Tretje ime na črni listi AAG za 2014 – Vzdrževalna dela na daljnovodu Jesenice – Kr. Gora


Komisija za izbor imena tretjega četrtletja na ČRNI LISTI za leto 2014 pri OU Alpe Adria Green, je izbrala:

Zaradi nezakonitega ravnanja pri posegu v naravo in v zavarovano naravno ter kulturno dediščino na območju Triglavskega narodnega parka je AAG umestila na ČRNO LISTO 2014 nezakonit poseg v TNP pod naslovom:

»VZDRŽEVALNA DELA NA DALJNOVODU
35 kV Jesenice – Kranjska Gora«
,
ki jih izvaja ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj.

»Vzdrževalna dela« na daljnovodu 35 kV Jesenice – Kranjska Gora, ki jih namerava izvesti oziroma jih izvaja Elektro Gorenjska, pri čemer se sklicuje na Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike(Uradni list RS, št. 125/04, 71/09, 22/10 – EZ-D in 17/14 – EZ-1) zajemajo širitev koridorja trase daljnovoda in zamenjavo lesenih drogovnikov z novimi in višjimi, na betonskih temeljih, poligonalnimi stebri, ki imajo spremenjene tehnične značilnosti kot prvotni konstrukcijski elementi daljnovoda, zamenjavo tokovodnikov ter obesnega in izolacijskega materiala, kar bo povečalo zmogljivost obstoječega objekta, saj bodo nove konstrukcije omogočale obratovanje na 110 kV visokem napetostnem nivoju.

steber1

Poseg je bil načrtovan na zemljiščih z naslednim naravovarstvenim in kulturnovartvenim statusom:

  • drugo, tretje varstveno območje zavarovanega območja TNP (ZTNP-1 – Ur. l. RS, št. 52/10)
  • ožje zavarovano območje – naravni spomenik Gorska skupina Martuljek (ZTNP-1 – Ur. l. RS, št. 52/10)
  • posebno varstveno območje Julijske Alpe – Triglav (SPA – koda SI5000019), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08 in 8/12)
  • posebno ohranitveno območje Julijske Alpe (SCI – SI3000253), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08 in 8/12)
  • ekološko pomembno območje Sava Dolinka od Zelencev do Hrušice (ID 26800), Karavanke (ID 21300), Julijske Alpe (ID 21100), ki je določeno z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04)
  • na naravnih vrednotah: 268 Levi povirni krak Save s pritoki od izlivov do sotočja s Savo Bohinjko pri Radovljici (hidr, geomorf, zool), 587 Gorski potok s koriti, sotesko in slapovi pri Gozd Martuljku; desni pritok Save Dolinke (geomorf, hidr), 3681 Potok Belca s pritoki v Karavankah, levi pritok Save Dolinke (geomorf, hidr), 838 Soteska potoka Mlinca v Karavankah, vzhodno od Dovjega (geomorf, hidr) določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09 in 93/10) in
  • območje kompleksnega varstva kulturne dediščine: Julijske Alpe – Triglavski narodni park (EŠD 7593 v registru nepremične kulturne dediščine – Ur. l. RS, št. 25/02), ki se varuje kot integralna dediščina (kulturna krajina)

tnp tabla

Na podlagi 30. člena Zakona o TNP (ZTNP-1, Ur. l. RS, št. 52/2010) je za izvajanje posegov v prostor in gradnjo objektov v narodnem parku potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstvena soglasja po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, in kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, razen če ta zakon ne določa drugače. V postopku izdaje naravovarstvenega soglasja je treba preveriti tudi, če ravnanja, posegi ali dejavnosti lahko ogrozijo namene in cilje narodnega parka skladno s prvim odstavkom 14. člena tega zakona, in če so bila upoštevana obvezna pravila ravnanja iz 23. člena tega zakona. Za izdajo naravovarstvenega soglasja po tem odstavku se smiselno uporabljajo določbe 105.a člena Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B). Z naravovarstvenim soglasjem se tudi preveri skladnost nameravanega posega in gradenj z določbami zakona o TNP (ZTNP-1, Ur. l. RS, št. 52/2010).

Za nameravani poseg – vzdrževalna dela na območju z naravovarstvenim statusom na trasi daljnovoda 35 kV Jesenice – Kranjska Gora je bilo pripravljeno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj z dne 30.1.2012 in mnenje upravljavca zavarovanega območja javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 20.1.2012. V mnenju upravljavca  Javnega zavoda Triglavski narodni park so navedeni številni argumenti, ki z vidika varstva in ohranjanja narave in naravnih vrednot ne dovoljujejo nameravanega posega na tem delu Triglavskega narodnega parka, poleg tega pa v mnenju upravljavec TNP izrecno navede tudi člene s katerimi je taka gradnja prepovedana (ZTNP-1 – 15. člen, 1. odstavek, 1. točka in 9. točka ter 17. člen, 1. odstavek, 10. točka, nadalje tudi 23. člen, 1.  in 2. odstavek). Čeprav so za to obstojale vse podlage v Zakonu o TNP in v drugih predpisih o varstvu narave in naravnih vrednot, žal Javni zavod TNP ni jasno izrazil negativnega mnenja v zvezi z nameravanimi vzdrževalnimi deli na predmetnem daljnovodu.

ARSO na podlagi Uredbe o organih v sestavi ministrstev in Zakona o ohranjanju narave in na podlagi posredovanih mnenj dne 7.3.2012, izda Elektro Gorenjski naravovarstvene pogoje za nameravana vzdrževalna dela na predmetnem 35 kV daljnovodu v k.o. Kranjska Gora, k.o. Gozd, k.o. Dovje v občini Kranjska Gora. Na podlagi Naravovarstvenih pogojev so dela na predmetnem daljnovodu možna pod naslednjimi pogoji: možna je le zamenjava stebrov na obstoječih lokacijah, uporablja se le obstoječe poti. Širitve in gradnje novih dostopnih poti niso sprejemljive. Zaradi vzdrževanja v obstoječem koridorju daljnovoda, naj se izvede najnujnejša sečnja drevesne vegetacije, grmovne vegetacije in nižje drevesne vegetacije naj se ne odstranjuje. Koridor od daljnovodu ostaja enak. Na negozdnih površinah znotraj območja Natura 2000 naj se ohranja vse strukture lesne vegetacije (grmovje, omejki, koridorji lesne vegetacije, gozdni otoki). V obstoječem koridorju daljnovoda je sečnja drevesne vegetacije dopustna le na mestu temeljenja v površini 37 m2 za steber; grmovne vegetacije in nižje drevesne vegetacije se ne odstranjuje. Po končanih delih naj trasa daljnovoda ostane v travnih oz. delno poraščenih površinah (grmičevje, nižje drevje); odstranjuje naj se le drevesno vegetacijo, ki bi potencialno pomenila grožnjo za tokovodnik, …

ARSO nato posreduje Javnemu zavodu TNP v pregled PZI – projekt Elektra Gorenjske (april 2012), ter ga zaprosi za mnenje. Javni zavod TNP je v svojem dokumentu: Mnenje upravljavca z dne 25.5.2014, ponovno navede izražene pomisleke glede posega (»zgolj do pogojno sprejemljive, najmanj ustrezne možnosti«). Glede načrtovanih del s hkratnim nadvišanjem stebrov navede tudi člene iz Zakona o TNP, ki izrecno prepovedujejo tak poseg. Zavod v mnenju opozori na prehod obratovanja na 110 kV visokonapetostni nivo ter, da načrtovana izvedba del dolgoročno ne nudi nikakršne možnosti, da bi se daljnovod umaknil iz TNP ali vkopal. Jasno izraženega mnenja zavod TNP ne poda.

ARSO na podlagi vseh prejetih mnenj in dokumentacije presodi, da bo nameravani poseg majhen poseg v lesno vegetacijo, da koridor daljnovoda na zavarovanih območjih ostaja enak ter za menjavo lesenih stebrov, ki jih bodo nadomestili z novimi poligonalnimi stebri s povečanimi višinskimi gabariti, ki so potrebni zaradi kasnejšega prehoda z DV 35 kV na DV 110 kV dne 30.5.2012, izda NARAVOVARSTVENO SOGLASJE za Vzdrževalna dela na DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora na podlagi PZI za vzdrževalna dela.

Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled dne 25.5.2014 izda soglasje za izvajanje posekov znotraj osnovnega koridorja v trasi DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora. Revirni gozdar pristojne Krajevne enote ob prisotnosti lastnika gozda je izvedel označitev drevja za posek. Brez prisotnosti lastnikov gozda označitev drevja za posek ni možna.

hlodi

 

Vstop v postopek

aag-znak.jpg

Alpe Adria Green je po pregledu prejete dokumentacije, ki se nanaša na vzdrževalna dela DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora in ogledu trase na zavarovanih območjih TNP, kjer potekajo t.i. vzdrževalna dela na predmetnem daljnovodu ugotovila, da s širitvijo gozdne poseke osnovnega koridorja trase daljnovoda niso upoštevani izdani Naravovarstveni pogoji in da gre z rekonstrukcijo objekta in postavitvijo novih, višjih stebrov obstoječega 35 kV daljnovoda za kršitev Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1). AAG je dne 22.8.2014, zato podala prijavo o nepravilnostih, ki so se nanašale na t.i. vzdrževalna dela na daljnovodu Jesenice – Kranjska Gora na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje.

Zaradi šečnje na trasi daljnovoda v zavarovanih območjih, ki je bila v nasprotju s predpisi je Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje dne 19.8.2014, najprej z ustno odločbo in dne 25.8.2014 še s pisno odločbo prepovedal izvajanje sečnje na zavarovanem območju Natura 2000.

Glede na to, da je bila sečnja v TNP v nasprotju s predpisi, kar je ugotovil tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, je AAG na PU Kranj, Oddelek za gospodarski kriminal in Okrožno državno tožilstvo v Kranju zoper ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj dne 24.9.2014, podala vlogo in naznanila kaznivo dejanje po:

  • Obremenjevanje in uničenje okolja po 332. členu KZ-1
  • Uničenje gozdov po 340. členu KZ-1

Dne 6.10.2014 je Alpe Adria Green kot nevladna organizacija na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, skladno s 1. odstavkom 110.g člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) pred upravni organ Agencijo RS za okolje vložilaZahtevo za uvedbo postopka za sanacijo okoljske škode in Predlog za priznanje stranskega udelženca v upravnem postopku.

posek

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO