VABILO ODBORA ZA PETICIJE PRI EU PARLAMENTU ZA UDELEŽBO NA SEJI 22.01.2013


terminali - ne -HVALA3

VABILO ODBORA ZA PETICIJE PRI EU PARLAMENTU ALPE ADRIA GREEN-u, ZA UDELEŽBO NA SEJI  22.01.2013

From: PETI Secretariat <peti-secretariat@europarl.europa.eu>
Date: 2012/12/20
Subject: Petizioni n. 1472/2009 e 960/2011 (riferimento da citare in tutta la corrispondenza)
To: alpeadriagreen@gmail.com
Cc: PECSTEEN de BUYTSWERVE Sybille <sybille.pecsteen@europarl.europa.eu>, HEEZEN Johannes <jos.heezen@europarl.europa.eu>

Gentile Signore,

con la presente La informiamo che le Sue petizioni sono state iscritte nel progetto di ordine del giorno della riunione della commissione per le petizioni che si terrà a Bruxelles il 22 gennaio 2013. L’esame delle petizioni è previsto alle 09:50 circa.

Troverà in allegato la comunicazione ai membri della Commissione europea riguardante le Suepetizioni.

La informo che i lavori della commissione si possono seguire su internet al seguente indirizzo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=PETI.

Se desidera partecipare a questa riunione, La preghiamo di comunicarcelo entro e non oltre il 09 gennaio 2013,preferibilmente rispondendo al presente messaggio elettronico, con l’indicazione del Suo nominativo e della Sua data di nascita ed il numero di carta d’identità (necessari per il rilascio della tessera di accesso).

Il Presidente illustrerà le Sue petizioni, e previa specifica autorizzazione della commissione per le petizioni, Lei potrà, se lo desidera, fare una breve dichiarazione della durata massima di cinque minuti. In questo caso, Le consigliamo di far pervenire anticipatamente alla segreteria della commissione per le petizioni una copia di tale dichiarazione da distribuire agli interpreti. La Commissione europea sarà in seguito invitata a fornire un aggiornamento orale. I membri della commissione potranno a questo punto discutere le Sue petizioni.

Any further correspondence should be addressed by email to peti-secretariat@europarl.europa.eu, preferably in English.

Voglia gradire i nostri distinti saluti,

La Segreteria

Commissione per le petizioni

ALPE ADRIA GREEN ZARADI POLITIKE VLADE, KI ŽELI UNIČITI OKOLJSKE NEVLADNE ORGANIZACIJE, “KI JIM NISO PRIRASLE K SRCU”, NE PREJEMA NOBENE SUBVENCIJE, DA BI Z NJO POKRILA STROŠKE DELOVANJA PISARNE. MKO FINANCIRA SAMO DELOVANJE OKOLJSKEGA CENTRA V LJUBLJANI, VSE DRUGE NVO PA SI MORAMO PRIDOBITI DENAR ZA NAJEM PISARNE SAMI! – VEČ NA:   https://alpeadriagreen.wordpress.com/crna-lista-aag-2012/

PREDSTAVNIKI AAG SE BODO RAZPRAVE UDELEŽILI, ČE BOMO ZBRALI DOVOLJ DENARJA ZA POT IN NASTANITEV!!!

clip_image002
EVROPSKI PARLAMENT 2009 – 2014

<Commission>{PETI}Odbor za peticije</Commission>

<Date>{27/06/2012}27.6.2012</Date>

<TitreType>OBVESTILO POSLANCEM</TitreType>

Zadeva: <TITRE>Peticija 0483/2007, ki jo je vložil Roberto Giurastante (državljan Italije) v imenu organizacije Friends of the Earth, o kršitvah okoljske zakonodaje Skupnosti o postopku presoje vplivov na okolje in o nevarnih industrijskih obratih (direktiva Seveso),

Peticija <NPET>1147/2008</NPET>, ki jo je vložil Roberto Giurastante (državljan Italije) v imenu organizacije Greenaction Transnational, o morebitni gradnji uplinjevalnika v okolici Trsta (Italija),

Peticija <NPET>1472/2009</NPET>, ki jo je vložil Bernard Vojko (državljan Slovenije) v imenu organizacije Alpe Adria Green, o načrtovanem plinskem terminalu v Trstu (Italija).</TITRE>

1. Povzetek peticije 0483/2007

Predmet peticije je načrtovana izgradnja dveh uplinjevalnikov v Tržaškem zalivu, enega v industrijski coni na kopnem in drugega na plavajoči ploščadi, ki predstavljata nevarnost za zdravje in varnost prebivalcev ter za okolje. Vlagatelj peticije še posebej obžaluje pomanjkljivosti v postopku presoje vplivov na okolje, ki je bil izveden brez ustreznega obveščanja prebivalcev, neizvedbo predhodne strateške ocene plinovodov, kršitev pravil o varnosti industrijskih obratov in obratov, ki predstavljajo veliko nevarnost nesreč (Seveso), onesnaževanje morja vključno s čezmejnim onesnaževanjem, podcenjevanje geoloških tveganj in nevarnosti terorističnih napadov ter oviranje mednarodnega pomorskega prometa. Slovenija, ki je vključena v ta dva projekta, je domnevno ustrezno izvedla postopek presoje vplivov na okolje, njeno ministrstvo za okolje pa je izdalo negativno mnenje.

Povzetek peticije 1147/2008

<TEXTE>Vlagatelj peticije se sklicuje na načrte oblasti za izgradnjo uplinjevalnika v okolici Trsta, na meji s Slovenijo. Opozarja na nevarnost, ki bi jo tovrstni obrat predstavljal za javno zdravje in okolje, zlasti zaradi predvidenega ohlajanja morja kot posledice izlivanja hladne vode, in na njegove posledice za morski ekosistem Tržaškega zaliva. Izpostavlja tudi nasprotovanje Slovenije navedenemu plinskemu terminalu in se sprašuje, ali so bili načrti zanj pripravljeni v skladu z ustrezno evropsko zakonodajo, na primer s pravili za ocenjevanje vpliva tovrstnih obratov na okolje.</TEXTE>

Povzetek peticije 1472/2009

<TEXTE>Vlagatelj peticije nasprotuje načrtovani gradnji plinskega terminala v Miljskem zalivu, ki leži med Trstom in Slovenijo, in navaja, da je lokacija, na kateri se predvideva gradnja terminala in na kateri se že nahaja nevaren industrijski obrat, v neposredni bližini gosto poseljenega mejnega območja med Italijo in Slovenijo. Izpostavlja nasprotovanje slovenskih oblasti gradnji plinskega terminala in izraža številne pripombe na postopke, ki so jih italijanske oblasti uporabile pri načrtovanju. Pod vprašaj postavlja veljavnost presoje vplivov na okolje in trdi, da se oblasti niso posvetovale z lokalnim prebivalstvom, da so znanstvena poročila in dokazi netočni oziroma nepopolni, ter opozarja na morebitno izkrivljanje konkurence. Prav tako navaja, da načrt krši vrsto direktiv EU, in skladno s tem institucije poziva, naj izvedejo preiskavo.</TEXTE>

2. Dopustnost

0483/2007: Označena za dopustno dne 20. septembra 2007. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu s členom 192(4).

1147/2008: Označena za dopustno dne 5. februarja 2009. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu s členom 192(4).

1472/2009: Označena za dopustno dne 22. januarja 2010. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu s členom 202(6).

3. Odgovor Komisije, prejet 7. marca 2008.

Peticija 0483/2007

Vlagatelj peticije se sklicuje na projekta za izgradnjo dveh uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin, ki sta predlagana v Tržaškem zalivu v bližini meje s Slovenijo. Trdi, da bi s tem italijanske oblasti kršile vrsto evropskih direktiv, in sicer spremenjeno Direktivo 85/337/EGS[1] (direktiva o presoji vplivov na okolje), Direktivo 2001/42/ES[2] (direktiva o strateški okoljski presoji) in spremenjeno Direktivo 96/82/ES[3] (direktiva Seveso).

Še posebej se vlagatelj peticije sklicuje na odsotnost energetskega načrta in njegove presoje v skladu z direktivo o strateški okoljski presoji ter trdi, da čezmejno posvetovanje ni bilo ustrezno izvedeno v skladu z direktivo o presoji vplivov na okolje. V prilogah k peticiji pošilja različne dokumente, povezane z uporabo direktive Seveso v Tržaški pokrajini.

Vlagatelj je peticijo neposredno poslal tudi Komisiji. Vlagatelju je bil 12. septembra 2007 poslan odgovor z oceno Komisije glede teh vprašanj.

Kar zadeva projekta za izgradnjo dveh uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin, je Komisija že zahtevala informacije o uporabi določb o čezmejnem posvetovanju iz direktive o presoji vplivov na okolje pri teh projektih s strani italijanskih oblasti. Te so potrdile, da je bilo čezmejno posvetovanje s Slovenijo sproženo v kontekstu postopkov presoje vplivov na okolje. Dokumenti, ki so jih italijanske oblasti pripravile v zvezi z nevarnostjo nesreč, povezanih s projektoma, so bili v okviru postopkov čezmejnega posvetovanja posredovani tudi slovenskim oblastem. Glede na dostopne informacije se zdi, da postopki izdaje dovoljenj za projekta še tečejo in da zato trenutno ni razloga za mnenje, da ustrezne določbe zakonodaje Skupnosti ne bodo ustrezno upoštevane. Kar zadeva Direktivo 2001/42/ES, jo je treba uporabiti za določene načrte in programe, vključno z energetskimi načrti, pred njihovim sprejetjem. Vendar v direktivi o strateški okoljski presoji ni predvidena obveznost držav članic, da sestavijo take načrte. Zato v zvezi s tem ni mogoče ugotoviti kršitev zakonodaje Skupnosti.

Vendar pa priloge k peticiji vzbujajo pomisleke glede pravilne uporabe določb člena 13(1) direktive Seveso v Tržaški pokrajini, in sicer te določbe zahtevajo, da: „Države članice zagotovijo, da se informacije o varnostnih ukrepih in pravilnem obnašanju ob nesreči, redno in v najustreznejši obliki zagotovijo, ne da bi to posebej zahtevali, vsem osebam in vsem javnim ustanovam (kot so šole in bolnišnice), ki bi jih lahko prizadela večja nesreča v eni od organizacij iz člena 9.“

Pojasnila o uporabi zgornjih določb direktive Seveso so bila zahtevana od italijanskih oblasti na seji o svežnjih za sprejem v Rimu dne 28. januarja 2008. Italijanske oblasti so obljubile, da bodo odgovor Komisiji poslale v roku enega meseca.

Komisija bo Odbor za peticije obvestila o rezultatu ocene informacij, ki jih trenutno pričakuje od italijanskih oblasti.

4. Odgovor Komisije, prejet 24. aprila 2009

Peticija 0483/2007

Italijanske oblasti so na zahtevo Komisije po informacijah odgovorile v pismu z dne 28. februarja 2008.

Po oceni informacij iz pisma je Komisija 19. marca 2009 sklenila, da Italiji izda uradni opomin zaradi kršitve člena 13(1) spremenjene Direktive 96/82/ES[4] (direktiva Seveso).

Peticija 1147/2008

Vlagatelj peticije se sklicuje na načrte oblasti za izgradnjo uplinjevalnika v okolici Trsta, na meji s Slovenijo. Opozarja na nevarnost, ki bi jo tovrstni obrat predstavljal za javno zdravje in okolje, zlasti zaradi predvidenega ohlajanja morja kot posledice izlivanja hladne vode, in na njegove posledice za morski ekosistem Tržaškega zaliva. Izpostavlja tudi nasprotovanje Slovenije navedenemu plinskemu terminalu in se sprašuje, ali so bili načrti zanj pripravljeni v skladu z ustrezno evropsko zakonodajo, na primer s pravili za ocenjevanje vpliva tovrstnih obratov na okolje.

Komisija je v pismu z dne 3. novembra 2008 že odgovorila na iste navedbe vlagatelja peticije. Prav tako se je odzvala na pismo vlagatelja peticije z dne 12. novembra 2007 kot tudi na vprašanje za pisni odgovor P-2006/2700, naslovljeno na Parlament, o načrtovani gradnji navedenih obratov.

V okviru pričujoče peticije Komisija ponovno poudarja naslednje:

Prvič, postopek presoje vplivov na okolje, kakor ga določa spremenjena Direktiva Sveta 85/337/EGS[5], še poteka. Postopek skladno s Konvencijo UN/ECE iz Espooja iz leta 1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje zajema posvetovanje s Slovenijo. V okviru navedenega postopka naj bi se preučila nevarnost, ki jo tovrstni obrati predstavljajo za javno zdravje in morsko okolje Tržaškega zaliva.

Drugič, glede pisma ministrstva za kulturno dediščino in dejavnosti dežele Furlanije – Julijske krajine z dne 3. julija 2008, na katero se sklicuje vlagatelj peticije, Komisija ugotavlja, da to izraža mnenje oblasti v okviru potekajočega postopka presoje vplivov na okolje. Sklicevanje na Direktivo 2001/42/ES[6] o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje v omenjenem pismu je povezano z njeno uporabo v primeru morebitne prihodnje spremembe regulatornega načrta za pristanišče v Tržaškem zalivu. Vendar pa Komisija ni seznanjena s tem, da bi se italijanske oblasti odločile, da načrt spremenijo.

Na podlagi razpoložljivih informacij Komisija v tem trenutku ne zaznava kršitev okoljske zakonodaje EU.

5. Odgovor Komisije, prejet 24. junija 2010

Peticije 0483/2007, 1147/2008 in 1472/2009

Kar zadeva načrtovano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu, je na podlagi informacij, ki so na voljo, razvidno, da oblasti še niso pridobile dovoljenja za gradnjo in da pogovori med Italijo in Slovenijo v okviru ustreznih postopkov presoje vplivov na okolje še potekajo. Komisija spodbuja dvostranski proces med omenjenima državama članicama in na tej stopnji ne namerava izvesti vzporednih preiskav, ker bi lahko ogrozile njeno vlogo pospeševalke.

Glede uporabe člena 13(1) Direktive 96/82/ES[7] (direktiva Seveso) v Tržaški pokrajini je Komisija po izmenjavi mnenj z italijanskimi oblastmi 19. marca 2009 sklenila, da Italiji izda uradni opomin zaradi kršitve člena 13(1). Odgovori, ki so jih posredovale italijanske oblasti, se trenutno proučujejo. Pri tem je treba poudariti, da postopek za ugotavljanje kršitev v tej fazi ni povezan z načrtovano gradnjo navedenih uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu.

Komisija bo Odbor za peticije obveščala o nadaljnjem razvoju dogodkov v zvezi z načrtovano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin na omenjeni lokaciji

in o vsakršnih nadaljnjih ukrepih, sprejetih v okviru obstoječega postopka za ugotavljanje kršitev v zvezi z uporabo člena 13(1) direktive Seveso v Tržaški pokrajini.

6. Odgovor Komisije, prejet dne 11. februarja 2011

Kar zadeva načrtovano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu, je na podlagi informacij, ki so na voljo, razvidno, da oblasti še niso pridobile dovoljenja za gradnjo in da pogovori med Italijo in Slovenijo v okviru ustreznih postopkov presoje vplivov na okolje še potekajo. Komisija spodbuja dvostranski proces med omenjenima državama članicama in na tej stopnji ne namerava izvesti vzporednih preiskav, ker bi lahko ogrozile njeno vlogo pospeševalke.

Glede uporabe člena 13(1) Direktive 96/82/ES[8] (direktiva Seveso) v Tržaški pokrajini je Komisija po izmenjavi mnenj z italijanskimi oblastmi 19. marca 2009 sklenila, da Italiji izda uradni opomin zaradi kršitve člena 13(1). Po oceni odgovorov na uradni opomin, ki so jih poslale italijanske oblasti, je Komisija sklenila, da Italiji izda utemeljeno mnenje zaradi kršitve člena 13(1). Odgovori, ki so jih italijanske oblasti poslale na utemeljeno mnenje, so trenutno v postopku ocene.

Pri tem je treba poudariti, da postopek za ugotavljanje kršitev v tej fazi ni povezan z načrtovano gradnjo navedenih uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu. To je posledica dejstva, da se člen 13(1) direktive Seveso uporablja samo za subjekte, ki že obratujejo, medtem ko predlagana uplinjevalnika za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu sploh še nimata soglasja za izvedbo in posledično tudi še nista bila zgrajena.

Komisija bo Odbor za peticije obveščala o nadaljnjem razvoju dogodkov v zvezi z načrtovano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin, ki sta predlagana v Tržaškem zalivu, prav tako pa ga bo obveščala tudi o vseh nadaljnjih korakih, sprejetih v kontekstu obstoječega postopka za ugotavljanje kršitev glede uporabe člena 13(1) direktive Seveso v Tržaški pokrajini.

7. Odgovor Komisije (REV IV), prejet dne 6. septembra 2011

Peticija 0483/2007

Kar zadeva načrtovano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu, je na podlagi informacij, ki so na voljo, razvidno, da oblasti še niso pridobile dovoljenja za gradnjo in da pogovori med Italijo in Slovenijo v okviru ustreznih postopkov presoje vplivov na okolje še potekajo. Komisija, ki še naprej spodbuja dvostranski proces med tema dvema državama članicama, je italijanske oblasti prosila za dodatna pojasnila.

V zvezi z uporabo člena 13(1) Direktive 96/82/ES[9] (direktiva Seveso) v Tržaški pokrajini so italijanske oblasti odgovorile na utemeljeno mnenje, ki ga je Komisija izdala oktobra 2010. V odgovorih so italijanske oblasti posredovale natančne informacije o več obratih v Tržaški pokrajini. Komisija te informacije še ocenjuje.

8. Odgovor Komisije (REV V), prejet dne 27. junija 2012

Peticije 0483/2007, 1147/2008 in 1472/2009

Kar zadeva predlagano gradnjo uplinjevalnikov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu, na podlagi informacij, ki so na voljo, še ni bilo izdano soglasje za izvedbo.

Komisija je v začetku leta 2011 italijanske oblasti pozvala, naj ji pošljejo dodatne informacije o postopkih za oceno teh projektov. Komisija je preučila italijanske odgovore in informacije, ki so jih predlagatelji peticij posredovali v vsem tem času, in do sedaj ni našla dokazov o kršitvi zakonodaje EU v zvezi s tema projektoma.

Komisija skrbi za pospeševanje dialoga med italijanskimi in slovenskimi oblastmi v zvezi s tema projektoma, zlasti glede presoj vplivov na okolje zanju. Italijanske oblasti so nedavno potrdile, da zagovarjajo celosten partnerski pristop k energetski strategiji za severni Jadran, ki bo med drugim obravnaval tudi okoljska vprašanja.

V zvezi z uporabo člena 13(1) Direktive 96/82/ES[10] (direktiva Seveso) v Tržaški pokrajini je Komisija dopolnila oceno odgovorov, ki so jih italijanske oblasti podale na utemeljeno mnenje, ki ga je Komisija izdala oktobra 2010 v zvezi s postopkom za ugotavljanje kršitev.

Na podlagi teh odgovorov se je izkazalo, da so italijanske oblasti sprejele ukrepe za izpolnitev določb iz direktive Seveso o zagotavljanju informacij za javnost o varnostnih ukrepih in pravilnem obnašanju ob nesreči. Organizacije, za katere velja člen 13(1) direktive Seveso, so v Tržaški pokrajini v občinah Dolina, Milje in Trst. Italijanske oblasti so Komisijo obvestile o številnih pobudah, sprejetih za zagotavljanje informacij prebivalstvu, ki bi lahko bilo prizadeto v primeru večje nesreče v teh obratih.

Med pobudami so širjenje informacij prek interneta, javna srečanja, na katerih se predstavljajo informacije o subjektih, ki spadajo v direktivo Seveso, in obnašanju v primeru nesreče, ter pošiljanje pisem družinam in tovarnam, ki bi jih morebitna nesreča zadevala.

Posledično se je Komisija 27. februarja 2012 odločila, da postopek za ugotavljanje kršitev zaključi.

Dodati je treba, da so bile pred nedavnim Komisiji poslane nove informacije o morebitni nepravilni uporabi členov 8 in 11 direktive Seveso v Tržaški pokrajini. Natančneje se prejete informacije nanašajo na morebitne kršitve določb direktive o verižnem učinku (glede določanja organizacij ali skupin organizacij, za katere obstajata večja verjetnost in možnost nastanka večjih nesreč ali možnost hujših posledic večjih nesreč zaradi lokacije in bližine takšnih organizacij ter njihovih zalog nevarnih snovi) ter zahteve iz člena 11(4) direktive, da se načrti ukrepov zunaj organizacije preizkusijo.

Zato je Komisija od italijanskih oblasti zahtevala pojasnila o tem vprašanju. Odgovor je prejela maja in se sedaj ocenjuje.


[1] Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, kakor je bila spremenjena z direktivama 97/11/ES in 2003/35/ES.

[2] Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

[3] Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 in Direktivo 2003/105/ES.

[4] Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 in Direktivo 2003/105/ES.

[5] UL L 175, 5.7.1985; UL L 73, 14.3.1997; UL L 156, 25.6.2003.

[6] UL L 197, 21.7.2001, str. 30.

[7] UL L 10, 14.1.1997, str. 13–33.

[8] UL L 10, 14.1.1997, str. 13–33.

[9] UL L 10, 14.1.1997, str. 13–33.

[10] UL L 10, 14.1.1997, str. 13–33.

clip_image002[4]
PARLAMENTO EUROPEO 2009 – 2014

<Commission>{PETI}Commissione per le petizioni</Commission>

<Date>{27/06/2012}27.6.2012</Date>

<TitreType>COMUNICAZIONE AI MEMBRI</TitreType>

Oggetto: <TITRE>Petizione 483/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, per conto dell’associazione “Amici della terra” sulle violazioni della normativa ambientale comunitaria sulla procedura di VIA e sugli impianti industriali pericolosi (direttiva Seveso)

Petizione <NPET>1147/2008</NPET>, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a nome di “Greenaction Transnational”, sulla possibile costruzione di un impianto di rigassificazione nei pressi di Trieste (Italia)

Petizione <NPET>1472/2009</NPET>, presentata da Bernard Vojko, cittadino sloveno, a nome di “Alpe Adria Green”, sulla prevista costruzione di un terminale per gas nei pressi di Trieste (Italia)</TITRE>

1. Sintesi della petizione 483/2007

Il firmatario denuncia la progettata costruzione di due impianti di rigassificazione nel Golfo di Trieste, di cui uno sulla terraferma in zona industriale, l’altro su una piattaforma galleggiante, entrambi pericolosi per il rischio alla salute e all’incolumità degli abitanti nonché per i danni all’ambiente. In particolare deplora le carenze della procedura di VIA, senza adeguata informazione dei cittadini, l’assenza di previa valutazione strategica sui gasdotti, la violazione di norme di sicurezza degli impianti industriali e a rischio d’incidente rilevante (Seveso), l’inquinamento marino anche transfrontaliero, la sottovalutazione del rischio geologico, nonché di attentati e le perturbazioni del traffico marittimo internazionale. La Slovenia, coinvolta nei progetti, avrebbe correttamente avviato la procedura di VIA e il suo ministero dell’Ambiente avrebbe espresso parere negativo.

Sintesi della petizione 1147/2008

<TEXTE>Il firmatario si riferisce ai progetti delle autorità per la costruzione di un impianto di rigassificazione nei pressi di Trieste, sul confine con la Slovenia. Rileva i pericoli di una simile installazione per la salute pubblica e l’ambiente, in particolare a causa del raffreddamento anticipato del mare dovuto agli scarichi di acqua fredda e delle relative conseguenze per l’ecosistema marino nel Golfo di Trieste. Richiama inoltre l’attenzione sulle obiezioni espresse dalla vicina Slovenia. Il firmatario si chiede se i piani siano stati preparati nel rispetto della relativa legislazione europea, ad esempio le norme sulla valutazione dell’impatto ambientale di simili impianti.

</TEXTE>

Sintesi della petizione 1472/2009

<TEXTE>Il firmatario si oppone alla costruzione di un terminale per gas nel Golfo di Muggia, nella zona di frontiera tra Trieste e la Slovenia e sostiene che nell’area identificata per la costruzione di detto terminale sono già presenti diversi stabilimenti industriali pericolosi; egli riferisce che il sito sul quale dovrebbe sorgere l’impianto si trova in prossimità di un territorio a forte densità di popolazione vicino alla frontiera tra Italia e Slovenia. Secondo il firmatario, le autorità slovene si sono dichiarate contrarie alla realizzazione del terminale. Egli esprime inoltre una serie di riserve in merito al modo in cui le autorità italiane hanno gestito la pianificazione dell’opera e contesta, in particolare, la validità delle valutazioni dell’impatto ambientale, sostenendo che i residenti non sono consultati, che le relazioni e le prove scientifiche sono erronee e/o lacunose e che possono verificarsi distorsioni della concorrenza. Egli ritiene che, nell’ambito del progetto, siano state violate numerose direttive europee e chiede pertanto che le istituzioni europee avviino un’indagine al riguardo.</TEXTE>

2. Ricevibilità

483/2007: Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

1147/2008: Dichiarata ricevibile il 5 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

1472/2009: Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008

Petizione 483/2007

“Il firmatario fa riferimento ai proposti progetti di costruzione di due impianti di rigassificazione di GNL (gas naturale liquefatto) nel Golfo di Trieste, in prossimità del confine con la Slovenia, sostenendo che le autorità italiane avrebbero in tal modo violato una serie di direttive europee, come la direttiva 85/337/CEE[1] modificata dalla direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS)[2] e la direttiva 96/82/CE (direttiva Seveso)[3] come successivamente modificata.

In particolare, il firmatario contesta la mancanza di un piano energetico e di una sua valutazione conformemente alla direttiva VAS, lamentando il fatto che le consultazioni transfrontaliere previste dalla direttiva VIA non siano state correttamente condotte. Infine, negli allegati alla petizione, il firmatario presenta vari documenti relativi all’applicazione della direttiva Seveso nella provincia di Trieste.

La petizione era stata inviata anche direttamente alla Commissione, che il 12 settembre 2007 ha risposto al firmatario esponendo la propria valutazione delle questioni sollevate.

In merito ai due progetti di costruzione degli impianti di rigassificazione di GNL, la Commissione aveva già chiesto alle autorità italiane informazioni sull’applicazione delle disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere contenute nella direttiva VIA, ottenendo conferma che tali consultazioni con la Slovenia erano state avviate nell’ambito dell’iter previsto dalla direttiva VIA. Nel quadro delle procedure di consultazione transfrontaliera sono stati inoltre forniti alle autorità slovene i documenti prodotti dalle autorità italiane in relazione al rischio di incidenti associati ai progetti. Dalle informazioni disponibili risulta che le procedure di autorizzazione dei progetti sono tuttora in corso e allo stato attuale non vi sono motivi per ritenere che le disposizioni pertinenti di diritto comunitario non saranno correttamente rispettate. Per quanto riguarda la direttiva 2001/42/CE, essa si applica a determinati piani e programmi, compresi i piani energetici, prima della loro adozione. La direttiva VAS non obbliga però gli Stati membri a redigere detti piani, per cui a tale riguardo non è possibile ravvisare una violazione del diritto comunitario.

Tuttavia, gli allegati alla petizione sollevano dubbi in merito alla corretta applicazione, nella provincia di Trieste, del disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, a norma del quale ‘Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d’ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all’articolo 9.’

Nel corso di una ‘riunione pacchetto’ tenutasi a Roma il 28 gennaio 2008 sono stati chiesti alle autorità italiane chiarimenti sull’applicazione delle richiamate disposizioni della direttiva Seveso. Le autorità italiane si sono impegnate a inviare alla Commissione una risposta entro un mese.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sull’esito della propria valutazione delle informazioni che le autorità italiane dovranno trasmettere.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

Petizione 483/2007

“Le autorità italiane hanno risposto alla richiesta di informazioni della Commissione con lettera del 28 febbraio 2008.

A seguito di una valutazione delle informazioni ivi contenute, il 19 marzo 2009 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora all’Italia per violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 96/82/CE[4], quale modificata (la direttiva Seveso).

Petizione 1147/2008.

Il firmatario si riferisce ai progetti delle autorità relativi alla costruzione di un impianto di rigassificazione nei pressi di Trieste, sul confine con la Slovenia. Rileva i pericoli di una simile installazione per la salute pubblica e l’ambiente, in particolare a causa del raffreddamento anticipato del mare dovuto agli scarichi di acqua fredda e delle relative conseguenze per l’ecosistema marino nel Golfo di Trieste. Richiama inoltre l’attenzione sulle obiezioni espresse dalla vicina Slovenia. Il firmatario si chiede se i piani siano stati preparati nel rispetto della relativa legislazione europea, ad esempio delle norme sulla valutazione dell’impatto ambientale di simili impianti.

La Commissione ha risposto con lettera del 3 novembre 2008 esattamente alle stesse informazioni fornite dal firmatario. Ha anche risposto a una precedente lettera del firmatario del 12 novembre 2007, nonché a un’interrogazione scritta del Parlamento, P-2006/2700, sugli impianti proposti.

Nel contesto della presente petizione, la Commissione desidera ribadire i due punti seguenti.

In primo luogo, la procedura per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), di cui alla direttiva 85/337/CEE[5], modificata, è ancora in fase di realizzazione. Questa procedura prevede consultazioni con la Slovenia in base alla convenzione UNECE di Espoo del 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. La VIA dovrebbe riguardare anche i pericoli di tali impianti per la salute pubblica e l’ambiente marino nel Golfo di Trieste.

In secondo luogo, in relazione alla lettera dell’assessorato ai Beni e alle attività culturali della regione Friuli Venezia Giulia del 3 luglio 2008, richiamata dal firmatario, la Commissione osserva che si tratta di un parere di un’autorità espresso nell’ambito dell’attuale procedura VIA. Il riferimento, in quella lettera, alla direttiva 2001/42/CE[6] sulla valutazione ambientale strategica (VAS) riguarda la sua applicazione a un’eventuale futura modifica del piano regolatore portuale del Golfo di Trieste. Tuttavia, la Commissione non sa se le autorità italiane abbiano adottato una decisione per modificare questo piano.

Sulla base delle informazioni fornite, allo stato attuale la Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione della normativa CE in materia ambientale.”

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

Petizioni 483/2007, 1147/2008 e 1472/2009

“Per quanto concerne la proposta costruzione di due impianti di rigassificazione di GNL nel Golfo di Trieste, le informazioni disponibili sembrano indicare che i progetti in questione non sono stati ancora autorizzati e che le consultazioni tra l’Italia e la Slovenia nell’ambito delle relative procedure VIA sono tuttora in corso. La Commissione sta attualmente agevolando l’espletamento di una procedura bilaterale fra i due Stati membri interessati e in questa fase non intende svolgere indagini parallele che potrebbero pregiudicare il suo ruolo di facilitazione.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, 96/82/CE[7], nella provincia di Trieste, il 19 marzo 2009 la Commissione ha deciso, in seguito ad uno scambio di informazioni con le autorità italiane sulla questione, di indirizzare all’Italia una lettera di messa in mora per violazione dell’articolo 13, paragrafo 1. Attualmente si stanno esaminando le risposte inviate dalle autorità italiane. Va rilevato che questa procedura di infrazione non riguarda, allo stato attuale, la proposta costruzione dei due impianti di rigassificazione di GNL nel Golfo di Trieste.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli sviluppi della situazione per quanto concerne i due impianti di rigassificazione di GNL da costruire nel Golfo di Trieste.

Essa informerà altresì la commissione per le petizioni di ogni ulteriore misura decisa nell’ambito dell’attuale procedura di infrazione concernente l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso nella provincia di Trieste.”

6. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 febbraio 2011

“Per quanto concerne la proposta costruzione di due impianti di rigassificazione di GNL nel Golfo di Trieste, le informazioni disponibili sembrano indicare che i progetti in questione non sono stati ancora autorizzati e che le consultazioni tra l’Italia e la Slovenia nell’ambito delle relative procedure VIA sono tuttora in corso. La Commissione sta attualmente agevolando l’espletamento di una procedura bilaterale fra i due Stati membri interessati e in questa fase non intende svolgere indagini parallele che potrebbero pregiudicare il suo ruolo di facilitazione.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, 96/82/CE[8], nella provincia di Trieste, il 19 marzo 2009 la Commissione ha deciso, in seguito ad uno scambio di informazioni con le autorità italiane sulla questione, di indirizzare all’Italia una lettera di messa in mora per violazione dell’articolo 13, paragrafo 1. A seguito della valutazione delle risposte fornite dalle autorità italiane alla lettera di messa in mora, la Commissione ha deciso di formulare un parere motivato nei confronti dell’Italia per violazione dell’articolo 13, paragrafo 1. Le risposte inviate dalle autorità italiane al riguardo sono al momento in fase di disamina.

Va rilevato che questa procedura di infrazione non riguarda, allo stato attuale, la proposta costruzione dei due impianti di rigassificazione di GNL nel Golfo di Trieste. Ciò è dovuto al fatto che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso si applica soltanto alle strutture che sono già in funzione, mentre i due impianti proposti di rigassificazione di GNL nel golfo di Trieste non hanno ottenuto alcuna autorizzazione e, di conseguenza, non sono stati costruiti.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito agli sviluppi della situazione concernente la proposta realizzazione di impianti di rigassificazione di GNL nel Golfo di Trieste e comunicherà inoltre alla commissione ogni ulteriore passo deciso nel contesto dell’attuale procedura d’infrazione relativa all’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso nella provincia di Trieste.”

7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 6 settembre 2011

Petizione 483/2007

“Per quanto concerne la proposta costruzione di due impianti di rigassificazione di GNL nel Golfo di Trieste, le informazioni disponibili sembrano indicare che i progetti in questione non sono stati ancora autorizzati e che le consultazioni tra l’Italia e la Slovenia nell’ambito delle relative procedure VIA sono tuttora in corso. La Commissione continua ad agevolare l’espletamento di una procedura bilaterale fra i due Stati membri interessati e ha chiesto alle autorità italiane di fornire ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, 96/82/CE[9], le autorità italiane hanno risposto al parere motivato emesso dalla Commissione nell’ottobre 2010 fornendo informazioni dettagliate su diversi impianti situati nella provincia di Trieste. La Commissione sta tuttora valutando tali informazioni.”

8. Risposta della Commissione (REV V), ricevuta il 27 giugno 2012

Petizioni 483/2007, 1147/2008 e 1472/2009

“Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti proposti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) nel Golfo di Trieste, in base alle informazioni disponibili, non è stata ancora concessa alcuna autorizzazione.

All’inizio del 2011, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di inviare ulteriori informazioni in merito alle procedure di valutazione seguite per tali progetti. La Commissione ha esaminato le risposte italiane, nonché le informazioni fornite nel corso del tempo dai firmatari, e finora non ha ravvisato alcuna violazione del diritto dell’UE relativamente a tali progetti.

La Commissione ha agevolato il dialogo tra le autorità italiane e slovene in merito a tali progetti e, in particolare, alla relativa valutazione ambientale. Le autorità italiane hanno recentemente confermato di essere a favore di un approccio globale di partenariato relativamente alla strategia energetica nell’Adriatico settentrionale, che risponda tra le altre cose alle preoccupazioni di tipo ambientale.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, 96/82/CE[10] nella provincia di Trieste, la Commissione ha finito di esaminare le risposte fornite dalle autorità italiane al parere motivato emesso dalla Commissione nell’ottobre 2010 nell’ambito del relativo caso di infrazione.

Sulla base di tali risposte, emerge che le autorità italiane hanno adottato misure conformi alle disposizioni della direttiva Seveso in merito all’informazione pubblica sulle misure di sicurezza e al comportamento richiesto in caso di incidente. Gli impianti a cui si applica l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso sono situati nella provincia di Trieste, nei comuni di San Dorligo della Valle, Muggia e Trieste. Le autorità italiane hanno informato la Commissione di una serie di iniziative adottate per garantire l’informazione della popolazione che potrebbe nutrire preoccupazioni in caso si verifichino gravi incidenti all’interno di tali stabilimenti.

Tali iniziative comprendono: la diffusione di informazioni attraverso Internet, incontri pubblici in cui si forniscono informazioni sugli stabilimenti interessati dalla direttiva Seveso e sul comportamento da adottare in caso di incidente, e l’invio di lettere direttamente indirizzate alle famiglie e aziende potenzialmente coinvolte.

Di conseguenza, il 27 febbraio 2012, la Commissione ha deciso di archiviare la procedura di infrazione.

Si deve aggiungere che recentemente sono state inviate nuove informazioni alla Commissione relative alla potenziale errata applicazione degli articoli 8 e 11 della direttiva Seveso nella provincia di Trieste. Nello specifico, le informazioni ricevute riguardano le possibili violazioni delle disposizioni della direttiva relative all'”effetto domino” (che riguarda gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti in cui la probabilità e possibilità o conseguenze di un grave incidente sono maggiori a causa dell’ubicazione e prossimità di tali stabilimenti e della presenza di sostanze pericolose) e l’obbligo, stabilito nell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva di sperimentare piani di emergenza esterni.

Di conseguenza, la Commissione ha contattato le autorità italiane chiedendo chiarimenti in merito e la relativa risposta, ricevuta a maggio, è in fase di valutazione.”


[1] Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.

[2] Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

[3] Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, così come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2003/105/CE.

[4] Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, così come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2003/105/CE.

[5] GU L 175 del 5.7.1985, GU L 73 del 14.3.1997, GU L 156 del 25.6.2003.

[6] GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

[7] GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33.

[8] GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33.

[9] GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33.

[10] GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.