Alpe Adria Green, je 28.05.2014 vložila pritožbo na Okoljevarstveno soglasje za Gradnjo prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija


 

670x420_rogic

 

Robert Gogič – član UO AAG

Mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu, je 28.05.2014 vložila pritožbo na Okoljevarstveno soglasje  za Gradnjo prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija na odseku   št. 35402-29/2013-39 z dne 4. 4. 2014, ki ga je izdala Agencija RS za okolje nosilcu posega Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana in zahteva, da se ta razveljavi.

plinovod

Obrazložitev pritožbe:

Trditev , da naj bi bilo za jame, ki jih izdelovalci poročila na terenu niso našli, značilno, da ležijo njihovi vhodi in vplivno območje več kot 50 metrov od meje DPN, je nestrokovna in v neskladju z določanjem vplivnega območja na podzemni jamski sistem. Če izdelovalci poročila ne poznajo smeri in poteka jame, zgolj po legi vhoda ne morejo sklepati, da predlagani poseg nanje ne bo imel vpliva, ker je možno, da potekajo rovi proti območju posega, morda z zelo nizkim nadkritjem zemljine. Pri tem uveljavljamo načelo previdnosti v skladu z 8. členom ZVO in posledično zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja. Zato tudi pogoji za ohranjanje jam in jamskih habitatov , na strani 6 ne zadoščajo v bistvenem, to je, ne preprečujejo zrušitve jam in uničenje njihovih habitatov. Nikakor ne zadošča tam naštet splošni ukrep, ki se tiče samo vhodov. Dodatni ukrep pa je nezadosten, saj gre lahko za jamske sisteme z zelo nizkim nadkritjem. Nestrokovnost teh pogojev (ne glede, kdo jih je pripravil) je tudi v tem, da nedoločeno piše o neki osi jame, čeprav ta ni določljiva s pogledom na morebitno odkritje udorine zaradi zemeljskih del in je tako pisanje o 50 m pred in po osi jame nestrokovno. Pri tem uveljavljamo načelo previdnosti v skladu z 8. členom ZVO in posledično zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja.

Varstvo voda na kraškem ozemlju je primarnega značaja. Predvsem gre za tokove voda pod zemljo, ki niso poznani, jih pa lahko gradbena dela onesnažijo ali jim spremenijo tok. Trasa plinovoda je iz tega pogleda celoti nesprejemljiva, pri čemer tudi uveljavljamo načelo previdnosti v skladu z 8. členom ZVO in posledično zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja.

Pogoji , vezani na vodotoke, ki so navedene v okoljevarsvenem soglasju, so skrajno škodljive, ne glede na to, če je te zahteval morebiti Zavod za varstvo narave. Izlov rib in rakov je dobesedno poleg nesprejemljivosti tudi velik odmik od trajnostnega in sonaravnega principa ter tudi zanj uveljavljamo načelo previdnosti po 8. členu ZVO in posledično zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja.

Alpe Adria Green ne odstopa od stališč, ki jih je podala na ustni obravnavi na ARSO , tudi v zastopanju drugih oseb in se ne strinja z odgovori, ki to niso in tudi zato zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja. Prenosni plinovod M6 je negospodarno trošenje sredstev in ogrožanje in uničevanje narave in okolja, še posebej, ker omogoča, kot osnova za distribucijo, nove velike količine CO2 in povečevanje rabe fosilnih goriv ter slabšanje odstotka OVE, kar bi imelo za posledico novo uničevanje okolja zaradi novih OVE, ki sicer ne bi bili potrebni. Okoljevarstveno soglasje. je potrebno razveljaviti, ker odločevalec ni upošteval alternativne vire energije po Primorski, ki je v rabi OVE: sonca in geotermalne energije in podobno.

.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

aag - celota - majhna
Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave. Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

 

Obalne občine tudi uradno proti škedenjski železarni?


Škodljivost škedenjske železarne je spravila na noge tržaško javnost predvsem po obsežnem prispevku, ki so ga pripravile “Le iene”. Dokazana je bila škodljivost obrata, ki se manifestira v povišanem številu obolelih za rokom in večjem številu naravnih smrti zaradi bolezni dihal. Sedaj nameravajo fronto s tovarno smrti podpreti tudi tri obalne občine.

TRST - železarna

Da se to dogaja sredi mesta, je groza. In to s pretvezo delovnih mest. Trst je rekorder po številu pljučnih rakov v Evropi, to pa ni več šala,” je zadevo komentiral okoljevarstvenik in član Alpe Adria Green, Franc Malečkar. “Na drugi strani zaliva živimo, kot da smo v zdravilišču, ne zavedamo pa se, da 70 odstotkov dni v letu izpuhe kasiramo mi.” franci m.

Franci Malečkar

PREDLOG PROTESTNE NOTE:

 

Občina Koper je sicer že leta 2003 pri ZZV Celje naročila proučevanje vpliva okolja na pojav določenih bolezni in povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev na območju dela Mestne občine Koper. Sedaj je napočil čas za uradna prizadevanja za zaprtje omenjene “tovarne smrti”, kar naj bi v prizadevanjih združilo vse tri obalne občine. Mestna občina Koper že ima na mizi predlog za razširitev dnevnega reda današnje seje mestnega sveta. Svetniki bodo odločali o sprejemu protestne note, enaka pobuda bo tudi na mizi izolskih svetnikov, ki imajo prav tako danes sejo občinskega sveta. Podporo protestni noti je načelno že potrdila tudi piranska občina, a svetniki o predlogu še niso glasovali. “Najbrž bodo svetniki o tem odločali v juniju, če se bo mudilo, pa se lahko skliče izredna ali dopisan seja.” Občinski svet Mestne občine Koper, Občinski svet Občine Piran in Občinski svet Občine Izola sprejmejo naslednjo PROTESTNO NOTO ZA UKINITEV ZDRAVJU ŠKODLJIVIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU TRŽAŠKE ŽELEZARNE a.) Podpisniki protestne note (v nadaljevanju: Podpisniki) so seznanjeni s številnimi ugotovitvami italijanskih medijev in neodvisnih študij ter pričevanj prebivalcev, ki izpostavljajo negativne vplive, ki jih ima delovanje železarne v Trstu na zdravje ljudi in okolje. b.) Podpisniki ugotavljajo, da se negativni okoljski vplivi železarne v Trstu širijo tudi na območje Slovenske Istre, zlasti ankaranskega polotoka in Mestne občine Koper. c.) Podpisniki se strinjajo, da je pravica do zdravega okolja temeljna človekova pravica, ki je v primeru tržaške železarne kratena prebivalcem slovenske Istre, zlasti pa številnim tržaškim občanom. č.) Podpisniki zagovarjajo stališče, da občine Trst, Milje, Dolina, Koper, Izola in Piran tvorijo geografsko celoto, ki je zgodovinsko in narodnostno povezana, ne glede na njene formalne meje. d.) Podpisniki ugotavljajo, da italijanski pristojni organi ne sprejemajo zadostnih ukrepov, s katerimi bi se preprečilo nadaljnje onesnaževanje okolja in slabšanje kakovosti življenja v občini Trst in občinah slovenske Istre. e.) Podpisniki na podlagi javno dostopnih podatkov ugotavljajo, da ima delovanje tržaške železarne tako resne posledice na zdravje ljudi, da nekatere študije ugotavljajo celo večjo umrljivost prebivalstva. f.) Podpisniki zato sprejemajo to protestno noto, s katero pozivajo župana Občine Trst Roberta Cosolinija in druge italijanske pristojne organe, naj v skladu s svojimi pristojnostmi nemudoma onemogočijo delovanje tržaške železarne v vseh delih, ki so povezani z onesnaževanjem okolja in ogrožanjem zdravja vseh prebivalcev v regiji. g.) V primeru, da se prejemniki poziva ne bodo ustrezno odzvali na protestno noto, bodo Podpisniki zaprtje zdravju in okolju škodljivih dejavnosti zahtevali s strani ustreznih evropskih institucij. h.) Podpisniki predlagajo, da se v sodelovanju z okoljskimi organizacijami iz Slovenije in Italije, ustanovi delovna skupina, ki bo pripravila izhodišča za neodvisno in ciljno študijo, ki bo ugotovila dejansko stanje, ki ga v okolju in na ljudeh povzroča delovanje tržaške železarne. Na podlagi teh podatkov bodo predlagani primerni sanacijski ukrepi. i.) Podpisniki se strinjajo, da bo potrebno onesnaženo območje ustrezno sanirati in dosedanje dejavnosti zamenjati z okolju prijaznimi dejavnostmi. Podpisniki predlagajo, da se v času do vzpostavitve novih dejavnosti vsem delavcem, ki bi ostali brez zaposlitve, pomaga z ustrezno pomočjo ali prezaposlitvenimi programi. j.) Podpisniki soglašajo s tem, da se povežejo z občino Trst pri pripravi skupne strategije razvoja celotnega čezmejnega območja in našega skupnega prostora.

 

Koper, Izola, Piran, dne ____________________________     Koper, dne_________________ Občinski svet Mestne občine Koper g. Boris Popovič, župan Piran, dne__________________ Občinski svet Občine Piran g. Peter Bossman, župan Izola, dne__________________ Občinski svet Občine Izola g. Igor Kolenc, župan

 

Obrazložitev protestne note

 

Občinski svet Mestne občine Koper, Občinski svet Občine Piran, Občinski svet Občine Izola in (Podpisniki) sprejemajo protestno noto, s katero zahtevajo ukinitev zdravju in okolju škodljivih dejavnosti na območju železarne v Trstu (Žavlje). Čeprav je negativen vpliv na zdravje tržaške železarne že dolgo let dobro znan v čezmejnem prostoru, je nedavno objavljen prispevek na to temo, objavljen v televizijski oddaji »Le Iene show« na televizijskem kanalu Italia 1, dodatno osvetlil resnost zdravstvenih in okoljskih težav, ki jih povzroča železarna. Objavljeni podatki o uničujočih učinkih, ki jih ima delovanje železarne na zdravje ljudi, predvsem na številna alergijska, kronična in rakava obolenja, so skrb vzbujajoči. Dejavnost železarne v Trstu, imenovane „druga Ilva“, je po mnenju številnih še bolj nevarna in oporečna od slednje, ki je v desetletjih malomarnega delovanja povzročila na stotine t. i. „belih smrti“. V zadnjih letih so različne italijanske oblasti, od lokalnih do vladnih oz. državnih, predstavile številne sanacijske ali naložbene projekte, ki naj bi sanirala celotno območje in zdravju oporečno industrijo, vendar se doslej, kljub številnimi dobrimi zamislimi, stanje v praksi ni izboljšalo. Območje ostaja onesnaženo, načrti pa se z leti ne realizirajo. Kljub temu, da se predvsem regijske oblasti trudijo dokazati obratno, so številne neodvisne študije v zadnjih letih pokazale, da je stopnja obolevnosti delavcev železarne in prebivalcev v neposredni bližini znatno višja od povprečja. Po eni strani beremo najbolj sveže podatke iz študije o onesnaženju okolja škedenjske železarne, ki jih izdelal Observatorij za okolje in zdravje Regije Furlanije – Julijske krajine iz januarja 2014, kjer se ugotavlja, da so učinki, ki jih ima delovanje železarne v Trstu na zdravje, predvsem na respiratorna in rakava obolenja, neznatni. Podatki „z druge strani“, kažejo nasprotno sliko. Že leta spremljamo množične ozaveščevalne akcije lokalnih okoljskih organizacij, okoliških prebivalcev, nekdanjih zaposlenih v železarni in izpovedi ljudi, ki so zboleli za rakom ali druge bolezni, ki jih je možno povezati z dejavnostjo železarne in so naravnost pretresljive. Med številne že objavljene študije ali podatke bi tukaj omenili v teh dnevih v medijih predstavljeno študijo EpiAir2, iz katere izhaja, da so izpusti dušikovega dioksida znatno višji od povprečja v Italiji in naj bi povzročili znatni del 10% naravnih smrti v Trstu, ki jih povzročijo bolezni dihal. Izpuste dušikovega dioksida je možno pripisati prav škedenjski železarni. Druga študija S.E.N.T.I.E.R.I., financirana s strani ministrstva za zdravje, ki je ugotavljala umrljivost na območjih, ki so označena kot območja, ki jih je treba sanirati, ugotavlja, da je v Trstu med letoma 1995 in 2002 (obdobje, ko je bilo okoljsko stanje železarne bistveno boljše!) bilo dvakrat več smrti, povzročenih s strani železarske industrije, kot v zloglasnem Tarantu, ki je lani postal neslavni simbol negativnih vplivov te industrije na zdravje ljudi. Študije so prav tako pokazale, da se negativen vpliv, ki ga ima industrija na tem območju, širi tudi na območje Slovenije, predvsem z izpusti v zrak in morje na širšem območju obalnega pasu. Kakovost zraka na območjih Hrvatinov, Ankarana, Škofij in drugih sosednjih območjih v slovenski Istri je po nekaterih ugotovitvah znatno slabša zaradi čezmejnih vplivov tržaške težke industrije. Že s prostim očesom je možno hitro ugotoviti gosto meglico na območju železarne, ki vsebuje številne strupene snovi in je domala trajno prisotna. Podpisniki predlagajo, naj se čim prej, v sodelovanju z okoljskimi organizacijami iz Slovenije in Italije, ustanovi delovna skupina, ki bo pripravila izhodišča za neodvisno in ciljno študijo, ki bo ugotovila dejansko stanje na področju čezmejnih vplivov tržaške železarske industrije. Podpisniki podpirajo sosednjo občino Trst pri iskanju realnih in hitrih rešitev, ki bodo zagotovile nadaljevanje do okolja prijaznih dejavnosti. Treba je namreč opozoriti na to, da je nujen pogoj sanacije obstoječega stanja tudi nudenje zaposlitev za več sto zaposlenih v njej, kar je po prepričanju Podpisnikov realno. Železarna namreč opravlja svojo dejavnost znotraj tržaškega pristanišča, neposredno ob obalnem delu, ki bi se lahko namenil drugim logističnim dejavnostim, ki so čiste, sodobne, konkurenčne in kot take realno uresničljive. V vmesnem času do vzpostavitve novih dejavnosti, Podpisniki predlagajo, naj tržaška občina pomaga delavcem, ki bi ostali brez zaposlitve, da pridejo do drugih služb preko javnih ali drugih del in naj pripravi poseben fond, kjer bi se nabrala sredstva, s katerimi bi se tem ljudem tudi konkretno pomagalo in s tem maksimalno znižalo učinke nove brezposelnosti. Te bi lahko z umestitvijo novih dejavnosti na tem območju že v srednjem roku izničili. Nekoč donosna železarska dejavnost v Trstu je danes zastarela, nevarna in visoko neprijazna do okolja in zdravja ljudi. Gledanje na tako dejavnost samo skozi vidika zaslužka se kaže kot zmotno, saj se je desetletja zanemarilo ljudi v korist kapitala, ki je za sabo pustil tako velike količine nevarnih snovi v okolju, da jih bo potrebno odstraniti z resno državno intervencijo, ki bo lahko stala stotine milijone evrov javnih sredstev. Če to prištejemo k sprotni škodi, ki jo je železarna povzročila lokalnemu okolju in številnim prezgodnjim smrtim zaradi zdravju oporečne dejavnosti, hitro pridemo do zaključka, da je bilo od železarne veliko več škode od koristi. Poleg razvoja čistih pristaniških in logističnih dejavnosti je eden od glavnih potencialov celotne regije, ki gre od Hrvaške do Italije, preko Slovenije, v turizmu. Podpisniki se zavezujejo, da bodo čezmejni prostor obravnavali kot celoto, ki je skupna vsem nam in kjer je najbolj pomembno zagotoviti ljudem čim višje standarde za življenje in delo.

AAG zbira denar za pomoč prizadetim v poplavah za Srbija – Bosna in Hercegovina


POMAGAJTE NAM!

AAG zbira denar za pomoč prizadetim v poplavah za Srbija – Bosna in Hercegovina

poplave

 

129692_pomoc

 

Pošljite to pismo prijateljem in znancem!

 

President Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

International Environmental Centre AAG

aag - celota - majhna

International Environmental Centre Alpe Adria Green – international organization for the protection of the environment and nature, Slovenia, Croatia, Italy, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia, Bosnia and Herzegovina;

In Slovenia, we operate as a society in the public interest for the protection of the environment and protection of nature;

Posst address: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; GMS: +386 51 311 450; Tel: +386 4583640

Office: c. Borisa Kidiča 37a, Slovenjski Javornik, Jesenice, Slovenija, EU

e-mail: alpeadriagreen1@gmail.com; Website: https://alpeadriagreen.wordpress.com/;

bank a.No: SI56 9067 2000 0636 284, Registration No.:1173120000, Tax No: 78020239.

 

eko zeleni

Sredstva informisanja
Saopštenje u povodu poplava-prirodne nesreće
U povodu prirodne nesreće odnosno poplava u slivu rijeke Bosne i Drine(Savski sliv)želimo podsjetiti ali i ukazati sljedeće;
1.Eko-zeleni su odavno ukazivali na potrebu odgovornijeg odnosa čovjeka prema Prirodi odnosno ”povratka čovjeka sebi”.
2.Čovjek neće uspjeti da se odbrani od ”sebe” ukoliko bude nastavio sa da ”prekraja ”prirodu,našto nema pravo,
3.Globalne promjene na Planeti su uzrokovane negativnim ponašanjem i djelovanjem takozvanog ”civilizirang-humanog odnosno industrijskog čovjeka”
5.Isticali smo na našim brojnim manifestacijama da je na području Tuzlanskog kantona potrebno uraditi ozbiljnu regulaciju korita rijeke Spreče,Tinje,Gribaje ,Jale,odnosno adekvatna izrada i uređenje korita sa proračunom mogućih padavina koje neće u tom slučaju poplavno ugroziti njive i naselja u slivu
6.Brojne su naše poruke i intervencije da se uspostavi monitoring nad neracionalnom sječom šuma na području Majevice ali i potrebama pošumljavanja krčevina ili rudina naših naselja(tamo gdje nema šuma imaju klizišta)
7.Tražili smo da se uspostavi aktivnije zbrinjavanje komunalnog otpada ali i da se ne odlaže opad u šumske ili livadske krajolike,koje sada u ovim poplavama pojavama pokazuju ”LICE” našeg čovjeka ,koje zatrpava korita naših rijeka,
8.Tražili smo bolji tretman ekoloških organizacija t.j. da se Nevladine ekološke organizacije korektnije tretiraju od strane općinskih , kantonalnih i federalnih vlasti,podrška edukativnih programa ekoloških organizacija s ciljem podizanja nivoa ekološke svijesti kod građana,
No i pored toga mi smo pozitivno djelovali i upozoravali javnost o mogućim posljedicama po život na planeti ukoliko se nastavi sa sa uništavanjem prirode.Smatramo da trebamo učiniti korijenite promjene u načinu mišljenja i ponašanju ljudi.Dobili smo klimatske promjene, poplave i stradanje prirode ,ljudi i života na zemlji odnosno ekološku dramu koja predstavlja potrebu ekološke uzbune.Potrebna je odbrana pirode,”ODBRANA ČOVJEKA OD SAMOG SEBE”
Pozivamo i dalje građane na savjestan odnos prema prirodi a u ovakvoj situaciji naše članstvo svakako je aktivno uključeno u akcije humane pomoći narodu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svjesti gradjana i povećanja razumjevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja.Nesmijemo zaboraviti da nije moguć svijet bez šuma i ”prava istina o šumi će se saznati kada ih savim nestane sa lica zemlje”
Tuzla,Maj 2014.
Predsjednik saveza
Dr.sc.Muhamed Omerović,vanr.prof.

 

AAG collect money to help those affected by the floods of Serbia – Bosnia and Herzegovina


Help us!

AAG collect money to help those affected by the floods of Serbia – Bosnia and Herzegovina

poplave1

President Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

aag - celota - majhna

International Environmental Centre Alpe Adria Green – international organization for the protection of the environment and nature, Slovenia, Croatia, Italy, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia, Bosnia and Herzegovina;

In Slovenia, we operate as a society in the public interest for the protection of the environment and protection of nature;

Posst address: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; GMS: +386 51 311 450; Tel: +386 4583640

Office: c. Borisa Kidiča 37c, Slovenjski Javornik, Jesenice, Slovenija, EU

e-mail: alpeadriagreen1@gmail.com; Website: https://alpeadriagreen.wordpress.com/;

bank a.No: SI56 9067 2000 0636 284, Registration No.:1173120000, Tax No: 78020239.

eko zeleni

Sredstva informisanja
Saopštenje u povodu poplava-prirodne nesreće
U povodu prirodne nesreće odnosno poplava u slivu rijeke Bosne i Drine(Savski sliv)želimo podsjetiti ali i ukazati sljedeće;
1.Eko-zeleni su odavno ukazivali na potrebu odgovornijeg odnosa čovjeka prema Prirodi odnosno ”povratka čovjeka sebi”.
2.Čovjek neće uspjeti da se odbrani od ”sebe” ukoliko bude nastavio sa da ”prekraja ”prirodu,našto nema pravo,
3.Globalne promjene na Planeti su uzrokovane negativnim ponašanjem i djelovanjem takozvanog ”civilizirang-humanog odnosno industrijskog čovjeka”
5.Isticali smo na našim brojnim manifestacijama da je na području Tuzlanskog kantona potrebno uraditi ozbiljnu regulaciju korita rijeke Spreče,Tinje,Gribaje ,Jale,odnosno adekvatna izrada i uređenje korita sa proračunom mogućih padavina koje neće u tom slučaju poplavno ugroziti njive i naselja u slivu
6.Brojne su naše poruke i intervencije da se uspostavi monitoring nad neracionalnom sječom šuma na području Majevice ali i potrebama pošumljavanja krčevina ili rudina naših naselja(tamo gdje nema šuma imaju klizišta)
7.Tražili smo da se uspostavi aktivnije zbrinjavanje komunalnog otpada ali i da se ne odlaže opad u šumske ili livadske krajolike,koje sada u ovim poplavama pojavama pokazuju ”LICE” našeg čovjeka ,koje zatrpava korita naših rijeka,
8.Tražili smo bolji tretman ekoloških organizacija t.j. da se Nevladine ekološke organizacije korektnije tretiraju od strane općinskih , kantonalnih i federalnih vlasti,podrška edukativnih programa ekoloških organizacija s ciljem podizanja nivoa ekološke svijesti kod građana,
No i pored toga mi smo pozitivno djelovali i upozoravali javnost o mogućim posljedicama po život na planeti ukoliko se nastavi sa sa uništavanjem prirode.Smatramo da trebamo učiniti korijenite promjene u načinu mišljenja i ponašanju ljudi.Dobili smo klimatske promjene, poplave i stradanje prirode ,ljudi i života na zemlji odnosno ekološku dramu koja predstavlja potrebu ekološke uzbune.Potrebna je odbrana pirode,”ODBRANA ČOVJEKA OD SAMOG SEBE”
Pozivamo i dalje građane na savjestan odnos prema prirodi a u ovakvoj situaciji naše članstvo svakako je aktivno uključeno u akcije humane pomoći narodu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svjesti gradjana i povećanja razumjevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja.Nesmijemo zaboraviti da nije moguć svijet bez šuma i ”prava istina o šumi će se saznati kada ih savim nestane sa lica zemlje”
Tuzla,Maj 2014.
Predsjednik saveza
Dr.sc.Muhamed Omerović,vanr.prof.

Protestno pismo vidnim predstanikom države glede vojaških vaj na Počku


matilda

Matilda Škrlj – članica UO AAG

Datum: 05. maj 2014 20:20

Zadeva: Vojaške vaje na Počku
Za: “gp.uprs@up-rs.si” <gp.uprs@up-rs.si>, “gp.kpv@gov.si” <gp.kpv@gov.si>, “gp@dz-rs.si” <gp@dz-rs.si>, “varuh-rs.slovenije” <info@varuh-rs.si>
Predsednik države Republike Slovenije

Predsednica Vlade Republike Slovenije

Predsednik Državnega Zbora RS

Varuhinja za človekove pravice

Zadeva: Vojaške vaje na Počku

Pred prvomajskimi prazniki smo na sedež AAG prejeli številne telefonske klice in e-pošto v kateri so nas okoliški prebivalci Pivke z okolico opozarjali, da se na vadbišču Slovenske Vojske na Počku, vršijo hrupne vojaške vaje v katerih je sodeloval tudi NATO pakt.

To so opazili tudi naključni mimo-vozeči, da vojaške vaje potekajo v neposredni bližini mestnih skupnosti / naselij, ki se nahajajo v dokaj majhnem, (še) naravno neokrnjenem območju med Postojno, Cerknico in Pivko. V AAG menimo da obstaja velika verjetnost, da niti sodelujoči niti njihova vodstva na teh vajah iz držav članic NATA, niso bili seznanjeni z naslednjim:

– Vojaške vaje so se odvijaje na območju, ki je posebej zaščiteno z direktivo Evropskega Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 je (Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah) in bi jo morala upoštevati tudi Republika Slovenija, pa je obrambnemu ministrstvu in vladi popolnoma vseeno kaj se dogaja na tem območju. Biotska raznovrstnost (veliko število različnih rastlinskih in živalskih vrst na zaščitenih območjih), ki je pravno zaščitena z zakonom o naravi Republike Slovenije / RS (Zakon o ohranjanju narave, Uradni list RS, št 56/99, 31/00, 119/02 v 41/04..) pa zavezuje tudi Vlado in ministrstvo za obrabo RS, da bi morali vaje izpeljati po črki zakona saj se vojaške vaje ne bi smele izvajati na območju, kjer je RS ​​( Republika Slovenija) razglasila to regijo kot pomembno območje na podlagi strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije.

-Vojaške vaje se izvajajo vodozbirnem območju (vključno s podtalnico), ki predstavljajo vire za kakovostno oskrbo s pitno vodo za večje okoliških občin (Postojna, Cerknica in Pivka) – vaje se izvajajo na zelo prepustnih tleh, ki je po večini apnenčasta (okoli 90%) Na tem območju je zaradi geološke sestave tal veliko kraških jam, ki jih je izoblikovala voda, sedaj pa so neposredno ogrožene, ker se lahko vanje izceja tekočina obogatena z težkimi kovinami. Vojaške vaje potekajo tudi na zemljiščih, ki so v lasti lokalnih prebivalcev, tem pa je vojska v obdobju, ko potekajo vojaške vaje prepovedala ali delno onemogočila dostop do njihovih zemljišč in gozdov brez odškodnine.

– V času vojaških vaj vojska ne upošteva niti zaščitenih kulturnih spomenikov in naravne dediščine. Vojaške vaje potekajo na zemljišču, kjer je v prihodnosti načrtovan regionalni Park. Vojska ne upošteva niti to, da je na območju veliko pohodniških poti, kolesarskih stez in različnih rekreacijskih objektov, ki jih koristijo domačini, v večji meri pa turisti, ki so ključnega pomena, če želimo ohraniti življenje na tem območju. Ne zavedajo se tudi, da v času vojaškega usposabljanja uporabljajo tudi letalstvo, ki neposredno vpliva tudi na turistični obisk lokalnih letališč v Postojni in Portorožu saj so vzeli in prileti letal tam zelo ovirani. Lokalno prebivalstvo se že leta trudi prepričati oblasti, da je ta prostor prostor ni primeren za izvedbo vojaških vaj in za usposabljanje NATO pakta. Prebivalce na tem območju ne moti samo nevarnost, da bi zaradi onesnaženja ostali brez pitne vode (kar se je že zgodilo v letu 2013 in inšpekcijske službe pa kljub naši prijavi niso nikoli »našle krivca«), nastanejo tudi prekomerni hrupi povezani z streljanjem topništva in vojaškega letalstva. Ti prekomerni hrupi ne ogrožajo samo človeškega zdravja temveč imajo negativne vplive za vsa živa bitja na tem območju. Lahko si predstavljate, da je to daleč od prijetnega poslušanja, prebivalci so tam izpostavljeni vsakodnevnim detonacijam topništva, ki pogosto streljajo v poznih nočnih urah ter so obogateni z zvokom vojaških letal in helikopterjev, ki letijo tik nad tlemi. V AAG smo zelo zaskrbljeni in razočarani zaradi dejstva, da ne moremo prepričati odgovorne organe, da ne bi uporabljali nevarne snovi (težke kovine, biološke in radioaktivne snovi itd) to je zelo tvegano in neodgovorno početje zlasti na področju visoko kakovostnih vodnih virov. Zaskrbljeni in vznemirjen smo tudi zaradi (potencialnega) negativnega vpliva na naravno dediščino, vključno z okoljem in vodnimi viri; ki se uporabljajo za pitje, kaj bomo zapustili otrokom in vnukom na tem področju pa je drugo vprašanje, saj boste soodgovorni za to. Vojaški poligon je bil nedavno potrjena s državnim prostorskim načrtom Republike Slovenije 2014/05/03, kljub negativnemu soglasju strokovnjakov (znanstveniki, geologi, ekologi itd), ki se ukvarjajo z zaščito in ohranjanje vodnih virov / površin, pitne vode ter gozdovi. Kljub v letu 2011 zbranih 17, 000 tisoč podpisom, ki smo jih zbrali z peticijo za Pivško kotlino brez streljanja in kljub posvetovalnemu referendumu s strani občine Postojna že leta 2000 vlada še naprej vztraja, da na tem območju ohrani vojaško vadbišče. V AAG menimo, da je pravna podlaga sprejetim načrtom za to območje pravno sporna in da jo je potrebno ponovno preveriti ter oceniti tako z pravnimi podlagami EU Direktiv, kot zakonodajo RS. Slovenska vojska, US Army, kot tudi vse druge vojske Nata, se na tem območju obravnavajo kot pravne institucije v službi za domovinsko varnost, tako se vedejo tudi vsi vojaki, ki se urijo na tem območju, da opravljajo svoje delo imajo več pravic kot lastniki zemljišč na tem prostoru.

– Vojaške vaje na tem območju predstavljajo neposredno grožnjo zdravju ljudem, zaščitenih živalskim in rastlinskim vrstam, kakovosti pitne vode in oskrbe z neoporečno hrano iz tega območja. Najbolj so na tem območju, ki je pod vojaškim nadzorom ogroženi ljudje z zdravstvenimi težavami (kroničnimi boleznimi, starejši, in otroci), te predstavljajo tudi oviro in poseg v dejavnosti v tamkajšni lokalni skupnosti (rekreacijska funkcija okolice), kakor tudi poseg v zasebnost takaj živečih ljudi.

Z veliko željo, da nam v AAG ne bi bilo potrebno več pisati pisem na vprašanje človeške varnosti in kršitvam človekovih pravic, verjetno tudi nekaterih zasebnih interesov vpletenih, Vas lepo pozdravljam!

President Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

International Environmental Centre Alpe Adria Green – international organization for the protection of the environment and nature, Slovenia, Croatia, Italy, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia, Bosnia and Herzegovina;
In Slovenia, we operate as a society in the public interest for the protection of the environment and protection of nature;
Posst address: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; GMS: +386 51 311 450; Tel: +386 4583640
Office: c. Borisa Kidiča 37a, Slovenjski Javornik, Jesenice, Slovenija, EU
e-mail: alpeadriagreen1@gmail.com; Website: https://alpeadriagreen.wordpress.com/;
bank a.No: SI56 9067 2000 0636 284, Registration No.:1173120000, Tax No: 78020239.

DO DANES 10.05.2014, KO SO SE VOJAŠKE VAJE ŽE ZAKLJUČILE,  OD NASLOVNIKOV TEGA PISMA V AAG NISMO PREJELI ODGOVORA!!!! NO PA GA TUDI NISMO PRIČAKOVALI, GLEDE NA TO KDO ZASEDA POMEMBNE FUNKCIJE V DRŽAVI SLOVENIJI!!! KO JE PRI NAS POTREBNO HITRO UKREPATI SE VSI SKRIJEJO V LUKNJE!!!