Predlog za novo ustavno ureditev slovenije s sklepi iz 1. Konvencije zsl


predlog za novo ustavno ureditev slovenije s sklepi iz 1. Konvencije zsl

POMEMBNO:predlogi in projekti omenjeni v sledečem tekstu so se zbirali več let na terenu, med preprostimi ljudmi in kot taki predstavljajo zdaj še neuradno voljo ljudstva!

Uvod :

Naše mnenje je ,da moramo Slovenci nehati ponavljati kot papige za drugimi( naj si bo to družbena ureditev ali šolski sistem) in začeti delati nekaj za sebe, kar ustreza nam in našim potomcem, ozirajoč se na našo tradicijo, zgodovino in predvsem na zdravje in varnost, ki so tudi vrednote,za katere so številni naši predniki darovali svoja življenja:

  1. naš narod ima večtisočletno zgodovino,demokratični kapitalizem pa le par stoletno-izgrajen in ustanovljen na sužnjelastniških principih in ropanju
  2. naš narod ima najboljšo kulinariko,solidarnost, prijateljstvo, ideje in ekolzavest,demokratični kapitalizem pa komlčarstvo,bogati revni,zmanipulirano hitro napihnjenost za hrano s sladkorji-še vrabci čivkajo,da je najboljša doma pridelana hrana,ne pa generična genetika
  3. naš narod je narod časti,bratstva,tradicije in delavnosti, demokratični kapitalisti pa so uničevalci okolja, vojni dobičkarji in pedofili-v osnovni šoli morajo zadnja leta otroci brat knjige s sadističnimi in pornografskimi vsebinami za cankarjevo priznanje pri slovenščini‼‼,ravno tako so te iste vsebine dostopne na menuju domačega televizorja

ZADOSTI !

Po izkušnjah naše preproste,kmečke a poštene zgodovine in po zdravi pameti, ki pride tudi iz domače hrane ugotavljamo,da se ta sistem demokratičnega kapitalizma ne obnese na našem teritoriju. V zadnjih dvajsetih letih demokratizacije smo se morali samo klanjati in udinjati tujim interesom,kot posledico imamo umetno valuto ki je prinesla draginjo in revščino. Največji absurd pa je, da nimamo vpliva na lastne finance. Če bi imeli svojo valuto,recimo naš dobri zlati tolar,bi sami ukazovali od svojega denarja in bi danes,v krizi lahko ukrepali. Tako pa spet ukazujejo nekje drugje,nekdo drug , ki ima neke svoje interese. Ti interesi so seveda kapitalistični in vodijo v kopičenje kapitala v določenih krogih, za narod pa tako zmanjka sredstev. Kaj ni to sramotno za slovence? Da podpiramo rast kapitala, namesto rast naroda?? Poleg tega so se v zadnjih letih pojavile še nove in nove bolezni,degradacija duha in vsesplošno poneumljanje ter nazadovanje. Kapital se plemeniti, plemenititi pa bi se morali ljudje!

Nacionalni interes JE zdravo ljudstvo

ZA ZDRAVJE : POT PERSPEKTIVE

Čist zrak, živa voda,zdrava hrana, VARNOST(delo, dom)

ZAČETEK:ZELENI RAZVOJNI PREBOJ

· Prehranska samooskrba s poudarkom na ekološki pridelavi nam bo zagotovila dolgoročno oskrbo z varno, kakovostno in zdravo hrano po dostopnih cenah. Omogočila bo delovna mesta, revitalizacijo kmetijstva in podeželja ter dvig kakovosti življenja.

· Vzpostavitev vrednostne verige predelave lesa temelji na povečanju dodane vrednosti naše strateške obnovljive dobrine. Z obuditvijo lesno-predelovalne industrije lahko povečamo konkurenčnost gospodarstva in zagotovimo nova kakovostna delovna mesta.

· Energetska prenova stavb nam bo prinesla dolgoročne energetske in finančne prihranke, nova delovna mesta ter prispevala k oživitvi gradbenega sektorja.

· Prehod na obnovljive vire energije bo zagotovil dolgoročno energetsko varnost brez izčrpavanja naravnih virov. Dvignil bo konkurenčnost našega gospodarstva in s spodbujanjem domačih tehnologij ustvaril nova delovna mesta. Prebivalcem bo omogočil oskrbo z energijo po dostopnih cenah.

· Posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza nam bo zagotovila večjo prometno varnost in cenovno sprejemljivo mobilnost, dostopno za vse, ob manjši obremenitvi okolja.

· Učinkovita raba naravnih virov je naša neizkoriščena priložnost za finančne prihranke, dvig konkurenčnosti gospodarstva, nove poslovne priložnosti in delovna mesta ter za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje.

· Zeleni turizem lahko postane nosilec decentraliziranega razvoja naše države. Ima potencial za ustvarjanje kakovostnih lokalnih delovnih mest in dodajanje vrednosti malemu gospodarstvu ter naravni in kulturni dediščini.

POSLANSTVO

Zastopanje interesov zdravja in uveljavljanje načel zdravja, pravičnosti in enakosti v družbi in državi. Vsestranska zaščita in spoštovanje narave in njenih življenskih pogojev ter zakonov. Obnašanje po načelih nove družbene ureditve, ki stremi k višji odgovornosti do okolja preko zavestne odločitve, da je zdravje več vredno kot zasluškarstvo. V novi,ekosocialni družbi, ki vzpodbuja in omogoča zdravje posameznika, družin in družbe ter ščiti interese otrok-človeka,živali in rastlin(živih bitij) , je mogoče doseči odločujoče :postavitev novih temeljev za razvito-zavedajočo se družbo, ki zadovoljuje potrebe po samouresničitvi in razvoju brez škodljivega onesnaževanja okolja in zdravja.

VIZIJA

Razvijanje vrednot vsestranskega naravovarstvenega odnosa do narave in zdravja. Uveljavljanje načel ekološkega gospodarstva, kmetijstva in turizma ter ukinjanje znanih škodljivih vplivov na okolje in posameznika. Opustitev nepravične delitve dobrin (kapitalizma), prepoved uporabe vseh farmakoloških pripravkov v prehrambeni verigi. Zaustavitev onesnaževanja vseh vrst z nadomeščanjem ekoloških izdelkov in storitev. Prodobivanje energije z malimi vetrnimi in drugimi ekološkimi elektrarnami. Vzpostavitev reda in pravičnosti, enakosti pred zakonom, odgovornosti in poštenja ter socialne enakosti vseh prebivalcev, spoštovanje pravic živali in rastlin. Razvijanje višje stopnje zavedanja in inteligence preko starodavnih in transcendentalnih znanj, širjenje ekološke zavesti ter ekološke etike in estetike na vsa področja bivanja za zagotavljanje najvišjih standardov naše nove svetovne odličnosti.

Povrnimo si pravice!

TEMELJNI Program razvoja Slovenije

1. uvedba interne valute-tolarja-PRAVICA DO SUVERENOSTI

2. ustava iz leta 1991-PRAVICA DO ČLOVEKOVIH PRAVIC

3. nacionalizacija, protekcionizem, samooskrba-PRAVICA DO VARNEGA GOSPODARSKEGA IN EKONOMSKEGA RAZVOJA

4. ekološka politika in ekonomija-PRAVICA DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJA, OKOLJA IN BODOČNOSTI

5. družbena odgovornost,pravice in dolžnosti-PRAVICA DO PRAVIČNOSTI IN ETIKE

6. javno šolstvo in zdravstvo-PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN ZDRAVLJENJA

7. šport in kultura-PRAVICA DO RAZVOJA TALENTOV

8. nestrankarske volitve in parlament-PRAVICA DO ENAKOPRAVNOSTI

Razlaga:

K1:

Interna valuta omogoča državi suverenost in samostojnost, spodbuja lokalni razvoj:

http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/lokalna-valuta-spodbuja-rast-majhnega-dela-domacega-gospodarstva.html, prehod na svojo valuto,prevzem lastne monetarne politike

Interna-lastna valuta predvideva uporabo slovenske valute Tolarja na notranjem državnem trgu, z menjalnim tečajem 1Eur=100Sit ter vspostavitev cen in vrednosti iz dne 31.12.2006.

K2:

Ustava republike Slovenije (iz leta 1991 je že )je osnova vse zakonodaje, katero se izjemoma dopolnjuje za utemeljeno zagotavljanje poteka nacionalnega razvoja in zagotavljanja izvajanja interesov za dobrobit in blagostanje naroda.

Temelji na visokih etičnih in moralnih standardih, pravičnosti, odgovornosti in solidarnosti.

Kdorkoli stori drugemo krivico, naj bo to fizična ali pravna oseba, ostane kriv, krivica ne zastara, ravno tako dolgovi, razen če se jih odpiše z odobritvijo sodišča.

Davčna stopnja je enotna za vse fizične in pravne osebe ter enotna z davkom na promet, dobiček in denar in znaša 10%.

MORALA IN VARNOSTvzdrževanje reda, zatiranje nevarnosti, ohranjanje varnosti, preventiva

Ø nova ustava kratka in jedrnata- ne kradi pomeni ne kradi

Ø politika kulturna in moralna

Ø prepoved uporabe podkožnih čipov (zaščita in spoštovanje živali)in nanotehnologije v živem okolju

Ø uvajanje socialnih kreditov z ničnimi ali minimalnimi obrestmi

Ø vlaganje sredstev samo v ekološke projekte

Ø prepoved vsakršnega onesnaževanja (tudi nedeljska košnja trave je onesnaževanje s hrupom)

Ø bojkot vseh onesnaževalcev in visoke kazni za onesnaževanje-nespoštovanje narave

Ø obnašanje po vrednotah prijateljstva in enakosti

K3: Ukrepi za delovna mesta

· NACIONALIZACIJA predvideva vspostavitev lastniške strukture družbenega premoženja iz leta 1991,odvzem tajkunski dobičkov,premoženja,odpoklic slovenskih podjetij iz tujine in odpiranje teh delovnih mest v domovini, povrnitev upravljanja in lastništva organizacij v lokalne skupnosti in občine.

· PROTEKCIONIZEM predvideva omejevanje in ukinjanje uvoza tujih produktov, njihovo nadomeščanje z domačimi izdelki, zaščito in zagon domačega gospodarstva in pravično delitev dobrin.

· PRAVIČNA DELITEV DOBRIN:

Ø zaščita domačega gospodarstva z omejevanjem uvoza-protekcionizem za razvoj domačih izdelkov,torej domačega gospodarstva in ponovna pridobitev delovnih mest(naprimer: omejitv uvoza tekstila in nadomestitev le teh s ponudbo domačih tekstilnih izdelkov v trgovinah

Ø minimalna plača naj se v tolarski protivrednosti začasno dvigne na 1500e,maksimalna pa spusti na 3500e-varčevalni ukrep v izogib socialnim razlikam, revščini in razslojevanju družbe dokler se situacija ne normalizira saj vsi otroci morajo imeti dovolj sredstev za šolanje in interesne dejavnosti,hrano, obleke-družine morajo imeti dovolj sredstev za dostojno življenje

Ø nacionalizacija podjetij, odvzem tajkunskega premoženja iz naslova odškodnina za izčrpavanje podjetij, skupno upravljanje z delavci za varnost zaposlitve

Ø podpiranje domačih izdelkov na domačem tržišču, domače lokalno tržišče za zaupanje in varstvo potrošnikov,kupujem domače izdelke,raste BDP

Ø poenotenje ciljev prebivalstva za doseganje svetovne odličnosti,zahtevanje in izvajanje visokih nadstandardov za okolje,hrano, vodo, zrak…

Ø razveljavitev zasebnega lastninjenja in začasna zamrznitev trga vrednostnih papirjev,da preprečimo nadaljevanje prekupčevanja z usodami delovnih ljudi ter ponovna vzpostavitev javne lastnine-narodne,državne, regijske

Ø ukinitev političnih strank, delitve na leve, desne, vaše, naše,itd. parlamentarci se izvolijo po trije na regijskem nivoju in ti zastopajo v parlamentu izključno sebe, svoje ideje, svojo regijo in narod,vsaka regija ima svoj resor, parlament deluje po načelu vsi za vse(več v nadaljevanju).

Ø izstop iz Nato,prihranek miljonov euro, ponovna uvedba domače valute-tolarja, novo vrednotenje izdelkov in storitev- ponovna vzpostavitev državne samostojnosti in neodvisnosti-resnična državotvornost, prestrukturiranje vojske(več v nadaljevanju).

· SAMOOSKRBA izhaja iz posledice protekcionizma, zaradi dviga povpraševanja po domačih produktih in odpira stara in nova delovna mesta za zagon domačega eko razvoja na celostnem področju kmetijstva, predelave, proizvodnje in turizma, celotnega gospodarstva

· SVETOVNA ODLIČNOST natančno opredeljuje zahtevane kvalitete in visoke standarde proizvodov made in slo ter življenja v državi s prepovedjo uvoza in uporabe kemičnih in umetnih preparatov, aditivov, barvil v hrani in oblekah, gnojilih, škropivih-razvoj novih ekoloških izelkov za potrebe naroda in pričakovan je izvoz le teh

· ČISTA NARAVA

Ø uvedba krajevnih odjemalnic smeti- lokalnih obratov za odjemanje, odvoz in predelavo smeti s par zaposlenimi, kamor ljudje dostavijo ločene in čiste smeti, obrat smeti odkupi, oskrbi in posreduje reciklažnim podjetjem, oziroma jih dostavi samemu proizvajalcu, ki naj prevzame odgovornost za stranske produkte-embalažo in odrabljene izdelke; stroške, ki nastanejo s tem naj delno nosijo trgovci, saj so udeleženi-marže, v procesu poti izdelka od proizvajalca do potrošnika; krajevni obrat naj tudi kompostira organske odpadke in prodaja pridelan kompost.

Ø uvajanje nove in že poznane ekološke in povratne embalaže ter reduciranje plastične z namenom zmanjšanja uporabe plastičnih mas na minimum oziroma postopno opuščanje plastične embalaže

Ø uvajanje posebnih odjemalnic smeti za proizvodna podjetja

Ø praznjenje greznic in predelava odpadnih voda v posebej zato pripravljenih obratih,nato sušenje in izdelava gnojil, prepoved izpustov odpadnih voda v vodotoke, vzpostavitev pitnosti potokov in rek-razvoj turizma,rečna hrana za ljudi, nova niša-turizem ob rekah v vsaki vasi

Ø ohranjanje čistoče, reda in urejenosti vseh obrežij, za razvoj naravnih kopališč

Ø vsak državljan je dolžan sortirati odpadke in skrbeti za čistočo okolja ter pobrati smeti, če jih vidi ali prijaviti črno odlagališče pristojnim službam, ki so dolžne nemudoma sanirati odpad in spraviti okolje v neoporečno stanje

VARČEVANJE in RAZVOJ

Ø omejevanje tiskanih in ukinitev osvetljevanih oglasov ter ukinitev drugih energetsko potratnih naprav, funkcij ter postopkov, ravno tako opuščanje digitalnega oglaševanja v čakalnicah javnih ustanov in na drugih javnih površinah

Ø racionalizacija in omejevanje javne razsvetljave, uporaba alternativnih(vsak klopotec je lahko elektrarna!) virov za pridobivanje energije, gradnja manjših-estetskih gospodinjskih in proizvodnih vetrnih elektrarn -postavitev le teh ob ceste, saj promet proizvaja veter in na strehe hiš,stolpnic enostavna rešitev :klopotci, mlini in mini vetrnice ob cestah in avtocestah ter za

Ø gospodinjstva

Ø zmanjševanje transporta : trgovci naj imajo na policah lokalno pridelano hrano in druge izdelke, narejene v najbližji okolici- podpiranje in zaščita domačih proizvajalcev-domačega gospodarstva in zmanjševanje izpustov plinov zaradi transporta

Ø varčevanje človeške energije : nad 30 stopinj celzija se ustavi vsako delo in se ljudje gredo k vodi hladit,(varčevanje z neuporabo klima naprav), ravno tako se ustavi promet na dneve sneženja,velikega deževja, da se izognemo potrati energije samega bitja

Ø spoštovanje volje naroda- -družinski čas- spoštovanje družine, dužinskega časa,počitka

Ø DELAVNIK TRGOVIN IN POSLOVALNIC:nedelja zaprto, sobota do 12. Delavniki do 19(PROSTI ČAS)

EKOLOŠKI RAZVOJ ZA DELOVNA MESTA in ZAUSTAVITEV BEGA MOŽGANOV

Ø Takojšnja zamenjava obstoječega avtoparka z ekološkim:uvedba in zagon proizvodnje slovenskih električnih in lesenih prevoznih in transportnih sredstev za državljane in turiste, s tem postopna zamenjava celotnega avtoparka –razvoj slovenskih električnih vozil, postavitev polnilnic-subvencioniranje nakupa slovenskega električnega ekoavta, ekobusa,ekomopeda,( če izdelujemo električna letala v ajdovščini,bi lahko tudi električne avte,mopede…!!!.)

Ø razvoj opreme za domač električni avto iz naravnih materialov in proizvodnja:zagon slo.gospodarstva

Ø gradnja izključno ekoloških hiš iz naravnih materialov, varčne hiše, zemljanke,..

Ø proizvodja ekološke embalaže in reciklaža, povratna embalaža, odjemalnice odpadkov, prepoved uporabe plastike v prehrambeni verigi- razvoj in uveljavljanje nove ekološke-biorazgradljive embalaže iz naravnih materialov

Ø čimprejšnje opuščanje uporabe nafte in njenih derivatov(saj nafta je gorivo planeta zemlja in mora biti v zemlji, ne pa v zraku)

Ø omejevanje uporabe umetnih mas v tekstilni industriji, oblačila naj bodo samo iz naravnih materialov

Ø vzpodbujanje in uvajanje inovativnih idej v ekologiji-razvoj novega gospodarstva,

Ø razvoj ekološkega kmetijstva z uveljavljanjem-sajenjem in gojenjem avtohtonih vrst ( živina na pašo) in prepoved uporabe gensko spremenjenih organizmov, prepoved prometa z neekološko pridelano in kemično obdelano hrano in pijačo,omejevanje uvoza prehrambenih izdelkov za povečanje oskrbe z domačo hrano

Ø nadomeščanje vseh izdelkov z ekološkimi, ukinitev prometa z neekološkimi izdelki

Ø razvoj in uporaba izključno samo bioloških izdelkov in ekoloških gnojil v kmetijstvu in prehrambeni industriji

Ø uvajanje konoplje kot industrijske rastline za pridobivanje zdravilnega olja, platna,goriva,..

Ø razvoj in izdelava vseh nehrupnih novih pripomočkov za življenje in delo

Ø PREPOVED KEMIČNEGA ŠKROPLJENJA ATMOSFERE, IZSTOP IZ NATO, USTANOVITEV ZELENE STRAŽE(prestrukturiranje slo vojske)

Ø Manjko izdelkov,ki bi se uvažal,mora ustrezati najvišjim slovenskim ekološkim standardom in odličnosti

K4:

Ekološka politika predvideva ustvarjanje pogojev za razvoj in spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva, ekološkega turizma ter eko gospodarstva na vseh področjih bivanja za zagotavljanje narodnega interesa zdravja in blagostanja.

Vloga ekosocialne ekonomije je v zagotavljanju sredstev in pravne pomoči organizacijam, podjetjem in posameznikom na ekološki razvojni poti, varčno in racionalno ravnanje z naravnimi viri in energijo,ter vlaganjem v ekološke razvojne vizije.

Poslovne odločitve so javne in jih odobri delavski svet-soupravljanje.

Bilance poslovanja so javne za vse.

Vsak državljan, ki prejema osebni dohodek nižji od povprečnega dohodka v državi,je upravičen do prejemanja univerzalnega temeljnega dohodka, v višini ene tretine povprečnega dohodka.

Plačilno disciplino ureja in nadzoruje SDK.

Tuj kapital, tuje lastništvo in tuje špekuliranje s slovensko usodo se zaključi z ZAMRZNITVIJO prometa z delnicami in obveznicami ter sodelovanja slovenskih podjetij na tujih finančnih ali kapitalskih trgih. Sedanji tuji lastniki slovenskih podjetij se od lastništva razlastijo, novi lastniki organizacij postanejo občine, regije, delavci ali organizacija sama postane spet svoj lastnik in poskrbi za strokovno vodstvo.

K5:

Sledi natančna etična, moralna in človečna opredelitev odgovornosti, pravic in dolžnosti, kot predvideva ustava, za vse funkcije v politiki,gospodarstvu,šolstvu, zdravstvu..,…

Etični kodeks državljana.

Sodstvo deluje neodvisno, sodniki se izvolijo vsake 4 leta (ukinitev trajnega mandata), ravno tako inšpektorske službe in protikorupcijka komisija.

K6:

Šolstvo in zdravstvo je javno in dostopno vsem državljanom po načelu enakosti temelji na evoluciji znanja o bitju, zavesti,inteligenci, inovativnosti in ustvarjalnosti, ki iz tega izhajajo (zdaj še neizkoričšen potencial)

Reforma šolstva

· Učbeniki in delovni zvezki za osnovne in srednje šole so enotni za celo državo, ravno tako osnovno gradivo za fakultete.

· racionalizacija učnih vsebin, osemletna osnovna šola,obvezna vsakdanja telesna vzgoja v prvih urah pouka, poučevanje borilnih veščin, uvajanje otrok v obojeročno pisanje in delovanje za razvoj obeh možganskih polovic, vsake tri leta šolanja ima otrok-mladostnik 1 letno pavzo od pouka in se ukvarja smo z izbirnimi vsebinami:jahanje konj, lokostrelstvo, preživetje v naravi,šport, kultura za razvijanje osebnih talentov in hobijev, ponovno se uvede pri materinem jeziku predmet lepopisje.

· Otroke se izobražuje na podlagi tradicije (solidarnost, delavnost, natančnost, odgovornost,prijateljstvo, bratsvo) in v duhu morale,etike, estetike ter enakosti s vzpodbujevanjem kreativnosti

· mladostnike se seznani z vsemi obsoječimi svetovnimi filozofijami in nazori,poskuša se jih pripeljati do razsvetljenja.

RAZVOJ ZAVESTI

Ø poučevanje transcendence, mistike in borilnih veščin v osnovnih šolah-razvoj leve in desne polovice možgan za večanje inteligence in telesnih sposobnosti, razvijanje intuicije, racionalizacija učnih vsebin, uvedba blok urnikov za lažje nahrbtnike

Ø poučevanje čustvene in duhovne inteligence v šolah.nov predmet na urniku

Ø združevanje vseh zdraviteljskih in medicinskih znanosti za celosten pristop k pacientu, poudarjanje preventive in izobraževanje za zdravo življenje-učenje zdravih navad

Ø vzpodbujanje mladih družin-zanje brezplačen dostop do stanovanja za prve tri leta, omejevanje penzionističnega dela za sprostitev delovnih mest, upokojitev po največ 30 letih delovne dobe, ne glede na starost, individualna podaljševanja zaposlitev z nalogami mentor,svetovalec, kontrolor,…

Ø porodniški dopust tri leta za zaščito otroka in matere,

Ø izobraževanje javnih delavcev na področjih vestnosti, človečnosti, objektivnosti, doslednosti, natančnosti in poštenosti

Ø izobraževanje in gradnja čustvene inteligence za odrasle,vodje in osebje v javnih zavodih ter poučevanje v srednjih šolah

Ø približevanje znanj in ravnanja razsvetljenskim principom, učenje in doseganje razsvetljenja v najstniških letih

Ø zdravljenje psihičnih motenj po naravnih postopkih (tudi homosexualnost je psihična motnja!), s transcendenco, iskanje sredine, zavesti (joga, tao, chi..)

razsvetljen človek neslutenih možnosti razvoja

posameznik,družina,družba,država

Reforma zdravstva……..zdravniki so dolžni poznati preventivne ukrepe za zagotavljanje zdravja ljudi, izvajati redne preventivne preglede, posedovati vpogled v dušo človeka in ga obravnavati kot celoto(telo, duša, enegrgija), kvalificirani morajo biti na področjih zdravilstva in alternativnih metod zdravljenja, zeliščarstva in psihologije, ter morajo biti visoko-izjemno čustveno inteligentni

K7:

Šporno in kulturno udejstvovanje prebivalstva država celostno podpira za razvoj talentov, uspehov in kreativnosti, na katerem gradimo prihodnost in prepoznavnost, prioritetno razvijanje talentov v osnovnih šolah

K8:

Parlamentarni nestrankarski sistem predvideva kandidature sposobnih in ustvarjalnih posameznikov iz ljudstva, ki niso pripadniki nobene stranke in ki želijo ter so sposobni ustvariti dobrine za narodno blagostanje, imajo konkretne vizije razvoja za Slovenijo in za posamezne segmente družbe. V kandidaturi se predstavlja vizija s konkretnimi predlogi za izvedbo.

Prva stopnja volitev se vrši v krajevnih skupnostih na zboru krajanov, izvoli se 5 predstavnikov-vizij razvoja za občinski svet,ki šteje po 5 predstavnikov-timov iz vsake KS-enakovredna zastopanost vseh KS. vaški zbori krajanov vsaj 1x mesečno in razprave

· V občinskem svetu svetniki sami med sabo izberejo-izvolijo 5 predstavnikov za regijski parlament, ki ga sestavlja po 5 predstavnikov iz vsake občine, občinski timi-enakovredna zastopanost vseh občin v regijskem svetu.

· Druga stopnja volitev se vrši v regijskem svetu, kjer kandidira 5 ljudi za regijske volitve v državni parlament, s konkretiziranim programom za razvoj. Regije 10: Prekmurje, Štajerska, Koroška, Dolenjska, Bela krajina, Gorenjska, Ljubljanjska, Notranjska, Severna in Južna primorska X 5= 50 poslancev v parlamentu- enakovredna zastopanost vseh regij v parlamentu. Volitve so veljavne ob 75% udeležbi prebivalstva.

· Izmed 50 poslancev (10 timov iz vsake regije) izvolijo sami med sabo parlamentarne funkcije (5) in določijo kateri regijski tim bo prevzel katero ministrstvo. Ministrstva 8: notranje in šport, zunanje, gospodarsko, finančno, tekoče zadeve in razvoj, šolstvo in kultura, zdravstvo, turizem, kmetijsko in okolje-enakovredna porazdelitev interesov na vsi za vse.

· Izmed 10 poslancev, ki ostanejo v parlamentu brez funkcije, dobi 5 vodenje izvenparlamentarnega državnega zbora, kjer imamo 21 ljudi: predstavnike sindikatov, civilne zaščite, znanstvenike, profesorje, kulturnike, sodnike ki sprejemajo pobude za referendume in predstavljajo nadzor nad delom parlamenta in ministrstev s 75% sklepčnostjo ob 100 % prisotnosti.

· Drugih 5 sodelujejo s civilnimi skupinami in obiskujejo regijske seje, prenaša informacije iz parlamenta v regije in obratno,pojasnjuje cilje in ukrepe,projekte.

· Samostojno in neeodvisno delujejo inšpektorske službe, protikorupcijska komisija, sodstvo in varuh človekovih pravic, slednji ima 51 glas v parlamentu, ki deluje s 75% sklepčnostjo ob 100 % prisotnosti.

· Poslanci prejemajo povprečno plačo, upravičeni do letne nagrade za uspešnost v višini 5x najvišje plače v državi, njihovo delo se ocenjuje 1x letno, za slabo delo in napake, pa se jim dohodek zmanjša, v primiru kršenja zakonov,kazensko odgovarjajo in nimajo nikakršne imunitete, so enaki ostalim državlajnom in za svoje odločitve odgovarjajo s svojim premoženjem.

· Policija in vojska se združita v enotni organ Zelena straža in varujeta domovino, njene meje ter ljudi in premoženje. Opravljajo vlogo čuvarja in inštruktorja-ustanovitev službe za nacionalno pripravopo, ki skrbi za osnovno usposobljenost ljudstva za življenje:preživetje v naravi, razne spretnosti in znanja, kondicijo, zdravo življenje,.. vsak državljan je dolžan v času med 18 in 25 letom obiskovati 6 mesecev v izobraževanja pri zeleni straži-učenje raznih spretnosti in veščin za življenje.

BLIZU JE ČAS, KO ZAŽIVI VSE, KAR MORA ZAŽIVETI ZA EVOLUCIJO DRUŽBE

Država smo ljudje

SLOVENIJA GRE NAPREJ

AAG se v celoti strinja in podpira  predlog za novo ustavno ureditev Slovenije, saj je v skladu z programom in statutom AAG!

Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.