NAŠA ZAHTEVA IN ODGOVOR g.JANEZA POTOČNIKA ZA ODBLOKADO NAŠIH ZAHTEV–PLINSKI TERMINALI


clip_image002[8]

 

g.Janez Potočnik

European Commission
B-1049 Brussels, Belgium

Datum: 28.11.2012

Zadeva: Zahteva za odblokado vseh pritožb Alpe Adria Green – mednarodne organizacije za zaščito okolja v zvezi z plinskim terminalom v Žavljah – Italija

Spoštovani

V AAG zahtevamo, da takoj odblokirate vse naše pritožbe in pripombe, v zvezi z nameravano gradnjo plinskega terminala v Žavljah – Italija in da jih takoj prične vaša pisarna obravnavati. Glede na obvestilo o začetku predhodnega postopka za razlastitve pred gradnjo plinskega terminala španske družbe Gas Natural v Žavljah in z njim povezane infrastrukture, ki ga je italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj 26.11.2012 objavilo v nekaterih italijanskih medijih (Messaggero Veneto in La Stampa), smatramo da politično reševanje tega problema ni več mogoča!

V upanju, da se odzovete naši zahtevi, vas lepo pozdravljam.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Poslano:

1x naslov

1x ga. Nataša Goršek Mencin – Predstavništvo Evropske komisije v RS

clip_image002[6]

,

GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

JANEZ POTOČNIK                                   clip_image002 Ref. Ares(2012)1469055 – 10/12/2012

Member of the European Commission                                         Bruselj: 07.12.2012

                                                                                                     Kej.Λ res (2012)

Vojko Bernard

Predsednik Alpe Adria Green

Cesta Franceta Prešerna 26

4270

Jesenice

SLOVENIA

Spoštovani g. Bernard,

Zahvaljujem se vam za vaše pismo z dne 28. novembra 2012, v katerem Komisijo

pozivate na «odmrznitev« obravnave pritožbe v zvezi z gradnjo uplinjevalnika v Zavljah.

Navajate obvestilo o zacetku predhodnega postopka za razlastitev (razlastitvenega

postopka), objavljeno s strani italijanskega ministrstva za gospodarski razvoj v italijanskih

medijih dne 26. novembra 2012, na podlagi katerega sklepate, da politicna rešitev tega

vprašanja vec ni možna.

Najprej bi vas rad obvestil, da Komisija ni nikoli prenehala s presojo vseh informacij v

zvezi z navedenim predlaganim projektom, s katerimi smo bili seznanjeni v okviru še

vedno potekajoce preiskave EU-pilot (ref.no. 775/09/ENVI), in da ni nikoli prenehala

spremljati razvoja s tem povezanih dogodkov glede na veljavno zakonodajo EU. Zato

torej ni potrebe po odpravi ustavitve postopka za presojo pritožbe, saj ta ni bil nikdar

ustavljen. Vendar razumem vašo zaskrbljenost glede na to, da vam je bilo 19. julija 2010 z

naše strani sporoceno, da je presoja vaše pritožbe zacasno ustavljena, da ne bi bili

ogroženi bilateralni stiki med slovenskimi in italijanskimi oblastmi. Zato vam želim to

odlocitev podrobneje pojasniti.

Tekoca preiskava EU-Pilot se je zacela na podlagi vaše pritožbe z dne 2. oktobra 2009.

Od takrat je Komisija prejela in zbrala številne dokumente in informacije o tem projektu

tako z vaše strani kot od italijanskih in slovenskih oblasti. Vse te podatke je Komisija

skrbno pregledala in presodila v skladu z ustrezno okolj sko zakonodajo, in še zlasti glede

na zahteve postopkov ocen vplivov na okolje in posvetovanj z zadevnimi strankami.

Kadarkoli doloceni deli teh informacij zahtevajo nadaljnje pojasnitve, Komisija ne odlaša

in ni odlašala s spraševanjem italijanskih oblasti o vseh podrobnostih projekta. V kolikor

bi Komisija še pred izdajo koncnega soglasja ugotovila morebitno kršitev zakonodaje EU,

bi opozorila italijanske oblasti in od njih po potrebi zahtevala sprejem ustreznih ukrepov

za odpravo kršitve. Vendar v trenutni fazi postopka in na podlagi razpoložljivih

informacij moje strokovne službe niso ugotovile kršitev EU okoljske zakonodaje.

Pripravljeni smo pregledati tudi druge oz. dodatne informacije o morebitni kršitvi prava

EU, vendar moram opozoriti, da bo nadaljevanje preiskave z italijanskimi oblastmi

mogoce le, v kolikor nam bodo predloženi konkretni dokazi o kršitvi konkretnih dolocb

EU prava.

Istocasno si je Komisija prizadevala spodbujati bilateralne stike in politicni dialog na vseh

ravneh, saj smo bili mnenja, da je to najustreznejši nacin za dosego sprejemljive rešitve za

obe strani, ki lahko v smislu okoljske zašcite preseže minimalne zahteve, ki jih postavlja

EU zakonodaja. Zato sem še posebej spodbujal pristop k celoviti obravnavi okoljske

zašcite severnega Jadrana. V pogovorih, ki sem jih imel z italijanskimi in slovenskimi

predstavniki, so izrazili pripravljenost na tovrstne pogovore, vendar konkretnih

informacij o njihovem morebitnem zacetku nimam.

Ustaljena praksa pri postopkih kršitev je, da jih je možno zaceti le, ko pride do kršitve (v

konkretnem primeru v obliki izdaje koncnega soglasja za izvedbo, ki ne bi ustrezalo

zahtevam zadevne Direktive), in v tem smislu je treba razumeti tudi pismo strokovnih

služb Komisije z dne 19. julija 2010. Do izdaje koncnega soglasja za izvedbo je namrec še

možno odpraviti vse potencialne napake v postopku. Torej, le ko in v kolikor bodo

italijanske oblasti izdale koncno soglasje za kopenski terminal v Zavljah, bo možno

oceniti, ce in kako so bile pri izdaji tega soglasja spoštovane zahteve Direktive o presoji

vplivov na okolje, zlasti izid javnih posvetovanj. V zvezi s tem so strokovne službe

Komisije od italijanskih oblasti dne 30. novembra 2012 dobile informacije, da je postopek

presoje vplivov na okolje do sedaj zakljucen le za projekt v Zavljah, še vedno pa sta v teku

postopka presoje vplivov na okolje za predlagani plinovod, ki bo povezoval terminal v

Zavljah, in za terminal na morju. Italijanski organi so tudi potrdili, da noben od navedenih

projektov, torej tudi ne projekt za uplinjevalnik v Zavljah, za katerega je postopek presoje

vplivov na okolje sicer že zakljucen, še ni prejel koncnega soglasja za izvedbo. Glede na te

informacije je pridobitev koncnega soglasja za uplinjevalnik v Zavljah možno pricakovati

šele po koncanem postopku presoje vplivov na okolje za povezovalni plinovod, da bo

možno upoštevati kumulativne ucinke obeh projektov.

Na koncu bi vam rad zagotovil, da Komisija ne bo odlašala s sprejetjem ustreznih

ukrepov, v kolikor bo v zvezi z navedenimi projekti ugotovljena morebitna kršitev EU

okoljske zakonodaje. Iskreno upam tudi, da bodo italijanski in slovenski predstavniki

skupaj s hrvaškimi kolegi cimprej zaceli konkretne pogovore o celoviti ureditvi

energetskih in okoljskih vprašanj v severu Jadrana. Sam jih bom k temu še naprej

spodbujal.

Poslano:

S spoštovanjem,

lx naslov

lx ga. Nataša Goršek Mencin, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.