NAMENITE 0,5% DOHODNINE ZA SPLOŠNO KORISTEN NAMEN


  •  

PROJEKT AAG: »0,5% DOHODNINE ZA SPLOŠNO KORISTEN NAMEN, SAMOOSKRBE TER ZAŠČITE OTROK, DA BODO ŽIVELI V ZDRAVEM ŽIVLJENSKEM OKOLJU «

NOSILEC PROJEKTA

Na podlagi zakona o društvih je bila 2000 leta ustanovljena Alpe Adria Green mednarodna organizacija za zaščito okolja narave in zdravja ljudi, ki jo vodi Vojko Bernard, ki je tudi predsednik upravnega odbora. Organizacija deluje na področju zaščite zdravja naših najmlajših, saj z svojimi akcijami varovanja čistega zraka, vode in zemlje veliko doprinese k življenju v zdravem okolju istočasno pa po otroških vrtcih, šolah in nakupovalnih središčih uprizarjamo osveščevalne igrice, za naše najmlajše člane družbe. AAG deluje tudi na področju okoljevarstvenih inovacij, socialne ekonomije in samooskrbe prebivalcev z hrano, kar je v tem času izredno pomembno. Osnovne informacije o organizaciji so na voljo na spletni strani https://alpeadriagreen.wordpress.com/

ALPE ADRIA GREEN je v letu 2012 pridobil odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, da na področju države Slovenije deluje, kot nevladna organizacija v javnem interesu na področju narave v letu 2008 pa smo že pridobili odločbo ministrstva da delujemo v javnem interesu na področju okolja. Z pridobljenima odločbama organizacija deluje v splošno družbeno korist, zagotoviti državljanom RS boljše, kvalitetnejše ter zdravo življenje v tej državi.

Namen projekta je financiranje, razvoj in podpora samooskrbe ter znižanje cen predelane visokokvalitetnih ekoloških pridelkov ter družbeno učinkovitih programov, projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov na področjih, ki jih določa kot splošno koristna Zakon o socialnem podjetništvu.

Člani upravnega odbora (stanje januar 2013) so, Saša Mlakar, Franci Malečkar, Matilda Škrlj, Nada Paulin, Božo Dukič, Tomaž Verbič, Aleksander Vidmar, Zofija Paulin, Olga Franca ter Vojko Bernard (Predsednik ALPE ADRIA GREEN internacional org., ki deluje v osmih državah jugovzhodne Evrope in Italiji).

PODLAGE ZA IZVAJANJE PROJEKTA

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošne koristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZDoh-2 vlada določa z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07) podrobnejši način izvajanja namenitev ter objavlja seznam upravičencev do donacij po tem členu. Skladno s prvim odstavkom 2. člena uredbe so upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina, upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena ZDoh-2.

Na tej podlagi Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe izpolnjuje pogoje za upravičenca po Zakonu o dohodnini za leto 2013 in naprej.

OPIS PROJEKTA
Opisana davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) namenitev dela svoje dohodnine v splošno koristen namen (t.i. 0,5%). Namenitev opravijo z izpolnitvijo in oddajo pisne izjave na DURS, namenitev velja do preklica oz. oddaje nove izjave.
Namenitev ne pomeni klasične donacije, saj je za zavezance namenitev brezplačna, ker bi sicer sredstva ostala državi. Kljub temu ostaja letno znaten delež sredstev ne-namenjen (cca. 5-7 mio EUR oz. cca. 70% celotnih možnih sredstev, statistična vrednost ene namenitve je cca. 10 EUR). Posledično zbrana sredstva ne zadoščajo za izvajanje številnih potrebnih splošno koristnih dejavnosti.
Sklad Alpe Adria Green s poslanstvom financiranja družbenih naložb edini tovrstni sklad v Sloveniji na področju financiranja iz sredstev dohodnine ter okoljskih naložb. Sklad v okviru svoje dejavnosti skupaj s partnerskimi organizacijami določi splošno koristen namen (namene) za katerega zbiramo sredstva ( zadnji primer: Nakup merilne naprave za merjenje kvalitete zraka, ker je v Slovenji še vedno kvaliteta zraka slaba, kar potrjuje tudi zadnji opomin EU komisije Sloveniji, da izboljša kvaliteto zraka). Sklad in partnerji naslovita uporabnike, člane in druge ciljne skupine ter zainteresirano javnost (zavezance) za namenitev sredstev. Za pridobivanje namenitev sredstev sklad obvešča javnost preko spletne strani AAG preko katerega se zbirajo sredstva za splošno koristne namene tudi iz drugih finančnih virov (donacije, družbene naložbe, inovativni finančni mehanizmi itd.).
Sklad je v letu 2012 že vzpostavil sodelovanje s številnimi partnerji (nevladne organizacije, javni zavodi, gospodarske družbe, itd.), na številnih področjih družbenega življenja (okoljevarstvo, sociala, zdravstvo, kmetijstvo, kultura, itd.), kjer Sklad pomaga partnerjem pri pridobivanju sredstev za financiranje splošno koristne dejavnosti. Z namenom krepitve zaupanja sklad zagotavlja pregleden sistem delitve pridobljenih sredstev ter razvija načine za ocenjevanje učinka porabe le teh.
Sklad trajnost svojega delovanja zagotavlja na podlagi financiranja iz deleža namenjenih sredstev (10% namenjenih sredstev), na podlagi izvajanja dodatnih storitev za partnerje ter iz drugih virov, določenih v aktih AAG.
Sklad vas kot partnerja vabi k sodelovanja pri projektu z namenom, da v vašem okolju skupaj zagotovimo financiranje splošno koristne dejavnosti. Za vse informacije smo na voljo na spodnjih naslovih, ki so na spletni strani.

NAMESTO DRŽAVI PODARITE DEL DOHODNINE NAŠIM NAJMLAJŠIM!!!

Z vašo pomočjo bomo po slovenskih otroških vrtcih organizirali, dneve osveščanja najmlajših  o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

ZAKONODAJA DOLOČA, DA LAHKO NAMENITE 0,5%  DEL SVOJE DOHODNINE NAMENITE NEVLADNIM ORGANIZACIJAM NAMESTO, DA  BI CELOTNO DALI DRŽAVI, S TEM VI NE IZGUBITE NIČ, NAM PA OMOGOČITE DA ZAŠČITIMO OKOLJE IN NARAVO ZA BODOČE GENERACIJE!

V KOLIKOR ŽELITE DEL DOHODNINE NAMENITI AAG, STISKAJTE OBRAZEC, TER GA IZPOLJENEGA POŠLJITE ALI DOSTAVITE VAŠI UPRAVNI ENOTI, ZA VSE KI PA POSLUJETE PREKO PORTALA E-DAVKI PA LAHKO TO STORITE PREKO POVEZAVE:  http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx,

OBRAZEC VAM LAHKO POŠLJEMO TUDI PO E-POŠTI, ČE TO SPOROČITE NA E-NASLOV: alpeadriagreen1@gmail.com

OTROŠKA IGRICA  – FUJ SMRDI

S pomočjo sklada izvajamo akcije osveščanja otrok o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

Našim najmlajšim skozi akcijo osveščanja skušamo približati gozd kot življenjski prostor mnogoterih živali in rastlin, katerega človek s svojo dejavnostjo velikokrat onesnaži. Pokažemo jim, da je čist gozd prijazen do živali, rastline se bohotijo in človek je v takem gozdu nagrajen. Skozi gledališko igrico gozd simbolično očistimo, smeti spravimo v čudežno vrečo. Kam s čudežno vrečo pa  spretno prikažejo sodelavci komunalnega podjetja. Prikažemo pomen zbiranja odpadkov in pravilen način ločevanja.

Program aktivnosti:

1. Kratek pozdravček z nagovorom o gozdu in o smeteh

2. predstava Fuj smrdi

3. Zahvala, ker so temeljito očistili gozd, podelitev jabolk in povabilo k poslušanju strica smetarja

4. Nagovor sodelavca komunalnega podjetja, s prikazom ločevalnih zabojnikov in s povabilom na ogled smetarskega vozila in konkretnega prikaza ločevanja odpadkov (torej kam s čudežno vrečo)

O igrici:

Najlepše se je igrati v gozdu. Med jagodami, pri potočku z ribicami in tam, kjer pojejo ptički. Tudi medvedka Miško in Bučko imata svoj najljubši kotiček blizu čebelnjaka. Nekega dne pa ugotovita, da so čebelice in ptički odleteli, da ni več ribic v potočku, niti zajklje in mravljic ni nikjer. Celo jagod ni več. Nekaj je narobe. Nekaj tako zelo smrdi. Se je Miško pokakal? Ne, ljudje, ki prihajajo v gozd, so pustili cel kup smeti za seboj.

Bo Mišku in Bučku uspelo očistiti gozd?

Po igrici bodo dobili jabolka in prisluhnili sodelavcu komunalnega podjetja.

Stric smetar jim bo pokazal kako se zbirajo odpadki,  sodelovali bodo pri ločevanju odpadkov – ugotavljali bodo kam gre kakšen odpadek in si temeljito ogledali smetarsko vozilo.

Jabolka pa bodo pojedli na poti domov.

image

Igrica Fuj smrdi

image

Jabolka in nagovor Strica smetarja

image

Kam s čudežno vrečo? Ogled smetarskega vozila in ločevanja odpadkov

image

Otroci sodelujejo pri pobiranju smeti

image

…. In poslušajo Strica smetarja

image

Pri otoku za ločevanje odpadkov

image

Skupinska slika pred smetarskim vozilom

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.