Izjava za javnost_stališče do sprememb zakona o gozdovih


Zveza gozdarskih društev Slovenije,
Sekcija ProSilva Slovenija,
Večna pot 2, 1000 LJUBLJANA
1. Oktober 2012
IZJAVA ZA JAVNOST
 
Stališče ProSilve Slovenija do sprememb zakona o gozdovih
ProSilva Slovenija, sekcija Zveze gozdarskih društev in članica nevladnega evropskega
združenja Prosilva Europe, ki razvija in promovira sonaravno, trajnostno in ekonomično
gospodarjenje z gozdovi, v razpravi o predlogih za spremembo zakona o gozdovih izraža
svoje stališče v naslednjih predlogih:
Temeljna načela gozdarske znanosti in stroke
• Zavzemamo se za ohranitev v zakonu eksplicitno zapisanega gospodarjenja z
gozdovi po načelih: sonaravnost, trajnost in mnogo namenskost ter v zakonu
eksplicitno zapisanih vseh funkcij gozdov.
• Opozarjamo, da je pri razpravi o spremembah zakona o gozdovih treba popolnoma
upoštevati Deklaracijo o nacionalnem gozdnem programu, ki jo je leta 2007 sprejel
Državni zbor Republike Slovenije.
Organiziranost in delo javne gozdarske službe (JGS)
 
• Predlagamo ustanovitev javnega podjetja za upravljanje z državnimi gozdovi,
katerega sestavni del bo enovita javna gozdarska služba (JGS), ki bo delovala po
enakih strokovnih načelih v gozdovih vseh lastništev. 
• Predlagamo, da JGS v prihodnje opravlja dosedanje naloge, poleg teh pa  opravlja
neprofitno pomoč lastnikom gozdov pri organiziranju izvedbe del v gozdovih in prodaji
lesa. To pomoč naj JGS opravlja v zasebnih gozdovih le po naročilu lastnikov
gozdov. Delo javne gozdarske službe za zasebne gozdove bo tako cenejše kot
doslej, ker ne bo več v celoti  breme državnega proračuna, obenem pa se bo
racionaliziralo s tem, ko bo krajevno (v gozdnem revirju) in časovno sovpadalo z
delom JGS v državnih gozdovih. S prevzemom pomoči lastnikom gozdov pri
organiziranju del v gozdovih in prodaji lesa se bo JGS v zasebnih gozdovih tudi
aktivirala v smislu povezovanja z gozdno lesno verigo. Predlagamo tudi, da se
gospodarjenje z državnimi gozdovi in delo JGS optimalno poveže z lokalnimi
skupnostmi in lokalnimi predelovalci lesa. 
• Pri ohranitvi dosedanjih nalog JGS posebej poudarjamo, poleg izobraževanja in
usposabljanja lastnikov gozdov, tudi izobraževanje javnosti o pomenu gozdov in
gospodarjenju z njimi.

Izbira in označevanje drevja za posek
• Podpiramo izbiro in označitev drevja za posek pri katerih sodelujeta lastnik gozda in
gozdar JGS. V procesu skupne izbire in označitve drevja za posek vidimo zelo
koristno možnost prenašanja praktičnega strokovnega znanja o gojenju, negi, varstvu
gozdov in ekonomičnem gospodarjenju na lastnike gozdov in obenem izražanja
interesov in odgovornosti lastnikov gozdov. Ta proces je treba v praksi izpopolniti, da
se bo izvajal v kakovostnem dialogu med gozdarjem JGS in lastnikom gozda v korist
dolgoročnega razvoja gozda in lastnikovega gospodarstva. 
• Izbira in označitev drevja za posek ima tudi to korist, da se sočasno z njo vodi
evidenca in kontrola ter preprečitev morebitnih kraj v  gozdovih. 
• Skupna izbira in označitev posamičnega drevja za posek naj se tudi v prihodnje ne
izvaja tam, kjer zaradi rastiščnih ali sestojnih razmer ni potrebna, ampak je možna
sečnja znotraj površine, ki jo sporazumno z lastnikom gozda določi in obeleži revirni
gozdar (panjevci, v ujmah poškodovani gozdovi).
Prost vstop in gibanje v gozdovih
• Zavzemamo se za ohranitev prostega vstopa in peš hoje v gozdove za vse prebivalce
Slovenije. Ob tem poudarjamo, da je treba v zakonu eksplicitno določiti odgovornost
vseh, ki se gibljejo v gozdovih do gozdov in lastnikov gozdov. 
• Za prost vstop v gozdove naj se  med nalogami JGS in gozdarske inšpekcije
eksplicitno določi gozdni naravovarstveni nadzor in v zakonu ali podzakonskem aktu
eksplicitno določi kazensko odgovornost kršiteljev in postopek ter pristojnost JGS za
izvedbo sankcij.  
• V zakon naj se zapiše, da sta prosto gibanje s peš hojo in nabiranje gozdnih sadežev
dovoljena le v skladu s predpisi, ki so se jih obiskovalci gozda dolžni držati. 
• Odgovornost in pristojnost javnosti v procesu spremembe zakona o gozdovih
Zavzemamo se  za javnosti odprto razpravo, v kateri bodo s predlogi strokovnih in vladnih
služb seznanjene tudi nevladne organizacije, predvsem s področja okoljevarstva in
naravovarstva, turizma in planinstva ter razvoja podeželja in bodo v njej lahko tudi
sodelovale.
 
V imenu vodstva ProSilve Slovenija:
Anton Lesnik (anton_lesnik@t-2.net. 041 598 545)
Prof.dr.Jurij Diaci (Jurij.Diaci@bf.uni-lj.si 01 320 35 33)
Zoran Grecs (zoran.grecs@zgs.gov.si 041720 227)

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.