IZJAVA ZA JAVNOST OB SREČANJU MINISTROV ITALIJE IN SLOVENIJA ODGOVORNIM ZA OKOLJE, KI BO V PETEK 19.4.2012 NA BRDU PRI KRANJU


clip_image002

IZJAVA ZA JAVNOST

V petek 19.10.2012 se bo Minister Franc Bogovič v okviru Koordinacijskega odbora ministrov med državama Slovenija – Italija srečal na bilateralnih pogovorih s svojim italijanskim kolegom Corradom Clinijem, s katerim se bosta pogovarjala o aktualnih okoljskih temah, po vsej verjetnosti bosta razpravljala tudi o plinskih terminalih v tržaškem zalivu, ki jih Italija želi zgraditi.

V Alpe Adria Green menimo, da bi slovenska stran morala zaradi varnosti ljudi na tem območju in ohranjanja severnega Jadrana vsekakor zagovarjati stališče, da Italija umakne namere o izgradnji plinskih terminalov na tem območju, v kolikor ne bi storila pa bi morala slovenska stran takoj vložiti tožbo na europskem sodišču.

V AAG še vedno nasprotujemo izgradnji plinskih terminalov in bomo uporabili vsa pravna sredstva, da izgradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu zaradi velikega negativnega vpliva, ki bi ga le-ti povzročili v severnem Jadranu in s tem onesnaževali vode vseh treh obmejnih držav (Italija, Slovenija in Hrvaška) preprečimo.
Plinski terminali bi močno vplivali na morsko okolje (ohladitev in onesnaževanje vode) in bi povzročili nerešljive varnostne težave tveganje nesreč in/ali atentatov tudi na tankerje ter s tem uhajanje plina in možnost požara in eksplozij), kar bi pomenilo, da bi zaradi tega morali militarizirati celotni Tržaški zaliv. To bi povzročilo veliko ekonomsko škodo v turizmu, ribištvu in navtiki. V tem zalivu se že sedaj nahaja najpomembnejši naftni terminal Sredozemlja, ki je doživel razdiralni atentat leta 1972, zato ne moremo dovoliti, da se že obstoječim tveganjem dodaja še nova tveganja. Zaradi določenih že obstoječih  industrij . ki so v bližini (železarna, kisikarna, naftni terminal, idr.)  je lahko ob nesrečah izredno velik domino efekt.
Jadransko morje ne sme postati evropski energetski pol na račun okolja in pravic lokalnih prebivalcev!

Pred kratkim smo v AAG prejeli odgovor iz EU komisije za peticije, da kljub temu da je 27.februarja 2012 EU Komisija za peticije odločila, da arhivira postopek o kršitvi, tega potrebno nadaljevati saj so bili Komisiji pred kratkim predloženi novi podatki v zvezi z morebitnim napačnim izvajanjem 8. in 11. člena Direktive Seveso v tržaški pokrajini, ki smo jih posredovali iz AAG. Natančneje, prejete informacije se nanašajo na možno kršitev določb te direktive kot „domino učinek " in obveznost, določeno v členu 11, točka 4 Direktive, da se preizkusi načrte za izredne razmere („domino učinek“ se nanaša na stavbe ali skupine objektov, ki se nahajajo v bližini stavb s prisotnostjo nevarnih snovi, zato obstaja mnogo večja možnost, da bo prišlo do nesreč s hudimi posledicami )

EU Komisija za peticije je zato stopila v stik z italijanskimi oblastmi in zaprosila za pojasnila in odgovor v zvezi s tem. Odgovor je prispel v maju in je v postopku preučevanja.

V mesecu septembru 2012 smo iz AAG poslali na Evropsko komisijo še novo dodatno dokazno gradivo v zvezi z nameravano gradnjo plinskega terminala in plinovoda v Žavljah: »Plinski terminal Žavlje, ki ga predlaga Gas Natural v Žavljah v Tržaški občini in plinovod do državnega plinskega omrežja, ki ga predlaga družba SNAM« Odgovor na to dokazno gradivo, kjer je v projektu previdenih več kršitev Italijanske in EU zakonodaje, iz EU komisije še čakamo.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:                                                 Jesenice: 17.10.2012

Vojko Bernard

08.10.2012 je eksplodirala plinska cisterna  na avtocesti Chang Ji  na Kitajskem.  Umrlo je pet ljudi. Predstavljajte si eksplozijo v Žavljah ali tankerja na morju. Avtocisterna je proti plinskemu terminalu ali tankerje nekaj tisčkrat manjša!

Slovenija po naših izkušnjah z vladami v prejšnjih mandatih zagotovo ne bo tožila Italije na EU sodišču, ker EU načeloma ne podpira medsebojnih tožb. V AAG bomo zato prisiljeni narediti tudi ta korak in vložiti tožbo proti Italiji, tako kot smo to prvi storili, ko smo vložili tožbo v Rimu proti izgradnji Žaveljskega plinskega terminanla. https://alpeadriagreen.wordpress.com/2012/10/14/v-kolikor-v-aag-ne-bomo-zbrali-denarja-za-tozbo-se-bo-pricela-izgradnja-plinskih-terminalov-v-italiji/

Evropski parlament, Komisija za peticije-tajništvo

Bruselj, 26.09.2012- št. 315880

 

————————————————————————————————————————————–

G. Vojko Bernard Alpe Adria Green

Prešernova 26

4270 Jesenice

Slovenija

Predmet: Peticija 1472/2009 ( sklicevanje navesti v vsej korespondenci)

Spoštovani,

V zvezi z našim dopisom z dne 5. decembra 2011 vas obveščamo, da je Odbor za peticije prejel dodatne informacije s strani Evropske komisije.

Prilagam v vednost kopijo pisnega odgovora Evropske komisije.

Naša skrb bo, da vas bomo obveščali o vseh nadaljnih ukrepih v zvezi z vašo peticijo.

Lep pozdrav.

Jos Heezen

Sekretar, Odbor za peticije

EVROPSKI PARLAMENT

2009 – 2014

Odbor za peticije

2012/06/27

SPOROČILO ČLANOM

Zadeva: Peticija 483/2007, ki jo je predstavil Roberto Giurastante, italijanski državljan,v imenu organizacije "Friends of the Earth" v zvezi s kršitvijo evropskih normativov v postopku presoje vplivov na okolje v nevarnih industrijskih obratih, ki spadajo pod direktivo Seveso.

Peticija 1147/2008, ki jo je predstavil Roberto Giurastante, italijanski državljan, v imenu Greenaction Transnational o morebitni gradnji plinskih terminalov v bližini Trsta (Italija).

Peticija 1472/2009 , ki jo je predstavil Vojko Bernard, slovenski državljan, v imenu"Alpe Adria Green" o načrtovani gradnji plinskega terminala v bližini Trsta (Italija).

1. Povzetek peticije 483/2007

Predlagatelj peticije nasprotuje načrtovani gradnji dveh objektov plinskih terminalov v tržaškem zalivu, eden na kopnem v industrijski coni, drugi na plavajoči ploščadi,oba nevarna za zdravje ljudi in škodljiva za okolje. Še zlasti poudarja pomanjkljivosti postopka presoje vplivov na okolje, neustrezno obveščanje državljanov, odsotnost strateških ocen na plinovodih, kršitev standardov varnosti v industrijskih obratih in tveganje večjih nesreč (Direktiva Seveso), tudi čezmejno onesnaževanje morja in podcenjevanje geoloških tveganj, nevarnost atentatov in omejevanje mednarodnega pomorskega prometa. Slovenija je bila vključena v načrte in je pravilno uvedla postopek Presoje vplivov na okolje, Ministrstvo za okolje je podalo negativno mnenje.

Povzetek peticije 1147/2008

Podpisnik se sklicuje na projekte za izgradnjo obrata uplinjevalnika v bližini Trsta, na meji s Slovenijo. Poudarja nevarnosti namestitve podobnega obrata na javno zdravje in okolje, zlasti zaradi ohlajevanja morja, ki ga povzročajo izpusti odvajanja hladne vode in s tem povezane posledice za morski ekosistem v Tržaškem zalivu. Temelji pa tudi na pomislekih, izraženih s strani sosednje Slovenije. Pobudnik se tudi sprašuje, ali so bili načrti pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo EU, kot to narekujejo pravila o ocenjevanju vplivov na okolje za take objekte.

Povzetek peticije 1472/2009

Podpisnik nasprotuje gradnji plinskega terminala v Tržaškem zalivu Milje, v obmejnem območju med Trstom in Slovenijo in navaja, da je na površini, opredeljeni za gradnjo tega terminala že več nevarnih industrijskih obratov. Poroča, da je prostor, na katerem naj bi gradili, območje velike naseljenosti prebivalstva na meji med Italijo in Slovenijo. Po mnenju podpisnika so slovenske oblasti izrazile nasprotovanje gradnji.

1. Izrazil je tudi številne zadržke glede načina, s katerim italijanske oblasti načrtujejo izvedbo tega načrta. Še posebej nasprotuje veljavnosti postopka, saj se niso posvetovali s prebivalci. Poročila in znanstvene študije postopka vplivov na okolje so napačne ali nepopolne in se jih lahko napačno razlaga. Verjame, da so bili v okviru projekta kršene številne evropske direktive in zato poziva evropske institucije, da bi uvedle preiskavo.

2. Sprejetost

483/2007: razglašeno za sprejeto 20. septembra 2007. Komisija je bila pozvana, da poda informacije (člen 192, odstavek 4 Uredbe).

1147/2008: razglašeno za sprejeto 5. februarja 2009. Komisijo so zaprosili, da zagotovi informacije (člen 192, odstavek 4 Uredbe).

1472/2009: razglašeno za sprejeto 22 januarja 2010. Komisija je bila zaprošen, da zagotovi podatke (člen 202, odstavek 6 Pravilnika).

3. Odgovor Komisije, ki je bil sprejet 7.marca 2008

Peticija 483/2007

Podpisnik se sklicuje na predlagane projekte izgradnje dveh obratov utekočinjenega zemeljskega plina v tržaškem zalivu v bližini meje s Slovenijo in trdi ,da so italijanske oblasti s tem kršile vrsto evropskih direktiv, kot je Direktiva 85/337/CEE, ki jo je spremenila direktiva 20O1/42/CE (Direktiva strateškega ocenjevanje okolja – VAS) in direktiva 96/82/CE (Seveso direktiva) kot so jo naknadno spremenili.

Podpisnik zlasti izpodbija pomanjkanje energetskega načrta in njegove presoje, ki naj bi bila v skladu z Direktivo o strateškem ocenjevanju okolja, pritožuje se, da čezmejna posvetovanja, ki jih predvideva direktiva o presoji vplivov na okolje ,niso bila pravilno izvedena. Na koncu ,v prilogah k peticiji, je več dokumentov v zvezi z direktivo Seveso v Trstu.

Peticija je bila poslana tudi neposredno Komisiji, 12 septembra 2007 je le-ta odgovorila podpisniku in izpostavila svojo oceno na postavljena vprašanja.

Glede obeh gradbenih projektov za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina, je Evropska Komisija že vprašala italijanske oblasti za informacije o apliciranju predpisov glede čezmejnega sodelovanja, ki jih vsebuje direktiva presoje vplivov na okolje. Odgovor je bil, da so se ta posvetovanja s Slovenijo začela tako kot to predvideva postopek presoje vplivov na okolje.

V okviru postopkov čezmejnega posvetovanja, so slovenske oblasti prejele dokumente, ki so jih pripravile italijanske oblasti v zvezi z nevarnostmi teh projektov. Dosedanje informacije nakazujejo, da so postopki za gradnjo objektov še vedno v teku in v sedanjem stanju ni razlogov, da bi sumili, da bo prišlo do kršitve evropskih direktiv. Direktiva 2001/42/CE se aplicira na določene načrte in programe, vključno z energetskimi načrti, preden se le-ti izvedejo. Direktiva o strateški presoji ne obvezuje držav članic, da urejajo te načrte, zato glede tega ni možno ugotoviti kršitve evropske direktive. Razpoložljivi podatki kažejo, da so postopki za gradnjo projektov še vedno v teku in trenutno ne obstajajo razlogi za domnevo, da ustrezne določbe zakonodaje Evropske skupnosti ne bodo ustrezno spoštovane.

Vendar pa priloge k peticiji izražajo dvome glede apliciranja direktive Seveso v tržaškem zalivu (člen 13, točka 1), v skladu s tem:« Države članice urejajo zadevo, da so podane informacije o varnostnih ukrepih in o pravilih ravnanja v primeru nesreče, ki jih je treba sprejeti. Te informacije morajo biti podane v takšni obliki, ki bo najbolj primerna za vse osebe in javne ustanove (kot so šole in bolnišnice), ki bi jih lahko take vrste nesreča prizadela (nanašajoč se na čl. 9).

Na sestanku, ki je potekal v Rimu 28. januarja 2008 ,so vprašali italijanske oblasti ,naj pojasnijo uporabo teh določb direktive Seveso.

Italijanske oblasti so Evropski Komisiji obljubile odgovor v enem mesecu.

Komisija bo podajala informacije Odboru za peticije o izidu njihovega ocenjevanja informacij, ki jim jih morajo posredovati italijanske oblasti.

4. Odgovor Komisije z dne 24 aprila2009

Peticija 483/2007

"Italijanske oblasti so se odzvale na prošnjo, da podajo informacije evropski komisiji z dopisom z dne 28. februarja 2008.

Po oceni informacij , ki jih je dobila od italijanskih oblasti, se je Evropska Komisija 19. marca 2009

odločila, da pošlje uradni opomin Italiji zaradi kršenja 13. člena odstavek 1, Direktive 96/82/CE, ki je bila spremenjena (Direktiva Seveso).

Peticija 1147/2008.

Pobudnik se sklicuje na projekte oblasti, povezane z gradnjo obratov plinskih terminalov v bližini Trsta, na meji s Slovenijo. Odkriva nevarnosti podobne naprave za javno zdravje in okolje še posebno zaradi ohlajevanja morja, ki ga povzročajo izpusti hladne vode in s tem povezane posledice za morski ekosistem v Tržaškem zalivu. Temelji pa tudi na pomislekih, ki jih je izrazila sosednja Slovenija. Pobudnik sprašuje, ali so bili pripravljeni načrti v skladu z veljavno zakonodajo EU, kot je ocenjevanje okoljskih vplivov takih objektov.

Komisija je odgovorila z dopisom z dne 3. novembra 2008 točno na te informacije, ki jih je podal podpisnik. Prav tako se je odzvala na prejšnje pismo podpisnika z dne 12. novembra 2007 in tudi na pisno vprašanje parlamenta P-2006/2700 glede predlaganih objektov.

V okviru te peticije, želi Komisija poudariti naslednji dve točki:

Prvič, postopek presoje ocenjevanja vplivov na okolje (VIA) direktive 85/337/CEE, ki je bila spremenjena in je še zmeraj v fazi realizacije. Ta postopek predvideva posvetovanja s Slovenijo na podlagi Konvencije iz Espoja iz leta 1991 o presoji vplivov na okolje v čezmejnem kontekstu. Postopki bi morali zajemati tudi nevarnost takšnih sistemov za javno zdravje in morsko okolje v tržaškem zalivu.

Drugič, v zvezi z drugim dopisom Odbora za dobrine in kulturne aktivnosti Furlanije-Julijske krajine z dne 3. julija 2008, na katero se sklicuje pobudnik, Komisija ugotavlja, da je to mnenje neke oblasti izraženo v sedanjem postopku . V tem pismu se sklicuje na direktivo 2001/42/CE o strateški presoji vplivov na okolje in se nanašajo na njeno aplikacijo na morebitno bodočo spremembo regulacijskega načrta za tržaško pristanišče. Vendar pa Komisija ne ve, če so se italijanske oblasti odločile o spremembi tega načrta.

Na podlagi predloženih podatkov Komisija trenutno ne more ugotoviti nobene kršitve evropske okoljske zakonodaje.

5. Odgovor Komisije, z dne 24. junija 2010

Peticije 483/2007, 1147/2008 in 1472/2009

"V zvezi s predlagano gradnjo dveh obratov uplinjevalnikov za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina v Tržaškem zalivu, razpoložljive informacije kažejo, da dovoljenja za gradnjo še niso bila izdana in da so posvetovanja med Italijo in Slovenijo o presoji vplivov na okolje še v teku. Komisija trenutno skuša olajšati dvostransko odločitev med obema državama in v tej fazi ne namerava izvajati vzporednih preiskav, ki bi lahko ogrožale njeno vlogo.

Glede izvajanja’ 13. Člena odstavek 1, direktive Seveso 96/82/CE v tržaški pokrajini, se je 19. marca 2009 Komisija odločila, potem, ko je izmenjala informacije z italijanskimi oblastmi, da pošlje Italiji opomin za kršitev člena 13, točka 1. Trenutno se obravnavajo odgovori italijanskih oblasti. Opozoriti je treba, da se ta postopek kršitve, v tem trenutku, ne nanaša na predlagano gradnjo dveh obratov uplinjevalnikov utekočinjenega zemeljskega plina v Tržaškem zalivu.

Komisija bo obveščala Odbor za peticije o poteku postopka glede dveh uplinjevalnikov, ki naj bi bili zgrajeni v Tržaškem zalivu.

Obveščala bo tudi Odbor za peticije o vseh nadaljnjih ukrepih v sedanjih postopkih za ugotavljanje kršitev v zvezi z izvedbo 13. Člena 1. točke direktive Seveso v tržaški pokrajini.

6. Odgovor Komisije, ki je prispel 11. februarja 2011

"V zvezi s predlagano gradnjo dveh obratov za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina v Tržaškem zalivu ,razpoložljive informacije kažejo, da dovoljenja za te projekte še niso bila izdana in da so posvetovanja med Italijo in Slovenijo o presoji vplivov na okolje še v teku. Komisija trenutno skuša olajšati dvostransko odločanje med obema državama in v tej fazi ne namerava izvajati vzporednih preiskav, ki bi lahko ogrožale njeno vlogo.

Glede izvajanja Člena 13, odstavek 1, direktive Seveso 96/82/CE v tržaški pokrajini , se je 19. marca 2009, Komisija odločila, potem ko je izmenjala informacije z italijanskimi oblastmi, da pošlje opomin Italiji zaradi kršitev člena 13, točka 1. Po vrednotenju odgovorov, ki so jih posredovale italijanske oblasti na opomin o kršitvi, se je Komisija odločila, da izda utemeljeno mnenje Italiji o kršitvi člena 13, odstavek 1. Odgovori, ki so jih italijanske oblasti poslale za ta primer, so v fazi obravnave.

Opozoriti je treba, da se ta postopek za ugotavljanje kršitev trenutno ne nanaša na gradnjo dveh uplinjanjevalnikov v Tržaškem zalivu.

To pa zaradi tega, ker se člen 13, odstavek 1, Direktive Seveso uporablja samo za objekte, ki že delujejo, medtem ko predlagana uplinjanjevalnika v Tržaškem zalivu še nimata gradbenega dovoljenja in posledično še nista bila zgrajena.

Komisija bo obveščala Odbor za peticije o razvoju del v zvezi z razmerami o ponovnem umeščanju uplinjanjevalnikov v Tržaški zaliv in bo obveščala o vseh nadaljnih korakih, ki se nanašajo na postopek ugotavljanja kršitev v zvezi z uporabo člena 13 ,odstavek 1 direktive Seveso v tržaški pokrajini.

7. Odgovor Komisije (REV IV) prejet 6. septembra2011

Peticija 483/2007

"V zvezi s predlagano gradnjo dveh obratov za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina v Tržaškem zalivu, razpoložljive informacije kažejo, da ti projekti še vedno nimajo gradbenega dovoljenja in posvetovanja med Italijo in Slovenijo v zvezi s presojo vplivov na okolje so še v teku. Komisija še naprej skuša olajšati dvostranski postopek med državama članicama in je zaprosila italijanske oblasti ,da predložijo dodatna pojasnila.

Glede na aplikacije Člena 13, odstavek 1, direktive Seveso 96/82/CE, so italijanske oblasti odgovorile na obrazloženo mnenje, ki ga je Komisija izdala oktobra 2010, s tem da so posredovale podrobne informacije o različnih objektih, ki se nahajajo v tržaški pokrajini. Komisija še vedno presoja te informacije.

8. Odgovor Komisije (REV V), prejet 27 junija 2012

Peticije 483/2007, 1147/2008 in 1472/2009

Glede predlaganih objektov o ponovnem uplinjanjevanju zemeljskega plina v Tržaškem zalivu, na podlagi razpoložljivih informacij ni bilo še izdano nobeno dovoljenje.

V začetku leta 2011 je Komisija zaprosila italijanske oblasti, da pošljejo dodatne informacije v zvezi z postopki za izvajanje takšnih projektov. Komisija je preučila italijanske odgovore in tudi vse informacije, ki so v tem času prispele od podpisnikov in do sedaj ni ugotovila nobene kršitve zakonodaje EU v zvezi z s temi projekti.

Komisija je omogočila dialog med italijanskimi in slovenskimi oblastmi glede teh projektov, zlasti njihovo presojo vplivov na okolje. Italijanske oblasti so pred kratkim potrdile, da so za globalni partnerski pristop k energetski strategiji v severnem Jadranu , ki med drugim upošteva tudi skrb za okolje.

Glede izvajanja Člena 13, odstavek 1, direktive Seveso 96/82/CE v tržaški pokrajini, je Komisija končala preučitev odgovorov, ki so jih posredovale italijanske oblasti, kot odgovor na mnenje Komisije (oktober 2010) glede prekrškov.

Na podlagi teh odgovorov je razvidno, da so italijanske oblasti sprejele ukrepe v skladu z določbami direktive Seveso o obveščanju javnosti o varnostnih ukrepih in za ravnanje v primeru nesreče. Objekti , za katere se uporablja člen 13, odstavek 1, Direktive Seveso ,se nahajajo v tržaški pokrajini občine Dolina, Milje in Trst. Italijanske oblasti so obvestile Komisijo, da so izvedle vrsto pobud javnega značaja za zagotovitev informacij prebivalcem, kako ravnati v primeru resnih nesreč v teh objektih.

Te pobude vključujejo širjenje informacij preko spleta, javnih srečanj, ki zagotavljajo informacije o obratih, zajetih v direktivi Seveso, o ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti v primeru nesreče in pošiljanje pismenih obvestil neposredno na naslove družin in podjetij, ki bi lahko bili potencialno v to vključeni.

Zato je 27.februarja 2012 Komisija odločila, da arhivira postopek o kršitvi.

Treba je dodati, da so bili Komisiji pred kratkim predloženi novi podatki v zvezi z morebitnim napačnim izvajanjem členov 8 in 11 Direktive Seveso v tržaški pokrajini. Natančneje, prejete informacije se nanašajo na možno kršitev določb te direktive kot "domino učinek "( nanaša se na stavbe ali skupine objektov, ki se nahajajo v bližini stavb s prisotnostjo nevarnih snovi , zato obstaja mnogo večja možnost, da bi prišlo do nesreč s hudimi posledicami ) in obveznost, določeno v členu 11, točka 4 Direktive, da se preizkusi načrte za izredne razmere.

Zato je Komisija stopila v stik z italijanskimi oblastmi in zaprosila za pojasnila in odgovor v zvezi s tem. Odgovor je prispel v maju in je v postopku preučevanja.

image

TRST 04.08.1972 – Teroristični napad

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

clip_image002[4]

Alpe Adria Green

Cesta Franceta Prešerna 26

4270 Jesenice

Jesenice, 04.09.2012

European Parliament

The President of the European Parliament

Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

Zadeva: Plinski terminal Žavlje (uplinjevalnik), ki ga predlaga Gas Natural v Žavljah v Tržaški občini in plinovod do državnega plinskega omrežja, ki ga predlaga družba SNAM.( Petizione 1472/2009)

Alpe Adria Green posreduje naslednje pritožbe v zvezi z Plinskim terminalom Žavlje:

ODSOTNOST PREDLOŽITVE OCENE V.A.S. OB VARIANTAH P.R.P. IN P.R.G.C. V TRSTU

Glede na dejstvo, da je bil projekt uplinjevalnika predlagan s spremembo načrta za Luko (PRP) in Splošnega občinskega urbanističnega načrta (PRGC), ob upoštevanju Direktive 2001/42/ES opozarjamo, da je za istega nujno potrebno predložiti tudi strateško oceno okolja (VAS).

V resnici je projekt že bil predmet presoje vpliva na okolje (VIA) v skladu z Direktivo 85/337/EGS (glej Prilogo I, točka 1, z izrecnim sklicevanjem na 4.člen, 1.odstavek).

Ista Direktiva 2001/42/ES (3.člen, 2.odstavek, točka a) zahteva, da morajo vsi načrti in programi v zvezi z izvedbo projektov, naštetih v Prilogi I Direktive 85/337/EGS, biti predmet okoljske presoje.

Zato bi morali predlagani varianti PRP in PRGC v Trstu biti predmet okoljske presoje, zlasti glede na dejstvo, da se je podaljšani rok za oprostitev dokončno iztekel 21/07/06 skladu z 13.členom, 3. odstavka iste Direktive 2001/42/ES.

Čeprav je Direktiva 2001/42/ES zavezovala Italijo, da VAS opravi, se Italija tega načela ni držala, v nasprotju z določbami Skupnosti.

V podkrepitev, da je VAS nujna, prilagamo stran tržaškega časopisa Il Piccolo di Trieste 07/24/12 (DOK. 1), kjer je italijanski minister Corrado Clini izjavil: "Il principale punto debole procedurale è comunque che avremmo dovuto, come paese, affrontare la Valutazione strategica per situare i rigassificatori. E del resto cosa prevista dalle norme Ue (“Največja slabost pri postopkih je bila, da nismo obravnali strateškega ocenjevanja pri izgradnji terminalov. Poleg tega to predvidevajo pravila EU”).

“BISTVENA SPREMEMBA NAČRTA PREDLAGANEGA UPLINJEVALNIKA IN ODSOTNOST OBVESTILA REPUBLIKI SLOVENIJI”

V teku leta 2012 je Gas Natural predstavil nove načrte v zvezi s predlaganim uplinjevalnikom, o katerih Avtonomna Dežela Furlanija Julijska meni, da vsebujejo bistvene spremembe prvotnega načrta.

Zaradi tega razloga je italijansko Ministrstvo za kulturne dobrine in dejavnosti dne 18.5.12 sporočilo, da “obstajajo elementi, ki utemeljujejo prepričanje o potrebi nove in globalne presoje vseh predlaganih gradenj”.

Deželno nadzorništvo Furlanije Julijske krajine za arhitekturne in okoljske dobrine, periferni organ Ministrstva za kulturne dobrine in dejavnosti, z izjavo od 20.07.12, trdi, da tudi zadnja poročila, ki jih je predstavil Gas natural, ne spoštujejo predpisov italijanskega VIA iz leta 2009, in da je samo Nadzorništvo že izrazilo štiri negativna mnenja o načrtu in poudarilo, da je treba projekt spet preučiti.

Potrebna je ponovna evalvacija čezmejnega vpliva na okolje in informiranje Republike Slovenije in njenih državljanov.

Kljub obvezi Italije, da obvesti Republiko Slovenijo in njene državljane, ni bilo v tem smislu storjenega nič in to krši Direktivo 85/337/EGS in odločbo Sveta Evrope 2005/337/SE.

ODSOTNOST OCENE V.I.A. PRI OBRATU ZA PONOVNO UPLINJEVANJE IN PODVODNA POVEZAVA Z DRŽAVNIM PLINSKIM OMREŽJEM

Sklicujoč na direktivo 85/337/EGS in pravosodno prakso Sodišča Evropske Unije o tem, je znano, da ni mogoča ločena presoja okoljskega vpliva (V.I.A.) večjega števila obratov, ki vršijo eno in isto dejavnost. Isto sodišče je nameč določilo da “je nujno ob koncu spomniti sodnika, ki se ukvarja s primerom, da razdrobitev projekta ne sme biti razlog za izigranje cilja predpisov in, da se zaradi neupoštevanja skupnega učinka se ne sme dogoditi izognitev obveznosti presoje, če lahko projekt, upoštevan kot celota, močno vpliva na okolje v smislu 2.člena, Št.1 direktive 85/337”.

Kar zadeva obveznosti Evropske direktive 85/337/EGS, da se presodi projekt v njegovi celoti (upinjevalnik in plinovodska povezava s kopnim), brez razdrobitve obrata na več delov, kot se je delalo do sedaj, opozarjamo na razsodbo Evropskega sodišča z dne 28.02.2008 in v pravdi C-2/07, kjer se v podobnem slučaju uvaja princip, ki ga je treba uporabljati za vse vrste del, ki potrebujejo presojo okoljskega vpliva (VIA): torej uplinjevalnik in plinovodska povezava potrebujeta skupno presojo, brez možnosti ločene obravnave.

Presojo okoljskega vpliva omenjenega uplinjevalnika so opravili, ne da bi upoštevali posledice, ki bi jih imel skupaj s plinovodom družbe SNAM, ki služi povezavi z državnim omrežjem.

O tem je pisalo tudi Nadzorništvo za okolje Furlanije Julijske krajine Ministrstvu za kulturne dobrine in dejavnosti v dopisu z dne 03.07.08, prot.št.6573/11.6, v katerem je ugotavljalo, da za LNG terminala in plinovod “obstajata dva ločena postopka, v nasprotju z zakonodajo Skupnosti, ki predvideva eno samo skupno presojo vpliva na okolje (VIA)”.

Z dopisom z dne 02/07/09 ref. n. 5082/11.6 je Nadzorništvo za okolje Furlanije Julijske krajine zopet pisalo Ministrstvu za kulturne dobrine in dejavnosti ter ponovno opozorilo na problem v zvezi s projektom plinovoda: "Glede na to, da mora vsaka ocena o izgradnji plinovoda upoštevati projekt v celoti, torej vključno z oceno obrata za ponovno uplinjanje, kateremu plinovod služi, naj se to stori v skladu s temeljnim načelom, da se oceni vpliv na okolje obratov, ki delujejo kot celota. V podporo svoji tezi, je Ministrstvo za okolje in zaščito teritorija in morja (MATMM)- ko se je še imenovalo Ministrstvo za okolje- trdilo, da zakonodaja določa, da tako obrati za ponovno uplinjevanje, kot tisti, ki smo ji zgoraj obravnali, vključno z morskimi strukturami in onimi za skladiščenje, potrebujejo skupno presojo vpliva na okolje (VIA) (glej zapisnik z datumom 10. oktobra 2005-prvo zasedanje Konference storitev za terminal za ponovno uplinjanje terminala GNL Žavlje").

Z dopisom z dne 20.07.2012 ref. n. 5937/11.6 je Ministrstvo za kulturo, Oddelek za arhitekturo in krajino, Furlanije Julijske Krajine na Ministrstvo za kulturo v Rimu, Avtonomno Pokrajino Furlanijo Julijsko krajino v Trstu in Pokrajinski direkciji za kulturo in krajino v Trstu, poslalo pismo v katerem se ne strinja z »Enotnim dovoljenjem za gradnjo in obratovanje plinskega terminala v tržaškem zalivu ( doc.2)

Na vse zgoraj navedeno v AAG smatramo, da so kršeni naslednji parametri:

VARNOST

1. Nikoli ni bila odobrena študija o "domino efektu ", kot to predvideva 12. člen zakonske uredbe št. 334/99 in je vezana na Direktivo 96/82/ES, v zvezi z možnimi velikimi industrijskimi nesrečami, posebno glede nevarnih obratov v Tržaški pokrajini, in morebitno škodo tudi v Republiki Sloveniji.

V Generalnem direktoratu za okolje pri Evropski komisiji so s tem v zvezi odprli posebno mapo.

2. Zakonodajni dekret 334/99 člen 23, določa, da imajo zainteresirani prebivalci možnost, da izrazijo svoje mnenje v primeru namestitve novih naprav, pri katerih obstaja tveganje za varnost in pri realizaciji novih naselij in infrastruktur okrog že obstoječih obratov.

Dne 17.10.05 je z dopisom prot. št. DSA-2005-0025861 Dr. Giuseppe Lo Presti z Ministrstva za okolje sporočal Ministrstvu za produktivne dejavnosti v zvezi z uplinjevalnikom, ki ga predlaga Gas Natural, da “v primeru izdelave projekta za nov obrat podvržen členu 8 Zakonodajnega odloka 334/99, v skladu z direktivo 96/82/ES in v skladu s členom 23 odloka, bodo prebivalci odmočja imeli vsekakor pravico, da izrazijo svoje mnenje, ki bo lahko izraženo v sklopu postopka izdelave urbanističnega instrumenta ali pa postopka evalvacije učinkov na okolje.

Prebivalcev niso vprašali za mnenje, kot to predvideva 8.člen Državnega Odloka 334/99. Sam Gs Natural je obenem 2.05.07 sporočil Ministrstvu za okolje in za zaščito teritorija in morja, da dokument, ki zadeva varnost, in ki ni bil nikoli odobren, ni predviden v sklopu dokumentacije, ki zadeva postopek VIA.

Podjetje je naknadno pripravilo nadaljnjo študijo v skladu s Državnim odlokom 334/99, D.O. 152/06 in s Direktivo 96/82/CE, ki ni bila nikoli objavljena in o kateri državljani niso mogli nikoli zraziti svojega mnenja. Omenjene dokumentacije niso nikoli posredovali Republiki Sloveniji.

3.1. Študija, ki je bila pripravljena za Pentagon leta 1982, zatrjuje da verjetno, če se 9% tovora UZP-ja iz kontajnerja izlije v morje, bi se spremenil v oblak in bi se porazgubljal na vodni gladini, dokler bi se srečal z virom vžiga. Tak oblak bi se lahko v desetih/dvajsetih minutah s pomočjo vetra razvlekel na tri morske milje; v zadnji fazi bi dosegel tudi razdaljo od šestih do dvanajstih milj. Kot ognjena krogla bi lahko zažgal vse, kar bi dosegel in njegova vročina bi lahko povzročila prebivalstvu opekline 3.stopnje ter povzročila požare v razdalji od ene do dveh milj od oblaka. Ognjena krogla UZP-ja, ki bi se razširila v mestu, bi lahko povzročila izredno število požarov in eksplozij na obširnem območu. Trenutno in v bližnji prihodnosti “ne obstaja način kljubovanja velikemu požaru UZP-ja”.

3.2. Kot smo že podčrtali, tudi ISPRA (Visoki Zavod za Obrambo in Raziskovanje Okolja) v mnenju 12/2/2009 pravi: “prav tako je jasno, da bi v slučaju nesreče, ki bi zadevala tanker za nafto in tanker za UZP, prišlo do katastrofalnih posledic”.

ONESNAŽEVANJE TAL IN MORSKEGA DNA

1.1. V zapisu Občine Trst, ki je bil naslovljen na Enotno Okrožno Sodišče, in je sledil nalogu, ki ga je dobil tržaški Pretor Dr. P.V.R., beremo: “V delu morja, ki se nahaja ob Miljah- v severo-vzhodnem delu- v industrijski coni (na zemljiščih, ki mejijo na inštalacije ESSO-ja), je obrežje posuto z vsakovrstnimi odpadki in trdnimi mestnimi in industrijskimi odplakami, tako da morski tok posrka vse onesnažujoče snovi in tako da je ta del morja postal “mrtvo morje” brez rastlinja in živalstva zaradi uničevanja, ki ga tu opravljajo neznanci, predvsem pa zaradi kontaminacije morja z odplakami, ki vsebujejo visoko stopnjo onesnaženosti, ki izvira iz kemijskih proizvodov, baktericidov, olij itd, ki so pomešani z odpadki. Na omenjenem območju – ki ni zaprto za mimoidoče- odlagajo, zdi se že od leta 1981, pepel upepljevalnika mestnih trdnih odpadkov, čigar naprave se nahajajo na hribu Pantalejmunu”.

1.2. V zvezi z valom blata, ki se je izlil v morje, v zapisu 19.05.81 “Bernacchia ESSO Skladišče Trst Sv.Sobota” lahko beremo sledeče: »Kljub našim ustnim svarilom se nadaljuje odlaganje pepela občinskega upepeljevalnika na območje, ki je naša last…opozarjamo naj se takemu postopanju naredi vendar konec in vabimo odgovorne k nujnemu odvozu pepela, ki je bil odložen v jarke ostankov bitumna in ki zaradi te obtežitve prekipevajo in okužujejo bližnje površine, ki se nahajajo v neposredni bližini morja…odklanjamo katero koli odgovornost za bodoče onesnaževanje morja«.

1.3. Na omenjeni površini je v načrtu gradnja uplinjevalnika

2.V zvezi z onesnaženjem Miljskega kanala in Tržaškega zaliva se spominjamo, da je bil v tržaškem krajevnem dnevniku Il Piccolo dne 22.03.03 objavljen članek z naslovom: »Tempirana bomba na dnu zaliva«. Nadnaslov se je glasil: »Vznemirjujoče stanje podobalnih usedlin, ki je bilo včeraj opisano na četrtem simpoziju Srečanja o analitično okoljski kemiji na Tržaški Univerzi«. V članku beremo: »Težke kovine kot baker, svinec, cink, mineralna olja, rakotvorni policiklični ogljikovodiki in še drugo: Na prvi pogled bi se to zdela vsebina odlagališča za posebne odpadke, v resnici pa so to usedline, ki se nahajajo pod obalo celotne Tržaške pokrajine, in predvsem na dnu Miljskega Kanala… Vznemirjujoče stanje, ki so ga opisali včeraj na zgoraj omenjenem simpoziju: «Okoljska kakovost Tržaškega zaliva: današnje stanje in vprašanja za bodočnost«, to je bila tema simpozija, ki ga je vodil Profesor Edoardo Reisenhofer. .. Miljski kanal v delu ob Žavljah: »V tistem delu območja poteka že več desetletij izlivanje; obenem je to področje zelo gosto naseljeno. Naše analize razkrivajo, da v vsem Severnem Jadranu- poudarja Prof. Reisenhofer- nimamo tako visoke stopnje onesnaženosti, niti v delti reke Pad. V določenih točkah so sestavine usedlin podobne tistim v kanalizaciji«…Paola Del Negro, ki je zaposlena v Laboratoriju za morsko biologijo: Po njenem poročilu, pred katerim je imel splošno uvodno besedo Dr.Gianpiero Adami, profesor analitične kemije, je posegel Dr.Stefano Covelli, profesor na Oddelku za geološko okoljske in morske znanosti na Tržaški univerzi, ki je dejansko potrdil močno prisotnost razstopljenega živega srebra v vodah Tržaškega Zaliva”.

3. Po vpogledu elaboratov, ki jih je predstavila SNAM v zvezi s povezavo plinovoda predlaganega uplinjevalnika z državnim plinskim omrežjem, je razvidno, da ob prisotnosti vetrov burje in jugozahodnika, tokovi, ki prihajajo iz Miljskega Kanala in iz Tržaškega Zaliva, potujejo proti obali Republike Slovenije.

4. Taki morski tokovi naj bi torej s sabo odnašali onesnaženi material, ki bi se tako znašel na ribolovnem območju Republike Slovenije s posledično škodo na ribolov zaradi koncentracije onesnaženja s kadmijem, kromom, železom, manganom, niklem, svincem, vanadijem, cinkom in živim srebrom.

ONESNAŽEVANJE OZRAČJA

Med postopke kršitev, ki jih je sprožila Evropska unija proti Italiji v skladu s členi 258 in 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije, spada postopek št. 2008/2194 (kakovost zraka: koncentracija delcev PM10 v zraku okolja), ki se nanaša na izvajanje Direktive 2008/50/ES, po kateri je razvidna prekoračitev meje PM10 tudi na tržaškem ozemlju. To onesnaženje močno presega mejo in zadeva zato tudi Republiko Slovenijo ter povzroča škodo in kronične bolezni tudi pri otrocih.

Evropska komisija je obenem z lastno določbo 06.07.12, ki jo je podpisal slovenski komisar Janez Potočnik, že sporočila Italiji zavrnitev, ki izhaja iz Direktive 2008/50/ES, prošnje za podaljšanje termina, ki je bil določen za dosego mejne vrednosti za dušikov dioksid tudi na tržaškem ozemlju in ki povzroča onesnaževanje tudi v Republiki Sloveniji.

Direktiva 2008/50/CE v členu 25 (čezmejno atmosfersko onesnaženje), 4.odstavek, določa da “V slučaju, da se pripetijo prokoračitve informacijske meje in alarmne meje na območjih in mestih v bližini državnih meja, morajo biti čimprej informirane dotične oblasti sosednih držav članic, ki so prizadete. Te informacije morajo biti na razpolago tudi javnosti.

Italija ni nikoli ukrepala v smislu rešitve tega problema in načrt predlaganega uplinjevalnika potrjuje povečanje onesnaževanja v primeru izgradnje objekta.

ZAKLJUČKI

Potrebno je:

1.opraviti postopek v zvezi z V.A.S. glede na spremenjeni predlog tržaškemu P.R.P.-ju in glede na spremembo pa P.R.G.C. –ju Tržaške Občine;

2.začeti s postopkom v zvezi z enotno V.I.A. glede na predloge: uplinjevalnik in plinovod v povezavi z državnin plinskim omrežjem;

3.informirati Republiko Slovenijo v zvezi z onesnaževanje ozračja in v zvezi s spremembami načrta;

4.posvetovanje s prebivalstvom po predhodni izdelavi primerne študije o “domino efektu”.

Vse to mora biti storjeno v duhu prej omenjenih Direktiv 2001/42ES, 85/337/ES, 2008/50/CE in 96/82/ES v sklopu čezmejnih postopkov v sodelovanju z Republiko Slovenijo in njenimi državljani ob izvajanju Konvencije iz Aarhusa z dne 25/06/98, ki jo je odobril Svet z določbo 2005/370/CE.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard,

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.