VLOGA AAG ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC IN PRIPOMBE NA SPREMEBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA OBRATOVANJE OBRATA – LUKA KOPER


clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje

Vojkova 1b

1000 Ljubljana

Datum: 08.04.2013

Zadeva: VLOGA AAG ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC IN PRIPOMBE NA SPREMEBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA OBRATOVANJE OBRATA, STRANKE – LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, vlaga dne 08.04.2013 zahtevo za vstop v postopek v upravne zadeve spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obrata na zahtevo stranke Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, ki jo zastopata predsednik uprave Bojan Brank in član uprave Matjaž Stare,skladno z 43. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2) ) v povezavi z 88. Členom, 58. Členom ter 153. Členom Zakona o varstvu okolja,, kot stranski udeleženec v postopku. AAG se aktivno in več let ukvarja z varstvom okolja ter je mednarodno delujoča in priznana organizacija, zato vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi in interesov,ki jih sestavljajo interesi varstva okolja v naši državi in tudi v tujini.

Poleg zahteve za vstop v postopek AAG prilaga tudi pripombe na dopolnilo VP za Luko Koper. Iz pridobljene dokumentacije o nameravanem projektu je razvidno, da bo po vsej verjetnosti ali pa zagotovo imel nedopustne in prevelike vplive na okolje, zdravje ljudi in premoženje naših članov, sipatizerjev AAG ter drugih prebivalcev v njegovi okolici

Pregledali smo Dopolnilo VP za Luko Koper, ki vključuje rekonstrukcijo obstoječih rezervoarjev za skladiščenje NMB in plinskega olja v rezervoarje za skladiščenje stirena ter povečanje skladiščene količine amonijaka.

Pri pregledu gradiva, smo zasledili več nejasnosti in nekosistentnosti, vendar podajamo v nadaljevanju samo glavna vprašanja:

· Ali je bila za poseg izvedena tudi presoja vplivov na okolje v skladu z določili Uredbe Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11, 20/13), saj se količina skladiščenih nevarnih snovi poveča za več kot 1000 kg. Če ni bila, nas zanimajo razlogi, zakaj ni bila izvedena.

·  Ali je bilo v postopku preverjanja za potrebnost presoje vplivov na okolje na ARSO predloženo mnenje MO Koper, ali se obravnavni poseg nahaja na območju naselja, saj samo dejstvo, da se Luka Koper nahaja v industrijski coni, še ne pomeni, da se poseg ne nahaja na območju naselja (vsi večji proizvodni obrati se nahajajo na območju proizvodnih oz. gospodarskih con in ne na območju naselja)?

· V VP in niti v vlogi ni navedena lokacija posega s parcelnimi številkami in k.o., čeprav Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS, št. 71/08, 105/10) zahteva, da je ta podatek obvezen del vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat ali njegove spremembe.

· Smernice za izdelavo varnostnega poročila iz leta 2006 so predvidevale za primer spremembe obrata izdelavo Dodatka k varnostnemu poročilu, medtem ko smernice za izdelavo VP iz oktobra 2008 tega ne predvidevajo več, zato nas zanima, zakaj se ni izdelalo VP kot celota, saj je kot tako neberljivo za zainteresirano javnost in za tiste, ki originalnega VP nimajo na razpolago.

· OVD za obrat za Luko Koper je bilo izdano januarja 2008, ko nove smernice za izdelavo VP še niso bile objavljene. Zakaj za ta poseg – to spremembo ni bilo izdelano novo varnostno poročilo kot celota, saj to zahteva 86. člen Zakona o varstvu okolja, ki zahteva, da se vsakih 5 let varnostno poročilo pregledati in po potrebi spremeniti. Od izdaje OVD za obrat iz januarja 2008 do sedaj je minilo 5 let. Vmes so se zgodile spremembe obrata (sprememba za katero je bilo izdana sprememba OVD v letu 2009 in ta sprememba sedaj, ki je v javni obravnavami, poleg tega so se spremenile tudi smernice za izdelavo VP), zato nas zanima, zakaj se VP za Luko Koper ni spremenilo v celoti v skladu z zahtevami 86. člena Zakona o varstvu okolja in zahtevami novih smernic za izdelavo VP.

· Iz varnostnega poročila ni razvidno, kako je bilo za spremembo obrata upoštevana Uredba o merilih za določitev najmanjših razdalj med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi ter infrastrukturo (Ur.l. RS, št. 34/2008), ki jo je treba obvezno upoštevati za graditev obratov in za večje spremembe obratov od leta 2008 dalje.

· Iz varnostnega poročila ni razvidno, kako se je pri določanju scenarijev večjih nesreč, ki so opisane v dopolnilu k varnostnemu poročilu, ki je predmet javne razgrnitve, upoštevalo Prilogo 1 Uredba o merilih za določitev najmanjših razdalj med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi ter infrastrukturo (Ur.l. RS, št. 34/2008), saj so se pri opisanih scenarijih večjih nesreč v obratu ni upoštevalo pri izpustu iz rezervoarjev čas 15 minut in odprtina 100 mm, pri izpustu iz cevovoda čas izpusta 15 minut, pri scenarijih na vagonskem in kamionskem pretakališču se ni upošteval izpusta iz kamionske in vagonske cisterne v času trajanja 15 minut in odprtine 100 mm itd..

· V tabeli 9 je podana ugotovitev, da pri tlaku eksplozije 10 mbarov nastanejo v okolici eksplozije poškodbe steklenih površin na 10 % vseh steklenih površin v okolici, kar pomeni škodo na premoženju ljudi. Zakaj se potem 10 mbar ni upoštevalo pri določitvi vplivnega območja za zdravje ljudi in njihovo premoženje, ampak se je namesto tega za določitev vplivnega območja upoštevalo tlak 30 mbar?

· Podatki v tabeli 1 in 2 so nerazumljivi, saj se vsi nanašajo na stanje po spremembi, vendar so podatki o količinah nevarnih snovi različni. Katera tabela je pravilna in zakaj podatki za JET A-1 ali NMB95 ali dizelsko gorivo ali metanol ali etanol niso v t?

· Varnostno poročilo ne vsebuje opisa načrtovane spremembe načrta zaščite in reševanja ter pošiljanja spremenjenih podatkov lokalni skupnosti, saj se mora zaradi skladiščenja in pretovarjanja nove nevarne snovi-stirena in posledično dodatnih scenarijev večjih nesreč s stirenom spremeniti  tudi načrt zaščite in reševanja.

· Sklepna izjava v VP ni skladna z zahtevano sklepno izjavo iz točke 10 Smernic za izdelavo VP.

V splošnem upravnem postopku je treba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. (8. člen ZUP-UPB2). Če so v postopku udeležene stranke z nasprotujočimi interesi, mora imeti vsaka stranka možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah stranke z nasprotnim interesom. (9. člen ZUP-UPB2). Stranke morajo pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so jim priznane s tem in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek (11. člen ZUP-UPB2).

Zaradi zgoraj navedenega predlagamo, da se naši zahtevi za vključitev v postopek izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja ugodi.

Za zdravo prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

v medijih:

http://www.radiocapris.si/novice/n/alpe-adria-green-vlozila-vlogo-za-vstop-v-postopek-kot-stranski-udelezenec-v-upravne-zadeve-sprememb

http://images0.zurnal24.info/nov-posel-s-kemikalijami-clanek-187258

ZARADI VSE VEČ BOLEZNI, KI SO POSLEDICA EMISIJ IZ  INDUSTRIJSKIH OBRATOV V SLOVENIJI, KI PRIKRITO OGROŽAJO ZDRAVJE, PREDVSEM PA ZDRAVJE NAŠIH OTROK V AAG ZBIRAMO PODPISE ZA UREDITEV ZAKONODAJE IZ PODROČJA SMRADU!

SLOVENIJA ZARADI INTERESOV INDUSTRIJSKIH LOBIJEV NIMA UREJENE ZAKONODAJE NA TEM PODROČJU, SAJ SO ŽE NAPISAN ZAKON ZARADI PRITISKOV ONESNAŽEVALCEV, TEGA POSPRAVILI V PREDAL PISALNE MIZE!!!

( ZAKON JE BIL NAPISAN LETA 2009 )

foto5maj-2012

Foto AAG: STOP SEŽIGANJU ODPADKOV

PETICIJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL, KI BI IMAJO ZA POSLEDICO POVEČANO STOPNJO RAKASTIH OBOLENJ NA PLJUČIH IN DIHALNIH POTEH.

 PETICIJO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU: – KLIKNITE NA NASLOV!

V IMENU TE IN PRIHODNIH GENERACIJ SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA VAŠ PODPIS!

še nekaj za splošno znanje – katere plastike so bolj ali manj primerne. Pozor na PVC- praktično ga ni mogoče reciklirati, vsebuje klor, ki pri sežigu tvori najhujši možen strup – dioksin, in ftalate- hormonske motilce, ki povzročajo feminizacijo fantkov in prezgodnjo spolno zrelost punčk itd- v uporabi je v medicini- iz PVC kanil se ftalati splakujejo v kri in telo, kar je posebej škodljivo, če se take kanile uporabljajo pri nedonošenčkih… Pri nas pa naše zbrane plastike ne reciklirajo pač pa izvažajo v KURJENJE, oz jo mečejo v termocentrale in cementarne (Anhovo, Trbovlje, Zagorje…)

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.