Merjenje kakovosti zraka z CEREX- UV HOUND merilno napravo


Alpe Adria Green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z Cerex Hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. Naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. Prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. Analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. Ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. Opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Naprava je bila preizkušena na inštitutu Jožef Štefan ter na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

V AAG  meritve imisij izvajamo po naročilu. Pri vseh meritvah izdamo poročilo v ppm  in mg/m3 za vsak plin posebej z navedbo vseh vremenskih parametrov. Naročniki lahko po svoji želji izberejo katere pline ali  spojine želijo, da jim pomerimo. Naprava lahko meri tudi FORMALDEHID, katerega se do sedaj v Sloveniji z prenosnimi napravami ni bilo možno izmeriti.

Plini, katere CEREX – UV HOUND zazna:

Detekcija UV HIDROFILNIH SPOJIN:

1,3 butadien C4H6, Acetaldehid C2H4O, Akrolein C3H4O, Benzen C6H6, Ogljikov disulfid CS2, Klor Cl2,Klorov dioksid ClO2, Etil benzen C8H10, Formaldehid CH2O, Živo srebro Hg, Dušikov oksid NO, Dušikov dioksid NO2, Didušikov oksid N2O, Kisik O2, Ozon O3, Žveplov dioksid SO2, Toluen C7H8

Detekcija OGLJIKOVODIKOV:
Izopren C5H8, Naftalen C10H8, Fenol C6H5OH, Stiren C6H5C2H3, Amoniak NH3, Vodikov Sulfid H2S

Izmerjene koncentracije plinov se zapišejo v bazo podatkov, iz katere jih črpamo za nadaljnje obdelava oziroma analize v povezavi z meteorološkimi meritvami. Kombinacija meritev predstavlja analizo onesnaženja zunanjega zraka na merilnem mestu. Na podlagi spoznavanja smeri vetra in imisijskih vrednosti lahko razberemo iz katere smeri so se pojavile višje koncentracije onesnaževal  in tako ugotovimo možnega povzročitelja povišanih izmerjenih imisijskih vrednosti.

 

Napačno je mišljenje, da je samo ogljikov monoksid pri kurilnih napravah škodljiv za človeka. V kolikor se kuri v kurilnih napravah več vrst kuriva ali se kuri z plinskimi pečmi, obstaja možnost, da iz take naprave izhajajo tudi drugi plini, nekateri izmed njih pa so tudi rakotvorni! Zato smo v Alpe Adria Green kupili svojo napravo za merjenje emisij in imisij CEREX, da lahko odkrijemo tudi te smrtonosne pline (R Quality) .

VEČ INFORMACIJ:

e-pošta: alpeadriagreen@gmail.com ali nas pokličite na GMS: 051 311 450.

Welcome to Cerex Monitoring Solutions

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.