Odprto pismo naslovnikom in slovenski javnosti – Peskokop – Asfaltna baza Črna pri Kamniku


cropped-aag1.jpg

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

 

ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU DRŽAVE, MINISTRU ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE,

MINISTRU ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR IN VARUHINJI ČLOVEKOVIH

PRAVIC

    Alpe Adria Green mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu obvešča naslovnike odprtega pisma o nedovoljenih aktivnostih v peskokopu Črna, ki ogrožajo življenje in zdravje prebivalcev doline Črna pri Kamniku, ker 72-člen Ustave RS določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja: – peskokop obratuje brez potrebnih dovoljenj povezanih z zakonom, ki ureja rudarstvo -v peskokopu trenutno poteka postavitev rabljene asfaltne baze brez gradbenega dovoljenja -v peskokopu je v zadnjih letih nastala deponija odpadnega materiala iz Calcit d.o.o. Ker je dne 9.7.2014 je že potekal dovoz betona in betoniranje, dne 22.7.2014 pa so bili pripeljani sestavni deli rabljene asfaltne baze v peskokop, ki jih sedaj sestavljajo pod pretvezo, da je mobilna asfaltna baza. Večkrat so bile poslane pisne prijave gradbeni inšpekciji, rudarski inšpekciji, inšpekciji za kmetijstvo in okolje, inšpekciji za okolje in naravo, lastnikom in ni bilo odziva, kar pomeni, da v času dopustov in zaradi neodzivanja inšpekcijskih služb, poteka gradnja nelegalne asfaltne baze in neupoštevanje zakonodaje RS. Dolina Črne je zaradi stoletne rudarske dejavnosti že degradirano okolje, sedaj pa nam preti postavitev asfaltne baze. Očitno je, da nameravajo v Peskokopu brez soglasja prebivalcev doline Črne zgraditi asfaltno bazo brez ustreznih dovoljenj in v prihodnjih letih zastrupljati prebivalce in okolje. Asfaltna baza bo degradirala celotno dolino, vasi, razvrednotila vrednost nepremičnin ter kmetovanje in naravno okolje, zmanjšala kvaliteto življenja prebivalcev in načela njihovo zdravje. Prišlo bo do povečanja prometa, hrupa, izpustov v zrak, onesnaževanje tal in vode z odpadki Že sedaj poteka dovoz odpadnega materiala in se peskokop uporablja za deponijo odpadnega materiala. Za deponiranje materiala nimajo okoljevarstvenega dovoljenja ARSO za ravnanje z odpadki niti za odlaganje predelane zemljine. V neposredni bližini peskokopa teče potok Črna, ki je naravna vrednota. Z nekontroliranim in nedovoljenim dovozom odpadnega materiala obstaja velika možnost onesnaženja širše in ožje okolice in tudi potoka Črna. Zaradi rudarske dejavnosti v preteklosti je bil potok Črna zelo onesnažen in degradiran in to je potrebno preprečiti tudi v prihodnosti. V dolini Črne nočemo deponije odpadnega materiala in zahtevamo preverbo izvora odpadnega materiala in takojšnjo ustavitev dovažanja, ker sama struktura materiala in terena povzroča potencialno nevarnost zdrsa navoženega odpadnega materiala do potoka Črna, bližnjih hiš ter na regionalno cesto Kamnik-Črnivec, ki vodi mimo peskokopa. S tem ogrožajo življenje in zdravje prebivalcev.   KRATKA DEJSTVA O DEJAVNOSTIH V PESKOKOPU ČRNA
 • Peskokop Črna d.o.o., Stahovica 15, 1242 Stahovica, je lastniška firma z dejavnostjo
B 08.120 Pridobivanje gramoza, peska in gline. Lastnik je Calcit d.o.o., direktor obeh firm je Matevž Kirn.
 • Investitor oz. najemnik: G.P. KOMGRAD d.o.o. , Devova ulica 18, 1000 Ljubljana
oz. KG ASFALTI proizvodnja in vgradnja asfalta d.o.o. Devova ulica 18, 1000 Ljubljana, lastniki Bogdan Širca, Nijaz Hodžić in Dušan Kecman.
 • Dopis direktorja Matevža Kirna poslan Ivi Spruk, predsednici KS Črna o načrtovani
postavitvi asfaltne baze z dne 9.6.2014 , da Calcit doo namerava graditi asfaltno bazo in da ne potrebujejo nobenih dovoljenj.
 • Dne 8.7. ter 9.7.2014 je potekalo dovažanje betona in betoniranje v peskokopu brez
ustreznega gradbenega dovoljenja, o čemer je bila v sredo 9.7.2014 poslana pisna prijava po e-pošti na gradbeno inšpekcijo. Ne obstaja niti oznaka gradbišča, tabla s podatki investitorja, kršeni so vsi členi Pravilnika o gradbiščih.
 • UE Kamnik poslala dopis dne 21.7.2014, da ni bilo prejete vloge oz. izdanega
gradbenega dovoljenja za parc.št. 682/1 in 777/2, k.o. Črna.
 • za območje Peskokop Črna ne obstaja UN (ureditveni načrt), niti OPN (Občinski
podrobni prostorski načrt), ki je prostorsko predpisan načrt. UN je dolžan izvesti lastnik, kar ni storil niti prejšnji niti sedanji.
 • Rudarska pravica: Uradni dopis z dne 22.7.2014 iz Sektorja za energetiko in
rudarstvo-dopis prejet 22.7.2014 in sicer pravi, da obstaja dovoljenja za izkoriščanje št. 312-3/96-4/31, izdano na UE Kamnik za peskokop Črna, in se glasi na Peskokop Črna Pridobivanje gramoza in peska Jelenko Radovanović s.p., ki je dne 22.2.2012 je prenehal obstajati in  rudarska pravica ni bila prenesena na katerikoli drug subjekt. Dovoljenje, ki ga je UE Kamnik izdala 9.4.1996 pod št. 312-3/96-4/31, še velja. Vendar se glasi na poslovni subjekt, ki več ne obstaja. Skratka, trenutno za kamnolom Črna ni podeljena rudarska pravica in ni sklenjena koncesijska pogodba, po 4.6. točki 2. člena Zakona o rudarstvu (Ur.l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) pa je izkoriščanje mineralne surovine brez koncesije za izkoriščanje nezakonito rudarsko delo, kop pa nelegalni kop. Skladno s 3. alinejo tretega odstavka 131. člena ZRud-1 rudarski inšpektor z odločbo trajno prepove izvajanje rudarskih del pravni ali fizični osebi, ki izkorišča mineralne surovine brez podeljene rudarske pravice za izkoriščanje. Rudarski inšpektor se ni še odzval.
 • V peskokop Črna se dovaža in deponira odpadni material (mulj je iz obdelave finega
kalcita s flokulanti; črn mulj je iz pranja železniških vagonov z detergenti pred nalaganjem kalcita v očiščene vagone). Nastala je visoka deponija-plato, ki pomeni nevarnost za prebivalce zaradi možnega izpiranja snovi v potok Črna, ki je  naravna vrednota ter možnosti zdrsa-plazenja platoja preko potoka Črna po dolini Črne navzdol in nevarnost za življenje prebivalcev. Za to dejavnost je potrebno dovoljenje za ravnanje z odpadki in okoljevarstveno dovoljenje. Zaprosili smo za informacijo javnega značaja na ARSO, prejeli smo odgovor, da :»Pri preverjanju evidence o okoljevarstvenih dovoljenjih za vnos umetno pripravljene zemljine, navedenih parcelnih številk, kot lokacije vnosa zemljine, nismo našli, torej to pomeni, da za navedeni dve parcelni številki ni bilo izdano nobeno okoljevarstveno dovoljenje za vnos umetno pripravljene zemljine.  Navedene pravne osebe (Peskokop Črna, Calcit ,GP Komgrad d.o.o.) pa s strani ARSO nimajo izdanega nobenega veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, za katerikoli postopek obdelave odpadkov.« Inšpektorica za okolje in kmetijstvo ni upoštevala teh dejstev in ni ukrepala.
 • Ocena vplivov asfaltne baze na dolino Črne: asfaltna baza bo degradirala celotno
dolino, vasi, razvrednotila vrednost nepremičnin ter kmetovanje in naravno okolje, čebelarjenje , zmanjšala kvaliteto življenja prebivalcev in načela njihovo zdravje. Prišlo bo do povečanja prometa, hrupa, izpustov v zrak, onesnaževanje tal in vode z odpadki (odpadni asfalt, bitumen).
 • Vpliv asfaltne baze na zdravje ljudi in nevarnost za življenje in okolje: V bližini
asfaltne baze pride do izpustov strupenih snovi kot so fini delci,formaldehid, heksan, fenoli,PAH in toluen. Izpostavljenost zraku v okolici asfaltne baze povzroča raka, poškodbe živčevja, jeter, dihal in draženje kože, kašelj, astmo, glavobol, slabost (Vir EPA ameriška okoljska agencija). V preteklosti so zaposleni v Rudnik kaolina in kalcita obolevali in umirali za silikozo. 72-člen Ustave RS določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja.
 • Glede na relief doline Črne, ki je zaprta ozka dolina na pragu Kamniško-Savinjskih
Alp, obstaja možnost,  da bo povečan vpliv onesnaženega zraka v celotni dolini, ki se bo razširjal tudi na Veliko planino, Brezje in proti Kamniško-Savinjskim Alpam. Dolina Črne je v naročju Kamniško-Savinjskih Alp, ki so predlagane v evropsko mrežo posebej varovanih območij Natura 2000. V neposredni bližini peskokopa teče potok Črna, ki je naravna vrednota lokalnega pomena v Občini Kamnik in ni dovoljeni poseganje v vegetacijo, zasipanje oz. deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena.
 • Z asfaltno bazo bo v dolini Črne ogroženo tudi čebelarjenje. Znano je, da čebele
uporabljajo bitumen za zadelavino namesto propolisa in s tem zamenjajo naravne smole s kemičnimi snovmi, kar vodi v onesnaženost panja. V dolini Črne so zaradi asfaltne baze okrnjeno kmetijstvo, onemogočeno pa kmetijstvo, kar bo povzročilo škodo krajanom.
 • Vsakodnevno poteka dovoz odpadnega materiala, s čimer je povečan hrup in prah v
dolini in sicer več kot 30 tovornimi vozili na dan v eno smer. Štetje je potekalo tudi v torek 8.7.2014 in so krajani našteli 35 tovornih vozil v eno smer z nosilnostjo več kot 20 ton v peskokop. Tovorna vozila, ki dovažajo v peskokop tudi kršijo splošno omejitev prometa med vikendi. Spoštovani naslovniki odprtega pisma, naše zahteve so sledeče:
1. Da se takoj ustavi dovažanja materiala ter odstrani deponiran material.
2. Da se takoj odstrani temelje ter ustavi postavitev asfaltne baze.
3. Da se peskokop zapre in izvede v najkrajšem možnem času ustrezna sanacija
 
  Predsednik Alpe Adria Green:                                                              Datum: 12.8.2014  
Vojko Bernard  
 
Prejemniki Odprtega pisma:
– Predsenik države g. Borut Pahor
– Minister za kmetijstvo in okolje g. Dejan Židan
– Minister za infrastrukturo in prostor g. Samo omerzel
– Varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer
 
  V vednost :
-Vlada RS
– Državni zbor RS-Odbor za okolje in prostor
– DZ – GLOBE Slovenija
– Svet za varstvo okolja RS
– Civilna iniciativa »Za zeleno dolino Črne« Vse
 
fotografije: Posneto 15 in 22.7.2014 (avtor znan CI- Črna) črna 1 črna 2 črna 3 črna 4 črna 5 črna 6 črna 7 črna 8