OBVESTILO ZA MEDIJE–PAPIR SERVIS


aag2_NEW

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Državljanska pobuda Vevče Ribiška družina Vevče

Civilna iniciativa Polje Iniciativa PO 843

Civilna družba Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog Civilna družba Zadobrova

Ulični odbor Vevške ceste Ulični odbor Slape

Vevče, Jesenice: 8. november 2013

OBVESTILO ZA MEDIJE

ZADEVA: Papir Servis d. o. o. Ljubljana

Spoštovani,

Državljanska pobuda Vevče v sodelovanju z ostalimi civilnimi družbami v Četrtni skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana, Ribiško družino Vevče, Mednarodno okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green in krajani, podaja naslednjo izjavo za javnost:

S sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki je razsodilo, da se okoljevarstveno dovoljene št. 35472-202/2012-6 z dne 21. 2. 2013 odpravi in se zadevo vrne Agenciji Republike Slovenije za okolje v ponovni postopek, smo zelo zadovoljni. Krajanom živečim na območju Četrtne skupnosti Polje se je povrnilo upanje v pravno državo.

Razočarani pa smo nad zavajanjem javnosti, ki jih izvršuje Papir Servis, ko govorijo, da bo zaradi sodbe ostalo na cesti 800 ljudi in te informacije širijo v medijih, ki so v lasti Skupine Krater, čeprav je tako število ljudi zaposleno v vseh podružnicah družbe Keter. Podatek je zavajajoč in škodljiv. 1. 7. 2013 je direktor omenjenega podjetja na seji s predstavniki Sveta Četrtne skupnosti Polje izjavil: »da je podjetje Papir Servis del družbe Krater, katera združuje več podjetij na področju celotne Slovenije. V družbi je zaposlenih cca. 800 ljudi, od tega 40 % invalidov. Osnovna dejavnost podjetja Papir Servis je predelava in obdelava vseh vrst nenevarnih odpadkov. Zbrano odpadno embalažo obdelujejo v svojih obratih v Ljubljani, Lenartu, Novem mestu in Prevaljah. Letno v povprečju zberejo okoli 200.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in odpadnih surovin. V obratu v Vevčah bo podjetje zbiralo in predelovalo samo embalažo (rumeni zabojniki) ter papir (modri zabojniki). Izrecno je poudaril, da se v enoti v Vevčah ne bodo predelovali odpadki iz črnih in rjavih zabojnikov (mešani komunalni odpadki in biološki odpadki). V Vevčah se zbirata embalaža in papir iz območja Ljubljane. Največ embalaže (90 %) dobavi oz. pripelje Javno podjetje Snaga Ljubljana, ostalo pa okoliška komunalna podjetja.« Uradni zapisnik tega sestanka hrani Četrtna skupnost Polje.

Zavajajoč je tudi podatek župana MOL, ko je na novinarski konferenci, 29. 10. 2013 dejal, »da odprava OVD Papir servisu ni problem občine, pač pa tega podjetja«. Če bi bila ta trditev resnična, ne bi MOL ustanovila posebne delovne skupine za reševanje tega problema. Delovno skupino vodi načelnica mestne uprave Jožka Hegler.

Na Odvetniško družbo Fabiani, Petrovič, Jeraj, ki zastopa AAG, kot stranko v postopku in civilne družbe ter Ribiško družino Vevče, so se obrnili iz odvetniške pisarne, ki zastopa Papir servis, z željo, da bi se pogovorili s predstavniki AAG in civilno družbo, da bi jim dovolili obratovanje še naslednje dve leti in to priporočilo posredovali na MKO, kjer bi jim na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku izdali začasno odločbo o obratovanju.

Prav tako dobivajo telefonske klice tudi predstavniki civilnih družb, kjer PR služba Papir servisa oziroma direktor tega podjetja pozivata člane civilne družbe na sestanek in k pomoči pri reševanju njihovega podjetja.

Civilne družbe tako podajamo izjavo, da smo člani civilnih družb in krajani ves čas, ko je bilo izdano OVD nasprotovali selitvi. S številnimi pritožbami smo opozarjali na nestrinjanje selitve te dejavnosti iz Most na Vevče in opozarjali tako občinske organe, ministrstva, inšpekcijske organe in povsod naleteli na gluha ušesa. Primorani smo bili iti v tožbo. Zavedamo se, da postopek še ni zaključek, saj je podjetje še vedno v stanovanjskem okolju in izvaja svojo dejavnost, kljub temu, da nima dovoljenja in kljub dejstvu, da ta dejavnost ne sodi v to okolje.

Predstavnika civilnih družb sta prejela več glob o storitvi prekrška zoper zbiranje na javnem mestu s strani Policije; Papir servis pa je proti predsedniku Državljanske pobude Vevče vložil celo dve civilni tožbi, v skupni višini več 60.000 EUR.

Pritožba je bila podana tudi na Evropsko komisijo, prav tako smo jih obvestili o sodbi in v teh dneh bomo podali tudi pritožbo proti Republiki Sloveniji, saj nam krši temeljne človekove pravice.

Sodba Upravnega sodišča, ne pomeni nič drugega, kot da se odločanje umeščanja objekta v prostor vrača v postopek demokratičnega odločanja, v katerega bodo vključeni tudi tamkajšnji živeči prebivalci. V kolikor, bi državne institucije ravnale skladno z EU standardi in našo zakonodajo do te tožbe ne bi prišlo, saj bi se že pred samo umestitvijo takega objekta v prostor stvari razčistile.

Sodba nikakor ne pomeni zaprtje obrata, v kolikor bo ta deloval po naši zakonodaji in EU standardih, saj bo na podlagi dejstev, ARSO odločal ali ta objekt z uporabo spremenljive tehnologije sodi v ta prostor ali ne.

AAG deluje tudi v smeri ohranjevanja delovnih mest, vendar ne takšnih, s katerimi bo ogroženo zdravje okoliških krajanov in zaposlenih, posebno s statusom invalida, ter posledično onesnaženo okolje, zlasti v tem primeru rečna favna in flora.

Civilne družbe v                                            Predsednik Alpe Adria Green:

Četrtni skupnosti Polje                                                        Vojko Bernard

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.