Pripombe in predlogi na dopolnjeni osnutek Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP)


clip_image002

Alpe Adria Green

Cesta Franceta Prešerna 26

4270 Jesenice, Slovenija

Triglavski narodni park,

Ljubljanska cesta 27,

4260 Bled

triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Datum: 29.12.2012

Zadeva: Pripombe in predlogi na dopolnjeni osnutek Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP) 2014 – 2023 (v nadaljevanju Načrt 2014) v sklopu javne razgrnitve

Alpe Adria Green (v nadaljevanju AAG), ki deluje v javnem interesu, se na podlagi prvega in četrtega odstavka 153 člena Zakona o varstvu okolja ter skladno z določili 82 člena Zakona o varstvu okolja se prijavlja v postopek javne razgrnitve in zahteva za vključitev v nadaljne postopke.

Prijavljamo se tudi kot stranski udeleženec v postopku sprejemanja Načrta upravljanja TNP, še posebej v okoljevarstevnih in naravovarstvenih vsebinah in delih postopka.

V tem postopku uveljavljamo, poleg statusa društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja (ZVO) tudi status društva , ki deluje v javnem interesu na področju varstva narave (Odločba Min.za kmet.in okolje z dne 5.12.2012 št. 215-14/2012/6-VN).

Kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja, bomo zastopali tudi tamkaj živeče prebivalce, ki so člani AAG ali podporniki AAG.

1. AAG se vključuje kot zainteresirana javnost v Forum zainteresirane javnosti skladu z Navodilom o delovanju foruma zainteresirane javnosti TNP (UL, št. 77/2011) in izjavljamo, da smo zainteresirani za TNP in želimo sodelovati pri njegovem delovanju. Prav tako se želimo vključiti v spremljanje izvajanja Načrta 2014 in predlagamo, da se nas o tem obvešča.

2. Splošna pripomba na Načrt 2014 je, da je izjemno obsežen in ga je potrebno skrajšati, ne da bi trpela transparentnost. Imamo vprašanje: kako obsežni so upravljalski načrti tujih narodnih parkov? Ker je to prezahtevna naloga za kratek čas javne razgrnitve, nismo mogli stališča opremiti s primeri, pač pa si pridržujemo pravico, da v tej smeri delujemo naprej in podamo določene rešitve.

3. AAG odločno nasprotuje degradaciji TNP v vseh območjih. Najhujše degradacije izvaja gozdarstvo. S tem je treba takoj prekiniti. Uničevanje TNP zaradi izvoza hlodovine je nevzdržno že sedaj, ne glede na bodoči Načrt 2014 in je treba s tem prekiniti. Tudi gradnja in načrtovanje novih vlak in cest v TNP naj se takoj zaustavi. Za te objekte, ki uničujejo floro, favno in krajino TNP ni nobenega opravičila, saj obstajajo drugačne rešitve. Te rešitve je treba sofinansirati tudi z evropskimi sredstvi. Nekaj primerov takih rešitev so odkupi gozdnih parcel, prepoved vračanja gozdov v naravi denacionalizacijskim upravičencem, zamenjava TNP parcel z parcelami izven TNP, posek dreves izven TNP za zasebno uporabo iz državnih, nižinskih gozdov, in drugo. Prav tako je treba prekiniti s strojno sečnjo in uporabljati za spravilo zimski čas, ko je podlaga snežena in trda, kot so to delali v preteklosti in ni prišlo do uničenja talne rasti, med njimi tudi zaščitenih rastlin.

4. Nujno je omogočiti delovanje pašnih planin na trajnostnih načelih, brez avtoprometa. V kolikor Zavod TNP noče zaposliti pastirjev, naj se ustanovi Zavod za vse pašne planine TNP, ki bo omogočal stalna delovna mesta prebivalcem TNP skozi vse leto. Napačna je sektorska delitev na kmetijstvo in drugo. Vse aktivnosti in delovna mesta naj se obravnava celovito v turistično ponudbo TNP, kjer bodo izvajalci prebivalci TNP (ne Zavod TNP) – to so gostinstvo, kmetijstvo kot del turizma (eko, domača pridelava, specialitete), vodenje pohodnikov po naravni in kulturni dediščini in drugo, vse brez degradacije TNP.

5. Črne gradnje so poseben problem, še posebej zato, ker so črnograditelji tudi bivši ali sedanji politiki oz. državni ali občinski uradniki ali funkcionarji. Črne in druge gradnje brez čistilnih naprav je treba porušiti. Tudi vojašnica nima čistilnih naprav. Med objekte, izgrajene na črno spada tudi vodni rezervoar na Rudnem polju. Tudi pristajališče za helikopterje mora ven iz TNP. Helikopter ima dostop v primeru nesreč, sicer pa je treba posebej urediti oskrbovanje planinskih koč, ki morajo postati res koče, ne pa z zalogami hrane in pijače delovati kot gostilne.

6. Vožnjo po gozdnih cestah in vlakah z motornimi vozili je treba ustaviti in te komunikacije zapreti. Ob prireditvah biatlona naj bo prevoz samo z javnimi sredstvi.

7. TNP naj ustanovi neodvisno gozdarsko službo, ki bo skrbela za preprečitev degradacije TNP zaradi gozdarstva. Zavod za gozdove je doslej glavni krivec za izjemno degradacijo TNP v zadnjih letih. Svoj delež pa ima tudi zavod TNP pri tem, saj je nerazumljivo tiho in ne vztraja pri sankcioniranju in povrnitvi v prvotno stanje niti ni soglasje dajalec v primerih degradacij TNP s cestami in vlakami. Kot , da Zavoda pri tem ni.

8. Odločno nasprotujemo tudi polaganju plinovoda skozi zgornjesavsko dolino, saj je možno plinovod (Južni tok ali drug) speljati po Sloveniji drugje, na primer ob trasi do Nove Gorice.

9. Morebitne načrte vdora v dolino Tamar z objekti, ne glede na to ali gre za enostavne ali druge, je treba ustaviti. Dolina Tamar je že rekreativna dolina in je ne smemo degradirati, naj ostane kot je.

10. Olajšati je treba prebivalcem postopke in jim omogočiti ukvarjanje s turizmom, ki ne degradira parka. Prav tako mora Zavod in drugi prebivalcem zagotavljati evropska in druga sredstva, ki ne smejo ostati na Zavodu. Tudi državo pozivamo, da izpolni Zakon o TNP v tem delu.

megla TNP

Pripombe na predviden poseg v okolje zaradi izgradnje plinskega omrežja “JUŽNI TOK” v kolikor bo ta trasa začtana preko TNP ( OBČINA KRANJSKA GORA):

1. zahtevamo, da se izvede revizija smiselnosti izgradnje prenosnega plinovoda M8, kajti vnašanje novih količin zemeljskega plina za izgorevanje prinaša nove ogromne količine CO2, katerega skušamo zmanjšati z evropskimi in državnimi ukrepi in zakonodajo. Ta plinovod je proti predpisom o zmanjšanju CO2.

2. M8 plinovod je nepotreben , ker je na tem področju dovolj drugih možnosti, predvsem izkoriščanje sončne energije za ogrevanje. Zato je M8 nepotreben in škodljiv.

3. Zahtevamo, da se postopek DPN M8 plinovoda ustavi in se plinovod zavrne.

4. Investicija je škodljiva še posebej v kriznem času, česar ta postopek ne upošteva.

5. Tako smo proti vsem variantam izgradnje prenosnega plinovoda M8.

6. AAG bo ukrepal tudi mednarodno in prikazal dvoličnost slovenske politike, ki namesto sistematičnega uvajanja ogrevanja na sonce ali z geotermalno energijo na področju Primorske, bogatejše s soncem, uvaja plin, ki daje CO2 pri zgorevanju, obenem pa postavlja uvajanje obnovljive sončne energije za ogrevanje v podrejen položaj.

7. Hkrati z uvajanjem novih količin plina v Sloveniji zelo zmanjšujemo možnosti za doseganje ciljnih odstotkov obnovljive energije, ki je tudi v državni zakonodaji.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.