Prvo ime na črni listi AAG 2014


Komisija za izbor imena prvega četrtletja na črni listi za leto 2014 pri UO Alpe Adria Green, je izbrala:

podjetje Ekorel iz Kranja iz Laz v Stražišču.

Vpliv naprave in zbirališča nevarnih odpadkov Ekorel d.o.o., povzroča preveliko spremembo naravne in bivalne vrednote okoliških prebivalcev in jih celo zdravstveno ogroža. Zbirna mesta za odpadni material te naprave imajo neposredni in daljinski vpliv na okolje ter na njegove sestavine: tekoče vode, rastline, živali in ljudi. Negativen vpliv zbirališča naprave Ekorel se pokaže v onesnaženosti struge potoka Žabnica, v katerem so ribe, raki, dvoživke in druge živali ter vpliv na ostale živalske vrste in uničevanje ekosistemov na celotnem vodo-zbirnem območju Kranja in Ljubljane, kamor se sedaj in bi se v prihodnjem iztekali morebitni izpusti iz naprave in zbirališča nevarnih odpadkov.  Potok Žabnica je meja območja Natura 2000 in je tudi življenjski prostor koščaka in kačjega pastirja, ki sta tam kvalifikacijski vrsti in sta zaradi stanja v potoku postala ogrožena vrsta s tem pa je ogrožena tudi N2000 na tem področju. Ogrožene so tako površinske vode in podtalnice, živali kot tudi rastline na področju do koder sega negativen vpliv iz omenjene naprave. AAG smatra, da zbirališče odpadnih strupov že negativno vpliva na zdravje ljudi, ki živijo v bližini območij iztoka izcednih voda. Prebivalci na tem območju to vodo uporabljajo za razne namene, prav tako to vodo pijejo živali. Po enakem principu delujejo tudi drugi vplivi na okolje, njihovi vplivi so vedno tudi daljinski in niso omejeni zgolj na ozko območje zbirališča odpadkov in naprave. V okolici je zaznati povečanje števila muh, miši, podgan in golobov, ki so znani prenašalci bolezni. Na tem območju se pojavlja tudi smrad. Smatramo, da ta izhaja iz smrdečih tekočin, ki se nahajajo na zbirališču naprave, karvplivala na kakovost zraka. Specifikacije vhodnih surovin, ki se predelujejo v napravi nismo zasledili v nobenem dokumentu. Vpliv na zdravje ljudi na tem območju s stališča prenosa bolezni ni raziskan. Na zdravje ljudi vpliva tudi onesnažen potok, ki se napaja z odpadno izcedno vodo. Ta izcedna voda se izteka v nadzemne vode in pronica v podtalnico tudi iz drugih virov, saj na tem področju ni urejena kanalizacija.

Presednik Alpe Adria Green: Vojko Bernard

 

20100425_2855EKOL-24-03-2014 012

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.