AAG podal zahtevek za vstop v postopek s pritožbo, kot stranski udeleženec pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja v zadevi: “PAPIR SERVIS”


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Datum: 08.03.2013

Zahteva,

za vključitev v postopek Alpe Adria Green – mednarodne organizacije za zaščito okolja in narave, ki v Sloveniji deluje kot organizacija v javnem interesu na področju okolja in narave, s pritožbo, skladno z 73. členom ZVO-1 (4) Položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ima tudi nevladna organizacija iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, ki je dala svoje mnenje in pripombe skladno z 71. členom tega zakona.

Zahtevo podajamo za vstop v postopek s pritožbo na okoljevarstveno dovoljenje 35472-202/202-6 z dne 21. 2. 2013, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO), Podjetju Papir Servis d. o. o., Družbi za ravnanje z odpadki, Pod ježami 3, Ljubljana. Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano za predelavo odpadkov v obratu VEVČE, ki se nahaja na Vevški cesti 52, Ljubljana Polje, na zemljiščih s pare. št. 2325/3, 2331 in 2332/1 vse v k.o. Kašelj v Mestni občini Ljubljana. Alpe Adria Green v tem postopku zastopa tudi 21 članov in podpodpornikov AAG, ki so hkrati člani civilnih iniciativ: Civilna družba Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog, Iniciativa PO 843, Civilna iniciativa Polje, Civilna družba Vevče – Zg. Kašelj, Ulični odbor Slape, Ulični odbor Vevške ceste in Civilna družba Zadobrova.

OBRAZLOŽITEV

V ALPE ADRIA GREEN, mednarodnem društvu za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in na področju narave, je bilo ugotovljeno, da je bila pri izdaji kršena AARHUŠKA konvencija, saj krajani Četrtne skupnosti Polje v MO Ljubljana, kjer je tudi stanovanjsko naselje Vevče, ki so nekateri tudi člani AAG, niso bili obveščeni, da se okoljevarstveno dovoljenje pripravlja in bi morali biti vključeni pri obravnavi le-tega, kot že priznani stranski udeleženci v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, niti niso prejeli tega okoljevarstvenega dovoljenja, kot stranka v postopku v tej zadevi. Za selitev »PAPIR SERVISA« na zgoraj navedeno lokacijo so izvedeli šele iz medijev, ko je bilo okoljevarstveno dovoljenje že izdano.

Strokovne podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje, ki bi nastalo z zagonom »PAPIR SERVISA«. Iz okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, da ARSO sploh ne bi smela izdati, saj da niso izpolnjeni osnovni pogoji. Dejstvo je, da na lokaciji ni urejene kanalizacije in da je vsaj še dve leti zagotovo ne bo. Prestare in preveč dotrajane so tudi stavbe, v katerih naj bi zbirali in predelovali odpadke. Poleg tega so preblizu Ljubljanice. Vanjo bi se lahko iz pokvarjenega stroja ali vozila izlivale nevarne tekočine (strojna olja, nafta), saj tam ni lovilcev olj. S tem bi bila ogražena tako favna in flora reke Ljubljanice. Prepričani smo, da bi tak obrat potreboval novo gradbeno in uporabno dovoljenje, še pred tem pa, da bi morali kmetijske površine prekvalificirati v industrijske in jih opremiti z manjkajočo infrastrukturo, kar pa bi pomenilo, da ne bi spoštovali usmeritve Slovenje po večji samooskrbi z kmetijskimi pridelki, saj bi s tem še bolj skrčili kmetijske površine in s tem naredili Slovenijo, še bolj odvisno od uvoza. Kaj to pomeni, so pokazale zadnje afere z konjskim mesom.

Selitve sporne proizvodnje iz prejšnje lokacije na obrobje mesta, kjer po pravilu manjka osnovna komunalna in cestna infrastruktura, sploh ne bi smeli dovoliti, dokler ni izpolnjen ta pogoj. Rešitev so infrastrukturno popolnoma opremljene industrijske cone ob avtocestnem obroču stran od naselij, ne pa prestavitev problema iz enega urbanega dela mesta v drugega.

Predlagamo, da se naši zahtevi za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ugodi in se izdano okoljevarstveno dovoljenje s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, za obdelavo odpadkov, 35472-202/202-6 z dne 21. 2. 2013, zavrže.

V zgoraj navedenem okoljevarstvenem dovoljenju je kar nekaj nepravilnosti:

Iz preglednice 1v točki I/3: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati je razvidno samo skupna količina odpadkov, razvidno da sme upravljavec Skupno predelati letno najvač 48.750 ton nenevarnih odpadkov, kar lahko pomeni, da bo upravljalec predeloval zanj najbolj dobičkonosne odpadke. Ti odpadki so največkrat: plastična embalaža (R12, R13) ter steklena embalaža ( R 13), ki vsebujejo še ponavadi pokvarjeno prvotno embaložno vsebino. Pri predelavi ta vsebina odteka in povzrača neznosen smrad po okolici, odteka pri vseh fazah predelave, od transporta do stiskanja na tla in s tem ogroža podtalnico in privablja glodalce ter ptice, ki se hranijo predvsem z odpadki. Glodalci ter ptice, pa kot je znano, so največji prenašalci bolezni.

Pri predelavi – drobljenju stekla pa nastaja hrup, ki presega z zakonom dovoljene vrednosti. V odpadni plastični in stekleni embalaži, se nahajajo tudi lahko hlaplivljive tekočine za katere pa v okoljevarstvenem dovoljenju ni razvidno, da ne bile dovoljenje, zato dvomimo, da bodo emisije snovi v zraku v zakonskih okvirih, kar pomeni, da bodo z emisijami zdravstveno ogroženi tudi tamkaj živeči prebivalci.

Postopki R 12 – izmenjava odpadkov za predelavo, s katerim koli postopkom pod R1 – R11 in R13 – skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 – do R12 tako, da se odpadki po sprejemu in tehtanju začasno skladiščijo, nato ročno presortirajo v ustrezne frakcije in preko tekočega traku z avtomatsko stiskalnico stisnejo v bale, namenjene nadaljnji predelavi,   ostanki po obdelavi pa so namenjeni odlaganju odpadkov, nimajo stvarnopravne podlage, ki sploh ni navedena. Navedeno namreč pomeni, da ni jasno, s katerim predpisom, za nadzor nad izvajanjem katerega je pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje,  so določeni zgoraj citirani postopki ravnanja z odpadki, ki so izdajatelju izpodbijane odločbe znani in razumljivi. Izmenjava odpadkov ni pravni pojem, zaradi česar niti izdajatelju ni jasno, kaj je predmet izpodbijane odločbe, predelava odpadkov ali izmenjava, in kar vse pomeni, da je  I/5. točka izreka izpodbijanega okoljevarstvenega dovoljenja nepravilna in nezakonita.

Postopkov iz I/5. točke izreka, ki niso znani, niti določeni, ni mogoče izvajati tako, da  ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije, ki ni znana, niti določena, čezmerno obremenjevali okolje.

Iz izpodbijane odločbe ni jasno, kateri so preostali odpadki, ki se skladiščijo ločeno, in s katero odločbo je bilo njihovo obdelovanje dovoljeno. Predviden način obdelave ni pravni pojem, kar vse pomeni, da ni znano, kako se ravna z odpadki, ki se jih dovoljuje obdelovati, da izpolnjujejo zahteve za predviden način obdelave, ki ni določen, niti določljiv.

Prav tako tudi ni znano, na kakšen način se zagotovi, da se s preostanki odpadkov po obdelavi, ki niso komunalni odpadki, katerih predelava sploh ni bila dovoljena, ravna na način oddaje teh odpadkov zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu, pooblaščenemu s strani pooblaščene organizacije. Z izpodbijano odločbo ni bilo odločeno o emisijski koncentraciji snovi v vode, zato tudi ni mogoče odločiti, da emisije koncentracije snovi, ki niso znane, niti določene, ne presegajo mejnih vrednosti, določenih s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja, ki niso določeni, niti znani. V izpodbijani odločbi ni navedeno, na katere naprave se nanaša, zato tudi ni mogoče odločiti, da mora biti naprava, ki je predmet izpodbijanega dovoljenja, redno tehnično vzdrževana in nadzorovana, prav tako pa ni znano, kdo je na podlagi zakona pristojen za nadzor nad njenim tehničnim vzdrževanjem, kar vse pomeni, da je I/6. točka izreka izpodbijanega okoljevarstvenega dovoljenja v celoti nepravilna in nezakonita in iz tega razloga nična.

Pri ravnanju z odpadki, za kar je bilo izdano izpodbijano okoljevarstveno dovoljenje za zbiranje, sortiranje in baliranje odpadkov, praviloma ne nastajajo nobeni odpadki, ki so predmet obdelave, in zaradi česar je zahteva izdajatelja, da mora upravljalec – stranka, ki je vložila vlogo za izdajo dovoljenja, voditi tudi evidenco o nastajanju odpadkov, ki jih bo obdeloval, in viru njihovega nastajanja, ki ni znan, niti določen.

Prav tako z izpodbijanim okoljevarstvenim dovoljenjem ni bilo odločeno o skladiščenju odpadkov, niti o drugih odpadkih, ki jih stranka obdeluje sama, in še manj o njihovem pošiljanju v države članice Evropske unije, vse na podlagi evidenčnih listov o ravnanju z odpadki, ki niso potrjeni, in ki jih ni mogoče potrjevati. Uredba 1013/2006/ES je bila prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. l. RS, št. 71/2007), kar pomeni, da velja slovenski pravni akt, in zaradi česar prilog uredbe, ki niso del slovenskega pravnega reda, ni mogoče uporabljati neposredno. Navedeno tudi pomeni, da je I/7. točka izreka izpodbijane odločbe nepravilna in nezakonita.

V točki II/1 je navedeno, da se upravljavcu izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave iz tocke 1.11izreka tega dovoljenja glede emisije snovi v zrak za obratovanje naprave za druge vrste obdelav odpadkov, in sicer za:

napravo sortiranje in pripravo odpadkov za nadaljnje postopke predelave, z proizvodno zmogljivostjo predelave 110 tone odpadkov na dan, kar pomeni da lahko maksimalno na leto (365 obratovanja od 6 ure do 18 ure) predela 40.150 ton odpadkov. Izdano okoljevarstveno dovoljenje je za 48.500 ton, kar pomeni, da bo upravljalec delal tudi pred 6 uro zjutraj ali po 18 uri zvečer.

Okoljevarstveno dovoljenje je pripravljeno zelo površno:

– ARSO v »obrazložitvi« okoljevarstvenega dovoljenja zapiše, da je Papir Servis d. o. o. vložilo vlogo za izdajo dovoljenja 24. 12. 2012; v nadaljevanju so zapisani povsem drugačni datumi

– v obrazložitvi ARSO navaja, da je Papir Servis d. o. o. v prošnji vložilo predlog za izdajo soglasja, za predelavo odpadkov 8,3 tone na uro in za največjo zmogljivostjo 48.750 ton na leto

– če v Papir Servis d. o. o. predelajo 8,3 tone odpadkov na uro, to zanaša na dan, če delajo 12 ur, 99,6 tone; če delajo 16 ur, to znaša 132,8 tone; kar pomeni, če delajo 12 ur dnevno in 365 dni v letu, 36.354 tone; če pa delajo 16 ur dnevno in 365 dni v letu, pa to znaša 48.472 tone.

– ARSO je zavestno kršil določila, ki jih je sam zapisal, saj je predvidel, da je delovni čas obrata od 6. ure zjutraj pa do 18. ure zvečer.

– ARSO je zavestno kršil tudi pravice zaposlenih, ki bodo v tem obratu delali

– ARSO je zavestno kršil tudi zakonodajo: delavnopravno, okoljsko in seveda tudi ustavo – 72. čl. Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da ima vsak državljan pravico do zdravega okolja, krajanom Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana je to onemogočeno

– Papir servis d. o. o. Ljubljana je vlogo dopolnilo štiri (4) krat: 31. 1. 2013, 6. 2. 2013, 19. 2. 2013 in 21. 2. 2013. ARSO je okoljevarstveno dovoljenje izdalo 21. 2. 2013, na isti dan, ko je bila vloga četrtič dopolnjena. Kako je to mogoče? Ali je bilo okoljevarstveno dovoljenje že v naprej pripravljeno? Zavedati se je treba, da sta morala Tina Viher Vesnaver, višja svetovalka in Bojan Šarc, sekretar na ARSU, okoljevarstveno dovoljenje pripraviti. Pristojne službe v okviru ARSA so morale izdelek (okoljevarstveno dovoljenje) pregledati in šele nato, ga je mag. Inga Turk, direktorica Urada za varstvo okolja in narave lahko podpisala. Dokument je nato šel v odpravo, kjer ga je bilo treba zavesti in posredovati naprej. Kako je mogoče, da je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdelano na devetih (9) straneh, v roku osmih (8) ur in napisano, kontrolirano in podpisano, ter odpremljeno, čeprav vemo, kako ta ista institucija (ARSO) v drugih postopkih dela?

PRIMER v katerem smo bili stranka v postopku – Na zadnji zapisnik javne obravnave v zadevi BIOPLIN VARGAZON so čakali 8 dni. Javna obravnava je bila 07. 02. 2013, pa do danes še nismo prejeli odgovora ali je bilo okoljevarsveno dovoljenje sprejeto ali ne.

– ravno tako se ne ujemajo roki za dopolnitev vloge, ki so vsi v nasprotju z ZUP

– na podlagi zgornje ugotovitve, sledi ugotovitev, da si osebi, ki sta vodili postopek (g. Šarc in ga. Viher Vesnaver) nista ogledala kraja, kamor naj bi selili proizvodnjo (iz naslova Pod ježami 3 na naslov Vevška cesta 52).

– sestavni del vloge Papir Servis d. o. o. je bila tudi vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za emisije snovi v zrak. Kako je lahko ARSO izdal poleg okoljevarstvenega dovoljenja za preselitev prostorov in obenem dela iz ene lokacije na drugo, pri tem pa tudi izdal dovoljenje za emisije snovi v zrak, čeprav v Republiki Sloveniji na tem področju sploh nimamo ustrezne zakonodaje. Zakon o varstvu okolja, pa tega člena nima?

– Papir Servis d. o. o. bo moralo na lokaciji Vevška c. 52 izdelati več objektov, za katere sploh nima nobenega dovoljenja, okoljevarstveno dovoljenje pa jim je bilo že izdano, čeprav v 1. odst. 2. dela obrazložitve piše, da se okoljevarstveno dovoljenje izda lahko le, če ima stranka v postopku (Papir servis d. o. o.) pravnomočna vsa dovoljenja. Dejstvo pa je, da jih nima ne Papir Servis d. o. o., niti SET d. o. o..

– ARSO je zavestno krši tudi določbo 2. odst. 83 čl. ZVO-1, saj je vedel, da Papir Servis d. o. o. nima izpolnjenih nobenih pogojev po tem členu zakona

– ARSO je zavestno kršil tudi 2. odst. 36. čl. ZVO-1, čeprav se je zavedal, da na lokaciji Vevška c. 52 Papir Servis d. o. o. nima ne primernih prostorov, ne dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki jo seli iz ene lokacije na drugo

– ARSO je izdal okoljevarstveno dovoljenje na podlagi Uredbe o emisiji snovi v zrak, se pa je zavedal, da prihaja pri tem do smradu in ni pozval pristojno ministrstvo (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), da bi izdalo Uredbo ( Zakon) o smradu in šele nato odločal o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja Papir Servis d. o. o.. Uredba o smradu »je šele v pripravi«, čeprav je splošno znano, da je bil osnutek pripravljen že leta 2009 in ni bil dan v obravnavo zaradi lobijskih interesov podjetij in posameznikov z ministrstvom, saj bi morali polovico podjetij, ki povzročajo smrad takoj zapreti.

– ARSO je odločal na podlagi strokovne ocene za hrup, ki jo je predložilo Podjetje SET d. o. o., ki opravlja tiskarska dela in je v popolnem nasprotju z delom, ki ga opravlja Papir Servis d. o. o.

– v »ugotovljenem dejanskem stanju in dokazilih, na katere je oprto« okoljevarstveno dovoljenje sloni le-to na predpostavkah, kaj se »bo« in »bi«, nikakor pa ne na dejanskem stanju. Kako lahko ARSO verjame trditvam stranki v postopku, da ne bodo nastale industrijske odpadne vode, če lahko vemo, da pri taki dejavnosti je to zelo pogost vsakodnevni pojav?

– področje lokacije Vevška c. 52 je brez kanalizacije in danes vse odplake tečejo v reko Ljubljanico; kako lahko ARSO verjame stranki v postopku, da bo izdelala interno meteorno kanalizacijo? Kam pa bo speljana – v reko?

– kamioni se ne bodo prali na lokaciji Vevška c. 52? Kako ARSO lahko temu verjame, kaj pa bo takrat, ko bo deževalo ali snežilo?

– olja se bodo preko lovilnikov olj odvajala v javno kanalizacijo. Kako lahko ARSO temu verjame, če tam javne kanalizacije sploh ni? Kaj se zgodi v primeru okvare bodisi kamiona ali strojev?

– stranka v postopku –Papir Servis d. o. o. navaja, da se bo vse delalo v zaprtih prostorih brez odvajanja odpadnih plinov preko izpustov. Kako je lahko ARSO podal pozitivno mnenje, če vemo, da pri odpadkih nastajajo plini. Delavci, ki bodo sortirali ali bodo delali to s plinskimi maskami?

– izvedeni omilitveni ukrepi so pogoj za posege v prostor le za območje EUP PO 729, SO-1984 in SO-2732

– izgradnja nasipa na levem bregu vzdolž dostopne ceste ob Papirnici Vevče

– izgradnja nasipa na desnem bregu ob Papirniški poti ter ob strugi Ljubljanice do čistilne naprave

– izgradnja visokovodnega zidu od čistilne naprave do Papirnice Vevče

– na območjih ogroženih zaradi poplav, za katere niso izdelane karte poplavnih nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti je na zazidanih stavbnih zemljiščih, do njihove izdelave dopustno le vzdrževanje objektov

– vodovarstvena območja so določena s predpisi s področja varstva voda

– posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami veljavnih državnih uredb in občinskih odlokov o zavarovanju vodnih virov, ter soglasjem organa pristojnega za vode

– za novo dejavnost je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje, ki mora temeljiti na gradbenem dovoljenju – faktor dozidanosti

– faktor zelenih površin je razmerje med zelenimi površinami naraščenem terenu in celotno površino parcele, namenjeni gradnji ne stanovanjskih stavb

– iz satelitskega posnetka je razvidno, da so zelene površine oziroma kmetijska zemljišča, v katerega niso možni gradbeni posegi brez predhodnega prekategoriziranja, temu pa v AAG močno nasprotujemo.

Spošne pripombe na okoljevarstveno dovoljenje. Te utemeljujemo, da:

1. je predviden prostor neprimeren za selitev takšnega obrata v Vevče

2. je prostor premajhen za tako velike količine odpadkov

3. je lokacija neprimerna in neopremljena, ter brez kakršnih koli dovoljenj – zlasti gradbenega dovoljena za postavitev novih objektov sortirnice odpadkov

4. so ceste (Zaloška cesta, Cesta 30. avgusta in Vevška cesta, ter Litijska cesta) neprimerne za prevoz tako velikih tovornjakov in ne dopuščajo prevoza tolikšnih ton odpadkov vsakodnevno; prav tako kategorizacija cest tega ne dopušča

5. je območje Set d. o. o. Ljubljana v neposredni bližini reke Ljubljanice, kjer je poplavno območje in kjer velja poseben okoljevarstveni vodni režim,

6. je tu območje, kjer ni kanalizacije in vodovoda, oziroma je slednje v izredno slabem stanju

7. je to območje, kjer ni nobenega bazena, kamor bi se lahko stekale odpadne in nevarne snovi; prav tako ni nobenih »lovilcev« za olja in druge nevarne odpadke

8. krajane o selitvi ni nihče obvestil; dejstvo pa je, da vsi prebivalci Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana temu projektu izredno nasprotujejo.

ARSO je izdal okoljevarstveno dovoljenje, da se lahko na parcelah št. 2325/3, 2331 in 2332/1, k. o. Kašelj, ki so v lasti Podjetja SET d. o. o. Ljubljana, izvršuje predelava odpadkov. Pri tem pa izdajatelj ni upošteval dejanskega stanja na teh parcelah, ki absolutno ne omogočajo, tako množične proizvodnje oziroma predelave odpadkov.

Uradni podatki JP Snaga za leto 2011 je 20.060 ton odpadkov (papir, steklo, embalaža), za leto 2012 pa ca 25.000 ton teh odpadkov. Torej se predvideva, da se bo odpadke vozilo tudi od drugod, da bodo lahko prišli na letno količino nenevarnih odpadkov, za kar jim je ARSO izdalo okoljevarstveno dovoljenje.

Izdano okoljevarstveno dovoljenje za skupno letno količino 48.750 ton nenevarnih odpadkov:

1. ne temelji na dejstvu, da tam ni predvidenih, niti ni izdanih nobenih dovoljenj, kjer bi postavili objekte, ki bi ustrezali okoljevarstvenemu dovoljenju, kjer so bo zagotavljalo tehtanje; tehtnice ni, niti ni pridobljenega lokacijskega dovoljenja, niti gradbenega za predelavo tolikšne količine odpadkov

2. na lokaciji Vevška cesta 52 tudi ni predvidenih jaškov za izsortirane frakcije, prav tako nimajo ustreznih gradbenih dovoljenj za izgradnjo le-tega, niti ni predvidenih kanalov za odplake oziroma odpadne tekoče snovi, kar pomeni, da bo vse teklo v reko Ljubljanico, ki je v neposredni bližini oziroma v tla, kar predstavlja onesnaženje podtalnice; opozoriti je treba, da ni na območju ustrezne kanalizacije in vodovodnega omrežja

3. 5. točka I. dela okoljevarstvenega dovoljenja omenja, da mora Papir Servis d. o. o. predelavo izvajati tako, da ne ogroža človekovega zdravja, to pa je v velikem nasprotju z dejstvom, saj so v neposredni bližini strnjeni stanovanjski objekti, kjer živijo ljudje in po naših analizah ni možno

4. okolje bo z dejavnostjo prekomerno obremenjeno, tako zrak, voda, kot tudi zemlja

5. v 5. točki I. dela okoljevarstvenega dovoljenja je zapisanih nekaj popolnih nesmislov:

– delovni čas je lahko le od 6. ure zjutraj pa do 18. ure zvečer, torej se dela lahko izvajajo 12 ur dnevno

– na dan se lahko predela 110 ton odpadkov, kar pomeni 9,1 tone odpadkov na uro

– če obrat dela 365 dni v letu, to pomeni, da predela v letu 40.150 ton na leto; Kako je lahko ARSO izdal dovoljenje za predelavo 48.750 ton odpadkov, če na podatke, ki jih ARSO v dovoljenju navaja, govorimo le o 40.150 ton letno?

– če upravljavec dela od 6. ure do 22. ure in ima tri izmensko delo, kar pomeni da se dela 16 ur dnevno. Potem pomeni, da lahko predelajo v enem dnevu 145,60 tone odpadkov, kar na leto pomeni 53.144 ton, to pa bi zadostilo dovoljenju, ki ga je izdal ARSO.

– dejstvo pa je, da delavci ne bi delali le po 6 ur, pač pa po 8 ur, delali bi se le dve izmeni, prav tako bi se delalo ob sobotah in nedeljah, in posledično pridemo na količino odpadkov, za katere ima Podjetje Papir Servis d. o. o. okoljevarstveno dovoljenje, ki mu ga je izdal ARSO

– pri pripravi okoljevarstvenega dovoljenja ni sodeloval Inšpektorat za delo, ki bi vsekakor moral sodelovati, glede na zgornje ugotovitve

– pri pripravi okoljevarstvenega dovoljenja niso sodelovale tudi druge področne službe (za varstvo okolja, inštitut za varovanje zdravja, veterinarska inšpekcija, inšpekcija za varstvo voda, fitosanitarna uprava …)

– pri pripravi dovoljenja ni sodelovalo niti JP SNAGA d. o. o. Ljubljana, ki lahko pove, koliko odpadkov vsakodnevno poberejo iz gospodinjstev, kar pričajo uradni podatki na njihovi spletni strani in dejstvo, da se količine še povečujejo, kar lahko pomeni, da bo proizvodnja potekala 24. ur dnevno

– okoljevarstveno dovoljenje se ne sme izdajati za dobo 10 let, saj se lahko že v enem letu razmere bistveno spremenijo.

Trditvam, ki jih v okoljevarstvenem dovoljenju navaja ARSO, močno nasprotujemo in zahtevamo, da se upoštevajo naše pritožbe:

1. 1. odst. 7. čl. ZUP govori, da morajo upravni organi, ki v postopku odločajo, omogočiti strankam, da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice.

2. 1. odst. 8. čl. ZUP govori, da je treba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. ARSO tega ni storil. Okoljevarstveno soglasje je bilo izdano že pred leti za lokacijo Pod ježami 3, takrat iz podjetja ni smrdelo, razmere so se do danes močno spremenile in to na slabše, saj zelo smrdi, kar pomeni, da bi moral ARSO začeti postopek na novo in upoštevati dejstva, ki jih CD navaja.

3. ARSO je kršil tudi Kazenski zakonik. Le-ta v svojem 1. odst. 321. čl. pravi: »Kdor ne naznani pravočasno pristojnemu organu ali organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je potrebno, da se odvrne požar, povodenj, eksplozija, prometna nesreča, ekološka nesreča ali kakšna druga nevarnost za življenje ljudi ali čezmerno obremenitev okolja ali premoženje večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.«

4. ARSO je kršil tudi 2. odst. 321. čl. Kazenskega zakonika, ki pravi: »Kdor komu s silo, grožnjo ali preslepitvijo prepreči, da bi storil, kar je potrebno, da se odvrne nevarnost za življenje ljudi, okolje ali premoženje večje vrednosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.« Krajani smo ogroženi z zdravjem, ravno zato, ker pristojni organ ARSO ne ukrepa v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga je izdalo Papir Servisu d. o. o., saj so se razmere od prve izdaje dovoljenja močno spremenile, prav tako se bodo spremenile, ko/če se bo podjetje preselilo na novo lokacijo.

5. 13. čl. ZUP omogoča, da se stranka lahko pritoži, zato mora dopustiti, da se stranke oziroma krajani lahko pritožijo na okoljevarstveno dovoljenje in sodeljujejo, kot stranke v postopku.

6. 42. čl. ZUP omogoča in jasno zapiše, kdo je lahko stranka v postopku

7. ARSO je kršil določili 43. in 44. čl. ZUP saj ni upošteval dejstva, da v postopku nastopajo tudi osebe, ki izkažejo pravni interes. ARSO bi moral upoštevati širši interes in omogočiti krajanom, da v predmetni zadevi nastopajo kot stranke v postopku oziroma pozvati vse stranke, ki bi lahko sodelovale v tem postopku, kot stranski udeleženci, saj lahko vsi dokažejo svoj pravni interes.

8. CD je bil kršen tudi 52. čl. ZUP, ki pravi, da lahko skupino dveh ali več strank zastopa ena oseba. V tem primeru je to CD.

9. ARSO krši tudi določila 63. čl. ZUP. CD je posredovala pritožbo in bi jo moral organ obravnavati prednostno, saj je ogroženo zdravje ljudi.

10. ARSO je kršil tudi 70. čl. ZUP, ker ni pozval udeležence v postopku, da bi pojasnili zadeve, na katere se pritožujejo.

11. ARSO krši tudi 164. čl. ZUP, ker ni upošteval dokazov, ki smo jih navedli; sploh pa ni upošteval dokazov, da je za odpravo okoljevarstvenega dovoljenja, treba upoštevati dejstva, ki jih navajamo.

12. ARSO je zavestno kršil tudi 72. čl. Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da ima vsak državljan pravico do zdravega življenjskega okolja.

13. ARSO načrtno krši ustavo, s tem pa tudi načrtno 14. čl. Ustave Republike Slovenije, saj le-ta zagotavlja, da smo pred zakonom vsi enaki.

14. ARSO krši tudi 1. odst. 67. čl. Ustave Republike Slovenije, saj je v zakonih določeno, da ima vsak krajan Četrtne skupnosti Polje Mestne oblčine Ljubljana pravico, do pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Parcele, hiše in druge nepremičnine so zaradi dovoljenja, ki ga je izdal ARSO Papir Servisu d. o. o. razvrednotene in v neskladju z ustavnimi določili.

15. ARSO krši tudi Arhuško konvencijo, čeprav je Slovenija podpisnica te konvencije.

16. ARSO krši tudi Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah

17. ARSO krši tudi Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode (8. čl.) in Uredbo o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode, kar vsekakor nastaja z delovanjem Papir Servis d. o. o., ARSO in MKO pa ne ukrepajo.

18. ARSO krši tudi 2. odst. 64. čl. Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO), saj ni pozval nevladnih organizacij k sodelovanju v postopku, kjer bo Papir Servis d. o. o. onesnaževal zrak in bo so s tem kršil določbe 6. točke 2. odst. 54. čl. ZVO.

19. ARSO je kršil tudi določila Zakona o gradnjah, saj bo dopustil izgradnjo objektov, ki so na območju Podjetja SET d. o. o. prepovedana, ne da bi upošteval UPN in zakon.

20. Zaradi izdanega okoljevarstvenega dovoljenja s strani ARSA Papir Servis d. o. o., so prizadeti okoliški kmetje, ki skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju Priloga 2 (Ur. l. RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) ne morejo pridelovati ekološke hrane, s tem pa bi bil tudi onemogočen njihov vir zasluška – življenjski obstoj, kar je tudi v nasprotju z usmeritvijo Slovenije, da bo povečala samooskrbo v mestih in naseljih.

21. V Zalogu se zaradi vpliva komunalnih in industrijskih odplak celotnega mesta onesnaženost reke Ljubljanice močno poveča in spada med kritično obremenjene vodotoke (Okolje v MOL: poročilo o stanju okolja, 2000: 26). Kakovost Ljubljanice se je v Zalogu skozi celotno obdobje povečala glede na kakovostno stanje na Livadi, in to najmanj za en kakovostni razred (3.–4. ali 4. kakovostni razred). To je predvsem odraz dejstva, da Ljubljana še vedno nima do konca zgrajene čistilne naprave, ki bi lahko nekoliko omilila obremenitev, ki jo za reko pomeni glavno mesto z vsemi pripadajočimi dejavnostmi. Umestitev dejavnosti, ki bi dodatno poslabšala stanje podtalnice na tem območju in s tem povečala onesnaženost reke Ljubljanice, pa bi bilo tako rečeno kriminalno dejanje, saj ne bi poslabšali le kakovosti vode, Lljubljanico bi s to potezo naredili mrtvo reko, brez življenja v njej.

ZAKLJUČEK

Alpe Adria Green zastopa pri tej ZAHTEVI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK PRITOŽBE NA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA svoje člane ter podpornike AAG, ki živijo na tem območju in so že sedaj zaradi delovanja industrije na tem območju izpostavljeni negativnim vplivom na okolje, ki posledično ogrožajo zdravje prebivalcev. Poleg tega pa ti negativni vplivi, ki bi jih povzročil dodaten industrijski obrat – Papir servis d.o.o. močno poslapšal njihovo kvaliteto življenja, saj bi morali zaradi smradu še dodatno zračiti stanovanja in hiše s pomočjo prezračevalnih naprav, okna bi morajo zaradi hrupa dodatno tesniti, otroci pa bi bili v odhodu v šolo in iz nje zaradi povečanega prometa bolj izpostavljeni prometnim nesrečam, zaradi dodatno motenega počitka, ki je temeljna ustavna pravica 72. člena slovenske ustave, to je »Pravico do zdravega življenjskega okolja«, gredo že sedaj starši v službo neprespani in utrujeni, če bo na tem območju pričetek z obratovanjem še Papir servis, pa se bo stanje še poslabšalo …

Splošno znano je da je mora PAPIR SERVIS d.o.o., zapreti obrat na Pod ježami 3 v Ljubljani zaradi dodatnega uradnega opomina Evropske komisije z dne 22. novembra 2012 zaradi neizpolnjevanja vseh obveznosti iz Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje in Direktive o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv.

IZVLEČEK IZ IZJAVE ZA JAVNOST – 45. REDNA SEJA VLADE RS

Odgovor na dodatni uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja vseh obveznosti iz Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje in Direktive o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv:

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na dodatni uradni opomin Evropske komisije z dne 22. novembra 2012 zaradi neizpolnjevanja vseh obveznosti iz Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje in Direktive o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv.

V odgovoru EK seznanjamo z dokumenti na podlagi katerih je ARSO, leta 2008, odločal o izdaji Okoljevarstvenega dovoljenja. Iz njih je izhajalo, da so bili ob odločanju izpopolnjeni pogoji skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, pa tudi 10., 13. in 23. členom Okvirne direktive o odpadkih.

Leta 2012 je Papir servis vložil zahtevo za spremembo veljavnosti OVD. 17. 9. 2012 mu je bila izdana odločba o spremembi veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, s katero se je spremenila veljavnost dovoljenja do 23. 6. 2018. Zavezanec ima tako OVD za sicer za sortiranje in baliranje odpadkov, vendar se ne nanaša na steklo.

ARSO je podjetju Papir servis izdal tudi potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov. Poleg opredelitve odpadkov, ki jih lahko zbira, se je s tem potrdilom dovolilo, da se na lokaciji Pod Ježami 3 predhodno lahko skladišči skupno 25 ton/dan prej navedenih odpadkov.

Iz Poročila o meritvah hrupa v naravnem in življenjskem okolju, ki je bilo priloženo zaprosilu za to potrdilo je izhajalo, da meritve hrupa, opravljene proti stanovanjskemu objektu na Potrčevi 22, niso bile presežene! Ker je bilo izkazano izpolnjevanje vseh predpisanih zahtev, je ARSO izdal omenjeno potrdilo.

Poročila o opravljenih meritvah hrupa, ki jih je inšpektoratu predložil zavezanec, so kazala, da obratuje v skladu z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi, vendar kontrolni monitoring, opravljen na podlagi odredbe inšpektorata, vedno znova potrjuje preseganje emisij hrupa v okolju. Glede na vsa dejstva, ugotovljena v postopku inšpekcijskega nadzora, da zavezanec čezmerno obremenjuje okolje s hrupom je Inšpektorat (15. 1. 1013) izdal ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti z rokom takoj po prejemu odločbe. Pritožba zavezanca na podlagi 30. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve. Vzporedno z namenom izdaje ukrepa prepovedi opravljanja dejavnosti pa je inšpektorat na podlagi ZVO-1 že vložil predlog za odvzem OVD za obdelavo odpadkov, saj upravljavec ni izvršil pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja glede hrupa. Prav tako je inšpektorat na podlagi Uredbe o odpadkih že vložil predlog tudi izbrisa iz evidence zbiralcev odpadkov na podlagi pravnomočne odločbe, saj zavezanec ne izvaja ukrepov, ki mu jih je inšpektorat odredil, zbirni center pa ne izpolnjuje zahtev uredbe, ki določa, da je z odpadki treba ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami. Inšpektorat je tudi že uvedel postopek o prekršku.

Ob tem podjetje Papir servis izraža namero, da bo dejavnost na lokaciji Pod Ježami zmanjšal oziroma, da bo del dejavnosti preselil na druge lokacije, v kolikor bo za te lokacije pridobil ustrezna dovoljenja oziroma potrdila in ne glede na pogajanja med podjetjem Papir servis in MOL-om. 24. 12. 2012 je bila na ARSO že predložena nova vloga podjetja Papir servis za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov na novi lokaciji. ARSO načrtuje, da bo o tej vlogi začel odločati v januarju 2013 in o njej predvidoma odločil najkasneje do konca maja 2013.

V AAG menimo, da je bilo zaradi hiteja, da bi izpolnili zahteve EU komisije, okoljevarstveno dovoljenje za zgoraj omenjeno napravo izdano pod pritiskom vlade Republike Slovenije, posebno še člana vlade RS – ministra za kmetijstvo in okolje, ministra za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije ter vodstva ARSO. To je razvidno iz zgornjega besedila, posebno še iz zadnjega stavka tega besedila. Zaradi hitenja in površnosti so izbrali neprimerno lokacijo za to napravo in površno izdelali okoljevarstveno dovoljenje. Menimo tudi, da se ne sme zgolj prenesti problemov iz ene neustrezne lokacije na drugo ravno tako neustrezno lokacijo za ta obrat, ki obratuje z zastarelo tehnologijo in opremo.

Zaradi zgoraj navedenega predlagamo, da se naši zahtevi za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ugodi in se že izdano okoljevarstveno dovoljenje s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, za obdelavo odpadkov, 35472-202/202-6 z dne 21. 2. 2013 zavrže, brez nadaljne obravnave in se najprej najde ustreznejšo lokacijo za ta obrat, na kateri proizvodnja v temu obratu ne bi imela negativnih vplivov tako na zdravje ljudi, naravo ter okolje.

Za zdravo prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloge:

6 x pooblastila

1x potrdilo o plačani upravni taksi – PBS

Poslano:

1x naslov – po priporočeni pošti

1x g. Janez Potočnik EU komisarju za okolje – po e-pošti

1x Komisija za preprečevanje korupcije – po e-pošti

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.