JAVNI POZIV POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Datum: 06.07.2012

JAVNI POZIV POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE,da ohranijo naravno okolje, vodo, obdelovalne površine zemlje za zdravo prehrano in demokracijo v Republiki Sloveniji!

V državni zbor so koalicijski poslanci, brez Slovenske Ljudske Stranke, vložili “Predlog novele zakona o kmetijskih zemljiščih z ukinjanjem prispevka pri spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč”, kar bo za posledico imelo ukinitev plačila nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč.

Vložitev zakona predlagatelji zagovarjajo s tem, da bi se s spremembami in dopolnitvami Zakona o graditvi objektov:

· Pospešili in skrajšajli administrativni postopki s področja graditve, obenem bi se za investitorja ti postopki pocenili.

· Odpravile obveznosti pridobitve projektnih pogojev – odločitev o tem, bi bila prepuščena projektantu.

· Skrajšali, bi se roki za izdajo soglasij in uveljavilo bi se načelo, da specialni predpisi teh rokov ne morejo urejati drugače.

· Ukinila možnost prekinitve postopka izdaje gradbenega dovoljenja v primeru izdaje soglasja po preteku roka.

· Določila bi pravila glede sodelovanja stranskih udeležencev v postopku izdaje gradbenega dovoljenja z namenom pospešitve postopkov – ustna obravnava ne bi bila več obvezna v vseh primerih izdaje gradbenega dovoljenja, vzpostavila bi se fikcija vročitve vabil in odločb, v kolikor bi investitor z lastnikom zemljišča sklenil pogodbo s katero izkazuje pravico graditi se šteje, da bi se ti stranski udeleženci strinjali z gradnjo in se jim gradbeno dovoljenje le vroči.

· Sprememba zakona bi omogočala gradnjo stavb, ki se samooskrbujejo, kadar bi se uporabile energetsko in okoljsko učinkovitejše rešitve ali kadar ne bi bila komunalna oprema ni zgrajena.

· Z uveljavitvijo jasnejše definicije pojma vzdrževanje objekta bi se olajšala energetska prenova stavb.

· Uvedla bi se možnost, da investitor za odgovornega vodjo projekta in odgovornega vodjo revidiranja in odgovornega vodjo gradbišča imenuje osebo, ki ji zaupa in izpolnjuje pogoje za udeleženca pri graditvi.

· Uvedlo bi se pravilo, da se za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, izda uporabno dovoljenje samo, če investitor to izrecno zahteva.

· Črtale bi se nekatere določbe zakona, ki so podzakonska materija (glede podrobnejše vsebine projektne dokumentacije in glede izvedbe javnih natečajev).

· Določbe tega zakona bi omogočile legalizacijo nekaterih objektov pod pogoji, ki jih bi določil predlagan zakon.

Spodaj podpisani pozivamo poslance, ki so vložili ta predlog zakona, da ga nemudoma umaknejo, oziroma v kolikor tega ti poslanci ne storijo, pozivamo vse poslance v državnem zboru, da glasujejo proti temu predlogu.  Že sedaj preveč nezazidanih stavbnih zemljiš, ki so v naravi najboljša kmetijska zemljišča. Ta zemljišča bi bilo potrebno vrniti  nazaj v kmetijska. Veliko je tudi neprodanih stanovanj, veliko je zapuščenih proizvodnih objektov. Naj odgovorni raje razmislijo kako vzpodbuiti trg z temi stavbami (znižati cene), da bodo služile svojemu namenu. Ta zakon bi šklodil tako za državo Slovenijo in njene državljane zaradi naslednjega:

· Odprla bi pot špekulantom pri posegih v prostor (izgradnja golf igrišč, cest, naselij, industrijskih con… na kmetijskih zemjiščih zemljiščih prve kategorije; izgradnja industrijskih objektov z zastarelo, okolju in škodljivo tehnologijo; ….)

· Odprla bi se možnost pozidave kmetijskih zemljišč in posledično bi se s tem zmanjšala že tako majhna samooskrba z hrano v Sloveniji.

· S poenostavitvijo postopkov, bi v Slovenijo pripeljali okoljsko sporno industrijo.

· Z špekulacijami na MKO, ARSU in Upravnih Enotah bi se onemogočilo pridobiti status stranskega udeleženca, posebno nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu in so »trn v peti« tako investitorjem, Vladi kot ostalim vladnim službam.

· Ukinja trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri

· Centraliziralo bi se odločanje gradnje mimo občinskih prostorskih načrtov, ter tako omogočilo državi, da v naselja in krajino umesti škodljive in nevarne objekte

· Omogočila bi se gradnja na zemljiščih, ki niso kumunalno opremljena in s tem bi na teh zemljiščih ogrozila podtalnico

Podpisniki:

– Alpe Adria Green z podporo vseh društev povezanih v mrežo AAG

– Združenje zakupnikov kmetijskih zemljišč slovenske Istre – Kmetijska svetovalna služba Koper

– Civilna iniciativa gibanje za Sečovlje

– Civilna iniciativa gibanje za Izolo

– Agraria Koper

– Zavod za zaščito naravne in kulturne dediščine Piran

– Civilna iniciative Škofja Loka

– Civilna inciativa Pirniče

– Civilna iniciativa Draga

– Zveza društev za varstvo okolja Slovenije

– Civilne iniciative Celja

– Društvo za varstvo okolja Razor Kranjska Gora

– Nove Ideje – Ilirska Bistrica

– Društvo za razvoj zelene industrije Ljubljana

MED DRUGIM V DOLINI REKE DRAGONJE S POMOČJO TEGA ZAKONA IN Z PODPORO VLADE ŽELIJO GRADITI GOLF IGRIŠČE, NA NAJBOLJ KVALITETNIH KMETIJSKIH ZEMLIŠČIH!!! SLOVENIJA PA KOPUJE POVRTNINE V DRUGIH DRŽAVAH – IRONIJA!!!

Predlogi zakonov – Izbran dokument

Javni poziv poslancem v zvezi s Predlogom Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih 07.06.2012 [Alpe Adria Green (s podporo društev povezanih v mrežo AAG)]

Evidenčni podatki

Naslov: Javni poziv poslancem v zvezi s Predlogom Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih
Naslov zadeve: Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih
EPA: 355 – VI
Datum dokumenta: 07.06.2012
Avtor: Alpe Adria Green (s podporo društev povezanih v mrežo AAG)
Naslovnik: Odbor za kmetijstvo

Dokumenti

javni poziv

 

ALPE ADRIA GREEN

AAG je bil ustanovljen z namenom, da poveže zveze društev v državah na območju bivše Jugoslavije, sosednjih državah in v drugi fazi državah na celotnem balkanu.

Namen ustanovitve je povezovanje pri reševanju skupnih ekoloških problemov na tem območju. AAG orje ledino na novih povezavah in novem načinu dela na ekološkem področju. Z tem načinom poskušamo tudi zbliževati ljudi iz različnih jezikovnih in etičnih skupin na drugačen način, ki ni vezan samo na gospodarstvo in denar, da bi v praksi povezali narode v evropski skupnosti pa tudi izven nje.

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI!https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

OGLEJTE SI TUDI – MERITVE IMISIJ, KI JIH IZVAJAMO S SVOJIM APARATOM CEREX: http://imisije.wordpress.com/

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.