Civilne iniciative Celja – Ob dnevu Evrope pošiljamo poziv Vladi RS, da zaščiti zdravje in okolje prebivalcev celjske kotline.


 

Ob dnevu Evrope pošiljamo poziv Vladi RS, da zaščiti zdravje in okolje prebivalcev celjske kotline.

Izjava za javnost

štev. 25.

Pošiljamo vam analize zemlje in pridelkov, ki jih je na našo pobudo opravilo MKO  na lokacijah, kjer smo že v Civilnih iniciativah Celja analizirali zemljo, prah z okenskih polic in strešnih podpornikov ter deževnih oborin. Te analize so potrdile že prej  znana dejstva.

Rezultati teh analiz dokazujejo prekoračitve vsebnosti težkih kovin v zemlji, na vseh lokacijah proti referenčni vrednosti malo onesnaženega področja v Šmartnem v Rožni dolini. Vsebnost rakotvornih snovi v prehrani pa je v 21. stoletju v civilizirani državi Evropske Unije NEDOPUSTNA Dokaz, da so Teharje, Bukovžlak,Vrhe, Slance, Štore, Proseniško, Oblakova,  Brodarjeva, Vrunčeva, Dečkova, Selce in okolica CINKARNE zelo onesnažena področja v celoti utemeljuje našo ZAHTEVO po takojšnih ukrepih za zaščito zdravja ljudi. Več kot 50% večja obolevnost na dihalih v Upravni enoti Celje od SLO povprečja, 10% večja umrljivost in več kot 20% večje tveganje za nastanek srčno žilnih bolezni v EU Celje, so posledica onesnaženega okolja in ne planinskega zraka!!! Vsi ti podatki in 6,77% večja incidenca raka leta 1998-2007 in vsa leta večja umrljivost za rakom, leta 2004 celo 30% večja, pa nedvomno dokazujejo ogroženost prebivalstva.  Med najpogostejšimi raki imamo prebivalci-ke Celja 120% večje tveganje raka prostate in dojke, prebivalci Vojnika pa 150% večje tveganje za rak ust, žrela in grla. V Celju so bolj izpostavljeni tveganju  za nastanek ledvičnega  raka prebivalci v naseljih Proseniško, Bukovžlak, Vrhe, Slance, Teharje in v Vojniku.  Epidemija obolevanja za rakom  pa žal šele prihaja.

ZAHTEVAMO, da Vlada RS sprejme Odlok o najbolj degradiranem okolju Celja in okolice in  takoj prepovejo gojenje pridelkov za prehrano  ljudi in živali in s tem zmanjšajo tveganje za nastanek in razvoj najhujših bolezni, predvsem pri otrocih. Široka medijska kampanja pa bo morala spremeniti dojemanje tega akutnega problema. Zaradi onesnaženja z vsemi strupi tukaj ljudje UMIRAJO!!!

Ob najnovejših spoznanjih o škodljivosti nekaterih težkih kovin in ostalih strupov, pa je v tako degradiranem okolju, kot je mesto Celje z okolico,  nujno potrebno upoštevati:

  Direktiva 2004/107/ES z dne 15.12. 2004 v točki 3. navaja :

»Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične, rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Na zdravje ljudi in okolje vplivajo s koncentracijami v zunanjem zraku ter z usedanjem……«

IVZ  RS v svojem mnenju Ministrstvu za Zdravje o ogrožanju zdravja v Celju navaja:

" Menimo, da je glede na prisotnost rakotvornih snovi v okolju potrebna celovita sanacija že onesnaženega okolja in sprememba tehnoloških  postopkov, ki povzročajo onesnaženje okolja. Težke kovine vstopajo v telo predvsem  preko dihal in prebavil.  Vnos preko prebavil  je  možno  s prepovedjo uporabe onesnažene hrane in vode preprečiti.  Tako ostaja vnos preko dihal najpomembnejši in tisti, ki ga brez obsežne sanacije ne morem preprečiti. Nekatere  tehnične ukrepe  smo že navedli v  predhodnih mnenjih (z dne 21.1. 2012). Do ureditve kompleksne sanacije je potrebno izvajanje higienskih ukrepov, s katerimi se lahko zmanjša vnos nevarnih snovi v organizem.  Mokro čiščenje notranjega okolja, prepoved  pridelave in uživanje lokalno pridelanih vrtnin."

Ker nam  država Slovenija in njeni organi ne zagotavljajo  Ustavne pravice do zdravega okolja, bomo z vsemi dejstvi  seznanili tudi evropske institucije in širšo javnost.

Boris Šuštar

Civilne iniciative Celja