IZJAVA ZA JAVNOST – PESKOKOP ČRNA


aag-znak.jpg

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Jesenice: 13.12.2014

IZJAVA ZA JAVNOST – PESKOKOP ČRNA

Mednarodno društvo Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, zastopa člane civilne iniciative »ZA ZELENO DOLINO ČRNE«, ki so istočasno člani AAG. Naši člani, na širšem območju peskokopa Črna so ogroženi po navedbi iz 4.4. točke 2. člena Zakona o rudarstvu, ki pravi, da je: »Nevaren pojav je vsak pojav v procesu priprave, raziskovanja in izkoriščanja mineralne surovine in pri izvajanju drugih rudarskih del, ki ogroža zdravje in življenje ljudi, imetje, ter rudarsko opremo, objekte in okolico«. Pri tem jim je kršena tudi ustavna pravica RS po 72. členu, ki pravi da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja ter, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.

Naj spomnimo, da je lastnik zemljišč na območju peskokopa Črna  Peskokop Črna d.o.o., kot hčerinska firma Calcit d.o.o, od leta 2012  izvaja nedovoljene aktivnosti ter  krši veljavno zakonodajo RS. Poteka kršenje veljavne rudarske,  gradbene in okoljske zakonodaje, ker brez rudarske pravice in podpisane koncesijske pogodbe, brez veljavnega rudarskega in sanacijskega načrta, protizakonito uporablja in izkorišča zemljišča, odlaga odpadni material ter gradi asfaltno bazo na pragu  Kamniško-Savinjskih Alp z Veliko planino in območja Natura 2000.

V peskokop Črna Calcit d.o.o. se že od leta 2012 dovaža odpadni material iz predelave kalcita ter od pranja železniških vagonov, kjer se uporabljajo kemikalije kot so flokulanti, dispergenti, biocidi, detergenti ipd. Ocena odpadka izvedena na NZLOH (Kranj), izvedena na prinešenem vzorcu odpadka s strani plačnika,  je odpadek uvrstila med nenevarne inertne odpadke, ki so primerni za odlaganje na rudarskem področju, kar ne drži. V letih od 2012  je nastala visoka deponija, ki pomeni nevarnost za prebivalce zaradi možnega izpiranja snovi v potok Črna, ki je naravna vrednota in podtalnico. Visoka deponija predstavlja tudi nevarnost za zdravje in življenje prebivalcev zaradi možnosti zdrsa in plazenja platoja preko potoka Črna po dolini Črne.

Julija 2014 so pričeli s postavitvijo asfaltne baze brez ustreznih dovoljenj. Za betonske temelje in betonsko ograjo ni bilo izdanega gradbenega dovoljenja, kot tudi  po mnenju Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Sektorja za rudarstvo (citat),  »asfaltna baza ne spada med dela, ki bi se lahko izvajala po zakonu, ki ureja rudarstvo«. V septembru 2014 se je tudi nenadoma pojavil rudarski projekt iz maja 2014 za sekundarno bogatenje apnenca, ki julija 2014 še ni obstajal.

Zanimivo je še, da ima lastnik Peskokopa Črna d.o.o.  Calcit d.o.o., za drugo lokacijo kamnolom Stahovica rudarsko pravico, vendar ne plačuje koncesnine določene z odločbo, ampak je v tožbi z Ministrstvom za infrastrukturo za neplačanih 63.057,00 € od z odločbo določenih 91.981,19 €, kar pri 58 MIO € čistih prihodkov od prometa v letu 2013 kaže na arogantno obnašanje do države in občine in jasno kršenje rudarske zakonodaje. To tudi pomeni, da lastnik peskokopa krši veljavno rudarsko zakonodajo, ki pravi, da rudarske pravice za izkoriščanje ne more pridobiti pravna ali fizična oseba, ki nima poravnanih dospelih obveznosti iz dajatev, ki jih določa ta zakon in so v zvezi s prejšnjim izvajanjem rudarskih del.

Ker je dne 28.10.2014 prišlo do zagona delovanja asfaltne baze, ki po mnenju Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Sektorja za rudarstvo (citat), »ne spada med dela, ki bi se lahko izvajala po zakonu, ki ureja rudarstvo«, bi rudarski inšpektorat moral zahtevati takojšno prepoved izvajanja del, kot je tudi sam odločil v ureditveni odločbi z dne 5.9.2014.

V AAG smo prepričani, da to ni sanacija peskokopa,saj ni ustreznega veljavnega sanacijskega načrta, ampak nelegalna deponija. ARSO je poslal dopis 27.7.2014 v katerem pri preverjanju evidence o okoljevarstvenih dovoljenjih za vnos umetno pripravljene zemljine, navedenih parcelnih številk, kot lokacije vnosa zemljine, niso našli, torej to pomeni, da za navedeni dve parcelni številki ni bilo izdano nobeno okoljevarstveno dovoljenje za vnos umetno pripravljene zemljine. S strani ARSO nimajo izdanega nobenega veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, za katerikoli postopek obdelave odpadkov. Te vrste odpadni  materiali se lahko glede na moderne tehnologije uporabijo kot surovina za nadaljno predelavo in ne za deponiranje.

Zaradi zgoraj navedenega v Alpe Adria Green zahtevamo:

 

  1. Da se zaradi neprekinjenega odlaganja odpadnega materiala  izvedejo analize deponije z geološkim prerezom deponije in vrtinami, ki bodo pokazale realno stanje onesnaženosti tega področja. Istočasno naj se izvedejo tudi meritve onesnaženosti podtalnice, ki bodo pokazale stopnjo onesnaženosti, zaradi zaščite zdravja ljudi živečih na tem področju.
  2. takojšnjo prepoved izvajanja del, kot je tudi odločil rudarski inšpektor v ureditveni odločbi z dne 5.9.2014.
  3.  Takojšnjo ustavitev delovanja, odstranitev asfaltne baze, odstranitev deponiranega odpadnega materiala, zaprtje peskokopa, takojšnje prenehanje dovažanja odpadnega materiala v peskokop in sanacijo le tega, zatravitev in nasad drevja na stroške lastnika peskokopa Peskokop Črna d.o.o., zaradi kršitev zakonodaje in inšpekcijskih odločb.
  4.  Da se ustavi postopek prenosa rudarske pravice, trajno prepoved rudarskih del ter preklic rudarskega projekta Sekundarno bogatenje apnenca s proizvodnjo asfaltnih mešanic.
  5.  Da inšpekcijske službe in ministrstva takoj ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili.

 Črna - odgovor prdsednika države

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zaradi nejasnosti kdaj bosta EU in ZDA objavila končno fazo podpisa škodljivega trgovinskega sporazuma TISA, smo se v AAG odločili, da nadaljujemo z zbiranjem podpisov za peticijo: TISA – NE HVALA! (najhujši strup demokracije). Peticijo lahko podpišete na:  http://www.pravapeticija.com/tisa__najhuji_strup_demokracije

stop tisa

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.