AAG JE PODALA ZAHTEVO ZA VSTOP V POSTOPEK IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA ZA RCERO LJUBLJANA


ZAHTEVA ZA VSTOP V POSTOPEK IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA ZA RCERO LJUBLJANA

Mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green skladno z 64.členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) in skladno s četrtim odstavkom 153. člena Zakona o varstvu okolja priglaša oz. zahteva svoj vstop v postopek podelitve okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo Centra z ravnanje z odpadki Ljubljana, ki ga je Agencija RS za okolje objavila dne 09.09.2013, in hkrati posreduje pripombe o nameravanem posegu ter pritožbo na nameravani poseg. AAG je mnenja, da bo poseg negativno in preveč nedopustno posegal na stanje okolja, kjer se že nahaja in naj bi se v še precej večjem obsegu nahajal tudi v bodoče.

Poseg bo imel nedopustne in prevelike vplive na okolje, zdravje ljudi, rastlin in živali ( natura 2000) ter na premoženje in zemljiško lastnino okoliških prebivalcev.

Poročilo o vplivih na okolje označuje vpliv na prizadeto območje kot nedopusten, saj gre za ekološko pomembno območje Ljubljankega barja, ki spada med naravovarstveno strokovno utemeljene predloge posebnih varstvenih območij v naši državi. Zanj veljajo določila Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja (Ur.l. RS št. 130/04,53/06,38/10, 3/11), ki določajo, da so posegi na teh območjih možni samo izjemoma, če ne poslabšujejo njihovega stanja. ARSO je dolžna strokovne predloge naravovarstvenih institucij ustrezno upoštevati, prav tako pa je zgoraj omenjeni pravilnik zanjo zavezujoč.

Vplivi na območje so neposredni in posredni ter daljinski. Vsekakor niso omejeni zgolj na ozko območje posega, zato bodo nastali tudi za okoliško prebivalstvo, ki že sedaj trpi nedopustne posledice posega. Sedanja ureditev odlagališča, kot tudi načrtovana je neustrezna in ljudi ter njihovega premoženja ne varuje pred nedopustnimi vplivi, poročilo o vplivih na okolje pa ne dokazuje, da takih posledic v bodoče ne bo oziroma se ne bodo še povečale. Omilitveni ukrepi so slabi, nepopolni in neustrezno urejeni oziroma razdelani. Omilitveni ukrepi za izvedbo posega niso natančno določeni in analizirani niti v okoljevarstvenem soglasju, ki ga je izdala ARSO. Ta dokument bi moral vsebovati natančno in obširno razdelano analizo omilitvenih ukrepov in zahtev ter pogojev, pod katerimi je poseg dopusten oziroma ga je dovoljeno izvesti. Ker take analize ukrepov in zahtev ne vsebuje, je soglasje nepopolno in iz njega investitor ne more razumeti, kakšni ukrepi so potrebni za omilitev vplivov posega na okolje.

Tudi prizadeti prebivalci okolja, kjer naj bi se poseg nahajal in izvrševal, trdijo, da poseg že sedaj povzroča prevelike vplive na njihovo zdravje, premoženje in življenje, zato nadaljnje širitve posega nočejo in ne dovolijo. Po njihovem (podrobnejši razlogi v prilogi) mnenju omilitveni ukrepi, pavšalno našteti v okoljevarstvenem soglasju, ne bodo ustavili negativnih vplivov posega na okolje, ki se bodo s širitvijo posega in dejavnosti v njihovem okolju zagotovo še povečali na nedopustno raven. V to so trdno prepričani tudi zaradi dejstva, da se investitor in izvrševalec dejavnosti določil iz okoljevarstvenega soglasja in tudi ukrepov iz okoljevarstvenega soglasja ne bosta držala oziroma jih ne bosta upoštevala, zagotovo vsaj ne v celoti.

projekt_nadgradnje_RCERO_Ljubljana

Med drugim podajamo tudi naslednje na nameravani poseg

a) NARAVA

V AAG menimo, da presoja vplivov na okolje ni bila izvedena na Naturo 2000, glede na to, da deli posega segajo na območja Natura 2000 ali pa so v vplivnem območju le te.

b) ODPADKI

V dokumentaciji je naveden kompost, pregnito blato, nadaljne ravnanje z obdelanimi odpadki pa ni jasno definirano.

c) KAPACITETA POSTROJENJA in UMEŠČENOST V PROSTOR

175500 ton na leto D8 in D9

62843 ton na leto R1, R3

17808 ton na leto R12, R13

SKUPAJ 256093 ton na leto 701 ton na dan, prevelika kapaciteta!

– Kakšna je bila dejanska operativna kapaciteta dosedanje obdelave, LETNO LJUBLJANSKO OBMOČJE, PODATEK iz Statističnega urada: 125000 ton odpadkov v letu 2011!

d) TRANSPORT

Povečala s bo obstoječa frekvenca dostavnih vozil na dan.

Ni navedeno konkretno, kje se bo odvijal ta promet.

e) ZRAK, HRUP

Po naših podatkih so oddaljeneni najbljižji objekti z varovanimi prostori (stanovanjske hiše…), Atlas okolja je od roba parcele 515-2, k.o. Trnovsko Predmestje, najbližja stanovanjska stavba oddaljena cca 370 m, Cesta v Gorice., vpliv hrupa, vpliv spremenjene kakovosti zraka, neprijetne vonjave. Iz predložene dokumentacije pa tega ni razvidno.

-Ni jasno katere vrste onesnaževal se bodo čistile na biofiltru.

f) ČAS GRADNJE

– Povečan hrup in emisije v zrak prah – iz dokumentacije ni razvidno kako bo to urejeno

g) KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

– določanje največjega masnega pretoka iz nove naprave ni skladno s spremembo uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kjer je določeno, da se največji masni pretok izračuna kot produkt MEV in največjega volumskega pretoka. Največji masni pretok celotnega prahu (tako izračunan) presega 1 kg/h, zato mora upravaljavec dokazati, da se kakovost zraka v okolici naprave, zaradi emisije prahu pri njenem obratovanju, ne bo poslabšala.

h) ODPADNE VODE

-povečala se bo volumen ind. odpadnih vod, iz PVP pa ni razvidno, če ima obstoječa čistilna naprava dovolj kapacitete za sprejemnje te vode.

– Iz dokumentacije ni razvidno kako bo urejeno čiščenje odpadne vode, padavinske po izvoru iz območja naprave in čiščenja.

V pripravi je nov predpis, ki natančno opredeljuje pogoje umeščanja kompostarn in bioplinarn v prostor, dvomimo, da bo to okoljevarstveno soglasje skladno z novim predpisom in da bo projekt možno uskladiti z novim predpisom.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

NAMENITE 0,5% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.