BIOPLINARNA RADMOŽANCI – Zahteva AAG za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja


clip_image002[6]

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana
Datum: 06.02.2013
Zadeva: Zahteva za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, zaprošenega na zahtevo stranke BIOPLIN SKUPINA d.o.o. Radmožanci 135, Ginjevec, 9223 Dobrovnik ki jo po pooblastilu direktorja Marjana Kolarja zastopa pooblaščenec Geateh, d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana
Skladno z določili 73. člena Zakona o varstvu okolja vabite osebe, ki na območju, na katerem naprava povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi ali premoženje ljudi, stalno prebivajo so solastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in na podlagi 1. in 4. odstavka  153 člena Zakona o varstvu okolja tudi nevladne organizacije, da se podajo mnenje o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopke.
Alpe Adria Green, ki deluje po sklepu MKO (MOP) v javnem interesu na področju okolja in na področju narave, se na podlagi prvega in četrtega odstavka 153 člena Zakona o varstvu okolja  ter skladno z določili 82 člena Zakona o varstvu okolja prijavlja v postopek izdaje Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča, po predvidevanjih AAG, onesnaževanje okolja večjega obsega.
Onesnaževanje se nanaša  na predelavo nenevarnih odpadkov iz preglednice 7 (iz osnutka okoljevarstvenega dovoljenja), vključno z napravami, kjer se odpadki živalskega in skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnim odstranjevanjem ali predelavo z zmogljivostjo predelave v skupni količini 135,62 ton na dan ton odpadkov živalskega izvora na dan, ki bi ga izvajal – upravljalec BIOPLIN SKUPINA, d.o.o., Radmožanci 135, Ginjevec, 9223 Dobrovnik, ki ga po pooblastilu direktorja Kolar Marjana zastopa Geateh d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana.
Kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja, bomo zastopali tudi 34 tamkaj živečih prebivalcev, ki so člani AAG ali podporniki AAG.
V zgoraj navedenem osnutku okoljevarstvenega dovoljenja smo zabeležili več nepravilnosti ki odražajo dejansko stanje, saj omenjena bioplinarna že dlje časa obratuje.

clip_image002[8]

OBRAZLOŽITEV
Strokovne podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje, ki bo nastalo z zagonom bioplinarne. Iz okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, da živalskih trupel ne bodo predelovali, bioplinarna pa pade v to kategorijo zaradi gnojevke.Investitor BIOPLIN SKUPINA, d.o.o., v nadaljnjem tekstu Investitor, je pred postopkom pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo na naslovu Radmožanci 135, Ginjevec, 9223 Dobrovnik navedel na 20 strani, da se obrat lokacijsko navezuje na živinorejsko farmo za rejo govedi in da se bo pri procesu pridobivanja bioplina uporabljala tudi surova gnojevka in gnoj. Opozarjamo, da gre za zavajanje javnosti in uradnih organov saj ta farma ne obratuje in v njem ni živinorejske dejavnosti.
Lokacijsko se sam objekt nahaja V neposredni bližini področja Nature 2000 ki je, na drugi strani ceste bioplinarne Bioplinarna je s severne, zahodne in južne strani obdana z varovanim območjem Natura 2000, ki sega praktično do vhoda v objekt. V tem primeru ne moremo govoriti le o daljinskem učinku na posebej varovano območje pač pa je učinek neposreden. Sam objekt se nahaja v območju Ekološko pomembnega območja Mura -Radmožanci ( EPOID. ŠT. 42100, območje pod imenom: Mura – Radmožanci ).
Na strani 19 osnutka okoljevarstvenega dovoljenja je navedeno, da se območje naprave ne nahaja na vodovarstvenem področju, vendar bo v okviru Pomurskega vodovoda sistema A vodovarstveno območje. Zaradi povečanja črpanja vode v Gaberju bo segalo v neposredno bližino bioplinarne, kar pomeni, da bo območje naprave neposredno nahajalo na vodovarstvenem območju.
Obstoječa bioplinarna na zgoraj navedeni lokaciji, že sedaj krši okoljsko in zdravstveno zakonodajo in sicer:
1. digestat – blato ali neustrezne surovine iz obrata nekontrolirano brez dovoljenj vozijo na njivske površine in travnike
2. po naših podatkih ne vodijo evidenčne knjige izvoza digestata – blata ali neustrezne surovine iz obrata.
3. digestat – blato ali neustrezne surovine iz njivskih površin povzročajo neznosen smrad.
4. Pronicanje izcednih vod iz odloženega digrisemata – blata v zemljo pa vpliva tudi na podtalnico.
5. Med obratovanjem bioplinarne prebivalci zaznavajo neprijetne kisle vonjave ( ločeno od smradu gnojevke), kar je lahko posledica prekoračitve dovoljenih emisijskih izpustov. Bioplinarna je namreč oddaljena samo cca 300m od zaselka Nedelica.
6. Občani se pritožujejo nad smradom, ki prihaja iz navedenega objekta in se širi v širšem okolju ter vpliva na kvaliteto življenja naših občanov. Zato morajo za normalno bivanje imeti okna in vrata zaprta ter dodatno uporabljati druge prezračevalne naprave.
7. Upravljavec nima na izpustu predvidene ustrezne tehnološke rešitve, ki bi zagotavljala dopustne emisijske vrednosti znotraj zakonsko dovoljenih ampak izključno običajni dušilec zvoka
8. Pri obratovanju objekta se večkrat dogaja, da so v okolje iztekajo različne snovi od vhodnih do izhodnih komponent v procesu, kar kaže na neustrezno rešitev lovljenja izcednih vod. To iztekanje izcednih vod lahko ogrozi podtalnico na tem območju ter posledično vpliva na zdravje prebivalec na širšem območju.
9. Transport z težkimi vozili, ki vozijo za potrebe bioplinarne v poznih nočnih urah presega dopustno mejo hrupa in povečuje svetlobno onesnaženje v naseljih ter motijo spanec prebivalcev in ogrožajo varnost v prometu saj ceste niso primerne za vozila takih dimenzij.
Do Bioplinarne neposredno ne vodi nobena državna cesta pač pa ceste v lasti občin Turnišča, Dobrovnika in Lendave. To je cesta Turnišče – Genterovci. Cesta je za tolikšne obremenitve 152,05 ton dnevno, kot jih predvideva vloga neprimerna ne po osnih obremenitvah vozil, ki že zdaj po njej vozijo niti za frekvenco takih vozil. To dokazuje tudi trenutno stanje le te. Zaradi velikih obremenitev težkih vozil, ki jih uporablja bioplinarna je cesta uničena in potrebna rekonstrukcije, kar dodatno vpliva na povečanje hrupa. Podlaga in sama zasnova ceste, ki je dvignjena nad okolico tudi v prihodnje ne bo prenesla takih obremenitev. Transport v zvezi z bioplinarno pa se vrši tudi po drugih občinskih cestah, ki niso primerno utrjene za tolikšne osne obremenitve. (priloga: MNZ- Nepravilnosti na lokalni cesti – obvestilo)
Emisije, imisije in odpadki torej lahko predstavljajo splošno nevarnost za okoliške prebivalce.

clip_image002[10]

ZAKLJUČEK
Na ozkem geografskem območju Motvarjevci, Dobrovnik, Ginjevec…. je več vlog za predelavo živalskih odpadkov kar predstavlja enormne količine različnega substrata v skladiščih in procesnega ostanka. Tolikšne količine tovrstnih snovi na tako malem prostoru predstavljajo tempirano ekološko bombo in veliko nevarnost epidemije raznih bolezni. Predvsem zaradi tega ker večina procesnega ostanka konča na kmetijskih površinah v neposredni bližini bioplinarne ali okolici.
V neposredni bližini objekta poteka na kmetijskih površinah intenzivno poljedelstvo in pridelava hrane za ljudi in živali. Neposreden vpliv bioplinarne na posevke bo razvrednotil zemljišča in morda okrnil ali celo ogrozil pridelavo posameznih vrst pridelkov. Že sedaj se kaže okuženost z neznano plesnijo prav na tem področju. Opravičeno je svarilo poljedelcev, da bo kmetijsko področje še bolj degradirano zaradi neposrednega vpliva na posevke zaradi bioplinarne.
Opozarjamo tudi, da na področju bioplinarn Slovenska zakonodaja ni usklajena z Evropskimi smernicami, ki predvidevajo gradnjo teh objektov v oddaljenost več kot 30km med sabo. Prav tako so pomanjkljivost glede meritev in ravnanja s plinom Formaldehid, ki je kancerogen in nastaja pri motorjih z notranjim zgorevanjem, ki jih uporabljajo v tovrstnih napravah.
Znotraj naselja Nedelica, ki se nahaja v območju Natura 2000, bi se moralo zaradi vpliva bioplinarne izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, za belo štorkljo. Naselje je oddaljeno cca 300 m od bioplinarne, ki ima direktni vpliv zaradi izpustov škodljivih imisij na populacijo belih štorkelj. To je razvidno iz Priloge 4: Naselja oz. deli naselij, ki se v območjih Natura 2000 in v potencialnih območjih Natura 2000 nahajajo znotraj poselitvenih območij in, kjer izvajajo presoje sprejemljivosti posegov v naravo za netopirje, belo štorkljo in velikega skovika – Uredbe o območjih Natura 2000 (priloga). Natura 2000 tudi določa, da se mora zagotoviti mir okoli gnezdišč, zlasti na vzemirjanja občutljivih vrst, to pa zaradi povečanega transporta biolinarno in iz nje, posebno v nočnem času in povečanega hrupa pri delovanju bioplinarne same ni več mogoče. Posledično bo to vplivalo na zmanjšano populacijo BELE ŠTORKLJE na tem območju.

Na tem območju NATURE 2000, kjer odlagajo digestat – blato ali neustrezne surovine iz obrata raste tudi Fritillaria meleagris – močvirska logarica, ki je v Sloveniji zaščitena z E- stopnjo in je naravna vrednota. (Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 24. 9. 2002 / Stran 8901; št.111/04 in št.70/06)

Nasproti bioplinarne v oddaljenost cca 200 m leži tudi naravna vrednota (Uradni list RS, št111/04 in št70/06) dobov gozd, ki je zaradi imisij iz bioplinarne ogrožen in ga ne bo mogoče ohraniti vsaj v obstoječem obsegu in obstoječih ekoloških značilnosti gozdov, trstišč, mrtvic, ekstenzivno obdelovanih travišč, kar predvideva tudi NATURA 2000. Ta dobov gozd katerega rast in razvoj sta že sedaj motena zaradi zniževanja nivoja podtalnice, bo dodatno imijsisko onesnaženje uničilo.
Alpe Adria Green zastopa pri tej ZAHTEVI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA svoje člane ter podpornike AAG, ki živijo na tem območju in so že sedaj zaradi delovanja bioplinarne izpostavljeni negativnim vplivom na okolje, ki posledično ogrožajo zdravje prebivalcev. Poleg tega pa ti negativni vplivi, ki jih povzroča bioplinarna močno vplivajo na njihovo kvaliteto življenja, saj morajo zaradi smradu zračiti stanovanja in hiše s pomočjo prezračevalnih naprav, okna morajo zaradi hrupa dodatno tesniti, otroci so v odhodu v šolo in iz nje zaradi povečanega prometa izpostavljeni prometnim nesrečam, zaradi motenega spanca gredo starši v službo neprespani,……..
Prošnja za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, se mora zaradi nepravilno podanega dejanskega stanja, postopkov v teku in zaradi same varnosti in varovanja ljudi in narave, ki je zaščitena z Naturo 2000 zavrniti, brez nadalje obravnave. Dvomimo, da sta bila upravljavec in pripravljavec tega okoljevarstvenega dovoljenja samo spregledala, da bo zaradi povečanja črpanja vode v Gaberju v okviru Pomurskega vodovoda sistem A, vodovarstveno območje segalo v neposredno področje bioplinarne in da se mora izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, za belo štorkljo v naselju Nedelica.
ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard
moč_turlipan
Sklep ARSO Radmožanci_0001
Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije, Uncategorized. Bookmark the permalink.