Poplave v Knežaku in na Baču v novembru 2014


tisa-banner-ngo

ŠE DO 31.12.2014 IMATE ČAS DA NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – ZA POVEZAVO KLIKNI NA BESEDILO

 

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – ZA POVEZAVO KLIKNI NA BESEDILO

Vojvođanska zelena incijativa članica Alpe Adria Green dodelila “priznanje za uničevanje dreves”!

Slika


Ruza Helac – predcednica Vojvođanske zelene inicijative

tisa-banner-ngo

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

Namenite 0,5% dohodnine za prihodnost naših otrok


za prihodnost naših otok - dohodnina1
Spoštovani!
Vsako leto dni država obračuna dohodnino. Vsak davčni zavezanec ima pravico, da 0,5 % dohodnine nameni organizaciji, ki deluje v javnem interesu. Če tega ne stori, celotno dohodnino odda državi.


Organizacija Alpe Adria Green, ki deluje na področju zaščite okolja, narave in zdravja ljudi ima status NVO v javnem interesu, zato vas vljudno pozivamo, da nam namenite 0,5 % dohodnine. Prejeta sredstva bomo v celoti namenili zaščite okolja in narave predvsem pa zdravja ljudi.

Vse, kar morate storiti, je, da v spodnji obrazec vpišete svoje podatke, ga podpišete in najkasneje do 31.12. 2014 pošljete na vaš davčni urad ( obrazec Vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če pošljete zahtevo na e-mail: alpeadriagreen1@gmail.com ); lahko pa zahtevo podate tudi preko sistema e-Davki.

S tem za vas pravzaprav brezplačnim prispevkom boste pripomogli k bolj svetli prihodnosti naših otrok. Enako lahko storijo tudi vaši sorodniki, prijatelji in znanci; veseli bomo, če jih boste o tem obvestili.

Za lepšo prihodnost naših otok!

AAG podal predloge sprememb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Divača


Alpe Adria Green je v zakonskem roku poslal predloge sprememb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Divača . Naša stališča bomo še dodatno dodatno strokovno utemeljiti, tudi z gradivi, ki jih bomo poslali naknadno.

AAG je organizacija, ki ima status organizacije v javnem interesu po ZVO in po ZON vstopamo s temi predlogi v postopek sprejemanja OPN in Okoljskega poročila v tej in v vseh nadaljnjih fazah.

 1. Strateški del:
 2. V 12. členu – Cilji prostorskega razvoja se med cilje na koncu doda alinea:
 • ohranitev kvalitet naravnega prostora občine prednostno za razvoj turizma brez umeščanja vetrnih elektrarn, ki bi prostor močno degradirale in škodovale prebivalcem

Utemeljitev:

 • v osnutku OPN je vrsta določil v členih, tako v strateškem kot izvedbenem delu, ki jasno postavljajo kot prioriteto ohranjanje naravnega prostora, krajine in kvalitet sedanjega prostora. Postavljanje vetrnic pomeni hudo degradacijo

tega prostora, pomeni ustanavljanje industrijske cone v naravnem ambientu, kar ni

treba posebej dokazovati, saj so podobne zahteve krajanov prisotne v vseh

državah, kjer jim od zgoraj vsiljujejo vetrnice. Vetrnica pri Dolenji vasi to

degradacijo jasno dokazuje.

 • Zdravju škodljivo delovanje obstoječe vetrnice (2,3 MW nazivne moči) zaradi nizkofrekvenčnega in infra hrupa je pri več bližnjih prebivalcih jasno izkazano, pa čeprav so oddaljeni okrog 900 do 1.000 m (po oceni akreditirane organizacije Elektroinštituta Milan Vidmar celo 1.500 m). Pri tem je treba povedati, da so bili ti prebivalci za postavitev omenjene vetrnice, ko pa so deležni zdravju škodljivega hrupa pa so odločno proti. Očitno jih je investitor izigral, saj arogantno noče ustaviti vetrnice niti v času nočnega počitka, ki spada med človekove pravice.
 • Vetrne elektrarne je treba izločiti tako iz OPN v celiti (oba dela) kot iz okoljskega poročila, ker so okoljsko in zdravstveno nesprejemljive.
 • Predvsem KS Senožeče in prebivalce več krajev v tej KS močno ogroža načrt (Državni prostorski načrt – DPN) postavitve 40 še močnejših vetrnic (3 MW) v Senožeških brdih, zaradi subvencij pa so zrasli apetiti še pri drugi investitorjih.
 • V KS Senožeče se je na referendumu 25. maja 2014 večina izrekla proti umeščanju vetrnih elektrarn v prostor na območju KS Senožeče, kar je nujno upoštevati v OPN.
 • Prav tako je občinski svet sprejel sklepa na 26. seji:
 • ”Sprejme se Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o vprašanju umestitve vetrnih elektrarn v prostor na območju krajevne skupnosti Senožeče dne 25. maja 2014, ki ga je podala Občinska volilna komisija Občine Divača. ”
 • ”Večinska volja krajanov KS Senožeče, izkazana 25.5.2014 na svetovalnem referendumu o umeščanju vetrnih elektrarn na območju KS Senožeče, naj se realizira tako, da se v OPN, ne umešča novih vetrnih polj na območju KS Senožeče.
 • Na Vlado Republike Slovenije naj se skupaj z izkazano voljo krajanov na referendumu (Poročilo) pošlje zahteva o ustavitvi postopka priprave državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda.
 • Priprave novih »državnih prostorskih načrtov« naj se ne začenjajo dokler se ne sprejme ustrezna zakonodaja, ki bo upoštevala dognanja o škodljivosti infra hrupa za ljudi in živali, ki bo strokovna podlaga za umeščanje vetrnih elektrarn z vidika ustrezne zaščite zdravja ljudi.”
 1. V 28. členu – zasnova energetske infrastrukture – se črta alinea (stran 21):

(4) Na Griškem polju, zahodno od Dolenje vasi in severno od Senadol sta v dveh fazah predvideni polji vetrnih elektrarn.

Utemeljitev:

 • Poleg utemeljitev pod številko 1 (zgoraj) dodajamo še: gre za stare načrte, od katerih je bila zgrajena ena vetrnica kot pilotna. Pokazala je nevzdržnost gradnje preostalih vetrnic in nadaljevanje ni sprejemljivo, poleg tega pa se je pojavil povsem nov načrt v Senožeških brdih s 40 vetrnicami. Tako bi več naselij bilo ukleščeno med same vetrnice. Znano je, da navajajo 25 let za življenjsko dobo vetrnic, kar pomeni popolno degradacijo in škodo zdravju za četrt stoletja. Vsekakor to ni javni interes!
 • Zgolj naštevanje predvidenosti je neumestno in nesprejemljivo, saj je razvoj dogodkov čez čas pokazal, da to ni več skladno s cilji OPN.
 • Treba se je tudi zavedati, da umeščanje vetrnih elektrarn po državah Evrope po njeni direktivi ni obvezno! Države same izberejo tipe obnovljivih virov. Na Primorskem je aktualna energija sonca za ogrevanje stavb in daljinsko ogrevanje, skupaj še s kakšnih virom (les, geotermalna energija…) in novejše še hlajenje. Lep primer take kombinacije imamo na Vranskem, ki je severneje od Primorske.

V točki (8) se v prvi vrstici izpusti beseda ”vsi”.

 

Utemeljitev:

 • Države EU niso obvezne uvajati vseh obnovljivih virov, saj imajo zelo različne pogoje. Zato je obveza po vseh OVE nesprejemljiva in občina lahko med OVE selekcionira tiste, ki ne degradirajo krajine, ne škodujejo zdravju in bivalnim kvalitetam prebivalcev – torej kvalitetam, ki so na več mestih OPN naštete in bi s tem vztrajanjem prišli sami sebi v konfliktno situacijo. Glej na primer 49. člen in 51. člen.

 

 1. V 29. členu – obnovljivi energije – se črta 4. alinea, točke (1).
 • Energije vetra z gradnjo vetrnih elektrarn.

 

Utemeljitev:

 • Kot zgoraj v 1. in 2. Poleg tega je treba upoštevati zaščito Divaške občine, ki se izraža tudi v MAB (človek in biosfera) področju, saj je smoter razvoj mehkih dejavnosti (turizem in povezane dejavnosti) in ne industrijskih con po naravi, kar zahtevajo vetrne elektrarne.
 1. V 45. členu – splošne usmeritve v krajini – se doda
 • pod (5) : , Senožeških brd, Zajčice in drugih hribovitih predelov

Utemeljitev:

 • tak dodatek je skladen z drugimi členi, ki ščitijo krajino in naravo, zato je potreben tudi tu poimensko, saj so ti deli po novem ogroženi zaradi napada vetrne industrije in državnih organov.

III. Izvedbeni del

 

 1. V 67. členu (str. 57) pod 33E – območja energetske infrastrukture;
 2. 23020 – črtati ”vetrne”

 

Utemeljitev: kot zgoraj

 1. V 67. členu pod 33E:
 2. 22110 – črtati v celoti ”naftovodi in prenosni plinovodi” ter
 3. 22210 – črtati ”distribucijski plinovodi”

Utemeljitev:

 • Uvajanje novih fosilnih goriv, namesto nadomestitve z obnovljivimi viri ogrevanja je nesprejemljivo, saj povečuje CO2 v velikem obsegu. To je kontroverzno s cilji po zmanjšanju CO2 in fosilnih goriv. Za uvajanje novih prenosnih plinovodov po Primorski ni nobenih utemeljitev. Razkopavanje celotne občine Divača zaradi distribucije plina do stavb pa prav tako. Namesto tega imamo sonce in druge obnovljive vire. Tudi sončno ogrevanje je mogoče smatrati za infrastrukturo, ob primernem poslovnem modelu, kakršen je na primer v Vranskem. Ljudje plačujejo porabljeno toploto na števcih in niso prisiljeni investirati v drago opremo, tako kot to deluje pri plinu.
 • Nove napeljave so v občini okoljsko nesprejemljive. Med drugim tudi zato, ker izpodrivajo uporabo sonca. Kdo pa bo uporabil sonce za ogrevanje, če bo enkrat imel priključek na plin. Plinovodov pa ne bomo kasneje nikoli izgrebli iz tal. Kar pomeni, da delamo direktno proti obnovljivemu viru, kot je sonce. To je zmedena politika, ki je občina ne sme podpirati, v svojo korist.
 1. V 68. členu se črta pri (1), prva alinea : ”distribucijskega plinovodnega omrežja”

 

Utemeljitev: kot zgoraj.

 1. V 101. členu – varovalni pasovi in koridorji objektov gospodarske javne infrastrukture – se črta ”za plinovode z obratovalnim tlakom”

 

Utemeljitev:

– kot zgoraj

– poleg tega je treba spremeniti miselnost, da sončna energija namesto plina ne more biti gospodarska javna infrastruktura. Sonce je povsod in ne potrebuje vodov po tleh. To je velika prednost in pocenitev , še posebej za sončno Primorsko. Hkrati pa odpira veliko domačih delovnih mest. Treba je spremeniti miselnost in kapital preusmeriti. Naj Geoplin in Plinovodi raje investira v sončno ogrevanje in hlajenje. Prisili ga lahko samo spremenjen OPN , kakršnega predlagamo. To pa prava okoljska usmeritev.

 1. Črta se popolnoma 107. člen – gradnja in urejanje plinovodnega omrežja

Utemeljitev: kot zgoraj, plin po Primorski, razen, kjer je že, je nepotreben. Za Koper in večja naselja so možnosti iz Italije, kot je to za Novo Gorico, v občini Divača pa ti fosili niso okoljsko in sicer sprejemljivi.

 

 1. Črta se popolnoma 112. člen – gradnja in urejanje objektov in naprav vetrne energije

ki se glasi:

” (1) V občini je (v strateškem delu) predvideno območje za gradnjo večjega števila vetrnic za proizvodnjo električne energije na Griškem polju pri Dolenji vasi.

(2) Eventualna linijska postavitev vetrnic za proizvodnjo električne energije na območju Vremščice, Selivca in Senožeških brd se bo reševala z Državnim prostorskim načrtom (DPN).”

Utemeljitev:

 • kot že utemeljeno v strateškem delu ni razlogov za vetrnice v občini Divača in velja stališče občinskega sveta in OPN v drugih delih proti postavitvi teh industrijskih con v naravi.
 • navedba , da se bo reševalo z DPN je nesprejemljiva, saj je prvi korak, da vetrnic ni v OPN občine Divača. Država sicer lahko še naprej iz Ljubljane vsiljuje vetrnice, vendar je pomembna javna odločitev, da gre razvoj občine v turizem in spremljajoče dejavnosti, kjer je veliko delovnih mest, ne pa v vetrnice, kjer ni delovnih mest, saj je vsaka vetrnica v celoti uvožena na ključ. Ena stane okrog 3,5 mio evrov, naložba naj bi se pokrila s tudi subvencijami , ki bi potemtakem šle v Nemčijo, od koder je še proizvajalec obstoječe vetrnice (Enercon). To pa ni v javnem interesu in okoljsko nesprejemljivo.

 

 1. V 139. členu je popolnoma nesprejemljivo, da je v podtočki (5),  v preglednici  E – območje energetske infrastrukture v   stopnji varstva pred hrupom.  Predlagamo premik v I. območje.

Hkrati predlagamo nujen sprejem občinskega odloka o minimalni razdalji med vetrnico in stanovanjskim objektom 5 km. Sicer smatramo vetrnice za okoljsko in zdravstveno nesprejemljive.

 

Utemeljitev:

 • Energetski primer so vetrnice, ki oddajajo uničujoč nizkofrekvenčni in infra hrup tudi do 5 km oddaljenosti, ki se v sobah še ojača (resonanca). Slovenija nima protihrupne zakonodaje za vetrnice in je treba nujno sprejeti občinski Odlok o minimalni oddaljenosti morebitnih vetrnic, ki mora znašati 5 km, kot gredo svetovni trendi.
 • Prav tako smo na razpolago za nadaljnja pojasnila v zvezi s hrupom vetrnic, saj je študij, ki ugotavljajo zdravju škodljiv hrup vetrnic že več in vedno bolj kažejo v smeri bistvenega povečevanja minimalnih razdalj do stanovanj do 5 km in več, če gre za skupino vetrnic in hribovito področje.
 • Pri vetrnicah ni odločilno povprečje hrupa kot pri prometu pač pa ponavljanje impulzov in resonanca v stanovanjih. Poleg tega niso odločilne meritve v dBA načinu, kot je v naši zakonodaji za druge vire, ker ta način ignorira najbolj škodljiv hrup vetrnic, to je nizkofrekvenčni in infra hrup, ki deluje na notranje uho. Zato je pravi naslov za ugotavljanje vpliva na zdravje zdravnik specialist in ne številke v dBA. Take so ugotovitve tudi v svetu.
 1. Problem 2. tira.  Ne strinjamo se s traso 2. tira in predlagamo, da se izloči iz OPN (varianta).
 • Drugi tir je utemeljevan s tem, da se bo povečala frekvenca tovornih vlakov od Kopra do Divače. Kar pomeni, da bo v Divačo prihajalo bistveno več dolgih vlakov. Doslej še nihče ni povedal kam jih bodo dali v Divači, saj je naprej proti Ljubljani že zdaj ozko grlo. Očitno stvari niso domišljene. Poleg tega je bil eden od odgovorov pred leti na prostorski konferenci, da bo hitrost tovornih vlakov 75 km/h in ne enako kot za potniški promet – 160 km/h.
 • V potniškem prometu bi bil ta vlak slabo obiskan, saj ne more konkurirati z avtocesto oziroma logistiko in veliko mobilnostjo, ki je vezana na to komunikacijo.
 • Zato je podpora drugemu tiru korak nazaj za občino, pa tudi sicer je vprašljiv po tej trasi za državo. Predlagane so že bile drugačne rešitve, ki bi jih kazalo znova obdelati. Zato v OPN drugi tir ne sodi, je tudi okoljsko nesprejemljiv.

Okoljsko poročilo.

 

 1. Okoljsko poročilo je zastarelo na področju navajanja vetrnih lokacij in kapacitet in je nesprejemljivo, tako okoljsko kot zdravstveno. Zato predlagamo, da se ga ne sprejme, ampak se ga mora posodobiti upoštevajoč nova spoznanja o škodljivosti vetrnih elektrarn za ljudi in krajino ter za razvoj z ohranjanjem naravnih virov, prav tako pa za okolje v celoti (bivanje prebivalcev, turizem in drugo).

Utemeljitev:

 • Strokovno pravilno okoljsko poročilo bi moralo odsvetovati vetrnice , ker so okoljsko in zdravstveno nesprejemljive, kot je bilo že utemeljeno pri OPN – strateški in izvedbeni del.
 1. Okoljsko poročilo kritično ne obravnava gradnje novih plinovodov in distribucije plina in je zato nesprejemljivo. Plin bi moralo odsvetovati oziroma ga smatrati za negativen vir.

 

Utemeljitev:

Podobno kot v OPN – strateški in izvedbeni del. Plin ni obnovljiv vir in škoduje uvajanju sončne energije za ogrevanje in z modernimi tehnologijami tudi za ohlajanje, saj kjer je plin, ne uvajajo sonca. To je v nasprotju s podnebnimi cilji in s cilji po zmanjševanju CO2. Posebno na Primorskem je pomembno, da , ker še ni plina, da uvajamo sonce, ne pa da planiramo plin.

 

Predsednik Alpe Adria Green:                                              Jesenice dne: 20.11.2014

Vojko Bernard

javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Divača, maj 2014 : http://www.divaca.si/obcinski_prostorski_nacrt/javna_razgrnitev/

tisa-banner-ngo

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

Smetarski gigant naletel na še eno oviro


Avtor:  Vanja Alič- dnevnik

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green bo lahko na javni obravnavi za izdajo okoljevarstvenega soglasja, ki ga je Papir servis vložil na Agencijo RS za okolje za obrat v Vevčah, temu oporekala kot stranska udeleženka v postopku.

Luka Cjuha
V podjetju Papir servis, kjer so pred pol leta vložili vnovično zahtevo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za obrat v papirnici SET Vevče – okoljevarstveno dovoljenje jim je pred enim letom dokončno razveljavilo upravno sodišče – so naleteli na novo oviro. Agencija RS za okolje (Arso) je namreč okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green priznala kot stransko udeleženko v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za ureditev sortirnice nenevarnih odpadkov, ureditev obstoječega okolja, odstranitev obstoječih objektov in izgradnjo nadstreškov.

Odločeni, da Papir servis tja ne sodi

Kot pravni interes za vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja je Alpe Adria Green navedla kršitev slovenske in evropske zakonodaje, slovenske ustave in mednarodnih pogodb ter konvencij, zavestno uničevanje zdravja ljudi, živali in narave zaradi kapitalskih interesov, razvrednotenje nepremičnin na območju četrtne skupnosti Polje in ogrožanje posameznikov v tej četrtni skupnosti. »Ko bo agencija za okolje sklicala javno obravnavo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja – to bo lahko čez dva meseca ali šele čez eno leto – bomo z različnih vidikov dokazali, da dejavnost Papir servisa preprosto ne sodi v to okolje,« je prepričan predsednik organizacije Alpe Adria Green Vojko Bernard.

S priznanjem statusa udeleženca v postopku organizaciji Alpe Adria Green so zadovoljni tudi v civilnih iniciativah, ki se že vseskozi bojujejo proti postavitvi »tovarne smeti« v njihovem okolju. »Pritožili so se tudi nekateri zasebniki, ki stanujejo prav pri vhodu v obrat SET Vevče. Tudi njim in nekaterim organizacijam, kot sta ribiška družina in ribiška zveza, bi moral Arso priznati status stranskega udeleženca v postopku. A za zdaj še niso prejeli odgovora,« je povedal predsednik Državljanske pobude Vevče Aleš Babnik.

Odpustili so že 172 delavcev

Po njegovem mnenju Papir servis sicer kljub obljubam o takšnih in drugačnih ublažitvah negativnih vplivov na okolje nikakor ne more zadostiti pogojem za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. »Če nič drugega, tiskarna SET Vevče stoji na poplavnem območju, ki ga je določil prav Arso. Več kot 200 smrdečih kamionov na dan pa tudi ne more voziti drugod kot po naših cestah,« je jasen Babnik, ki pa je – »ker je v naši državi vse mogoče« – pripravljen tudi na ponovne pritožbe na vse možne instance.

V smetarskem podjetju, kjer so ob razveljavitvi okoljevarstvenega dovoljenja in ukinitvi vevškega obrata lansko leto odpustili 172 delavcev, pa tudi še niso vrgli puške v koruzo. V obratu tiskarne SET Vevče bi radi predelali 48.750 ton odpadne embalaže na leto, zato so zahtevek za vnovično okoljevarstveno soglasje podkrepili s podrobnejšimi analizami, s katerimi so »obdelali vse, kar bi lahko imelo kakršen koli vpliv na okolje in tamkajšnje prebivalce«, kot je pred časom povedal direktor podjetja Janez Mlakar.

Pogajanja o mednarodnem sporazumu TISA


Varuh človekovih pravic RS

Pogajanja o mednarodnem sporazumu TISA

23.10.2014 10:02
Kategorija: Ustavne pravice – Dostop do informacij javnega značaja

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v medijskih objavah zaznal, da Republika Slovenija sodeluje pri pogajanjih o mednarodnem sporazumu TISA (Trade in Services Agreement). Iz teh objav je bilo razvidno, da naj bi imela pogajanja o sporazumu TISA nekatere neobičajne postopkovne in vsebinske značilnosti. S postopkovnega vidika naj bi bila po navedbah iz medijev sporna tajnost pogajanj in tajnost sporazuma še pet let po njegovi uveljavitvi, z vsebinskega vidika pa bi bil lahko sporen vpliv sporazuma TISA na varovanje nekaterih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ker so bili odzivi pristojnih ministrstev v medijih skopi, posledice morebitne uveljavitve sporazuma pa domnevno zelo daljnosežne, smo se pri Varuhu odločili, da na lastno pobudo pri pristojnih ministrstvih, to sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter pri Ministrstvo za zunanje zadeve, opravimo poizvedbo.

V poizvedbi smo opozorili, da Varuh na podlagi informacij v medijev zaznava, da gre pri pogajanjih o sporazumu za pogajanja o zelo pomembnih javnih zadevah, ki bi lahko imela daljnosežne vplive na uresničevanje človekovih pravic državljanov Republike Slovenije. Po navedbah iz medijev naj bi sporazum zoževal z ustavo zagotovljeno varstvo osebnih podatkov (38. člen Ustave RS), določbe sporazuma TISA o liberalizaciji in krepitvi konkurence na področju javnih služb pa bi lahko pomenile bistvene spremembe pri uresničevanju z ustavo zagotovljene pravice do socialne varnosti (50. člen Ustave RS) in v njenem okviru pravic do zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega varstva ter izobraževanja (57. člen Ustave RS). Opozorili smo tudi na določbo 154. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati.

Varuh se je zavzel, da bi pristojno ministrstvo javnosti predstavilo posledice morebitne uveljavitve sporazuma, saj doslej objavljene informacije o sporazumu TISA pri ljudeh vzbujajo nezaupanje in preplah. Opozorili smo na pravico državljanov, da sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, da dostopajo do informacij javnega značaja in da demokratična ureditev naše države od organov oblasti terja transparentno odločanje. Predlagali smo, da bi pristojno ministrstvo javnost seznanilo s potekom pogajanj ter da bi predstavilo stališča, za katera se v imenu svojih državljanov zavzema v okviru pogajanj.

Na predloge Varuha je odgovoril generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ministrstvo predlogov Varuha ni upoštevalo. Navedlo je, da sporazum TISA »nikakor ne posega v človekove pravice, saj prinaša nova delovna mesta in gospodarsko rast in ne posega v javne storitve«. Zagotovilo je, da pogajanja potekajo transparentno in da se vsebina sporazuma TISA ne bo ohranjala v tajnosti še pet let po njegovi uveljavitvi. Pojasnili so nam, da se o sporazumu TISA v imenu Republike Slovenije pogaja Komisija Evropske unije (EU), saj je skupna trgovinska politika skladno z 207. členom Lizbonske pogodbe v pristojnosti EU. Ministrstvo pojasnjuje, da Slovenija na pogajanja o sporazumu ni vabljena, da pa so slovenske pripombe razvidne iz pogajalskega dokumenta »EU ponudba« (EU draft offer november 2013). Ministrstvo nam je sporočilo še spletni naslovhttp://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/, kjer je dostopnih več informacij o sporazumu TISA.

Kot rečeno, ministrstvo predloga Varuha ni upoštevalo. Pojasnila in dokumenti, ki smo jih prejeli s strani ministrstva, sicer odvračajo nekatere strahove v javnosti glede posledic sporazuma TISA, vendar pa Varuh kritično ocenjuje dejstvo, da Republike Slovenija na svojih spletnih straneh v zvezi s sporazumom TISA nima objavljenih niti osnovnih informacij, iz katerih bi se javnost v slovenskem jeziku lahko seznanila z razlogi za sklepanje sporazuma, z osnovnimi informacijami o obsegu sporazuma, s predvidenimi (pozitivnimi in negativnimi) posledicami uveljavitve sporazuma TISA za slovenske državljane ter kratko predstavitvijo slovenskih stališč oziroma (kot to imenuje ministrstvo) pripomb k sporazumu.

Varuh ocenjuje, da gre pri sporazumu TISA za dokument, ki bo nedvomno imel pomembne posledice za državljane. To ugotavljamo tudi na podlagi navedb ministrstva, da je TISA ambiciozni sporazum, ki »bo vseobsegajoč brez vnaprejšnje izključitve posameznega sektorja ali načina ponudbe storitev«, kot posledica njegove uveljavitve pa »se pričakuje tudi sprejem novih, boljših pravil pri domači zakonodaji«. Po mnenju Varuha je v naravi stvari, da v demokratični državi o tako pomembnih dokumentih z daljnosežnimi posledicami poteka široka javna razprava. Ta se po mnenju Varuha lahko razvije šele ob izpolnitvi nujnega pogoja zanjo, to je ob zagotovitvi dostopa do bistvenih informacij o sporazumu v slovenskem jeziku. Varuh zato vztraja pri svoji pobudi za javno objavo takšnih informacij. 1.7-5/2014

tisa-banner-ngo

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

KOALICIJA NVO PROTI TRGOVINSKIM SPORAZUMOM ZAVRNILA POVABILO NA SREČANJE Z G.LUTZOM GUELLNERJEM


Pismo Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji:

Spoštovani,

spodaj podpisane organizacije, članice Koalicije proti tajnim sporazumom, se Vam zahvaljujemo za vabilo in Vam sporočamo, da se srečanja ne bomo udeležile. Sestanek zavračamo tako zaradi njegove neformalne narave – kar zgolj odseva dosedanjo prakso Evropske komisije v vodenju pogajanj o trgovinskih sporazumih – kot tudi zaradi preteklih dejstev in izkušenj, ki pričajo, da Komisija nima iskrenih ambicij po konstruktivnem dialogu z organizacijami civilne družbe.

Med temi izpostavljamo nedavno objavo informacije, da je besedilo trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (CETA) zaključen in njegovi popravki ali dopolnila niso več mogoči. Pripravo tega sporazuma Komisija nadaljevala navkljub 150.000 odzivom, ki jih je prejela v okviru lastne javne razprave o mehanizmu ISDS. Komisija je, ne da bi preverila in analizirala vsebino prejetih odzivov, v sporazum vključila sporni mehanizem ISDS in javno objavila končni tekst sporazuma. S tem dejanjem je Komisija pokazala nezainteresiranost za mnenja strokovne in civilne javnosti v procesu priprave sporazumov. Prav tako je Komisija nedavno zavrnila registracijo Evropske državljanske pobude zoper sporazuma TTIP in CETA, s čimer je zgolj potrdila svoje nedemokratično delovanje in zavračanje lastnih mehanizmov za politično participacijo civilne družbe. Ob teh preteklih izkušnjah in dejstvu, da je vsebina sporazuma CETA dokončna, pogajanja o sporazumih TTIP in TISA pa potekajo že več kot leto dni in so doživela že več krogov srečanj, lahko vaše vabilo razumemo zgolj kot poskus izboljšanja javne podobe teh sporazumov. V zvezi s tem vam sporočamo, da problem ni v javni podobi sporazumov, temveč v njihovi vsebini in samem procesu pogajanj, zaradi česar tudi zavračamo neformalno srečanje z Lutzom Guellnerjem, ki je uradno zadolžen za informiranje in komuniciranje in ne za pogajanja o vsebini trgovinskih sporazumov.

Zato vas ob tej priložnosti ponovno pozivamo, da pogajanja in sprejem vseh treh sporazumov zaustavite in pripravite potrebne zakonske spremembe na področju snovanja trgovinske politike EU. Te naj odražajo načela demokracije in zagotavljajo transparenten in vključujoč proces priprave trgovinskih sporazumov.

Do takrat se Vam zahvaljujemo za vabilo in vas lepo pozdravljamo,

(V imenu naštetih organizacij, Andrej Gnezda).

Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

Čezvesoljska Zombi Cerkev blaženega zvonjenja

Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas

Društvo Ekologi brez meja

Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera

Eko krog, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Piratska stranka Slovenije

Solidarnost

Iskra

Iniciativa za demokratični socializem

Gibanje TRS

Stranka TRS

4. skupina Združene levice – civilnodružbena gibanja in posamezniki

Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo

Protestival

Ljubljana, 17.11.2014

PETICIJO:

TISA – NE HVALA! (najhujši strup demokracije) lahko še vedno podpišete na naslovu:

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhuji_strup_demokracijelogo-tisa