aag je podal Zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za BIOELEKTRARNO KETERORGANICA NOVA d.o.o. v Bučečovcih


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje

Vojkova 1b

1000 Ljubljana

Datum: 20.12.2012

Zadeva: Zahteva za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, zaprošenega na zahtevo stranke KETERORGANICA NOVA d.o.o., Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Naprava za proizvodnjo bioplina se nahaja na lokaciji z naslovom Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

Skladno z določili 73. člena Zakona o varstvu okolja vabite osebe, ki na območju, na katerem naprava povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi ali premoženje ljudi, stalno prebivajo, so solastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in na podlagi 1. in 4. odstavka  153. člena Zakona o varstvu okolja tudi nevladne organizacije, da podajo mnenje o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopke,

se Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in v javnem interesu na področju narave,  na podlagi prvega in četrtega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja  ter skladno z določili 82. člena Zakona o varstvu okolja prijavlja v postopek izdaje Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko,po predvidevanjih AAG povzroča, onesnaževanje okolja večjega obsega. 

Onesnaževanje se nanaša  na predelavo nenevarnih odpadkov iz preglednice 7 (iz osnutka okoljevarstvenega dovoljenja), vključno z napravami, kjer se odpadki živalskega in skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnjim odstranjevanjem ali predelavo z zmogljivostjo predelave v skupni količini 232,1 ton vhodnih substratov na dan, od tega 122,5 ton živalskih odpadkov na dan. Predelavo bi izvajal upravljalec KETERORGANICA NOVA d.o.o., Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Naprava za proizvodnjo bioplina se nahaja na lokaciji z naslovom Bučenovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

Kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja, bomo zastopali tudi 15 tamkaj živečih prebivalcev, ki so člani AAG ali podporniki AAG.

V tem postopku bomo varovali pravne interese tako prizadete narave kot zlasti prebivalstva v tem prizadetem okolju.

OBRAZLOŽITEV

Strokovne  podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje, ki bo nastalo z zagonom bioplinarne.

V zgoraj navedenem osnutku okoljevarstvenega dovoljenja smo zabeležili več nepravilnosti ki odražajo dejansko stanje, saj omenjena bioplinarna že dlje časa obratuje:

  1. Investitor KETERORGANICA NOVA d.o.o. , v nadaljnjem tekstu Investitor, je pred postopkom pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo na naslovu KETERORGANICA NOVA d.o.o., Bučenovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru, pridobil gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala 6.5.2010 UE LJUTOMER, št. 351-41/2010-9 v sumljivem postopku saj Odlok 2110 o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih, Stran 5316, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Križevci na 27. redni seji dne 22. 3. 2006 v odstavku VI. – REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, VAROVANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, 22. Člen – Varstvo okolja pravi: »V ureditvenem območju so predvidene dejavnosti s kapacitetami, za katere v skladu z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96) ni potrebna presoja vplivov na okolje«.

V uradnem listu je jasno napisano v 2.členu: Posegi v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, so posegi v prostor, kadar gre za: pod točko: 7. plinarno ali pridobivanje in predelavo naftnih derivatov, razen proizvodnje zgolj mazivnih olj.

  1. Investitor je podpisal z vaščani naselja Bučečovci dogovor, v katerem se investitor zavezuje v 4. Točki II. Odstavka, da v proizvodnji ne bo uporabljal gnojevke, kar pa iz razpoložljive dokumentacije ne drži.
  1. Investitor, bi moral pridobiti okoljevarstveno soglasje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ker bioplinske naprave, ki delujejo na kmetijske odpadke ne potrebujejo okoljevarstveno soglasje, če toplotne energije v napravah za proizvodnjo toplote in električne energije v kolikor je manjša od 1 MW toplotne vrednosti, iz gradbenega dovoljenja pa je razvidno, da ta (te) naprave ne zadostujejo tem kriterijem.

Izvajalec mora izvesti študijo Poročilo vplivov na okolje (IPPC – Celovito preprečevanje in nadzor za onesnaževanjem) in pridobiti Okoljevarstveno soglasje od Agencije RS za okolje. Vloga mora vsebovati projekt, poročilo o presoji vplivov na okolje in revizijo presoje vplivov na okolje. Presoja vplivov na okolje je obvezna za različne posege, ki so določeni v Uredbi o vrstah posegov

v okolje, ki je predmet presoje vplivov (Ur. l. RS G 78/2006, zadnja sprememba G 32/2009) in Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo obsežne onesnaževanja okolja (Ur. l. RS G 97/2004, zadnja sprememba G 122/2007): nadzor nad onesnaževanjem okolja (mejne vrednosti za izpust emisij v zrak, vpliva na podtalnico, hrup in smrad, ravnanje in recikliranje gnoja in organskih odpadkov, varstvo narave itd.). Postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja bi moral biti pričet skupaj s pridobitvijo lokacijske informacije ali v času postopka za gradbeno dovoljenje.

  1. Potrebne in nujne so stalne meritve emisij saj mora biti zagotovljena stalna kontrola filtrov pri tako veliki bioplinarni.  Nedelovanje filtrov pomeni tudi stalno grožnjo izpusta strupenih plinov neposredno v okolico.
  1. Iz bioplinarne že sedaj odlagajo digestat in ostale odpadke na polja tudi v debelini nekaj decimetrov in s tem neposredno ogrožajo plitko ležečo podtalnico, izcedne vode pa odtekajo v vodne kanale. Ker so nekateri izlivali veliko preveč ostankov na njive, kot je to normalno, je bilo to tudi prijavljeno inšpekcijski službi
  1. Voznikom in je bilo samo naročeno na katero njivo naj peljejo, brez da bi se vpisali v evidenčno knjigo izvoza digestata –   blata  ali neustrezne surovine  iz  obrata. Transport iz bioplinarne na polja poteka večidel z traktorskimi cisternami in v nepokritih traktorskih prikolicah. V enem dnevu so po ocenah voznikov tako transportirali na njive tudi do 40 ton »odpadkov«.
  1. Transport »vložka« in »odpadkov«, ki se vršijo s težkimi tovornjaki, za bioplinarno poteka večinoma ponoči skozi vas in presega z zakonom določeno jakost zvoka v nočnem času, prav tako pa se je povečala svetlobna onesnaženost okolice.
  1. V času transportov morajo imeti prebivalci ob cesti zaprta okna in za zračenje uporabljajo električne naprave, zaradi smradu, ki prihaja iz vozil in priklopnikov le teh, ki transportirajo »odpadke« iz bioplinarne.
  1. Upravljavec nima na izpustih  predvidene ustrezne tehnološke rešitve, ki bi zagotavljala dopustne emisijske vrednosti znotraj zakonsko dovoljenih, temveč izključno običajni dušilec zvoka.
  1. Upravljalec uporablja živalske stranske proizvode za proizvodnjo bioplina (gnoj, klavniški odpadki …), zato bi moral upravljavec naprave pridobiti dovoljenje za predelavo odpadkov iz Veterinarske uprave RS (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta % 1774/2002 in Sveta o zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS % L273/2002). Iz osnutka okoljevarstvenega dovoljenja, pa ni razvidno, da bi to dovoljenje pridobil.

ZAKLJUČEK

Alpe Adria Green zastopa pri tej ZAHTEVI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA  svoje člane ter podpornike AAG, ki živijo v Bučenovcih in okolici ter so že sedaj zaradi delovanja bioplinarne izpostavljeni negativnim vplivom na okolje, ki posledično ogrožajo zdravje prebivalcev. Poleg tega pa ti negativni vplivi, ki jih povzroča bioplinarna močno vplivajo na kvaliteto življenja v Bučenovcih in okolici.

Postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, se mora zaradi nepravilnosti pri izdaji gradbenega dovoljenja s strani UE Ljutomer in zaradi same varnosti in varovanja ljudi in narave na tem področju zavrniti, brez nadaljnje obravnave.  Dvomimo, da so bili upravljavec in odgovorni za izdajo gradbenega dovoljenja za to napravo, samo tako nestrokovni in so zgoraj navedene napake nenamensko spregledali.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:                                                   

Vojko Bernard

Poslano:

Naslov – po priporočeni pošti

Minister za kmetijstvo in okolje g.Franc Bogovič

Protikorupcijska komisija

Priloge:

– 15x pooblastila

– Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih, Stran 5316.

– Dogovor med vaškim odborom in upravljavcem

ŠE DO 28.12.2012 NAM LAHKO NAMENITE DEL VAŠE DOHODNINE ZA NAŠE DEVANJE; DRUGAČE BO ŠLA V DRŽAVNI PRORAČUN!!! HVALA!!!

VEČ NA:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.