Izjava Paola Parovela, raziskovalnega novinarja–Plinski terminal Žavlje


GOTOF SI

clip_image002

Tiskovna izjava

Sem Paolo Parovel, raziskovalni novinar, odgovorni urednik časopisa La Voce di Trieste, in specializirani analist za odnose Italija-Slovenija-Hrvatska, o katerih sem tudi objavljal v Slovenij v 90.letih za dnevnik Delo ter izdal knjigo.

Predstavitvi AAG dodam dve poklicni informacij, ki se tičejo strateškega področja in pa področja varnostni Evropske skupnosti in NATO.

prva informacija.

Zaupni italijanski viri so razširili neuradno novico, da je italijanska vlada obljubila slovenski vladi, da bo postal Koper glavno pristanišče evropske povezave Baltik – Jadran, če bo slovenska vlada umaknila pritožbo proti uplinjevalniku multinacionalnega podjetja Gas Natural v Trstu.

Če je novica resnična, gre za prevaro.

Kot je znano, na trasi Dunaj- Graz–Ljubljana so naravna končna pristanišča za povezavo Baltik – Jadran vzhodna jadranska pristanišča: Trst, Koper in Reka. Njihov razvoj pa bi strateško stabiliziral celotno področje bivše Jugoslavije v okviru ES in NATO.

Italija pa že leta deluje, da bi premaknili to evropsko povezavo od Graza proti Celovcu in Trbižu, da bi dosegla zahodna jadranska pristanišča, se pravi Benetke, Ravenno, Ancono in Bari in pa tirenska pristanišča, torej Livorno in La Spezia, z želežniško povezavo preko Padove.

Ta operacija poskusa preusmeritve evropske povezave je dokazana z dokumenti Evropske skupnosti, se tiče pa ogromnega in stalnega pretoka blaga, vpleta vse italijanske politične sile in sloni na izključitvi pristanišč v Trstu, Kopru in Reki.

Zato ni res, da se bodo italijanski politiki odpovedali temu dotoku blaga in torej tej operacij in da bodo pomagali Slovenij samo zato, ker se s stem olajša izgradnjo uplinjevalnika v Trstu.

druga informacija.

Italijanski politiki skrivajo na vseh ravneh podatek, da izgradnja tega uplinjevalnika poleg naftnega terminala, ki oskrbuje srednjo Evropo bi spremenila tržaško pristanišče in mesto v primarno mednarodno teroristično tarčo, ki je vojaško neubranljiva pred atentati, ki se lahko izvedejo tudi z ročnim orožjem in s katastrofalnimi posledicami.

Plinska skladišča na kopnem in na ladjah bi bila lahko izpostavljena obstreljevanju z navadnimi ročnimi raketami, ki bi štartale iz naseljenih področji, ki se nahajajo samo nekaj sto metrov stran, ki jih ni mogoče spremeniti v vojaške objekte ali izprazniti.

Iz sestreljenih plinskih skladišč bi uhajale ogromne mase utekočinjenega metana, ki bi se sprostil, vžgal in eksplodiral, s tem pa bi uničil uplinjevalnik, naftni terminal, ves ostali del tržaškega industrijskega pristanišča, del mesta in bližnja naselja, tudi na slovenski strani, z desettisoči žrtev in ogromno škodo, ter s političnimi posledicami za Evropo, ki so primerljive s tistimi, ki so v Z.D.A. sledile atentatu dvojnim stolpnicam v New Yorku.

– zaključek.

Je torej jasno, mimo vsake druge ocene in mnenja, da gradnja uplinjevalnika v tržaškem pristanišču ni sprejemljiva za strateška ravnovesja in za varnost v NATU.

Je dokazano, da italijanska politika jih je pripravljena kršiti zaradi omejenih interesov, tudi če s tem postavlja na končko varnost ljudi, svojih in pa tistih, ki živijo ob meji v Sloveniji.

Republika Slovenija ima torej legitimno pravico, da uradno postavi problem stategije in varnosti v odnosih tako do ostalih evropskih držav, kot tudi do partnerjev NATO, začenši od Z.D.A.

Koper, 29.11. 2012

Paolo G. Parovel

Dichiarazione stampa –

Sono Paolo G. Parovel, giornalista investigativo, direttore del giornale d’inchiesta La Voce di Trieste ed analista specializzato dei rapporti Italia-Slovenia-Croazia, sui quali ho anche pubblicato in Slovenia negli anni Novanta analisi per il quotidiano Delo ed un libro.

Aggiungo all’esposizione di AAG due informazioni professionali che riguardano gli ambiti strategici e di sicurezza dell’Unione Europea e della NATO.

Prima informazione – prva informacija.

Fonti riservate italiane hanno diffuso la notizia ufficiosa che il Governo italiano avrebbe promesso al Governo sloveno di fare del porto di Koper il terminale principale dell’asse europeo Baltico Adriatico, se il Governo sloveno ritira l’opposizione al rigassificatore della multinazionale spagnola Gas Natural a Trieste.

Questa promessa, se esiste, è un inganno.

Come noto, i terminali naturali dell’asse Baltico-Adriatico sono i porti adriatici orientali di Trieste, Koper e Rijeka, sulla direttrice Vienna-Graz-Ljubljana, ed il loro sviluppo economico favorirebbe la stabilizzazione strategica dell’intera area ex-jugoslava nell’ambito dell’UE e della NATO.

L’Italia ha invece organizzato da anni lo spostamento di quest’asse europeo da Graz verso Klagenfurt e Tarvisio, per dirottarlo sui propri porti adriatici occidentali di Venezia, Ravenna, Ancona e Bari, e sui suoi porti tirrenici di Livorno e La Spezia attraverso lo snodo ferroviario di Padova.

Quest’operazione di dirottamento, che è documentata presso la Commissione Europea, riguarda un volume di traffici enorme e stabile, coinvolge tutte le forze politiche italiane e si fonda sull’ esclusione dei porti di Trieste, Koper e Rijeka.

Non è pertanto credibile che i politici italiani rinuncino a quest’operazione e favoriscano la Slovenia soltanto per sbloccare la costruzione di un rigassificatore a Trieste.

Seconda informazione

I politici italiani stanno nascondendo a tutti i livelli che la costruzione di questo rigassificatore accanto al terminale dell’oleodotto che rifornisce l’Europa centrale trasformerebbe il porto e la città di Trieste in un obiettivo terroristico internazionale primario che non potrebbe essere militarmente difeso da attentati realizzati con mezzi semplici ed effetti catastrofici.

I serbatoi del gas a terra e sulle navi sarebbero infatti continuamente esposti al lancio di semplici missili a spalla da aree abitate vicine poche centinaia di metri, che non possono venire militarizzate né sgomberate.

Dai serbatoi colpiti uscirebbero masse enormi di metano liquido che sia espanderebbe fino a incendiarsi ed esplodere distruggendo il rigassificatore, il terminale dell’oleodotto, il resto del porto industriale di Trieste, parte della città e gli abitati più vicini, anche in territorio sloveno, causando decine di migliaia di vittime e danni enormi, con effetti politici per l’Europa paragonabili a quelli dell’attentato alle Twin Towers per gli U.S.A.

Concludo – zaključek.

E’ quindi evidente che, al di là di ogni altra considerazione, la costruzione del rigassificatore nel porto di Trieste non è accettabile per gli equilibri strategici e di sicurezza della NATO.

La politica italiana si dimostra pronta a violarli per interessi limitati, mettendo in pericolo la propria popolazione di confine quella della Slovenia.

La Repubblica di Slovenia ha quindi motivo legittimo di sollevare ufficialmente il problema strategico e di sicurezza sia con gli altri Paesi europei, sia con i partners della NATO, a cominciare dagli Stati Uniti.

Koper, 29.11. 2012

Paolo G. Parovel

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.