» DANES OB 21 URI PRIŽGIMO SVEČO TRIGLAVSKEMU NARODNEMU PARKU«


Poziv AAG poslan 11.08.2012

IZKAZALO SE JE, DA SO SE IZPOLNILE NAŠE ČRNE MISLI, KO JE SLOVENSKI PARLAMENT, SPREJEL ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU BREZ SODELOVANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ. TO SE JE SEDAJ POKAZALO V POLNI MERI, KO ČLOVEK NE VE VEČ ALI JE TO ŠE NARODNI PARK ALI PA JE SAMO ŠE NEKO ZAŠČITENO OBMOČJE.

Pokljuka_010

DANES, SE PO VSEH ALPAH PRIŽIGAJO KRESOVI, DA BI DRŽAVE SPOŠTOVALE ALPSKO KONVECIJO, ŽAL PRI NAS TO ŠE ZDALEČ NI RES, ZATO POZIVAMO VSE SLOVENCE NEGLEDE NA POLITIČNO PRIPADNOST IN VEROIZPOVED NAJ DANES OB 21 URI PRIŽGEJO SVEČE IN SE NAM Z  TIHIH PROSTOM PRIDRUŽIJOTER PODPREJO NAŠA PRIZADEVANJA Z NAŠO OBRAZLOŽITVIJO, KER SE NA TEM PODROČJU NI NIČ PREMAKNILO

IMG_2994 Biatlonski center - napačna postavitev svetilk crop

ALPE ADRIA GREEN, se že vrsto let trudi, z organiziranjem okroglih miz, posvetov ter protestov, da bi prepričal vlade ter parlament za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bi zaščitila Triglavski Narodni Park po strokovnih merilih IUCN ter drugi mednarodni zakonodaji. Na območju Triglavskega narodnega parka naj bi se uveljavili cilji in nameni narodnega parka, ki bodo zagotavljali trajno in učinkovito zavarovanje, predvsem pa naj se:      

Zavaruje in ohrani gorsko divjino ter neokrnjeno naravo visokogorja in kulturno krajino z vsemi dolinami in planotami ter njihove krajinske značilnosti z vsemi pojavnimi oblikami, kot so naravni gozdovi, travniki in pašniki, barja, zakrasele visokogorske planote, različni kraški pojavi (brezna, škraplje, jame, kotliči);

Ohrani in neguje kulturna krajina in kulturni spomeniki in bogata kulturna dediščina od arheološke, zgodovinske, umetnostne, arhitekturne, naselbinske, etnološke in tehniške do spomenikov oblikovane narave;

Zavaruje in ohrani življenjski prostor za več tisoč rastlinskih in živalskih vrst, od katerih so mnoge endemične, redke ali ogrožene;

Prepreči onesnaževanja okolja, povzročanje hrupa; onesnaževanje površin, vključno vode, zraka; svetlobno onesnaženje

Zavarovalo zbirno območje pitne vode vseslovenskega pomena (Slovenija dobiva iz tega območja že zdaj 20% pitne vode, v prihodnosti pa se bo pomen tega vodnega vira še povečal) z vsemi rekami in ledeniškimi jezeri ter vodnimi pojavi, kot so slikoviti slapovi, tesni in korita;

Uredi prometne režime za motorni promet v zraku in na tleh ter v največji možni meri omeji oziroma zmanjša tok turističnega prometa v robnem območju ter povsem izloči iz osrednjega območja narodnega parka z izjemo nekaj vitalnih cest (n.pr.Vršič);

Prebivalstvu v narodnem parku zagotovi uravnotežene življenjske in delovne pogoje, posebej še pri dejavnostih obrti in turizma ter primerne pogoje za kmetijstvo, gozdarstvo in prometne potrebe, vse pa v skladu s cilji in nameni narodnega parka ter uvede poseben sistem spodbud in sofinanciranja projektov in investicij na območju narodnega parka;

Zagotovi ustrezne programe razvoja v vplivnem območju narodnega parka in za  projekte in investicije lokalne skupnosti na območju narodnega parka v državnem proračunu zagotovi dodatna sredstva za sofinanciranje ne glede na določbe predpisov, ki urejajo financiranje občin, v višini 80 % predračunske vrednosti projekta ali investicije, ki bo v skladu s cilji narodnega parka;

Uredi tak sistem urejanja prostora, ki bo v celoti sledil ciljem in namenom narodnega parka in uveljavi načelo nezazidljivosti zavarovanega naravnega območja, kmetijskih in gozdnih površin ter racionalno rabo prostora na zazidljivih območjih le v robnem območju narodnega parka in sicer za potrebe lokalnega prebivalstva in za potrebe upravljanja narodnega parka;

Prepove vsako gospodarsko izrabo naravnih virov v osrednjem območju parka, v robnem območju pa omogoči gospodarske dejavnosti lastnikom in uporabnikom zemljišč, , če to ni v nasprotju s cilji in nameni narodnega parka;

Prepove vsako dejavnost, ki bi bila v nasprotju s cilji in nameni parka predvsem pa motorizirano rekreacijo, množične , prireditve, komercialni lov itd.;

Zagotovi, da se vsa zemljišča v državni lasti na območju narodnega parka prenesejo v upravljanje upravljavcu narodnega parka, na njih pa preneha z vsemi gospodarskimi dejavnostmi (prehodno obdobje) predvsem pa ukine komercialni lov in ribolov na celotnem območju narodnega parka;

Uvede sistem nadomestil in odškodnin, omogoči odkup zemljišč ter uveljavi predkupna pravica države na vseh zemljiščih na območju narodnega parka;

Usmerja gorništvo v narodnem parku, ki naj postane več kot le šport in rekreacija, saj je narodni park učilnica, ki omogoča osebno in duhovno rast in spoznavanje zakonitosti narave, vse to pa naj postane pomemben element načina življenja Slovencev;.

Uredi in vzdržuje ustrezen sistem objektov in naprav namenjenih za oddih in rekreacijo obiskovalcem parka iz območij izven narodnega parka (domačih in tujih) ter organizira vodenje obiskovanja s posebnim poudarkom na spoznavanju, doživljanju, učenju ter telesni in duhovni obogatitvi obiskovalcev narodnega parka;

Zagotovi učinkovito upravljanje in ustvari pogoje za kadrovsko, strokovno, organizacijsko uspešno javno službo s primernim financiranjem nalog upravljavca;

Takoj pripravi in sprejme načrt upravljanja za dobo najmanj 10 let in na tej podlagi pripravi letne plane upravljanja;

Uveljavi sodobne načine sodelovanja civilne družbe in prebivalcev v narodnem parku pri upravljanju narodnega parka;

Zagotovi učinkovit nadzor nad izvajanjem zakona in načrta upravljanja ter natančno opredeli načine medsebojnega usklajevanja in odgovornost posameznih upravnih organov in inšpekcijskih služb po tem zakonu (okolje, prostor, kmetijstvo in gozdarstvo, lov, ribolov, vode, promet, obramba, zdravje, turizem in gostinstvo, itd.)

Zagotovi ustrezna finančna sredstva za izvajanje nalog varstva in razvoja, vključno za nadomestila, odškodnine, spodbude, sofinanciranje, odkup, zakup, najem in drugo.

Zagotovi izvajanje nalog, ki jih nalagajo druge mednarodne razglasitve – Biosferno območje – UNESCO MAB, Evropska diploma, in projekt PAN Parks.

Vsa naša in prizadevanja drugih NOV ter posameznikov, da bi na demokratičen ter civiliziran način dosegli dogovor so bila brez uspeha. Pred sprejemom novega zakona je bila sicer pod okriljem MOP ustanovljena delavna komisija, v kateri je imela je koalicija NOV za ohranitev TNP le enega predstavnika ( ZA FARSO ) in ta je skoraj vedno preglasovan, ko je posredoval tehtne pripombe. Pripravljavci zakona tega so pripeljali zakon v smer, ko TNP po mednarodnih kriterijih ne moremo več reči narodni park, ampak kvečjemu » krajinski Triglavski park «. Te naše bojazni potrjujejo že sedaj apetiti raznih ministrstev po tem prostoru.  Ministrstvo za obrambo je na Pokljuki gradilo asfaltirano tekaško stezo, ki ne bi verjetno služila le športnikom temveč tudi NATO enotam, ministrstvo za šolstvo in šport, bi posodobilo skakalnice v Planici, kar je vse lepo in prav, če si ne bi zamislili poleg še nordijskega centra, ki bi segal do Tamarja, saj je predvidena še izgradnja asfaltirane ceste do Tamarja. Ministrstvo za infrastukturo…..ne stori nič pri povečanju panoramskih preletov, po vsem TNP, ….

Poleg tega že potekajo razprodaje objektov v parku tujcem, čeprav bi jih lahko z predkupno pravico kupila država, po drugi strani pa vrnjeni denacionalizirani objekti propadajo in onemogočajo razvoj turizma v robnem območju.

Razni liderji si privoščijo helikopterske izlete na Kredarico in drugod po visokogorju, saj sedanji zakon dopušča nekaterim izbranim organizacijam in posameznikom, da sprevračajo predpise. Ravno tako helikopterje uporabljajo za oskrbo koč, ko bi lahko pri oskrbovanju s konji nekaj zaslužili domačini – pa še turistična atrakcija bi bila, ….

Zaradi vseh teh dejstev v AAG razmišljamo o pobudi, da bi se Slovenci na referendumu, odločili ali Slovenija potrebuje svoj edini narodni park ali ne.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko

Bernard

Postanite tudi vi

član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: http://alpeadriagreen.wo

rdpress.com/pristopna-izjava/SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE NAM LAHKO TUDI DEL DOHODNINE, KI JO SEDAJ PLAČUJETE DRŽAVI, AAG. Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

Izpoljen obrazec DURS-a – ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če nam to sporočite na alpeadriagreen@gmail.com ali pa ga skopirate iz: https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.