FORUM: Nove pravne dileme energetskega trga


clip_image002

Na Brdu pri Kranju je 29. novembra 2012, že tretje leto zapored potekal forum ENERGETIKA in PRAVO ’12, katerega rdeča nit je bila letos Nove pravne dileme energetskega trga. Na forumu se je zbralo okoli 60 ključnih pravnih in energetskih strokovnjakov, sodeloval pa je tudi Božo Dukić, član UO Alpe Adria Green. Na forumu so govorili o zelo obširni pričakovani noveli energetskega zakona in javno-zasebnem partnerstvu v energetiki. Novi predlogi za spremembo energetskega zakona ga delajo čedalje bolj kompleksnega, zato je potreba po javni, strokovni obravnavi zakona velika. Forum je odlična priložnost za to, saj so tu zbrani strokovnjaki z vseh relevantnih področij.

IMG_3876

Forum je odprla Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia, ki je dejala, da je forum odlična možnost za nujno vključevanje strokovne javnosti v razpravo o energetskem zakonu, katerega javna obravnava se je po dveh tednih končala konec oktobra 2012. V prvem delu so se udeleženci seznanili z aktualnimi pravnimi vidiki nove energetske zakonodaje.

Prof. dr. Rajko Pirnat, PF, se je osredinil na problem novih predlogov energetskega zakona, saj ga delajo še manj preglednega in zmanjšujejo njegovo konsistentnost. »Bolje bi bilo, če bi energetski zakon napisali popolnoma na novo in ga ne bi spreminjali z noveo, ki je obsežnejša od obstoječega zakona,« vendar pa je dr. Pirnat dodal, da glede na to, da Slovenijo toži Evropska komisija, ni več časa za premislek, temveč je nujno hitro delovanje. Pirnat je predstavil problematiko omrežnin za uporabo omrežja, ki jo na novo uvaja novela energetskega zakona. Omrežnino morajo plačevati odjemalci in proizvajalci, vendar pa energetski zakon ne razloži dovolj dobro določenih terminov, nima niti prehodnih odločb glede tega, kako in v kolikšnem času je treba uvesti omrežnino za proizvajalce. Dr. Pirnat je govoril še o velikem problemu razmerja med SODO in sistemskimi operaterji distribucijskega sistema, saj vlada še vedno ni izvedla več aktivnosti, ki bi jih morala kot odziv na revizijsko poročilo Računskega sodišča.

IMG_3879

Julijan Fortunat z Direktorata za energijo je povedal, da je osnovni razlog za spremembo energetskega zakona tretji energetski paket EU. »V javno obravnavo novele energetskega zakona se je vključilo okoli 30 deležnikov«, ki so skupaj dali približno 300 pripomb in vprašanj. Fortunat ocenjuje, da bo energetski zakon uvrščen na redno sejo državnega zbora decembra ali januarja, po sprejetju zakona pa bo treba sprejeti še veliko podzakonskih predpisov in dopolniti več podzakonskih aktov in pozneje bo sledila še prenovitev energetskega zakona, saj bo razdeljen na najmanj štiri področne zakone. Tako bosta doseženi večja preglednost in boljša operativnost zakonov. Govoril je tudi o energetskih izkaznicah, ki bodo dobile še pomembnejšo vlogo pri označevanju energetsko učinkovitih stavb.

Maks Helbl, GEN-I, je predstavil pogled na energetsko zakonodajo skozi prizmo GEN-I, ki je prisoten na mednarodnih energetskih trgih. GEN-I namreč posluje na 17 trgih, kjer deluje z razvejeno mednarodno trgovinsko mrežo, ki vključuje že 12 hčerinskih družb in več podružnic matične družbe. Pri tako široki mednarodni prisotnosti so velik izziv za GEN-I neenotnost nacionalnih energetskih zakonodaj, nepreglednost veljavnih predpisov na ravni posameznega nacionalnega trga znotraj EU, morebitno prekrivanje pristojnosti nacionalnih organov s pristojnostmi institucij na ravni skupnosti, obveznost poročanja trgovskih podjetij, večjih odjemalcev in drugih akterjev regulatorju, uredba REMIT, neenotnost zahtev po poročanju ipd.

Prof. dr. Slavko Dolinšek, Inovacijsko-razvojni inštitut, je predstavil projekt vzpostavljanja koncepta energetskega pogodbeništva za sanacijo javnih zgradb, pri katerem podjetje za energetsko pogodbeništvo izvede energetsko sanacijo zgradbe, s čimer se bistveno zmanjša raba energije, omenjenemu podjetju pa se investicija vrača prek prihrankov. Primer je priložnost za gospodarsko rast v Sloveniji, vendar je treba na državni ravni oblikovati sistemsko rešitev za financiranje podjetij za energetsko pogodbeništvo in tudi izvesti dober pilotni projekt. V Sloveniji povpraševanje presega ponudbo. Inovacijsko-razvojni inštitut pripravlja projekt energetskega pogodbeništva za sanacijo zgradb Univerze v Ljubljani, kjer bi sredstva zagotovila Evropska investicijska banka.

Prvi del se je končal z omizjem, kjer so se razpravljavci (dr. Pirnat, Maks Helbl, Tomaž Jančar iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije) in udeleženci foruma dotaknili ureditve področja zemeljskega plina, naravovarstvene zakonodaje in njene povezave z delovanjem energetskih podjetij, omrežnih kodeksov, katerih smernice določa ACER, razpravljali pa so tudi o vzrokih, zakaj je treba podatke posredovati regulatorjem.

IMG_3880

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia, je predstavila možnosti za uporabo mediacije v energetskih sporih, kjer poleg investitorjev, dobaviteljev, predstavnikov državnih in lokalnih organov ter drugih vse pogosteje nastopajo tudi civilne pobude in okoljevarstvene organizacije. Udeleženci so spoznali več mediacijskih tehnik, ki se jih lahko uporabi pri reševanju novih pravnih dilem in se tako doseže učinkovitejše rešitve sporov.

V zadnjem delu foruma smo se posvetili javno-zasebnim partnerstvom v energetiki. O pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije je govoril Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, ki ocenjuje, da bodo ravno javno-zasebna partnerstva eden ključnih elementov pri doseganju cilja, da naj bi javni sektor postal zgled pri doseganju visoke ravni energetske učinkovitosti. Ferk je kot ključne prednosti javno-zasebnega partnerstva izpostavil dejstvo, da takšen model zagotavlja zaseben vir financiranja javnega projekta, omogoča tudi prenos znanja, izkušenj in tehnologij iz zasebnega v javni sektor, saj v javnem sektorju pogosto manjka ravno znanje in izkušnje.

Forum se je končal z omizjem, kjer se je Boštjanu Ferku pridružil še Božo Dukić, Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije. Razpravljavca sta se posvetila že izvedenim primerom energetske obnove javnih zgradb, opozorila pa sta tudi na ovire pri takšnih javno-zasebnih partnerstvih, kot so preslabo razvit trg v Sloveniji in v EU, premajhno zanimanje slovenskih podjetij in drugo.

Udeleženci so bili zadovoljni z intenzivno razpravo in izrazili potrebo po več priložnostih za odprto izmenjavo strokovnih mnenj med vsemi v energetiko vključenimi deležniki in pripravljavcem zakona.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.