Nadzor bioplinarn v januarju in februarju


Poročilo o nadzoru bioplinarn v mesecu januarju in februarju 2014

Na podlagi dogovora med kmetijsko inšpekcijo in inšpekcijo za okolje in naravo se je v mesecu januarju in februarju izvedel poostreni nadzor delovanja bioplinarn in njihovih skladiščnih kapacitet za skladiščenje digestata. Nadzor je potekal v parih.

Kmetijska inšpekcija je v letu 2014 opravila nadzor 22 bioplinarn na 24 različnih lokacijah. Ugotovila je enajst nepravilnosti, izdala bo enajst ureditvenih odločb, izrekla sedem opominov ter izdala tri odločbe o prekrških v skupni višini 6.000 EUR. Glavne nepravilnosti so bile, da v dveh primerih bioplinarne niso omele izdelanih evidenc razvoza digestata na kmetijskih površinah, v enajstih primerih niso imele opravljenih analiz na vsebnost dušika, v dveh primerih pa niso imele urejenih skladiščnih kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil in digestata.izpust-v-reko

Izpust odpadnih vod iz bioplinarne direktno v potok.

 

Inšpekcija za okolje in naravo je v poostreni akciji nadzora pregledala 23 bioplinarn, od katerih tri bioplinarne še niso pričele z obratovanjem, dve bioplinarni pa sta prenehali z obratovanjem v letu 2013.

Ugotovljeno je bilo, da so OVD izdani pri vseh bioplinarnah, razen v enem primeru. Zaradi spremembe Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/2013), brez prilagoditvenega roka, pa si mora ena bioplinarna na novo pridobiti OVD. Zato bo v tem primeru izdana odločba s prepovedjo obratovanja do pridobitve OVD.

V času trajanja akcije so bile izdane 3 odločbe. Prva odločba se nanaša na  preventivno prepoved vnosa digestata v tla, ker še nima opravljenih analiz, vendar ta bioplinarna trenutno še ne obratuje. Druga odločba obsega ukrep prepovedi vnosa digestata v tla, ker upravljavec razpolaga z analizami digestata, nima pa popolnega poročila. S tretjo odločbo se izreka  ukrep prepovedi obratovanjabrez OVD-ja. Postopek je v fazi izvršbe z denarno prisilitvijo.

V nadaljevanju bodo izdane še dodatne ureditvene odločbe. V enem primeru zaradi prisotnosti Salmonele – prepoved vnosa digestat ter ureditev higenizacije. V drugem primeru se bo zavezancu naložilo izvajanje monitoringa digestata v skladu z OVD. V tretjem primeru se bo izdala odločba zaradi neustrezne higienizacije – prepoved vnosa/oddaje digestata. V četrtem primeru se bo izdala odločba o prepovedi obratovanja do pridobitve OVD.

V času akcije in po njej so bodo izdani ustrezni ukrepi po zakonu o prekršku v petih primerih.

 

b.e. - ilirska bistrica

Biolinarna v Ilirski Bistrici

 

Pripis AAG:

 

Trenutno smo v AAG vključeni v tri postopke, kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja okoljevarstvenih dovoljen.

 

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270