konferencija za javnost

 

Posvećena očuvanju biološke raznolikosti na Zemlji

 

MJESTO:GRADSKI PARK PASAŽ,TUZLA-pored stabla Ginkgo biloba

Petak,22.maj u 14 sati,

 

MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI(BIODIVERZITET),22.MAJ

drevo1

 

Napomena:

Međunarodni dan biološke raznolikosti proglasili su Ujedinjeni narodi 1993. godine, kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju.Obilježava se svake godine 22.maja kao spomen na 22.maja  1992., datum usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti.

 

Na Press–konf.govore:stručnjaci biološke raznolikosti iz regije

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK SAVEZA

 

                                                                                                           Prof. dr. Muhamed Omerović

Tuzla,maj  2015. god.

Izbor energetsko najučinkovitejše med občinami bo letos v Šentrupertu 27.05.2015


Organizator medijsko-založniška hiša Energetika.NET že 6. leto zapored organizira natečaj v okviru katerega bo komisija  izbirala energetsko najučinkovitejše med občinami v kategorijah med malimi, srednjimi in velikimi občinami ter absolutno – energetsko najbolj odmevno občino.

20 občin, ki so v preteklosti že prejele nagrado za energetsko najbolj učinkovite, in se jim bodo letos pridružile še 3 nove, svoje delo nenehno nadgrajujejo. Strokovna komisija,  je v prvem krogu že izbrala občine. Sledi polfinale, kjer bodo izbirali občine ne le za slovenski naziv najbolj odmevnih, pač pa tudi za tekmovanje na evropskem nivoju v okviru natečaja 100 % samozadostne občine. Natečaj v letošnjem letu nadaljuje uspešno mednarodno pot, saj bodo najboljše občine slovenskega natečaja tudi tokrat tekmovale na mednarodni ravni. Projekt En.občina je v preteklosti pomembno pripomogel k spodbujanju, informiranju in ozaveščanju lokalnih skupnosti o pomenu učinkovite rabe energije ter energetske učinkovitosti za doseganje skupnih nacionalnih in evropskih ciljev na področju zmanjševanja rabe energije. Na zaključni konferenci, ki bo 27. maja 2015 v Šentrupertu, pričakujemo več kot 100 udeležencev. Ciljna skupina so tako župani, kot tudi energetski menedžerji in vodje investicij v občinah, prav tako pa podjetja, ki že in še nameravajo sodelovati z občinami.
ŽIVI PAMETNEJE

V ta namen je tudi ZENS pripravil nekaj vprašanj, za katere želijo, da organizator poskuša pridobiti ustrezne odgovore od pristojnih inštitucij in jih javno predstavi na tem dogodku. Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je pričelo v preteklem letu pripravo na projekt  energetsko neodvisna skupnost Gorenjska/Severna primorska. Zelo hitro so ugotovili, da se srečujejo z več ovirami :

–           Ker Slovenija še ni regijsko definirana, s »statistično« regijo si ne moremo nič pomagati, smo bili prisiljeni stopiti na pot »gospodarskega interesnega združenja«. Kdaj nam je pričakovati odpravo takšnih ovir??

–          Naslednja ovira je inertnost državnih inštitucij do pomoči takšni pobudi, čeprav je nesporno razumljivo, da opravljamo delo teh inštitucij, saj so one prevzele EU obveznosti v imenu svojih državljanov??

–          Ni nam razumljivo zakaj potekata v Sloveniji dva upravna postopka za pridobitev gradbenih dovoljenj za plinovode in za rafinerijo plina, pridobljenega s »frackingom, če smo se kot država zavezali, da bomo zmanjšali rabo fosilnih energentov do leta 2020 za 25% ??

–          Zakaj ARSO preprosto zadržuje obravnavanje  vlog za pridobitev koncesij za gradnjo mHE???

–          Zakaj Ministrstvo za infrastrukturo zavlačuje z izdajo uredbe za »net metering« ??

V ZENSU zahtevajo, da pristojna ministrstva poskusijo pripraviti do konference vsaj približne odgovore  sicer bodo zelo glasno povedali, da so prav oni tista ovira na poti k cilju v energetsko neodvisnost!!

Povezava: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/08/04/pobuda-za-energetsko-neodvisno-regijo/