EU–NOVA PREGLEDNICA REZULTATOV GLEDE RAVNANJA Z ODPADKI


IP-12-888_SL(1)_page1_image2

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. avgusta 2012

Okolje: nova preglednica rezultatov glede ravnanja z odpadki

Novo poročilo o tem, kako države članice ravnajo s svojimi komunalnimi odpadki, kaže osupljive razlike po EU. Poročilo razvršča 27 držav članic po 18 merilih, pri čemer se uporabljajo zelene, oranžne in rdeče zastavice na področjih, kot so skupna količina recikliranih odpadkov, določanje cen za odstranjevanje odpadkov in kršitve evropske zakonodaje. Nastala preglednica rezultatov je del še potekajoče študije, ki bo državam članicam pomagala izboljšati njihovo uspešnost pri ravnanju z odpadki. Na vrhu preglednice so Avstrija, Belgija, Danska, Nemčija, Nizozemska in Švedska, od katerih nobena nima več kot 2 rdeči zastavici. Vendar se vzorec obrne na drugi strani lestvice, kjer so zelene zastavice redke.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Slika, ki jo kaže ta preglednica, potrjuje moje veliko zaskrbljenost. Mnoge države članice še vedno odlagajo velike količine komunalnih odpadkov na odlagališča – kar je najslabša možnost pri ravnanju z odpadki – čeprav obstajajo boljše možnosti in so na voljo strukturna sredstva za financiranje boljših možnosti. Dragoceni viri se zakopavajo, potencialne gospodarske koristi se izgubljajo, delovna mesta v sektorju ravnanja z odpadki se ne ustvarjajo, zdravje ljudi in okolje pa trpita. To je težko zagovarjati v naših sedanjih gospodarskih razmerah.“

Države članice z največjimi vrzelmi v izvajanju so Bolgarija, Ciper, Češka republika, Estonija, Grčija, Italija, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška. Med pomanjkljivostmi so slabe ali neobstoječe politike preprečevanja nastajanja odpadkov, pomanjkanje spodbud za preusmeritev odpadkov stran od odlagališč in nezadostne infrastrukture za odpadke. Močno opiranje na odlagališča odpadkov pomeni, da so boljše možnosti ravnanja z odpadki, kot sta ponovna uporaba in recikliranje, stalno premalo izkoriščene. Obeti so temu ustrezno slabi.

Vendar imajo po drugi strani Avstrija, Belgija, Danska, Nemčija, Nizozemska in Švedska obsežne sisteme zbiranja odpadkov in odlagajo na odlagališča manj kot 5 % svojih odpadkov. Imajo dobro razvite sisteme recikliranja in zadostno zmogljivost obdelave ter učinkovito obdelujejo biološko razgradljive odpadke. V svojih politikah ravnanja z odpadki praviloma učinkovito združujejo pravne, upravne in gospodarske instrumente.

Več držav članic je hitro napredovalo iz položaja, ko so odlagale odpadke le na odlagališča odpadkov, in so slednje do danes skoraj povsem odpravile. Vendar se tudi najuspešnejše spopadajo s številnimi izzivi, kot so krepitev preprečevanja nastajanja odpadkov in reševanje problema presežnih zmogljivosti v sektorju sežiganja, kar bi lahko omejevalo recikliranje in zahtevalo uvoz odpadkov za obratovanje sežigalnic.

Nadaljnji ukrepi

Komisija na podlagi tega poročila pripravlja načrte za deset najmanj uspešnih držav članic. Posvetovanja o teh načrtih bodo potekala na dvostranskih seminarjih z nacionalnimi organi to jesen, začela pa se bodo v Pragi 19. septembra. Ti načrti bodo pomagali razširiti najboljše prakse in bodo vsebovali individualno prikrojena priporočila o tem, kako izboljšati ravnanje z odpadki z uporabo gospodarskih, pravnih in upravnih instrumentov ter strukturnih skladov EU.

Komisija namerava uporabljati strukturne sklade EU z večjim poudarkom na ciljih politike EU glede ravnanja z odpadki. Predlagani večletni finančni okvir za obdobje 2014 – 2020 bo zagotovil, da se bodo sredstva EU vložila v projekte ravnanja z odpadki le, če bodo prej izpolnjeni nekateri pogoji, vključno z razvojem načrtov za ravnanje z odpadki v skladu z okvirno direktivo o odpadkih in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, pri čemer se bo dajala prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju prek sežiga s pridobivanjem energije, zadnji izhod pa bo odlaganje na odlagališča ali sežig brez pridobivanja energije.

Ozadje

Nedavna študija, pripravljena za Komisijo, ocenjuje, da bi popolno izvajanje zakonodaje EU o odpadkih prihranilo 72 milijard EUR na leto, povečalo letni promet sektorja EU za ravnanje z odpadki in recikliranje za 42 milijard EUR ter do leta 2020 ustvarilo več kot 400 000 delovnih mest

IP-12-888_SL(1)_page1_image1

PREGLEDNICA PO DRŽAVAH:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/888&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE NAM LAHKO TUDI DEL DOHODNINE, KI JO SEDAJ PLAČUJETE DRŽAVI, AAG. Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

Izpoljen obrazec DURS-a – ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če nam to sporočite na alpeadriagreen@gmail.com

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.