ZAKON O NEDELU FUNKCIONARJEV IN JAVNIH USLUŽBENCEV


clip_image002

Alpe Adria Green – international org.

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

V Alpe Adria Green, smo se odločili, da zaradi ne ukrepanja inšpekcijskih služb iz področja okolja in narave ter nekaterih primerih škodljivega delovanja državnih organov na tem področju podpremo pobudo Združenja stečajnih upnikov!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Ugotavljamo, da je v državi vse več malomarnega ravnanja, opuščanja dolžnega ravnanja, celo naklepnega ravnanja v škodo državljanov – davkoplačevalcev in javnih financ. Nekateri funkcionarji in javni uslužbenci v svoji sinekuri pozabljajo, čemu so dejansko plačani in za čigave interese bi pravzaprav morali delati ter si po svojih najboljših močeh prizadevati. Takšni uslužbenci z ničemer niso sankcionirani, ne glede na svoje »nedelo« oziroma slabo (škodljivo) delo; ostajajo na svojih dobro plačanih položajih in še naprej delajo vse, da ne bi naredili nič. Tudi v tem fenomenu tičijo razlogi za tolikšno nazadovanje Slovenije glede na primerljive države.

Prilagam zakonsko pobudo Združenja stečajnih upnikov, nastalo na predlog predstavnikov Civilne družbe za demokracijo in pravno državo. Gre za osnutek »zakona o nedelu«, katerega smo v petek posredovali prisojnemu ministrstvu v razmislek. Nestrpno pričakujem njihov zavrnilni odgovor. Le s čim ga bodo tokrat argumentirali in poskusili ohranjati obstoječi sistem nazadovanja in vsesplošnega razsula v Republiki Sloveniji?

Bojan Oblak, predsednik IO Združenja stečajnih upnikov

pobuda SU

ZAKON O NEDELU FUNKCIONARJEV IN JAVNIH USLUŽBENCEV

1. člen 
(namen zakona)

Zakon o nedelu ureja nedelo predstojnikov in zaposlenih s področja upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, v sodstvu,državnem tožilstvu, odvetništvu in notariatu, na področju javnih financ, varstva ustavnosti in zakonitosti, v policiji in v organizacijah, na katere je država prenesla opravljanje posameznih storitev.
 
2. člen
(pojem nedela)

Nedelo je
– opustitev dolžnega ravnanja,
– ravnanje, ki je v nasprotju  z določbami veljavnih prisilnih predpisov in mednarodnih
pravnih aktov, z načeli dobrega gospodarjenja in z moralnimi ter etičnimi standardi,
– dopustitev ravnanja, katero je v nasprotju z določbami veljavnih prisilnih predpisov in
mednarodnih pravnih aktov, z načeli dobrega gospodarjenja in z moralnimi ter etičnimi
standardi, 
– nevestno in malomarno opravljeno delo,
– nestrokovno opravljeno delo in neodgovorno ravnanje pri opravljanju dela,
– molk organa,
– pisanja zoper katera ni mogoče uveljavljati varstva pravic.
 
3.
člen
(posledice nedela)

Molk organa vselej šteje kot ugoditev zahtevi stranke.
Opustitev dolžnega ravnanja nikoli ne sme iti v breme stranke.
Za svoja ravnanja ali opustitve so funkcionarji in uslužbenci disciplinsko, kazensko in materialno odgovorni.
 
4.
člen
(komisija za ugotavljanje nedela)

Nedelo ugotavlja komisija, ki jo imenuje resorni minister. 
Komisija prve stopnje ima 3 člane.
Komisija druge stopnje ima 5 članov.
Komisijo sestavljajo predstavniki organa, civilne družbe in varuha človekovih pravic.
 
5.
člen
(pravica do zagovora in pritožbe)

V postopku ugotavljanja odgovornosti mora komisija kršitelju vročiti pisno utemeljeno odločbo, določiti 15 dnevni rok za odgovor in določiti kraj ter čas glavne obravnave. Odločba mora vsebovati izrek, obrazložitev in pravni pouk.
Rok za pritožbo proti odločitvi komisije prve stopnje je 15 dni.
O pritožbi odloča komisija druge stopnje, katera svojo odločitev sprejme v roku meseca dni.
Odločitev komisije druge stopnje je dokončna. Zoper to odločitev je mogoče uveljavljati le še sodno varstvo. 
 
6.
člen 
(obravnava in zagovor)

V postopku ugotavljanja mora komisija upoštevati težo storjenega ravnanja in njegove posledice,stopnjo odgovornosti kršitelja, okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena, kot tudi druge navezne oteževalne ali olajševalne okoliščine in relevantna dejstva.
 
7. člen
(sankcije za kršitelje)

Kršitelju se lahko izreče opomin, ukor, omejitev pooblastil in pristojnosti, premestitev na drugo delovno mesto ali prepoved opravljanja dela javnega uslužbenca za
čas od 6 mesecev do 10 let.
Materialna škoda se oškodovancu povrne v celoti, skupaj s pripadajočimi obrestmi.
Kadar je oškodovancu z nedelom povzročena nematerialna škoda lahko komisija povzročitelju izreče obveznost plačila nadomestila v višini od 10 % do dveh povprečnih mesečnih plač povzročitelja.
 
8. člen
(podzakonski predpisi)

Delo komisije natančneje opredeli minister pristojen za javno upravo z izdajo pravilnika.
 
9. člen
(končna določba)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi zakona v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave. Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.