AAG podala zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno – Sobentici


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice,

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje

Vojkova 1b

1000 Ljubljana

Datum: 14.11.2012

Zadeva: Zahteva za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, zaprošenega na zahtevo stranke BIOPLIN VARGAZON d.o.o., Pristava 5, 9240 Ljutomer, ki jo po pooblastilu direktorja Mirana Vargazona zastopa pooblaščenec Geateh, d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana

Skladno z določili 73. člena Zakona o varstvu okolja vabite osebe, ki na območju, na katerem naprava povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi ali premoženje ljudi, stalno prebivajo so solastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in na podlagi 1. in 4. odstavka 153 člena Zakona o varstvu okolja tudi nevladne organizacije, da se podajo mnenje o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopke.

Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu, se na podlagi prvega in četrtega odstavka 153 člena Zakona o varstvu okolja ter skladno z določili 82 člena Zakona o varstvu okolja prijavlja v postopek izdaje Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča, po predvidevanjih AAG, onesnaževanje okolja večjega obsega.

Onesnaževanje se nanaša na predelavo nenevarnih odpadkov iz preglednice 7 (iz osnutka okoljevarstvenega dovoljenja), vključno z napravami, kjer se odpadki živalskega in skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnim odstranjevanjem ali predelavo z zmogljivostjo predelave v skupni količini 101,9 ton na dan ton odpadkov živalskega izvora na dan, ki bi ga izvajal – upravljavc BIOPLIN VARGAZON, d.o.o., Pristava 5, 9240 Ljutomer, ki ga po pooblastilu direktorja Vargazon Marina zastopa Geateh d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana.

Kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja, bomo zastopali tudi 36 tamkaj živečih prebivalcev, ki so člani AAG ali podporniki AAG.

OBRAZLOŽITEV

Strokovne podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje, ki bo nastalo z zagonom bioplinarne. Iz okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, da živalskih trupel ne bodo predelovali, bioplinarna pa pade v to kategorijo zaradi gnojevke.

V zgoraj navedenem osnutku okoljevarstvenega dovoljenja smo zabeležili več nepravilnosti ki odražajo dejansko stanje, saj omenjena bioplinarna že dlje časa obratuje:

Investitor BIOPLIN VARGAZON, d.o.o., v nadaljnjem tekstu Investitor, je pred postopkom pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo na naslovu Sobentici 43, 2281 Markovci navedel na 21 strani, da ima obrat napravo: »naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja tri kontejnerje z kogeneracijo in baklami (N20, N21, N22 ). Vsaka kogeneracija je vgrajena v svojem kontejnerju. Kogeneratorji so 4-taktni motorji, tip TCG 2020 V12 trockene Abgasrohre, moč motorja 1235 KW, vhodna toplotna moč generatorja 1200KW,……« , vendar take naprave ni na tem naslovu in je osnutek oz. predlog za okoljevarstveno dovoljenje mogoče napisan za kako drug obrat, ki stoji na drugi lokaciji. Upravljavec bioplinarne na tem naslovu ima dejansko postavljena samo dva kogeneratorja. Srednji kogenerator je samo prazen make-up kontejner brez vgrajenega SPTE modula.

Osnutek okoljevarstvenega dovoljenja je torej zavajajoč in napačen.

Upravljavec nima na izpustu Z1 in Z3 predvidene ustrezne tehnološke rešitve, ki bi zagotavljala dopustne emisijske vrednosti znotraj zakonsko dovoljenih ampak izključno običajni dušilec zvoka.

Upravljavec že v poskusnem obratovanju krši postopke vestnega ravnanja z za človeka in okolje nevarnimi in toksičnimi snovmi ter mikroorganizmi. Zato lahko upravičeno pričakujemo nadaljevanje takšne prakse v prihodnje. (Priloge VURS-a, prisotnost Salmonele v vsakem vzorčenju. Uporaba takšnega pregnitega blata na površinah farme Sobetinci in brezplačno dajejo okoliškim kmetom je zaradi povzročitve splošne nevarnosti možne zastrupitve večjega obsega najmanj kriminalno dejanje.

Obstoječa bioplinarna na zgoraj navedeni lokaciji, že sedaj krši okoljsko in

zdravstveno zakonodajo, saj ne vodi evidenčne knjige izvoza digestata –

blata ali neustrezne surovine iz obrata. Ta digestat – blato ali sorovino

( brezplačno) vozijo iz obrata tudi okoliški kmetje, na njive. V AAG ne

razpolagamo z podatkom kaj so vozili in kam so odlagali drugi prevozniki.

Iz pisne izjave zaposlenega v tej bioplinarni so se (prepis iz dopisa):

– v bioplinarno večkrat pripeljala kokošja jajca na uničenje podjetja Jata

Ljubljana (razbita v plastičnih sodih v tekočenm stanju)

klavniški odpadki (goveje in svinsko črevesje-nezmleto, v celotnem stanju) v tekočem stanju iz Avstrijskih klavnic )

iz Italije se je vozil kokošji gnoj, ki je povzročil bakterijsko neravnovesje in bioplinarna ni delovala, kot bi morala in tega gnoja več niso vozili notri (trajalo približno dva meseca) – se ni obneslo

Emisije, imisije in odpadki torej lahko predstavljajo splošno nevarnost za okoliške prebivalce.

ZAKLJUČEK

Alpe Adria Green zastopa pri tej ZAHTEVI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA svoje člane ter podpornike AAG, ki živijo v Sobetincih in okolici in so že sedaj zaradi delovanja bioplinarne izpostavljeni negativnim vplivom na okolje, ki posledično ogrožajo zdravje prebivalcev. Poleg tega pa ti negativni vplivi, ki jih povzroča bioplinarna močno vplivajo na kvaliteto življenja v Sobetincih in okolici.

Prošnja za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, se mora zaradi nepravilno podanega dejanskega stanja, postopkov v teku in zaradi same varnosti in varovanja ljudi in narave na tem področju zavrniti, brez nadalje obravnave. Dvomimo, da sta bila upravljavec in pripravljavec tega okoljevarstvenega dovoljenja samo nestrokovna in sta zgoraj navedene napake spregledala. Tretji manjkajoči kogenerator predstavlja kaj več kot samo napako.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloge:

36x pooblastila

Dopis inšpektoratu RS – podružnica Maribor

informacije javnega značaja:
– poročilo o preskušanju z dne 26.10.2012, št. IHŽ-12/3071
– poročilo o preskušanju z dne 19.10.2012, št. IHŽ-12/3070

Bioplinska elektrarna deluje v Sobetincih že poldrugo leto.

Simbolična slika

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.