ZMANJŠANA VREDNOST NEPRIMIČNIN ZARADI BIOPLINAREN


Krajani iz območij poleg bioplinaren se že daljše obdobje soočajo s problemom negativnih vplivov industrijskih objektov,bioplinarn, ki so bil umeščene na rob gosto poseljenih naselij, v katerem se nahaja tudi več sto stanovanjskih objektov.
V okviru bioplinarn se nahajajo veliki objekti – odprti silosi, v katerem se nahajajo ogromne količine navožene, pregnite silaže, ki je ponavadi tudi neprimerno skladiščena, iz nje pa se po širšem območju kraja pogosto širi neznosen smrad.
Krajani so izpostavljeni še dodatnim nevarnostim za  zdravje – izpustom rakotvornih formaldehidov, zlivanju digestra po bližnjih poljih itd..
Ne samo da so že tako izpostavljeni zaradi delovanja razlinim boleznim dihal ter verjetno tudi rakastim obolenjem, grozi jim celo, da bodo njihove neprimečnine razvrednotene praktično na minimalno vrednost.
Zaradi te bojazni se je skupina krajanov obrnila na Sektor za vrednotenje neprimičin in dobila naslednji odgovor:
V dopisu z dne 28. 3. 2012 ste podali zaprosilo za strokovno mnenje o negativnem vplivu bioplinarne, ki je umeščena na rob gosto poseljenega naselja.
Postavitev bioplinarne v prostor je zelo pomembna dejavnost prostorskega načrtovanja, ki vsebuje številne instrumente, s katerimi lokalna skupnost posredno in neposredno vpliva na trg nepremičnin. Ti instrumenti lahko spodbujajo ali destimulirajo določene investicijske namere ter zmanjšujejo škodo in neutemeljene dobičke lastnikov nepremičnin.
Iz vidika ekonomike prostora v večini primerov postavitev tovrstnega objekta v okolje, kjer prevladuje stanovanjska gradnja, negativno vpliva na vrednost stanovanjskih nepremičnin. Gre za dve nezdružljivi vrsti rabe, ki po logiki umeščanja dejavnosti v prostor ne sodita skupaj. V takšnih primerih lokalna skupnost s svojo odločitvijo posredno vpliva na vrednost stanovanjskih nepremičnin, ki se nahajajo v neposredni okolici. Pri tem nastane nepopravljiva škoda, ki ni vidna takoj oziroma jo je težko izmeriti, pokaže pa se skozi čas, ko jo prepozna trg nepremičnin in sicer z znižanjem vrednosti nepremičnin.
Kot sami navajate gre za vrsto stanovanjskih stavb, ki se jim lahko zniža njihova vrednost zaradi negativnega vpliva bioplinarne.
Zaradi raznolikih vplivov in različnih mikrolokacij je težko podati splošno oceno, ker se spremembe vrednosti stanovanjskih nepremičnin od primera do primera lahko zelo razlikujejo.
Gotovo pa lahko zatrdimo, da se bo v primeru delovanja bioplinarne vrednost stanovanjskih nepremičnin v njenem vplivnem območju znatno znižala.
Predlagamo vam, da se za konkretno oceno zmanjšanja vrednoti posameznih nepremičnin zaradi negativnega vpliva bioplinarne obrnete na pooblaščene ocenjevalce vrednosti nepremičnin ali ustrezne sodne cenilce.
Glede vpliva bioplinarne na posplošeno tržno vrednost nepremičnin lahko povemo, da je zakonsko določeno preverjanje modelov vrednotenja nepremičnin najmanj vsaka štiri leta.
V naslednjem ciklu generalnega vrednotenja nepremičnin bodo z metodami množičnega vrednotenja nepremičnin spremenjeni modeli vrednotenja nepremičnin glede na ponudbo in povpraševanje z upoštevane sprememb na trgu na datum vrednotenja.
To pomeni, da bo preverjen tudi vpliv bioplinarne, v kolikor bo to prepoznal nepremičninski trg prek transakcij (obseg in raven cen).
Spoznanje, da bo zaradi subvencioniranja države teh bioplinaren, ki zaradi neprilagojene zastarele slovenske zakonodaje  njihova nepremičnina imela samo še minimalno vrednost je kruto, saj so bile umeščene v prostor ko so bila že zgrajena stanovanjska naselja.    
Skrajni čas je, da se tudi na tem področju zaostrijo standardi za stacionarne plinske motorje, saj so na trgu že dostopne tehnologije z bistveno nižjimi emisijami od trenutnih v Evropi dovoljenih in je zato potrebno zagotoviti uporabo čim bolj kvalitetnih naprav z najnižjimi vplivi na okolje.  Taki standardi v naši državi veljajo zaradi nekaterih uradnikov, ki ali ščitijo posamezne proizvajalce ali pa so nesposobni, da bi našo zakonodajo na tem področju prilagodili evropski. Poleg ostrejših standardov bi morali zaradi varnosti določiti minimalno oddaljenost takih objektov od urbanih naselij.     

Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard
lisica pirniče1

JAVNI POZIV DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE, OBČINAM, LOKALNIM SKUPNOSTIM, PODJETJEM TER OSTALIMJAVNI POZIV DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE, OBČINAM, LOKALNIM SKUPNOSTIM, PODJETJEM TER OSTALIM
V soboto, 31. Marca 2012. vas pozivamo, da  za eno uro ugasnete luči in sicer od 20:30 do 21:30 ure in se pridružite svetovni akciji
»UGASNIMO LUČI«.
Vsako leto zadnjo soboto v marcu med 20:30 do 21:30 ure po lokalnem času veliko  državljanov, organizacij, podjetij  in občin v različnih državah po svetu, ki sodeluje v akciji »UGASNIMO LUČI«  za eno uro ugasne luči. Ta akcija ima namen opozoriti prebivalce planeta Zemlja na posledice podnebnih sprememb, globalnega segrevanja in izpustov emisij škodljivih plinov. Lani je v tej akciji sodelovalo 135 držav sveta, več kot 5000 mest in občin – skupaj okoli milijon in 800 tisoč prebivalcev našega planeta. Letos se pričakuje udeležbo okoli 6000 mest in 2 milijardi ljudi iz približno 140 držav  na planetu Zemlja.
Alpe Adria Green je ena večjih  organizacij za zaščito okolja in narave v Sloveniji letos  tudi letos  poziva državljane Republike Slovenije, da ugasnejo v tem času luči. Akciji se lahko pridružite tudi doma v soboto, 31. marca 2012 od 20:30 do 21:30 ure ugasnite luči.
AAG poziva tudi vse občine, lokalne skupnosti,  podjetja ter druge na območju vse države, da naj pristopijo k akciji in naj vsaj eno uro v letu prenehajo svetlobno onesnaževati naš planet. Ugasnejo naj javno razsvetljavo in pustijo prižgano samo tisto, ki bi ogrozila varnost državljanov.
Poudarjamo, da je predvideno, da  bo kot posledica podnebnih sprememb pridelano  40% manj hrane do leta 2050 leta. Posledice povzročene zaradi človekove prekomerne porabe energetskih virov na planetu se bodo odrazile tudi na drugih področjih, ki niso direktno vezana na podnebne spremembe.
Akcija »UGASNIMO LUČI« se bo prvič spremljala tudi iz vesolja, da se bo videl tudi dejanski učinek manjšega svetlobnega onesnaževanja! Z Mednarodne vesoljske postaje jo bo spremljal  astronavt Andre Kuipers, ki  je vesel, da sodeluje v akciji »UGASNIMO LUČI«.  Akcijo bo fotografiral in komentiral v živo preko Evropske vesoljske agencije (ESA).
Akcija  »UGASNIMO LOČI« je bila prvič izvedena leta 2007 v avstralskem mestu Sydney. Od takrat   prerašča v globalno svetovno gibanje.
V KOLIKOR BOSTE SODELOVALI V AKCIJI »UGASNIMO LUČI«  BOSTE  DOPRINESLI ZARADI MANJŠE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN UGASNJENIH LUČI K MANJŠEMU GLOBALNEMU SEGREVANJU TER MANJŠEMU SVETLOBNEMU ONESNAŽEVANJU!
Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

FOTO: AAG

IMG_6583 Pokljuka Triglav National Park area around Hotel Center LR

STRELIŠČE ZA BIATLON – RUDNO POLJE– TRIGLAVSKI NARODNI PARK!

IMG_6571 Pokljuka Športni center 2009-11-21 LR

NEBA, V TNP – RUDNO POLJE, SE SKORAJ NE VIDI VEČ!

IMG_6573 Pokljuka Triglav National Park Sport center LR

TO NI GRADBIŠČE AVTOCESTE PONOČI– TO JE RUDNO POLJE PONOČI!

Pozdrav iz Triglavskega narodnega parka - Pokljuka 13. marec 2012 LR (1)

DOBRO OSVETLJENO BARAKARKO NASELJE BIATLONA – RUDNO POLJE – TNP!

Medvoški zdravniki so pri otrocih zaznali močan porast resnejših obolenj dihal, ki bi lahko bila povezana z bioplinarno


pirniče  zd1

pirniče  zd2

Smrad v Pirničah skrbi tudi zdravnike
Medvoški zdravniki so pri otrocih zaznali močan porast resnejših obolenj dihal, ki bi lahko bila povezana z bioplinarno

Slovenija – torek, 27.03.2012
Tekst: Tatjana Pihlar

LJUBLJANA – “Zdravstveni delavci zdravstvenega doma Medvode opozarjamo na neznosne bivanjske razmere v Pirničah pri Medvodah in bližnji okolici zaradi onesnaženja zraka z žveplovim vodikom in amonijakom, ki se sproščata pri razgradnji bioloških odpadkov, kot sta koruzna silaža in gnojevka iz bioplinarne Petač, zgrajene v neposredni bližini stanovanjskih objektov,” med drugim piše v pismu, ki ga je direktor zdravstvenega doma Medvode Rajko Vajd naslovil na okoljski inšpektorat.

Zdravniki zdravstvenega doma Medvode so v pismu pristojne opozorili na močan porast hujših bolezni dihal pri otrocih. Menijo, da je to lahko povezano z onesnaženjem zraka s škodljivimi plini, ki se sproščajo pri razgradnji koruzne silaže, nakopičene pred nedelujočo bioplinarno Petač v Zgornjih Pirničah. (Foto: Luka Cjuha/dokumentacija Dnevnika)
Pediatrinja medvoškega zdravstvenega doma je namreč januarja in februarja letos zaznala izreden porast bolezni dihal, zaradi katerih je morala več otrok kot prejšnja leta napotiti na zdravljenje v bolnišnico. “Porast hujših obolenj dihal pri otrocih bi lahko bil posledica vplivov bioplinarne,” nam je včeraj povedal direktor Vajd in dodal: “Zdravstveni delavci smo na to opozorili, saj je to naša dolžnost, pristojne institucije pa naj preverijo, ali lastnik bioplinarne ravna v skladu z vsemi predpisi.” Vajd opozarja, da ne gre zanemariti niti neposrednega vpliva na zdravje ljudi, kajti dejstvo, da se ti zaradi smradu, ki se širi od bioplinarne, ne morejo nemoteno gibati na prostem in zračiti svojih stanovanj, dolgoročno slabo vpliva na zdravje Pirničanov.

Na inšpekciji za okolje in naravo so nam pojasnili, da so opozorilo medvoških zdravnikov prejeli šele v petek, zato ga včeraj še niso mogli komentirati. Na ministrstvu za zdravje pa so povedali, da so v preteklosti problem smradu že izpostavili in predlagali sprejem ustreznih predpisov, vendar je ministrstvo za okolje menilo, da je veljavna zakonodaja ustrezna in daje dovolj podlag za ukrepanje.

Inšpektorji veliko delajo, a malo naredijo

Z bioplinarno Petač se različne državne institucije ukvarjajo že več kot leto dni. Ta energetski objekt so uradno odprli junija 2010, a še vedno ne obratuje, saj je gradbena inšpekcija ugotovila, da je zgrajen v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem, in odredila njegovo rušenje. Investitor Miha Petač oziroma njegovo podjetje Bioštrom se je zoper odločbo gradbenega inšpektorja pritožilo, zdaj že bivše ministrstvo za okolje in prostor je pritožbo zavrnilo, zato je Petač sprožil spor na upravnem sodišču, a je tudi sodišče njegovo tožbo zavrnilo, so nam včeraj pojasnili na inšpektoratu za okolje in prostor. Povedali so tudi, da ima Petač pravico graditi objekte, navedene v gradbenem dovoljenju, medtem ko mora objekte, zgrajene v nasprotju z njim, porušiti.

Ker pa je Petač prenehal odstranjevati objekte, ki jih je bil dolžan odstraniti, je gradbeni inšpektor decembra lani izdal sklep, ki mu nalaga odstranitev objektov. S sklepom mu je naložil tudi ustavitev del, saj je v nasprotju z odločbo inšpektorja nadaljeval gradnjo nekaterih objektov, ki jih ne bi smel graditi. Petač oziroma njegov odvetnik Franci Matoz se je zoper oba inšpekcijska sklepa znova pritožil in veselo dela po svoje naprej.

Z globami le žugajo

Miha Petač se požvižga tudi na odločbe drugih inšpekcijskih služb. Kmetijska, denimo, mu je že oktobra lani naložila, da mora s kmetijskih površin odstraniti kupe koruzne silaže, ki tam čakajo na zagon bioplinarne. Svojo odločitev so kmetijski inšpektorji utemeljili z dejstvom, da Petač s skladiščenjem koruzne silaže na poljih nenamensko uporablja kmetijska zemljišča. Petač se je na odločbo seveda pritožil, a je kmetijsko ministrstvo kot drugostopenjski pritožbeni organ za odločitev o pritožbi potrebovalo skoraj pol leta. Šele 19. marca je namreč Petačevo pritožbo zavrnilo, in ker ta koruzne silaže še vedno ni odstranil s polj, mu grozi pičlih 500 evrov kazni. Minuli petek je potekel tudi rok, do katerega bi moral Petač iz silosa ob bioplinarni odstraniti vso odpadno koruzno silažo in jo neškodljivo uničiti. Inšpekcija za okolje naj bi v prihodnjih dneh opravila nadzor bioplinarne in bo Petača, če koruzne silaže ni odstranil (do včeraj tega ni storil!), oglobila za 10.000 evrov.

Pritožba na pritožbo

Bioplinarno Petač že od septembra lani obiskujejo tudi zdravstveni inšpektorji. Preverjajo morebitno nevarnost širjenja nalezljivih bolezni. Zdravstveni inšpektor je Mihi Petaču z odločbo odredil, da mora zaradi nevarnosti povečanega pojava mrčesa in glodalcev biomaso redno prekrivati s folijo. “Zavezanec mora najmanj dvakrat ali po potrebi tudi večkrat na leto izvajati deratizacijo, skrbeti pa mora tudi za dezinsekcijo,” so še zapisali zdravstveni inšpektorji. In kako vesten je Miha Petač pri spoštovanju njihove odločbe? Podobno kot pri spoštovanju odločb drugih inšpekcijskih služb. Zoper ukrep pokrivanja biomase s folijo se je pritožil in o pritožbi bo odločalo ministrstvo za zdravje. Na zdravstvenem inšpektoratu so nam včeraj pojasnili, da so letos opravili dva inšpekcijska pregleda.
Ugotovili so, da je na območju bioplinarne prisoten značilen vonj po silaži, niso pa zaznali prisotnosti mrčesa in glodalcev. Inšpektor je ugotovil, da so v družbi Bioštom skladiščeno biomaso pokrili le delno, čeprav je bila zraven na razpolago tudi dodatna folija za prekrivanje. Po navedbah inšpektorata je direktor družbe razložil, da skladiščene biomase niso v celoti pokrili s folijo, ker bodo v desnem delu silosa potekala gradbena dela.

ODGOVOR NA NOVINARSKO VPRAŠANJE
Ljubljana, 26. marec 2012

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, HRANO IN OKOLJE

Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana     T: 01 434 57 00
F: 01 434 57 17
E: irskgh.mkgp@gov.si
http://www.mkgp.gov.si

Spoštovani,

v elektronskem dopisu dne 26. marca 2012 zastavljate naslednja vprašanja:

»prosila bi za komentar dopisa, ki so ga na vas (in nam v vednost) posredovali zdravstveni delavci (ZD Medvode) na temo Bioplinarna organica Patač.

Hkrati bi prosila za pojasnilo, v kakšni fazi je sedaj vaša odločba za odstranitev razpadajoče silaže s platojev silosov. Zadnji rok je bil po našem vedenju 23. marec,oziroma v kakšni fazi so odločbe«

ODGOVORI:

Glede na to, da je inšpekcija za okolje in naravo dopis (opozorilo zdravnikov) Zdravstvenega doma Medvode prejela šele v petek 23.3.2012, ga še ne more komentirati.
Ob tem pa naj pojasnimo, da bo inšpekcija ne glede na ta dopis, v zadevi Bioštrom d.o.o. še naprej v okviru izvršilnega postopka prisiljevala zavezanca, da s silosa odstrani odpadno silažo, tako kot mu je to bilo odrejeno z inšpekcijsko odločbo.

Ker je rok, ki je bil na novo določen v sklepu o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe, do katerega je bil zavezanec dolžan izpolniti ukrep iz te odločbe (s silosa odstraniti odpadno silažo) potekel, bo s strani inšpekcije za okolje predvidoma v naslednjih dneh opravljen nadzor na lokaciji bioplinarne.
V kolikor bo ugotovljeno, da inšpekcijska odločba ni izpolnjena, bo zavezancu izrečena denarna kazen v višini 10.000,00 €.
Denarne kazni bo inšpekcija zavezancu izrekala vse dotlej, dokler ne izpolni z odločbo naložene obveznosti.

Lep pozdrav.

Služba za odnose z javnostjo
Inšpektorat RS za okolje in prostor

BP Petač 27.02.2012

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana    T: 01 478 91 63
F: 01 478 90 13
E: gp.mko@gov.si
http://www.mko.gov.si

Številka:     0912-206/2012/3
Datum:     26. 3. 2012

Zadeva:     Bioplinarna Petač v Pirničah
Zveza:    e-pošta, z dne 26. 3. 2012

Spoštovani,

v nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja v zvezi z bioplinarno Petač v Pirničah.
Že večkrat smo poročali o problematiki Bioplinarne Organica Petač, zato nas zanima, v kakšni fazi je vaša odločba, s katero ste že oktobra zahtevali, da Miha Petač odstrani odpadno silažo tudi z ostalih kmetijskih površin po okolici in da jih začne uporabljati v kmetijske namene. Po naših zadnjih podatkih je rok potekel 7. februarja, ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa naj bi o pritožbi odločilo v kratkem.

ODGOVOR

Kmetijska inšpekcija:
Kmetijska inšpekcija bo nadaljevala postopek glede odstranitve kupa organskega materiala, ki je skladiščen na kmetijskem zemljišču. Postopek se je začel na podlagi prijave dne 15. 9. 2011. V samem postopku je bila izdana stranki odločba številka 0611-2650/2011-5 z dne 4. 10. 2011 o odstranitvi kupa organskega materiala. Stranka se je na odločbo pritožila in dne 19. 3. 2012 je prejela odgovor glede pritožbe na odločbo. Drugostopenjski organ je pritožbo zavrgel. Na podlagi rešene pritožbe se je opravil inšpekcijski pregled dne 22. 3. 2012. Pri pregledu se je ugotovilo, da odločba ni bila izvršena. Stranki bo izdan sklep o izvršbi z denarno prisilitvijo za njeno izvršbo. Vzporedno se bo uvedel prekrškovni postopek za neizvršitev inšpekcijske odločbe. Po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru je za nespoštovanje z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja zagrožena denarna kazen v višini 500,00 € za fizično osebo.

Okoljska inšpekcija:
Ker je s 23. 3. 2012 potekel rok, na novo določen v sklepu o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe, do katerega je bil zavezanec dolžan izpolnit ukrep iz te odločbe (s silosa odstraniti odpadno silažo), bo s strani inšpekcije za okolje predvidoma v naslednjih dneh opravljen nadzor na lokaciji bioplinarne. V kolikor bo ugotovljeno, da inšpekcijska odločba ni izpolnjena, bo

izrečena denarna kazen v višini 10.000,00 €. Denarne kazni bo inšpekcija za okolje zavezancu izrekala vse dotlej, dokler ne izpolni z odločbo naložene obveznosti.

S spoštovanjem,

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

BP Petač1 27.02.2012

Zlitje smrdeče tekočine v Zgornjih Pirnič–kazenska ovadba  AAG http://alpeadriagreen.wordpress.com/2012/03/01/zlitje-smrdece-tekocine-v-zgornjih-pirnickazenska-ovadba/

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: http://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! http://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

 

RAZLOGI ZAKAJ KAMPANIJSKI ODPADKI NE SMEJO VEČ USTVARJATI NOVIH OKOLJSKIH IZREDNIH RAZMER, TAKO V ITALIJI KAKOR V TUJINI: OD TARANTA DO TRSTA ZAHTEVAMO PONOVNO VZPOSTAVITEV PRAVNEGA REDA IN SPOŠTOVANJE PRAVIL EVROPSKE ZVEZE.


Evropska zakonodaja jasno opredeljuje pravilnost postopkov upravljanja z odpadki. V samem bistvu, najpomembnejše Evropske smernice upoštevajo zaščito zdravja ter okolja, z doseganjem zmanjševanja odpadkov, ter njihovo največjo možno stopnjo reciklaže in  največjo možno preglednostjo načrtov, ki s strani pristojnih služb zadevajo upravljanje z odpadki,. To pa se nikakor ne odraža v delovanju italijanskih ustanov, v zvezi s ponavljajočimi se izrednimi razmerami kampanijskih odpadkov.

Vse doslej so bili kampanijski odpadki odposlani ostalim deželnim odlagališčem ter sežigalnikom. Samo preko preverjanja odobrenih postopkov, glede prevoza ter zvrsti odpadkov, so leta 2011, v Tarantu uvideli nepravilnosti, pri upoštevanju dogovorjenega. Trstu je bilo do danes dodeljenih 25.000 ton kampanijskih odpadkov, ki so že in se še bodo sežigali v tržaškem sežigalniku. Sežiganje take ogromne in nesortirane količine odpadkov (1/6 vsega letnega prometa sežigalnice) ustvarja nezanemarljive težave, upoštevajoč tudi bližino meje s Slovenijo in torej, tudi povzročanje čezmejnega onesnaževanja.

Sama tržaška sežigalnica, predstavlja dodatno težavo, v kolikor je tehnično zastarela, ter onemogoča stalno monitoražo škodljivih izpustov v ozračje in posledično pravilno upoštevanje zakonsko predpisaih maksimalnih količin. Na izvedenih meritvah pa niti ne navaja ure. Potrebno pa je dodati dejstvo, da niti ob prisotnosti stalnega nadzora škodljivih izpustov v ozračje, le ti se, v kolikor trajnostni onesnaževalci kot ogljikovi dvokisi, zasidrajo v zemljo in postopoma vstopajo v prehrambeno verigo. Zatorej, poleg nadzora izpustov v ozračje, bi bilo potrebno nadzorovati še njihovo usedanje na tleh, v premeru 20 km, torej tudi v bližnji Sloveniji.

To nenadzorovano upravljanje s kampanijskimi odpadki, je bilo dodatno zaznamovano s prisotnostjo radioaktivnih sledi, ki so jih zaznali notranji inštrumenti sežigalnika. Tudi zahvaljujoč se temu primeru, smo izvedeli, da je nadzor nad sežigajem teh odpadkov, prepuščen samemu podjetju ACEGAS-APS, ki upravlja s sežigalnico. Torej niti nimamo zunanjega in strokovno neodvisnega nadzorovanja.

Neglede na priložnostne zagotovitve javnih uprav, vse do danes občanom ni dano vedeti, kolikšne bodo dejanske posledice na okolje in zdravje te ogromne operacije z odpadki, preko njihovih glav. Niti ni dano vedeti, kam je bilo odpravljenih, oziroma jih še bo, 8.000 ton  visoko strupenih, v Trstu upepeljenih, kampanijskih odpadkov.

Soočeni s takim neodgovornim ravnanjem, ter objestnostjo javnih uprav, nimamo občani druge poti, kakor da zahtevamo brezhibno spoštovanje Evropskih pravil, za izvajanje katerih, si bomo prizadevali z vsemi sredstvi in na pristojnih ustanovah.

 

trst protest

Protest z naslovom Ne mafijskim odpadkom

Okoljevarstveniki iz Slovenije in Italije, tudi mreža Alpe Adria Green, so v soboto na osrednjem tržaškem trgu pripravili protest proti sežiganju odpadkov iz italijanske Kampanije v tržaški sežigalnici odpadkov.

PRIMORSKE NOVICE:

Protest proti sežiganju odpadkov iz italijanske Kampanije v tržaški sežigalnici odpadkov
Foto:

TRST> Opozarjajo, da je sežigalnica zastarela, meritve izpustov v zrak in tla neverodostojne, nadzor nad sežigalnico pa prepuščen kar podjetju Acegas-Aps, ki upravlja s sežigalnico, namesto zunanjemu neodvisnemu nadzoru. Opozarjajo, da sežigalnica onesnažuje tudi čez mejo v Slovenijo. Okoljevarstveniki zahtevajo dosledno spoštovanje pravil Evropske unije, ki natančno opredeljuje ravnanje z odpadki. Trstu je bilo dodeljenih 25.000 ton odpadkov iz Kampanije, to je šestina letne količine sežganih odpadkov, so povedali v organizaciji Greensaction Transnational. Pred nedavnim so javnosti prenesli informacije, ki so jih dobili od sindikata v sežigalnici, to je, da so v odpadkih iz Neaplja zaznali tudi radioaktivne snovi.

Elena Dragičevič za Slovenijo – ZDRAVJE-VIR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ALI POT PERSPEKTIVE


      Elena Dragičevič  za Slovenijo

ZDRAVJE-VIR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ALI POT PERSPEKTIVE
Kaj pa če bi…? Če bi bilo zdravje osnovni motiv,nediskutirana prioriteta ali najpomembnejši nacionalni interes države, kakšno bi bilo potem naše življenje? Verjetno bi vlada sprejela zakone, ki dovoljujeo samo eko in bio izdelke in celotno gospodarstvo bi se moralo usmeriti v  samo eko in bio  izdelke. A ne bi to pomenilo drugačno pot razvoja, nekakšno pot perspektive, ki bi z novimi potrebami po izključno eko in bio izdelkih, lahko zagotovila visoko stopnjo povpraševanja po drugačnih,novih izdelkih? Kaj ni to nova poslovna priložnost, pa ne samo za podjetne, celotno družbeno dogajanje eko in bio perspektive bi spremenilo naša življenja za vedno. Za vedno bi denimo odpravili probleme onesnaženih vodotokov in prizemnega ozona. To pa bi bilo nekaj za naše zdravje. Bilo bi tudi nekaj za turizem. Danes pa si ne moremo pomagati, da se ne bi za trenutek ustavili in pogledali naokoli,kakšno je pravzaprav naše življensko okolje.
Ugotovitve niso ničkaj obetavne, pa poglejmo primere iz našega vsakdana:  

                        clip_image002

                                                     
                    ( kaj konkretno se je do zdaj zgodilo?)

  Življensko okolje, ki ga za ta namen obravnavam, sem skušala razdeliti v dva sklopa: naravno in družbeno okolje. Izpostavljam le nekaj očitnejših primerov, drugih pa nisem namenoma zanemarila, le menim, da je absurda dandanes na vsakem koraku enostavno preveč in z njegovim naštevanjem ne pridemo do kraja, predvsem pa bi sebe in bralce verjetno popolnoma zamorila da ne bi imeli več ne moči ne veselja za idejo-vizijo poti pespektive nove družbe, ki jo želim deliti z vami.

  Analiza okolja:

1.   Aktualno stanje na področju naravnega okolja
-    več kot 90 % odpadkov še vedno konča na deponijah, ki se večajo in večajo in ogrožajo ter onesnažujejo podtalnico, zelo malo ljudi ločeno zbira odpadke,   recikliraža je šele v zametkih, v naravi je nešteto črnih odlagališč, tudi gradbenega materiala, krajevne skupnosti in gospodinjsva večinoma nimajo ekoloških otokov, podjetja ravno tako ne,zelo malo se kompostira, povsod so smeti
-    nekontrolirano in prekomereno izsekavanje gozdnih površin in zelenih protivetrnih zaščit
-    odlaganje vseh vrst odpadkov v naravo,predvsem moteče na obrežjih
-    visoka je stopnja svetlobne in hrupne onesnaženosti,
-    75% vodotokov ni pitnih in čistilne naprave jih ne bodo spet opitnile,
-    vsakodnevno se proizvaja tone jedrskih odpadkov, ki so smrtno nevarni za stoletje vnaprej
-     redno se v kmetijstvu izvaja kemično obdelovanje pridelkov- zemlje, posledično tudi onesnaževaje podtalnice-vode in zraka
-    nekvalitetna hrana je na policah ( visoka stopnja umetnih sestavin-hormonov,aditivov, stabilizatorjev, barvil, emulgatorjev..) cenovno dostopnejša
-    visok delež plastičnih mas za embalažo živil(voda v plastični-rakotvorni embalaži), ki še vedno konča v naravi
-    naraščanje vseh vrst obolenj v vseh starostnih skupinah
-    večanje prometa, transporta, tranzita in porabe fosilnih goriv-nafte ter posledično večanje onesnaževanja- segrevanje atmosfere in izlivanje velikanskih količin nafte v morja
          clip_image002[5]          clip_image002[7]       clip_image002[9]clip_image002[11]
    
-    neracionalna uporaba oziroma velikanska potrata vseh vrst energetskih virov (primer samo za neomejeno oglaševanje, tiskanje, predvajanje in osvetljevanje oglasov, ki se odraža v popolni načičkanosti in neestetiki ulic, čakalnic, časopisja, televizijskih programov in poštnih nabiralnnikov; )
-    zasebno in nenadzorovano kemično škropljenje atmosfere z letali-chemtrail, ki naj bi ohlajalo atmosfero, katero sami segrevamo in ki omogoča poljubno spreminjanje vremenskih razmer,tudi do ekstremov in vodenje neviht , istočasno vdihovanje sestavin kemičnih oblakov(aluminijeve in borove soli!) povzroča nastanek virusnih in alergijskh bolezni ter vseh drugih oblik obolenj, od pljučnih do rakavih, ter uvaja najnovejše dosežke v kontroli populacije-kontrolo uma z nano tehnologijo (sestavino chemtraila-nanočip),kar občutimo kot nemir,strah, razdražljivost,napetost, konflikte
         clip_image002[13]   clip_image002clip_image002[15]clip_image002[17]
(kemično pršenje aluminijevih in borovih soli in kdo ve še česa je javno znana skrivnost in kljub svoji smrtonostnosti in ostaja na vsakodnevnem sporedu po svetu in pri nas-če prav razumemo:najprej segrevamo ozračje in ga potem hladimo z kemičnim pršenjem koprenaste oblačnosti, kot to imenujejo meteorologi-vremenske katastrofe so posledica tega početja, v porastu po letu 1995, ko  je nato začel s chemitraili)
-    spuščanje elektromagnetnih frekvenc v ionosfero – haarp program- ameriško orožje za množično uničevanje v uporabi s spreminjanjem magnetnega polja planeta,za spreminjanje vremena, za ustvarjanje in vodenje oblakov preko chemtrailov,za manipulacijo vremena in razpoloženja
            clip_image002[19]         clip_image002[21]clip_image002[23]
     »tovarne« haarp programa- orožje za množično uničevanje v obratovanju

2.  Aktualno stanje na področju družbenega okolja
-    referendumska volja naroda za vlado ni zavezujoča in je ni potrebno spoštovati, kar v primeru trgovinskega dela ob nedeljah pomeni kratenje otrokovih pravic do družine, kratenje družinskih pravic do kvalitetnega življenja in človekovih do tedenskega počitka, ter tudi lahko veroizpovednih pravic do tradicionalno-nedeljskega bogoslužja
-    porodniški dopust je samo enoleten in pomeni intitucionalizacijo otrok v najrosnejši dobi, odtujitev od družine ter  nepotrebno izpostavljanje prometu, virusom, onesnaževanju in stresu
-    parlament je večdeset let sestavljen iz istih levih, desnih, belih in rdečih ljudi, v glavnem zastopnikov kapitalizma in demokracije, kar ne omogoča ljudstvu nikakršnega napredka ali spremembe, pač pa le stagnacijo v obstoječem,kar vodi v degradacijo in kar se dogaja:absurdne situacije
-    posamezniki so s privzeto(kapitalistično demokracijo) pravno podlago dobili v last podjetja in marsikatero od teh je propadlo, v EU je približno 20% prebivalstva sedaj bogatašev, revnih postaja  80% prebivalstva in nič ne kaže na pravičnejšo delitev dobrin saj ohranjamo še naprej kapitalistično pravo
-    vrednostno se ocenjuje v denarju-lastninijo se že naravna bogastva, naravni viri in naravna kulturna dediščina, cena se postavlja na gore in parke
-    kvaliteta zdravstvene oskrbe je večini prebivalstva slabo dosegljiva(čakalne vrste in opcija samoplačnik) in je strokovno popolnoma nenadzorovana;
-    šolski sistem izvaja fizični ( prevelika teža nahrbtnikov) in psihični (preobsežna količina podatkov) ter pedofilski (priporočene pornografske in sadistične vsebine za domače branje)pritisk na otroke, narašča število težje učljivih, hiperaktivnih in debelih otrok, katerim se večinoma ponudi le farmakološka terapija, torej odvisnost od tablet, zdravstveni domovi imajo akcije cepljenja deklic  z netestiranimi-vprašljivimi cepivi
-    banke ponujajo obubožanemu ljudstvu posojila za nakup šolskih potrebščin, ki so neracionalna, mnogoštevilna in preobsežna

        clip_image002[25]                    clip_image002[27]              

-    številnim družinam grozi brezdomstvo zaradi nezmožnosti odplačevanja kredita za dom,zaradi izgube službe in dohodka,kot posledica tajkunizacije
-    minimalna plača, nadomestila, socialna pomoč je sramotno nizka, glede na cene življenskih potrebščin, tudi ta skromna pomoč  ob brezposelnosti,poplavah in drugih nevšečnostih pa bo morala biti vrnjena
-    rdeči križ in  karitas imata polne roke dela, kar pa je značilno za vojno stanje in  katastrofe
-    dogajajo se grozljive obscenosti( največ pedofilov v župniških vrstah ter med doktorji,učitelji) ,razpad bontona z neomejenim dostopom do pornografije v javnem časopisju,na domači tv, na policah v marketih so pornografske vsebine poleg otroških revij!! in njeno neomejeno oglaševanje ter pedofilske in sadistične vsebine določene s strani ministrstva za šolstvo za branje v okviru cankarjevega priznanja v osnovni šoli!
-    zanemarjanje vrednot družine, pravičnosti, solidarnosti, tovarištva, bratstva, zdravja ter nadomeščanje z vrednotami potrošništva, zaslužkarstva ,cenenosti in rivalstva
Nadalje vam želim zaupati  razmišljanje o poslanstvu in viziji poti perspektive razvoja človeka, družbe in naroda  v luči eko in bio ter skušam razložiti realnost (kapitalistične demokracije,kot kao najboljše družbene ureditve,ki pa jo mnogi občutijo kot najslabšo-le zakaj?) na podlagi dejstev( dobro znanih v javnosti in jih ne bi ponavljala, pač pa izpostavljam le najaktualnejše teme),ki jih Slovenci-Evropejci vsakodnevno doživljamo na svoji koži.

Osebno menim,da moramo Slovenci nehati ponavljati kot papige za drugimi( naj si bo to družbena ureditev ali šolski sistem) in začeti delati nekaj za sebe, kar ustreza nam in našim potomcem, ozirajoč se na našo tradicijo, zgodovino in predvsem na zdravje  in varnost, ki so tudi vrednote,za katere so številni naši predniki darovali svoja življenja:
1.    naš narod ima večtisočletno zgodovino,demokratični kapitalizem pa le par stoletno-izgrajen in ustanovljen na sužnjelastniških principih in ropanju
2.    naš narod ima najboljšo kulinariko,demokratični kapitalizem pa hitro napihnjenost-še vrabci čivkajo,da je najboljša doma pridelana hrana,ne pa generična genetika
3.    naš narod je narod časti,demokratični kapitalizem pa so pedofili-v osnovni šoli morajo zadnja leta  otroci brat knjige s pornografskimi vsebinami,ravno tako so te iste vsebine dostopne na menuju domačega televizorja

Po izkušnjah naše preproste,kmečke a poštene zgodovine in po zdravi pameti, ki pride tudi iz domače hrane ugotavljamo,da se ta sistem demokratičnega kapitalizma ne obnese na našem teritoriju. V zadnjih dvajsetih letih demokratizacije smo se morali samo klanjati in udinjati tujim interesom,kot posledico imamo umetno valuto ki je prinesla draginjo in revščino. Največji absurd pa je, da nimamo vpliva na lastne finance. Če bi imeli svojo valuto,recimo naš dobri zlati tolar,bi sami ukazovali od svojega denarja in bi danes,v krizi lahko ukrepali. Tako pa spet ukazujejo nekje drugje,nekdo drug , ki ima neke svoje interese. Ti interesi so seveda kapitalistični in vodijo v kopičenje kapitala v določenih krogih, za narod pa tako zmanjka sredstev. Kaj ni to sramotno za slovence? Da podpiramo rast kapitala, namesto rast naroda?? Poleg tega so se v zadnjih letih pojavile še nove in nove bolezni,degradacija duha in vsesplošno poneumljanje ter nazadovanje. Kapital se  plemeniti, plemenititi pa bi se morali  ljudje!

In se sprašujem, humanisti, intelektualisti, novinarji, pisatelji in poeti, umetniki in delavci, zdravniki in učitelji, ljudje vseh vrst in vere, imate pogum za spremembo, resnično spremembo, ki se lahko zgodi le,če se zamenja družbena ureditev, saj obstoječa -kapitalistična demokracija (glede na doživeto in občuteno na koži Slovencev po osamosvojitvi ),škoduje in zavira razvoj ter krati pravice naroda. Spomnimo se samo referenduma za obratovanje trgovin, ko se je prvič očitno pokazalo, da se v kapitalistični demokraciji lahko tudi ne spoštuje volje naroda. Toda, volja naroda je vendar najvišja volja v vsaki državi. Država, ki volje naroda ne spoštuje, ni država, preprosto zato,ker država brez državljanov,kateri so pogoj obstajanja, ne more obstajati in nima smisla,da obstaja! Narod lahko obstaja brez države, obratno pa ne more obstajati država brez naroda, razen Vatikan,ki pa seveda obstaja spet kot neka primarna absurdost: voditelji kristjanov,  ki ne potrebujejo žensk in jih tudi nočejo! In od tod izhajajo vsi nadaljnji absurdi današnjih dn, z pedofili med duhovniki na čelu..Ne razumem,zakaj se ta absurd imenuje demokratični razvoj, enostavno ne razumem in ne morem pristati na to, da je kratenje pravic družin do nedeljskega počitka dovoljeno, da se toletrira nespoštovanje  volje ljudstva,da se ignorira kemično škropljenje atmosfere in manipuliranje vremena, da se podpira tajkunstvo ,da se že 20 let trobi o pretežkih šolskih nahrbtnikih in se ne ukrepa,…in tako dalje- oprostite ampak kar je res, je res :državno pravo in ustava so za v smeti!                
Poleg splošnega družbenega, domačega in globalnega dogajanja, spoznavamo in iščemo predvsem razne koristne vsebine, s katerimi bi v jeziku ekonomije ali kako drugače lahko utemeljili trditve in podprli  predlagan model ekosocialne kakovosti bivanja za zagotavljanje zdravja posameznika, družin  in naroda.
Začnimo z vrednotami,ki so temelj vsake kulure. Pred osamosvojitvijo so bile vrednote prijateljstva, tovarištva, bratstva z drugimi narodi, enoslojna družba-enakost, službe za nedoločen čas, osemletna šola, sindikalni žuri, brezplačno šolanje, stanovanje, dom, družina,,nedelja,prosto! Po osamosvojitvi in vstopu v evropsko unijo pa so se vrednote spremenile; te so sedaj potrošništvo, bogati-revni, potrošništvo, potrošništvo. Torej,katere vrednote so koristnejše za narod? Katere so dolgoročno obetavnejše? Od katerih imamo v prihodnosti možnost kaj pridobiti, predvsem pa katere vrednote nam zagotavljajo zdravje?
Od vrednot k vrednotenju: Kaj je merilo kakovosti in katera kakovost naj bi se v razviti družbi, kot je država Slovenija, odražala na vsakem koraku? Kakšni so danes življenski pogoji v okolju in družbi? Kako danes narod doživlja demokratično ureditev in razvoj kapitalizma? Kakšna so mnenja, opažanja, dejstva? Kako se vrednoti kakovost in čigavo vrednotenje je v uporabi? Zakaj že dvajset let ponavljamo za drugimi njihove napake in nič ne naredimo za zaščito zdravja naših lastnih teles?
Povzamimo: današnji življenski pogoji v Evropi in Sloveniji  ne zagotavljajo ohranjanje niti prvega pogoja obstoja -zdravja, ki je osnova vsakršnega razvoja, ampak delujejo v nasprotju z interesom zdravja, ga uničujejo v zameno za  profit. Samoimenovana oblast sveta-Nato s svojim igračkanjem na vojačke uničuje naravo-naš dom planet Zemljo za profit vojaške industrije.

Pravo z zakoni, ki ustvarjajo in podpirajo pogoje za uničevanje zdravja z interesom zaslužka je škodljivo, neprimerno in alogično. Pravo z zakoni, ki omogočajo kapitalu neodgovorno ravnanje z gospodarstvom, je alogično, absurdno in škodljivo. Zato je demokratično kapitalistična ureditev, kot jo poznamo  in živimo danes alogična. To je absurdna družbena ureditev, saj proizvaja bolezni in revščino posameznika, družin, narave in družbe.

Izjavljam, da ne priznavam ustave, parlamenta in vlade države Slovenije, ker ne spoštuje svojega ljudstva in mirno gleda njegovo celostno siromašenje, ter sodeluje v svetovnem onesnaževanju planeta Zemlja. Izstopam iz euro območja in vzpostavljam domačo valuto-slovenski tolar ter v tem trenutku razglašam celotno območje Republike Slovenije za Narodni park!

    Preden nadaljujemo, je dobro artikulirati še naslednjo znano besedilo,ki pravi: zdrav duh je doma v zdravem telesu. Zdrav duh, zdrava čustva, zdrava pamet in zdravo telo, to lahko dosežemo samo če živimo v  čistem,varnem okolju obkroženi z čistimi vrednotami in spoštovanjem narave ter življenske integritete. To pa pomeni, da se zdravje lahko ohranja na samo en način-z življenjem po naravnih pravilih z uživanjem dobre bio in eko hrane, pitjem čiste vode in dihanjem čistega zraku. Obenem pa tudi z zagotavljanjem družbenega reda in napredka v tej smeri. To so novi temelji poti perspektive. Zato:

ZA ZDRAVJE : POT PERSPEKTIVE

POSLANSTVO
Zastopanje interesov zdravja in uveljavljanje načel zdravja, pravičnosti in enakosti v družbi in državi. Vsestranska zaščita in spoštovanje narave in njenih življenskih pogojev ter zakonov. Obnašanje po načelih nove družbene ureditve, ki stremi k višji odgovornosti do okolja preko zavestne odločitve, da je zdravje več vredno kot udobje. V novi,ekosocialni družbi, ki vzpodbuja in omogoča zdravje posameznika, družin in družbe ter ščiti interese otrok-človeka,živali in rastlin(živih bitij) , je mogoče doseči odločujoče :postavitev novih temeljev za razvito-zavedajočo se družbo, ki zadovoljuje potrebe po samouresničitvi in razvoju brez škodljivega onesnaževanja okolja in zdravja.

  VIZIJA
Razvijanje vrednot vsestranskega naravovarstvenega odnosa do narave in zdravja. Uveljavljanje načel ekološkega gospodarstva, kmetijstva in turizma ter ukinjanje znanih škodljivih vplivov na okolje in posameznika. Opustitev nepravične delitve dobrin (kapitalizma), prepoved uporabe vseh farmakoloških pripravkov v prehrambeni verigi. Zaustavitev segrevanja ozračja in onesnaževanja  vseh vrst z nadomeščanjem ekoloških izdelkov in storitev. Prodobivanje energije z malimi vetrnimi elektrarnami. Vzpostavitev reda in pravičnosti, enakosti pred zakonom, odgovornosti in poštenja ter socialne enakosti vseh prebivalcev, spoštovanje pravic živali in rastlin. Razvijanje višje stopnje zavedanja in inteligence preko starodavnih  in transcendentalnih znanj, širjenje zavesti ter ekološke etike in estetike na vsa področja bivanja.

    V nadaljevanju več ukrepov in načinov za vzpostavitev in zagotavljanje zdravega in varnega življenskega okolja. Če torej primerjamo dejansko stanje države Slovenije kot celote, ali recimo Evrope- stanje njenega prava, življenskega okolja in možnosti za posameznika v okviru družbe, z ekonomskim ali če hočete,gospodarskim pojmovanjem svetovne odličnosti (knjiga o sistemu 20 ključev, japonskega avtorja Iwaa Kobayashija), ugotovimo, da je kvaliteta življenja še zelo daleč od svetovne odličnosti in da smo pravzaprav šele na prvem nivoju ter da potrebujemo konkretne spremembe in nadgraditve, da bi se situacija izboljšala, da bi po japonskem dojemanju svetovne odličnosti lahko dosegli to odličnost, kjer vlada red, splošno blagostanje, napredek in razvoj. Gre za zelo enostaven postopek, ki ga je Japonec s sodelavci razvil in prestavil pred tridesetimi leti in ga lahko priredimo za vsako podjetje, za vsako panogo in  velja tako za dom, kot za državo.

Torej  za začetek predlagam ravnanje po sistemu 20 ključev: opredelitev stanja, iskanje in vnašanje izboljšav, reda in inovativnosti  v družbeno ureditev,  Za  zaščito in ohranjanje naravnega okolja-1.ključ:čiščenje in organiziranje)

1.    ČISTA NARAVA
-    uvedba krajevnih odjemalnic smeti- lokalnih obratov za odjemanje, odvoz in predelavo smeti s par zaposlenimi, kamor ljudje dostavijo ločene in čiste smeti, obrat smeti odkupi, oskrbi in posreduje reciklažnim podjetjem, oziroma jih dostavi samemu proizvajalcu, ki naj prevzame odgovornost za stranske produkte-embalažo in odrabljene izdelke; stroške, ki nastanejo s tem naj delno nosijo trgovci, saj so udeleženi-marže, v procesu poti izdelka od proizvajalca do potrošnika; krajevni obrat naj tudi kompostira organske odpadke in prodaja pridelan kompost.
-    uvajanje nove in že poznane ekološke in povratne embalaže ter reduciranje plastične z  namenom zmanjšanja uporabe plastičnih mas na minimum oziroma postopno opuščanje plastične embalaže
-    uvajanje posebnih  odjemalnic smeti za proizvodna podjetja
-    praznjenje greznic in predelava odpadnih voda v posebej zato pripravljenih obratih,nato sušenje in izdelava gnojil, prepoved izpustov odpadnih voda v vodotoke, vzpostavitev pitnosti potokov in rek-razvoj turizma

          clip_image002[29]                    clip_image002[31]
-    vsak državljan je dolžan sortirati odpadke in skrbeti za čistočo okolja ter pobrati smeti, če jih vidi ali prijaviti črno odlagališče pristojnim službam, ki so dolžne nemudoma sanirati odpad in spraviti okolje v neoporečno stanje
-    ohranjanje čistoče, reda in urejenosti vseh obrežij, za razvoj naravnih kopališč
-    zahtevanje pri OZN za prepoved izvajanja haarp in chemtrail programa ter spoštovanje življenja in naravnega vremena na planetu Zemlja
                                              
2.    VARČEVANJE Z ENERGIJO
-    omejevanje tiskanih in ukinitev  osvetljevanih oglasov ter ukinitev drugih energetsko        potratnih naprav, funkcij ter postopkov, ravno tako opuščanje digitalnega oglaševanja v čakalnicah javnih ustanov in na drugih javnih površinah
-    racionalizacija in omejevanje javne razsvetljave, uporaba alternativnih(vsak klopotec je lahko elektrarna!) virov za pridobivanje energije, gradnja manjših-estetskih gospodinjskih in proizvodnih vetrnih elektrarn -postavitev le teh ob ceste, saj promet proizvaja veter in na strehe hiš,stolpnic

         clip_image002[33] clip_image002[39]clip_image002[37]
   enostavna rešitev :klopotci, mlini in  mini vetrnice ob cestah in avtocestah ter za  
gospodinjstva    
  
-    zmanjševanje transporta : trgovci naj imajo na policah lokalno pridelano hrano in druge izdelke, narejene v najbližji okolici- podpiranje in zaščita domačih proizvajalcev-domačega gospodarstva  in zmanjševanje izpustov plinov zaradi transporta
-    varčevanje  človeške energije : nad 30 stopinj celzija se ustavi vsako delo in se ljudje gredo k vodi hladit,(varčevanje z neuporabo klima naprav), ravno tako se ustavi promet na dneve sneženja,velikega deževja, da se izognemo potrati energije samega bitja
-    spoštovanje volje naroda- ob nedeljah trgovine zaprte-družinski čas- spoštovanje
    družine, počitek,

 

3.    EKOLOŠKI RAZVOJ ZA DELOVNA MESTA
-    Takojšnja zamenjava obstoječega avtoparka z ekološkim:uvedba in zagon proizvodnje slovenskih električnih prevoznih in transportnih sredstev za državljane in turiste, s tem postopna zamenjava celotnega avtoparka –razvoj slovenskih električnih vozil, postavitev polnilnic-subvencioniranje nakupa slovenskega električnega ekoavta, ekobusa,ekomopeda,( če izdelujemo električna letala v ajdovščini,bi lahko tudi električne avte,mopede…!!!.)

             clip_image002[41] clip_image002[43]clip_image002[45]
                   električna vozila v vsakdanjo uporabo    in    polnjenje

-    razvoj opreme za domač električni avto iz naravnih materialov in proizvodnja:zagon   slo.gospodarstva
-    gradnja izključno ekoloških hiš iz naravnih materialov, varčne hiše, zemljanke,..
-    proizvodja ekološke embalaže in reciklaža, povratna embalaža, odjemalnice odpadkov, prepoved uporabe plastike v prehrambeni verigi- razvoj in uveljavljanje nove ekološke-biorazgradljive embalaže iz naravnih materialov
-    čimprejšnje opuščanje uporabe nafte in njenih derivatov(saj nafta je gorivo planeta zemlja in mora biti v zemlji, ne pa v zraku)
-    prepoved uporabe umetnih mas v tekstilni industriji, oblačila naj bodo samo iz naravnih materialov
-    protekcionizem-prepoved uvoza tekstila in drugih izdelkov, za ponoven zagon slovenske tekstilne panoge, isto velja za vse druge izdelke,ki jih lahko naredimo doma
-    vzpodbujanje in uporaba inovativnih idej v ekologiji-razvoj novega gospodarstva
-    razvoj ekološkega kmetijstva z uveljavljanjem-sajenjem in gojenjem avtohtonih vrst     ( živina na pašo) in prepoved uporabe gensko spremenjenih organizmov, prepoved prometa z neekološko pridelano in kemično obdelano hrano in pijačo,omejevanje uvoza prehrambenih izdelkov za povečanje prometa z domačo hrano
-    nadomeščanje vseh izdelkov z ekološkimi, ukinitev prometa z neekološkimi izdelki
-    razvoj in uporaba izključno samo bioloških izdelkov in ekoloških gnojil v kmetijstvu in prehrambeni industriji
-    razvoj in izdelava vseh  nehrupnih novih pripomočkov za življenje in delo
   
Nekaj ukrepov še za vzpostavitev in ohranjanje pravnega  in družbenega reda:    
          
1.    PRAVIČNA DELITEV DOBRIN

-    zaščita domačega gospodarstva z omejevanjem uvoza-protekcionizem za razvoj
      domačih izdelkov,torej domačega gospodarstva in ponovna pridobitev delovnih
      mest(naprimer: omejitv uvoza tekstila in postavitev domačih tekstilnih izdelkov v
      trgovine
-     minimalna plača naj se dvigne na 1500e, maksimalna pa spusti na 3000e-varčevalni
      ukrep v izogib socialnim razlikam, revščini in razslojevanju družbe dokler se situacija
      ne normalizira( vsi otroci morajo imeti dovolj sredstev za šolanje,hrano, obleke-
      družine morajo imeti dovolj sredstev za dostojno življenje)
-    nacionalizacija podjetij, skupno upravljanje z delavci za varnost zaposlitve-podpiram domače tržišče,kupujem domače izdelke,raste BDP
-    poenotenje ciljev prebivalstva za doseganje svetovne odličnosti
-    razveljavitev lastninjenja in trga vrednostnih papirjev,da preprečimo prekupčevanja z usodami delovnih ljudi ter ponovna vzpostavitev javne lastnine-narodne,državne
-    ukinitev političnih strank, delitve na leve, desne, vaše, naše, parlamentarci se izvolijo po trije na regijskem nivoju in ti zastopajo v parlamentu izključno sebe, svoje ideje in narod
-    izstop iz Nato,prihranek miljonov euro, ponovna uvedba domače valute-tolarja, novo vrednotenje izdelkov in storitev- ponovna vzpostavitev državna samostojnost in neodvisnost-ponovna državotvornost

2.    MORALA IN VARNOST
-    varuh človekovih pravic bi bil glavni sodnik v državi
-    nova ustava po božjih zapovedih, kratka in jedrnata- ne kradi pomeni ne kradi
-    politika kulturna in moralna
-    obscenosti se kaznujejo z javno osramotitvijo, lažnivcem se odreže uho, tatovom se odseka prst, pedofile se usmrti(vzdrževanje reda, zatiranje nevarnosti, ohranjanje varnosti, preventiva)
-    prepoved uporabe podkožnih čipov (zaščita živali)
-    uvajanje socialnih kreditov z ničnimi ali minimalnimi obrestmi
-    vlaganje sredstev  samo v ekološke projekte
-    odvzem nepravično pridobljenih sredstev in premoženja tejkunov,ter vrnitev le teh v državno blagajno
-    prepoved vsakršnega onesnaževanja (tudi nedeljska košnja trave je onesnaževanje s hrupom)
-    bojkot vseh onesnaževalcev in visoke kazni za onesnaževanje-nespoštovanje narave
-    obnašanje po vrednotah prijateljstva in enakosti

3.    RAZVOJ ZAVESTI
-    poučevanje transcendence, mistike in borilnih veščin v osnovnih šolah-razvoj leve in desne polovice možgan za večanje inteligence in telesnih sposobnosti, razvijanje intuicije, racionalizacija učnih vsebin, uvedba blok urnikov za lažje nahrbtnike
-    poučevanje čustvene in duhovne inteligence v šolah.nov predmet na urniku
-    združevanje  vseh zdraviteljskih in medicinskih znanosti za celosten pristop k pacientu,  poudarjanje preventive in izobraževanje za zdravo življenje-učenje zdravih navad
-    vzpodbujanje mladih družin-zanje brezplačen dostop do stanovanja za prve tri leta,  omejevanje penzionističnega dela za sprostitev delovnih mest, upokojitev po največ 30 letih delovne dobe, ne glede na starost, individualna podaljševanja zaposlitev z nalogami mentor,svetovalec,kontrolor,…
-    razbremenitev šolarjev in staršev z racionalizacijo učnih vsebin ter urnikov in nacionalnim poenotenjem delovnih zvezkov, ponovna uvedba osemletke
-    porodniški dopust tri leta za zaščito otroka in matere,
-    izobraževanje javnih delavcev na področjih vestnosti, človečnosti, objektivnosti,        doslednosti, natančnosti in poštenosti
-    izobraževanje in gradnja čustvene inteligence za odrasle,vodje in osebje v javnih zavodih
-    približevanje znanj in ravnanja razsvetljenskim principom, učenje in doseganje razsvetljenja v najstniških letih
-    zdravljenje psihičnih motenj po naravnih postopkih,  s transcendenco, iskanje sredine, zavesti (joga, tao, chi..)
                                                       clip_image002[47]                   
                           razsvetljen človek neslutenih možnosti razvoja
                                    posameznik,družina,družba,država

Pogoja zdravja sta dva: čistoča in red, ki vlada v naravi in mora vladati tudi v vsaki glavi. Izvedba nujnih ukrepov torej kot sledi:
•    1.korak: za to ne potrebujemo revolucije,le miren in kulturen klic slovenskih src
•    2.korak: osamosvojitev financ je pogoj za državotvornost!za dovolj denarja v obtoku-uvedba Tolarja
•    3. korak: čiščenje narave in ukrepanje za ohranitev čistoče
•    4.korak: ukinitev strankarskega sistema ter vzpostavitev začasne vlade
•    5.korak: zagon ekološkega in biodinamičnega  gospodarstva ter kmetijstva in ustvarjanje novih delovnih mest z proizvajanjem novih bio in eko izdelkov ter domačega električnega avtomobila v Slovenji za potrebe slovenskega tržišča s sloganom: v vsak dom nov električni avto 
                                           
Tako, prebili smo se skozi to občutljivo tematiko. Današnje stanje v družbi je torej posledica pohlepa posameznikov, apatije politikov, ki za lasten zaslužek zanemarjajo resnične potrebe svojih ljudstev. Ljudje so prisiljeni pluti z tokom dogodkov zaradi strahu pred namišljenimi sovražniki ,katere je sproducirala kapitalistična miselnost kot izgovor za oboroževanje.
Če želimo razvoj,želimo najprej ohraniti življenje v vsej svoji  čudoviti manifestaciji na planetu Zemlja in spoštovati naravni potek vremena in druge naravne zakone. Tako bomo prosperirali v zdravju. Zavračam vsakršne hipoteze, da bi človek zapustil Zemljo in živel v umetnih pogojih na drugih planetih saj telo tega ne zmore. Telo je iz zemlje in vode, iz narave, ki nas je ustvarila.  Kjer ni narave, ni telesa. Ni življenja! Za zdrav duh v zdravem telesu potrebujemo zdravo življensko okolje. To je vsa znanost! S tem je vsakomur, ki tako misli od Narave podeljena pravica in pooblastilo, da zastopa interes telesa, duha in zdravja, ter hodi po poti perspektive v zdravo bodočnost.Hvala za pozornost.
                                                Elena.

Posledice eksplozije zemeljskega plina 30 julija 2004 v Bruslju ALI POSLEDICE JUŽNEGA TOKA V ZGORNJE SAVSKI DOLINI!!!


Za posledicami eksplozije je 15 ljudi umrlo, 120 je bilo ranjenih!

KAKŠNA BI BILA EKSPLOZIJA IN NJENE POSLEDICE EKSPLOZIJE PLINOVODA JUŽNI TOK NA JESENICAH IN CELOTNI ZGORNJE  SAVSKI DOLINI – SI LAHKO MISLIMO???

imageimage

imageimage

imageimage

imageimage

imageimageimage

imageimageimage

Ministrstvo za zdravje se je odzvalo pozivu kabineta PV na dopis AAG – DNEVU VODA NA ROB- NI SAMO ODPADEK TO, KAR LAHKO POBEREMO!


                                                                                                                                                         znak_AAG
IZJAVA ZA JAVNOST
DNEVU VODA NA ROB- NI SAMO ODPADEK TO, KAR LAHKO POBEREMO!

Dan vod bi moral pomeniti za vse nas praznik, saj je voda ravno tako pomembna za naš obstoj kot zrak pa žal ni tako. V Sloveniji že nekaj mesecev ni bilo normalne količine padavin, kar so zagotovo krive tudi podnebne spremembe. Suša že pušča posledice, ki se odražajo kot pomanjkanje pitne vode, predvsem v podalpskih občinah. To stanje se bo zaradi manjših pretokov rek iz tega področja kmalu razširilo na večji del Slovenije, saj bo padel tudi nivo podtalnice.
Stanje z pitno vodo v Sloveniji, pa zavestno poslabšujejo še posamezniki, ki zavestno onesnažujejo podtalnico in vodotoke z prekomernim gnojenjem ter z gnojenjem iz stranskega produkta iz bioplinaren ali bioelektraren. Kljub dokazom, ki jih tudi iz AAG posredujemo ustreznim službam in ministrstvom ti še vedno ne storijo nič, še več posamezniki, ki prijavijo izlivanje smrdeče tekočine na polja ali vodotoke dobivajo grožnje. Prijave oziroma mnenja, ki so podani s strani maloštevilnih državnih uslužbencev, ki imajo še okoljevarstveno zavest, pa naletijo na grožnje z izgubo služb ali premestitvijo.

 Lake_Bled_fs
Kot primer navajam večmesečno dogajanje na območju Postojne.
V mesecu Novembru 2011 smo na poziv krajanov izvedli na območju Ilirske Bistrice EKO-patruljo, zaradi izlitja neznane smrdeče tekočine.
3. novembra smo dobili na Alpe Adria Green obvestilo da na področju Ko.Globovnik – Ilirska Bistrica nekdo pretaka smrdečo tekočino iz avto – cisterne v traktorsko cisterno in da tekočina izteka zaradi netesnosti tudi v okolje. Takoj smo na ta kraj poslali našo ekološko patruljo, ki je prispela na kraj dogodka, kjer se je zgodil spust smrdljive tekočine ( po vonju sodeč, naj bi bila gnojnica) iz cisterne. Patrulja AAG je ugotovila, da na kraju dogodka tam ni več nikogar, razen izlitja tekočine. Pred tem je bila na tej lokaciji, že policija iz Ilirske Bistrice, obveščena je bila okoljska inšpekcija, vendar ta ni prišla, ker je kar po telefonu ugotovila (brez analiz), da gre za gnojevko, ki pa da ni nevarna. Koliko je bilo izpusta je težko reči, ker je šlo verjetno za prečrpavanje iz cisterne v traktorsko cisterno.Pred tem so  še zalivali parcelo nasproti sejmišča preko ceste Il. Bis. – Podgrad kakšnih 500 m od sejmišča ob potoku, ki se izliva v reko Reko.
Viri podtalnice so padavine ter pronicanje površinske vode v podtalje. Padavinska voda izpira s pretakanjem po površju ter pronicanjem v tla in podtalnico različne snovi, lahko tudi strupene kemikalije. V takih primerih voda ni primerna za pitno vodo, zato so jo morali prebivalci Ilirske Bistrice z okolico prekuhavati.
Pitna voda, primerna za preskrbo prebivalstva in proizvodnjo živil, mora ustrezati kakovostnim merilom pravilnika o higienski neoporečnosti vode po mikrobioloških, fizikalnih, kemioloških in radioloških lastnostih ter glede vsebnosti pesticidov in bojnih strupov.
Z izpusti iz cistern so lahko spustili tudi strupene kemikalije, kot so delci težkih kovin, pesticidi, organska topila, poliklorirani bifenili, policiklični aromatski ogljikovodiki, fenoli in druge škodljive kemikalije, ki so dokazano rakotvorne in vplivajo na delovanje in razvoj organizma že v majhnih sledeh, zato bi morali biti odvzeti vzorci zemlje, kar pa je zato pristojni organ opustil, policija pa proti njemu ni ukrepala, temveč ga je samo pozvala naj pride na kraj dogodka.
Okoljski inšpektorat bi moral ugotoviti vsaj, da sta bila kršena Zakon o vodah in Uredba o ravnanju z odpadki in zoper kršitelja uvesti tako inšpekcijski kot tudi prekrškovni postopek.
Takih primerov je bilo na tem območju še nekaj in kmalu za tem je prišlo v javnost sporočilo, da voda na tem območju ni pitna, brez pojasnila zakaj. Primerna pa ni bila niti za lastno ustno higijeno!
V AAG smo spraševali pristojne zakaj se je to zgodilo, pa smo dobili samo izgovore pristojnih, da še raziskujejo primer ali pa da so krivi filtri na vodovodu. Zavod za zdravstveno varstvo iz Kopra je razkril, kakšno vodo z paraziti so že dal časa pili v Ilirski Bistrici in drugod.
V AAG nikoli pričakovali pohvale za naše in delo domačinov, namesto nje smo pričakovali takojšno sanacijo tega stanja ter odgovor nam in prebivalcem na tem območju od odgovornih, kdo so bili krivci za izredno stanje s pitno vodo na Postojenskem območju, ki bi ga po logiki stvari morali prejeti. Naši aktivisti in domačini so odkrili izlitja smrdečih tekočin ter poslali vzorce pitne vode na analizo, kar pa so pristojne službe smatrale kot nepotrebno, saj naj bi šlo po njihovih navedbah za neškodljivo gnojnico in našo paranojo.
V prepričanju, da so stvari na tem območju urejene, smo dobili 13.03.2012 e-pismo v katerem nas občan obvešča in prosi za pomoč. V petek 2. Marca 2012 do nedelje 4. Marca popoldan  in ponoči so zopet pričeli nepretrgoma dovažati in polivati smrdečo tekočino.  Polivali naj bi jo po travnikih in njivah med Staro vasjo in letališčem v Postojni. To področje je ob večjem deževju poplavljeno in tako smrdeča tekočina pride direktno v vodo -  potok Stržen kateri teče v reko Pivko. Poleg tega pa iz »čistilne naprave« pri Stari vasi teče prava gnojnica. Dogodke je prijavil policiji in na inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje – izpostavo Postojna. Iz odgovora, ki ga je prejel 09.03.2012 je razvidno, da inšpektorata ne zanima onesnaževanje okolja, temveč kdo je lastnik poškropljenih parcel. Napisali so celo grožnjo, da ga želijo z seznaniti z 39 členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki pravi, da bo moral plačati kazen 500 evrov, če je podal lažno prijavo. Da presenečenj iz tega področja, še ne bilo dovolj smo dobili v soboto 17.03.2012 popoldan, še prijavo, da je nekdo večkrat praznil cisterno z smrdljivo tekočino pri Pivki, ki odteka v reko, to pa je po zakonu o vodah prepovedano. Primer bomo raziskali sami, saj smo izgubili prepričanje, da inšpekcijske službe delujejo v korist zdravemu okolju, zdravju državljanov in da živimo v pravni državni.
Kakšna bo pitna voda na tem območju po končanem sušnem obdobju in ko bodo prve močne padavine, sprale vso navoženo »smrdečo tekočino« v podtalnico, pa si lahko predstavljamo! Poleg tega je na tem področju prisotno še »institucionalno« onesnaženje vode – kjer čistilne naprave, ki to niso, spuščajo skoncentrirano svinjarijo v podtalnico (V. Bloke, Divača Sežana..)Po naših izkušnjah, ki jih imamo zopet ne bo odgovornega, čeprav se dobro ve kdo je zatajil v tem primeru, edino kar nam preostane je še pritožba na EU komisijo, za zaščito zdravja prebivalcev ter okolja, ki deloma leži tudi v NATURI 2000. Vodni tokovi pa so povezani z Škocjanskimi jamami, ki so pod UNESKOVO zaščito!!!

003
Na koncu, bi se povrnil k bioplinarnam in bioelektrarnam, ki so povečini sofinancirane z našimi sredstvi odnosno iz proračuna RS. Čudno je samo to, da imajo skoraj vse moč 999 KW, čeprav proizvajalci takih motorjev ne proizvajajo. Kdo koga sedaj zavaja odnosno se spreneveda s tem se v AAG ne bomo obremenjevali, zato imamo v Sloveniji računsko sodišče. Za nas je zanimiv podatek zaradi dejstva da te naprave za svoje delovanje ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja, ker imajo moč pod 1000 KW. Ali državne uslužbence važna nazivna moč batnih motorjev vgrajene v te naprave, ki je napisan na papirju ali dejanska moč, pa očitno v Sloveniji nikogar ne zanima vse dokler ni izdano gradbeno dovoljenje in okoliški prebivalci spoznajo, kakšno »pridobitev« so v tem okolju pridobili. To pa je že tematika ob dnevu čistega zraka in neprijetnih vonjev, če ga bomo v Sloveniji zaradi zastarele zakonodaje, ki dopušča prekomerno onasnaževanje na tem področju iznad EU direktiv, kdaj dobili!
Samo še stavek v razmislek: Koliko bo inšpektor zaračunal kazen posamezniku, ki se bo zmotil in bo odvrgel bananin olupek med ostale odpadke in ne med biološke? No če ste odgovorili sedaj veste zakaj obstajajo!!!
Predsednik Alpe Adria Green:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jesenice, 22.03.2012
Vojko Bernard

Suša + onesnaženje → žeja = dehidracija = odmiranje

Pogorje Karavank z mogočnim Stolom, Begunjščico in Dobrčo premore le nekaj skromnih bolj hudourniških potokov, od Završnice, Begunjščice, Peračice in to je že skoraj vse poleg nekaj manjših studencev in kakšnega hudournika ob hudi uri.
Nekoč pred leti so v Begunjščici živele celo leto postrvi, celo velike do 40 in več centimetrov.
Naši apetiti po vodi, dodatna vodovodna zajetja v dolini Drage in bistveno manj padavin so nam osušili strugo, ki je v zadnjih letih, kar nekaj mesecev poleti in pozimi suha.
To si ko otrok ne bi mogel niti v sanjah podstavljati, saj smo se igrali v strugi rak in potoka čez celo leto.
Tudi pri nas doma se uresničuje črni scenarij na katerega nas opozarja gospa Lučka Kajfež v medijih in še vedno mislimo, da nas so suše problem puščav.

Še posebej pa me žalosti skrb naših industrijskih paradnih konj, ki se v svetu reklamirajo kot eko navtično ali letalska podjetja pri tem pa delujejo v lokalnem okolju sila nekorektno.

Vsakih nekaj dni pa iz te iste industrijske cone exSukna priteče tudi odvečna tehnološka odplaka brušenja, razmaščevanja… Siva, voda z usedlino in penami. Tu se izdelujejo krila in trupi za Pipistrel, hibridna lovila poleg tega pa je še nekaj manjših podjetji, ki se ukvarja z kovinsko stroko in površinskimi zaščitami.

Po naši veljavni zakonodaji ne smejo v vodotok izpuščati ne meteornih vod ne odpadnih vod. Teh istih vode ne smejo spuščati niti v kanalizacijsko omrežje.

Kaj torej preostane podjetju?

Edina možnost je, da se pod krinko noči znebi odvečnih vod.
Inšpektorji pogledajo stran, politiki se hvalijo še naprej z uspehi podjetnikov…
Struga potoka pa ostaja samo še kloaka za tehnološke vode s strugo zasuto z staro šaro, smetmi in vseh sort navlako in nestrokovno samogradnjo brežin.

Gasilci in policija se le nejevoljno še odzivajo na klice krajanov. Vse inšpekcijske službe in policija pa ne zmorejo toliko »jajc« da bi se enkrat prepričali, kaj so te vode in kdo jih izpušča saj je v tej industrijski exSukno coni več subjektov, ki bi lahko bili vir teh odplak. Potem bi lažje temu poslovnemu subjektu »strokovni« inšpektorji morda najprej strokovno svetovali in skupaj rešili problem izpustov.

Ob slikah neodgovornega odnosa do narave na Kitajskem , Indiji… pozabljamo, da se ekološka zavest začne doma na našem pragu in naši najbližji okolici, šele potem ko ne izpuščamo stirena in odplak lahko trdimo da smo zeleni in eko in vsega spoštovanja vredni.

Civilna iniciativa naša »Dolina Draga«

Alpe Adria Green zbira sredstva za nakup merilne prenosne naprave za merjenje imisij vode

http://alpeadriagreen.wordpress.com/2012/03/02/aag-zbira-sredstva-za-nakup-merilne-prenosne-naprave-za-merjenje-imisij-vode/

Posredovanje Kabineta Predsenika Vlade RS na naš dopis:

 

Zahteva PV - Postojna

Odgovor Ministrstva za zdravje, prejetega na AAG 06.04.2012

odgovor - min.zdr. - Voda Postojna

odgovor - min.zdr. - Voda Postojna1

Odgovor Ministrstva za kmetistvo in okolje še nismo prejeli

SOBOTA 24 MARCA PROTEST PROTI ODPADKOM IZ KAMPANJE V TRSTU – SABATO 24 MARZO PROTESTA CONTRO I RIFIUTI LA CAMPANIE DI TRIESTE


V soboto24. marca 2012 od 10 do 12 ure organizirajo drugo manifestacijo proti sežiganju smeti iz Campanie v Trstu. Dogodek se bo vršil pred tržaško občino na Trgu Zedinjenja (Piazza Unita’) v organizaciji  Greenaction Transnational (Trst), Legamjonici (Taranto), Alpe Adria Green (Jesenice-Ljubjana-Koper)

Sabato 24 marzo 2012 dalle 10 alle 12.30 manifestazione davanti al Comune di Trieste in Piazza Unità organizzata da Greenaction Transnational (Trieste), Legamjonici (Taranto), Alpe Adria Green (Jesenice-Lubiana-Koper)

NE ODPADKOM IZ CAMPANJE, NE ONESNAŽEVANJU DRŽAVE ITALIJE
NO ALL’ESPORTAZIONE DELL’EMERGENZA RIFIUTI DELLA CAMPANIA, NO ALL’INQUINAMENTO DI STATO

OKOLJEVARSTVENIKI IN DRŽAVLJANI TARANTA IN TRSTA SMO PROTI NENADZOROVANEMU ODSTRANJEVANJU ODPADKOV IZ  KAMPANJE, KI GA IZVAJA ITALIJANSKA VLADA. 
DA TARANTO A TRIESTE AMBIENTALISTI E CITTADINI UNITI CONTRO L’OPERAZIONE DI SMALTIMENTO INCONTROLLATA DEI RIFIUTI CAMPANI ATTUATA DAL GOVERNO ITALIANOlegamjonici - CopyAAG-logoGREEN-logo

Poročilo o delu Alpe Adria Green, Mednarodnega društva za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu, za leto2011


Poročilo o delu društva za 2011  s statusom nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

IMG_0055
Januar 2011
•    Od 05.01.  Priprava dokumentacije o onesnaženju slovenskih rek in o največjih potencialnih onesnaževalcih – izdaja zbornika. Priprava in organizacija projekta Čista Sava
•    5.01. Prijava AAG  kot stranski udeleženec v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo tretje pod-etape, prve faze Poljanske Obvoznice Škofja Loka –odsek Ljubljanska cesta – predor.
•    15.01. Predstavitev letnega poročila AAG in analiza ankete o delovanju AAG. 
•    19.01. EKO patrulja- Cerkniško jezero
•    22.01.  Protest v Trstu proti izgradnji hitre železnice
•    23.01. Oblikovanje in priprava aktivnosti za izvedbo projekta Prostovoljna gorsko kolesarska naravovarstvena enota za TNP
•    26.01.  Redna mesečna novinarska konferenca – povabilo slovenskim podjetjem za sodelovanje v projektu »najbolj ekološko podjetje 2011«
•    27.01. Priprave na strokovno delavnico » Obnovljivi viri energije« Delavnico smo pripravili v sodelovanju z IOVE Kranj.

IMAGE0411
Februar 2011
•    3.02. Ustna obravnava za pridobitev naravovarstvenega soglasja za povečanje akumulacijskega bazena Športni biatlonski center Pokljuka. ,
•    4.2. 2011-6.2.2011 Strokovna delavnica:  Obnovljivi viri energije so enakopravni drugim energetskim virom AAG in IOVE
•    12.2. AAG je vložila pobudo za predhodni posvetovalni referendum o gradnji TEŠ 6
•    19.02 okrogla miza » prostovoljstvo v Sloveniji z poudarkom na okoljske nevladne organizacije.
•    22.02 Prijava kot stranski udeleženec v postopku izdaje dopolnilnega okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo za predelavo bele žlindre v okviru podjetja Acroni na Jesenicah
•    26.2.  Potrditev sodelovanja v projektnem svetu za TEŠ 6

IMAGE0003
Marec 2011
•    04.03 Pripravljalni sestanek za mednarodno okroglo mizo o zaščitenih področjih v Sloveniji in v sosednjih državah
•    15.03 Pritožba na izdano okoljevarstveno dovoljenje PP Energija d.o.o. AAG je uveljavljala pravico sodelovanja kot okoljevarstvena organizacija ter stranka v postopku pri Izdaji soglasja za IPPC dovoljenje za "Sistem za zajem emisij Draženci"
•    25.03 Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti. Evropska komisija je potrdila postopek kršitve s strani Italije glede zakona Seveso v tržaški občini.
•    30.03  Pričetek akcije v sodelovanju z srednjimi šolami  – čistilna akcija v aprilu – »dijaki pokažimo svojim staršem, kakšen odnos imamo do okolja« 
•    31.3. Redna novinarska konferenca – Hitri vlaki
•    30.03  Pričetek akcije v sodelovanju z srednjimi šolami  – čistilna akcija v aprilu – »dijaki pokažimo svojim staršem, kakšen odnos imamo do okolja«  (Prostovoljstvo in odnos do narave pri mladih in njihovih starših)
•    31.3. Redna novinarska konferenca – Hitri vlaki

IMAGE0058

April 2011
•    05.04  Okrogla miza o zaščitenih področjih v Sloveniji in v sosednjih državah
•    EKO patrulja TNP, s poročili
•    19.04 Priprava in sodelovanje na nacionalni čistilni akciji »dijaki pokažimo svojim staršem, kakšen odnos imamo do okolja«
•    21.04. Pripombe na pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za letališče Portorož.  Istočasno je bila podana  zahteva, da se naše društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja vključi po ZVO
•    22.04.  Pripombe in stališča na javno razgrnitev OPPN zadrževalnik Brdnikova. V skladu z Javnim naznanilom št.3505-41/2008-61 z dne 10.03.2011 in spletno objavo gradiv za javno razgrnitev OPPN zadrževalnika Brdnikova je AAG podala pripombe, predloge, utemeljitve in stališča.
•    31.04 Redna mesečna novinarska konferenca

IMAGE0106
Maj 2011
•     02.05.  V okviru rednega programa je bila izvedena ekološka patrulja v okolici Škocjanskih jam
•    05.05 Potrditev uredniškega odbora in PRIPRAVA za izdajo polletne Publikacije V SOŽITJU Z NARAVO .
•    4.5. Na Jesenicah  je potekal posvet med predstavniki AAG ter predstavniki podjetja E- Net okolje, ki v imenu Harsco d.o.o. pridobiva ustrezna okoljevarstvena soglasja in dovoljenja za predelavo bele žlindre kot stranskega produkta v proizvodnji jekla v podjetju Acroni na Jesenicah.
•    5.5.  – 7. 5. Vojko Bernard se je v imenu AAG udeležil dvodnevnega mednarodnega posveta o ukrepih za zaščito okolja , ki se je izvajala na otoku Krku, Hrvaška. 
•    12. 5. Novinarska konferenca ČEZMEJNO UKREPANJE V PRIMERU NESREČ V INDUSTRIJSKIH OBRATIH IN NUKLEARNIH CENTRALAH, ki jo je v okviru AAG v Trstu pripravila italijanska podružnica AAG – Greenaction Transnational.
•    17.5. EKO patrulja TNP
•    25.05 Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti
•    27.05. Posvet predstavnikov AAG s predstavniki podjetja Mambo d.o.o. Bled, ki v imenu kemične tovarne ATOTECH d.o.o. Podnart pridobiva okoljevarstveno dovoljenje
•    28.05. Udeležba na aktivnostih v okviru praznovanja ob 30-letnici TNP.
•    30.05. Protest v Škofji Loki zaradi nameravane izgradnje parkirišč na »NUNSKEM VRTU«
•    Redne mesečne dejavnosti
•    Obveščanje javnosti

IMAGE0036.JPG

Junij 2011
•    3.6.2011 – Podane pripombe in stališča AAG na javno razgrnitev OPPN PPC v LOG Več v prilogi na CDju
•    3.6.2011 – podana pobuda za uvedbo nepovratnih spodbud občanom pri rabi energetskih virov za potrebe klimatizacije zasebnih objektov Eko Skladu
•    6.6.2011 – vabilo na tabor Otroci v naravi – zeleni nadzornik narave s programom
•    10.6. 2011 – obisk pri Škofjeloškem županu Ješetu, vezano na pomoč civilni pobudi Škofja Loka, zaradi projekta Nunski vrt – obisk opravil Vojko Bernard
•    Priprava tem » Kako so onesnažena slovenska mesta in kaj storiti« in  »Bremena preteklosti z poudarkom na umetni akumulaciji vode«.
•    V skladu z pripravami na temo ‘kako onesnažena so slovenska mesta in kaj storiti’ ter tendencami po nacionalnem posvetu ‘bremena preteklosti s poudarkom na umetni akumulaciji vode’ smo v juniju objavili peticijo Vladi RS za raziskave in ohranitev podzemnih vodnih rezervoarjev na Muzejskem trgu v Kopru. Povezali smo se z Zavodom za kulturno dediščino. Prav tako smo nadaljevali z aktivnostmi za ohranitev voda – reke Save in se skoncentrirali na jez Moste, kjer se Savo izkorišča za pridobivanje električne energije. Za jezom je značilno veliko mulja, ki je onesnažen s stranskimi produkti železarske industrije na Jesenicah. Prav tako smo vpeti v pogovore s podjetjem, ki naj bi saniralo brežino Save ob jeklarni in se spoprijelo z belo žlindro
•    Preučevanje zakonske ureditve bioplinarn
•    Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti – objava na blogu, sodelovanje z novinarji
•    30.06 Izdaja polletne publikacije  V SOŽITJU Z NARAVO

IMAGE0082
Julij 2011
•    12.7 DRUGO IME NA ČRNI TABLI: G. Miha Ješe, Župan občine Škofja Loka
•    Odstop Vodje projekta in imenovanje novega vodje projekta (Zaradi nastopa v novi službi je podal odstopno izjavo Tony Mlakar. Na mesto vodje projekta je bila imenovana Saša Mlakar, opravljena je bila primopredaja del.
•    15.7: pritožba na sklep UE Ljubljana – v zadevi Ljubljanska tržnica
•    23.7 Otroci v naravi – tabor (Mladi nadzornik narave – prostovoljec!) ( tabor smo zaradi nizkih temperatur in slabega vremena odpovedali, namesto tega smo pripravili raziskovalni dan ob Mostnici in potoku Ribnica, ki sta obkrožena z gozdom in značilnim rastjem bolj vlažnih področij.
•    23.7. Novinarska konferenca : Plinski terminali in priprava na protest proti Barcolani novinarska konferenca, vsebinska priprava, predstavitev novih dokumentov, Potrditev izgradnje plinskih terminalov s strani Italije  (http://tvslo.si/predvajaj/terminali-razbesneli-okoljevarstvenike/ava2.111238106/), podan Javni poziv vladi RSza prepoved Barkovljane in proti plinskim terminalom
•    24.7 odprto pismo dr. Janezu potočniku
•    Pomoč civilni pobudi Motvajrevci ob razlitju gnojevke v bioplinarni Motvarjevci.
•    Redne in izredne mesečne naloge
•    Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti – objava na blogu, sodelovanje z novinarji
•    Priprava na stanja bioplinarn v Sloveniji
•    Priprava za nakup naprave za merjenje onesnaženosti zraka

helikopter
Avgust 2011
•    Redne in izredne mesečne naloge
•    7.8 peticija AAG: odločen NE o načrtih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, pripravljena peticija z namenom poslati jo na EU komisijo
•    11.8 Podano Javno mnenje o nevarnosti v karavanškem tunelu, pripravil člana AAG Andrej Čufer
•    19.8 podan predlog za začasni ukrep za povečanje varnosti in sprostitve prometa predoru Karavanke
•    17.8  in 29.8 EKO patrulja na območju Papir Servisa d.o.o, Ljubljana,  v skladu z namero ugotovitve onesnaženja slovenskih mest in pritožb okoličanov Papir Servisa smo opravili ekološko patruljo okoli lokacije Papir servisa, Eko patruljo je opravil Vojko Bernard in Božo Dukič
•    Podana prijava na Zdravstveni inšpektorat RS ter Inšpektorat RS za okolje in prostor  zaradi ogrožanja zdravja okoliških prebivalcev papir Servisa v Ljubljani.
•    Klic na pomoč okoljevarstveniku iz Trsta
•    23.8 podana zahteva za umik blokade na pritožbe AAG v zvezi s plinskimi terminali
•    Priprava peticije proti plinskim terminalom v Žavljah, ki je bila naslovljena na  EU Komisarja g. Potočnika skupaj z zahtevo po deblokadi
•    19.8 Poslano odprto pismo Vladi RS in ministru za promet  na temo: predlog začasnega ukrepa za povečanje varnosti in sprostitve prometa v karavanškem predoru.
•    Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti – objava na blogu, sodelovanje z novinarji

DSC01110
September 2011
•    2.9 Opozorila glede nepravilnosti pri izgradnji poljanske obvoznice – Škofja Loka, Izjava za javnost
•    4.9 Ekološka patrulja na obali bohinjskega jezera (Patruljo opravila Saša Mlakar)
•    5.9 protestno pismo MOPU proti ukinitvi statusa reke Soče kot naravne vrednote
•    EKO patrulja TNP: 25.9. Ekološka Patrulja na Debeli vrh, kjer razen problematike s parkiranjem, nismo ugotovili nič spornega (Patruljo opravila Saša Mlakar)
•    15.09 problematika  »Zakaj so v Sloveniji inšpekcijske službe na področju okolja ne-učinkovite« , na podlagi pritožb občanov Pirnič in Ilirske Bistrice smo problematiko začeli obravnavati v pogovorih in direktno z občani ( s problematiko se soočajo Vojko Bernard, Saša Mlakar, Božo Dukič, Matilda Škrlj, Tomaž Ogrin)
•    21.09  Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti
•    Pričetek izdelave študije ‘Kako okolje in narava vplivata na zdravje prebivalcev v Sloveniji’  – skladno z ugotovitvami eko patrulj, sodelovanj v postopkih  – kot stranski udeleženci (npr v primeru izkopa in predelave bele žlindre in vehamentnega odnosa novodobnih eko-podjetnikov in skupaj z nekaterimi strokovnjaki smo pričeli s študijo o vlivih narave in okolja na zdravje človeka, predvidevamo da bo študija zaključena v roku dveh let; aktivnosti pa so usmerjene v pomoč občanom ob problematiki, sodelovanju s strokovnjaki (zavod za zdravstveno varstvo Koper, Inštitut Jožef Štefan, Arso) in s pomočjo naprave za merjenje onesnaženosti zraka.
•    28.9 protestni shod krajanov Pirnič, podpora občanom s strani AAG
•    28.9. Ekološka patrulja Pirniče (hkrati z podporo občanom smo izvedli ekološko patruljo v okolici ‘Bioelektrarne’ Pirniče. Ugotovili smo da je stanje katastrofalno, da se občani legitimno pritožujejo in sklenili, da jim pomagamo. Patruljo sta opravila Vojko Bernard in Saša Mlakar.
•    Redne mesečne dejavnosti
•    Redna mesečna konferenca – obveščanje javnosti (blog, FB)
 DSC01106

Oktober 2011
•    3.10 pomoč pri ustanavljanju Civilne iniciative v Pirničah
•    6.10 tiskovna konferenca  – AAG Barcolana 2011
•    10.10 – Tihi protest AAG proti izgradnji plinskih terminalov na Barcolani 2011 Vodja Vojko Bernard
•    15.10 prejet odgovor zdravstvenega inšpektorata v zvezi z Bioplinarno Bioštrom Pirniče
•    17.10 – predstavitev študjie ‘Več svetlobe! Ali povedano drugače, naše popolno neznanje in norost’.    Prispevek je pripravil Andrej Čufer na temo osvetlitve in varnosti predorov in javne razsvetljave
•    17.10 Poziv Inšpektorju za okolje in prostor v Kranju za takojšnje ukrepanje v zvezi z predelavo bele žlindre na območju Acroni Jesenice, 13.10 dopis na Arso za pridobitev kopije odločbe o spremembi upravljalca za predelavo črne žlindre na področju Acronija Jesenice, predstavitev dokumenta/odločbe Arso, kjer se jasno vidi, da ima Harsco Minerali dovoljenje za predelavo črne žlindre in ne bele žlindre, prijava inšpekciji češ, da predelujejo tudi belo žlindro
•    19.10 novo, tretje ime na črni listi: g Petač in skupina, ki je vpletena v gradnjo Bioplinarne Petač v Zgornjih Pirničah.
•    19.10 Udeležba strateškega sveta nevladnih organizacija Gorenjske – MREŽE GROZD (na MOK se je strateškega sveta udeležila Saša Mlakar, imenovana je bila v upravni odbor strateškega sveta NVO Gorenjske)
•    25.10 Prejeto pismo Odbora za peticije pri EU Parlamentu – obravnavali bodo peticijo AAG – plinski terminali, dne 22.11 v Bruslju
•    Obvestilo javnosti o prispetju naprave za merjenje onesnaženosti zraka Cerex UV Hound in najava, da bomo merili zrak od decembra 2011 dalje
•    26.11 izjava za Javnost – Jedrsko Tržaško pristanišče
•    29.10 Programska konferenca AAG na Rudnem polju na Pokljuki, strokovno srečanje s sorodnimi naravovarstvenimi organizacijami iz Hrvaške, Srbije, Italije, priprava programskih izhodišč za nadaljnje delo AAG , prenos dobrih praks, priprava okvira programa in vsebine delovanja
•    Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti, Blog, FB, sodelovanje z novinarji

Fotografija0107
November 2011
•    3.11 sodelovanje na ustni obravnavi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nameravano gradnjo objekta za obdelavo odpadkov (sortirnica Mala Mežakla)
•    Nadaljevanje izvajanja študije Kako narava in okolje vplivata na zdravje ljudi
•    EKO patrulja Ilirska Bistrica, ki je privedla do kazenske ovadbe zoper neznane storilce, zaradi suma kaznivega dejanja zlitja smrdeče tekočine ter zavrnitve ukrepanja po uradni dolžnosti Eko patruljo sta opravila Vojko Bernard in Saša Mlakar, v sodelovanju z lokalno iniciativo.
•    08.11  problemska študija » Zakaj so v Sloveniji inšpekcijske službe na področju okolja ne-učinkovite« začetek študije, na podlagi ugotovitev AAG
•    Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

IMAGE0406

December 2011
•    1.dec eko patrulja Ilirska Bistrica, ponovljena meritev zraka
•    4. dec Kampanja okolje in zakonitost
•    16. dec Eko patrulja na pivško postojnskem področju -  Zaradi bioplina trpijo tla
•    Eko patrulja Bioplinarna Pirnične
•    23. dec konferenca: Črna lista in Izjava za javnost
•    Celoten december: akcija podpore: za namenitev dela dohodnine
•    Priprava programskega osnutka za leto 2012  v skladu s postavljeno strategijo delovanja za obdobje 2012 – 2017
•    Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Vse informacije o delovanju Alpe Adria Green so na spletnih straneh društva.
http://www.alpeadriagreen.bravehost.com/ , www,alpeadriagreen.wordpress.com/, http://www.imisije.wordpress.com/
V prilogi pa so objave medijev o delovanju AAG.

 

                                    Vojko Bernard,
                                    Predsednik AAG

Odgovor na poziv MOP v zvezi z pritožbo Smučarske zveze Slovenije v zadevi – povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem Polju


Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.
V Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
VOJKOVA 1B, 1000 LJUBLJANA

Datum:12.3.2012

Zadeva: Odgovor na vaš poziv 35620-2766/2010-39 z dne 09.03.2012 v zvezi z pritožbo Smučarske zveze Slovenije v zadevi – povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem Polju

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice, je bilo pozvano, da se izreče o pritožbi Smučarske zveze Slovenije z dne  9.2.2012 na odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) št. 35620-2766/2010-37 s katero je le-ta zavrnila izdajo naravovarstvenega soglasja stranki Smučarski zvezi Slovenije za  gradnjo – povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem polju.

V celoti zavračamo utemeljitev v posredovani pritožbi Smučarske zveze Slovenije
in ponovno vztrajamo na naših izjavah izraženih v izjasnitvi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v upravni zadevi izdaje naravovarstvenih pogojev in soglasja za povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem poljuki, smo ga prejeli s strani Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja, pod št. zadeve: 35620-2766/2010 z dne 27.10.2011.
V Alpe Adria Green smo podali sledeče pripombe na predložene dokumente, k upravnem postopku, ki nam daje pravico, da se izrečemo o vseh dejstvih in okoliščinah, kiso pomembne za odločbo:
Presoja sprejemljivosti posegov za povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanjena Rudnem polju.

ARSO se v svojem pozivu z dne 13.10.2011 sklicuje, da je predvideni poseg  načrtovan na zemljišču s sledečim naravovarstvenim statusom:

1/    v 3. varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, kjer velja Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10;
2/    na posebnem varstvenem območju Julijske Alpe (SPA – SI5000019), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08),
3/    na ekološko pomembnem območju Julijske Alpe (ID 21100), določenem z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04);
4/    geomorfološka naravna vrednota državnega pomena Pokljuka – planota (evid. št. 5430), določena s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 5t. 11/104, 70/06 in 58/09).

Ad1/    Nobeno od mnenj se ne opira na veljavni zakon o TNP (ZTNP 2010), ki v 13. členu (splošni varstveni režim v narodnem parku) določa:

(1) – Na območju narodnega parka je prepovedano,
28. graditi površinske vodne zbiralnike, razen zbiralnikov za napajanje živine;
29.  širiti obstoječa smučišča ali graditi nova.
Pri tem se postavlja vprašanje: ali se termin: akumulacijski bazen za zasneževanje napačno uporablja predvsem iz razloga, da se zavaja strokovno in drugo javnost in predvsem organe, ki odločajo o izdaji gradbenega dovoljenja in pripadajočih dokumentov presoje vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino, itd.
V danem primeru gre za površinski vodni zbiralnik v katerem se zbirajo odpadne (prečiščene?) vode in površinske vode s parkirnih in drugih prostorov, ki se odvajajo prosto brez predhodnega čiščenja. Prav tako se v njem zbirajo tudi ostale meteorne vode s celotnega območja smučišč in okoliških objektov!
Zaradi prepovedi v ZTNP je zahtevek za gradnjo kakršnegakoli površinskega zbiralnika na tem območju (kot tudi drugod v TNP) potrebno zavrniti in obstoječi, na črno zgrajeni objekt, porušiti!

Ker je nastala napačna uporaba pojmov: »akumulacijski bazen« namesto  »površinski vodni zbiralnik« menimo, da gre v tem primeru za poizkus obiti sedaj veljavni zakon o TNP in legalizirati ČRNO GRADNJO!  ZAHTEVAMO, DA SE BESEDI »AKUMULACISKI BAZEN« ZAMENJA Z BESEDAMI » POVRŠINSKI VODNI ZBIRALNIK« IN DA SE TA PRIMER OBRAVNAVA PO 13 ČLENU VELJAVNEGA ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU.

Ad 2/, 3/ in 4/
V postopku legalizacije »na črno« zgrajenega objekta (namesto dovoljene prostornine 1400 m3 je bil zgrajen bazen prostornine 5400 m3) je glede na
dejstvo pod Ad 1/ in zaradi  drugih dejstev potrebno ugovarjati priloženemu mnenju Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj (v nadaljevanju: Zavod) in strokovnemu mnenju Javnega zavoda Triglavski narodni park (v nadaljevanju: upravljavec) in sicer:

a/    Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj – Mnenje z dne 26.9.2011

–    Mnenje Zavoda je prvenstveno zreducirano na eno samo vprašanje: vpliv povečanja »akumulacije« (pozor – še en izraz za opisani objekt črne gradnje) na  populacijo divjega petelina na območju Rudnega polja.  V tem mnenju ugotavljajo, da nimajo neposrednih znanstvenih dokazov, da bo povečanje akumulacije bistveno vplivalo na populacijo divjega petelina, prav tako pa tudi nimajo dokazov, da ne bo bistveno vplivala nanjo. Vendar »z veliko verjetnostjo trdijo, da dejavnosti na širšem območju Biatlonskega centra negativno vplivajo na populacijo divjih petelinov« torej, kumulativen vpliv dejavnosti na tem območju so ocenili kot D – bistven.

V celoti pa ugovarjamo končnemu predlogu / mnenju Zavoda, kjer se le-ta
sklicuje na neko prejšnje mnenje, kjer so vpliv na cilje zavarovanega območja ocenili kot C – nebistven pod pogoji (ob upoštevanju omilitvenih ukrepov) in predlagali več omilitvenih ukrepov. Ker teh ukrepov nihče ne spremlja in ne ugotavlja njihovih učinkov je taka ureditev NEPRIMERNA in za naravo škodljiva! Mnenje Zavoda v celoti zavračamo.

b/    Javni zavod Triglavski narodni park – Strokovno mnenje z dne 26.9.2011

Pritrjujemo ugotovitvam upravljavca, da je »predmetni poseg absolutno
nesprejemljivo presojati zgolj v vzročno-posledični zvezi akumulacijski bazen / rastišča divjega petelina« in strinjamo se z ugotovitvijo glede problema kumulativnih vplivov »zaradi česar je upravljavec v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev za gradnjo objektov in naprav ter ureditev v sklopu Športno-rekreacijskega centra Rudno polje na Pokljuki opozoril, da bi morali biti takrat načrtovani posegi podvrženi izdelavi poročila o vplivih na okolje in posledično postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja« česar pa MOP ni upošteval.

–    Kljub vsem tem ugotovitvam, pa v celoti zavračamo »strokovno mnenje«  upravljavca, ki bi moral tudi v tem postopku izvajati svoja pooblastila javne službe ohranjanja narave na področju upravljanja narodnega parka (42. člen ZTNP) in zahtevati skladnost nameravanega posega z določbami zakona o Triglavskem narodnem parku (30. člen ZTNP, vse pa v povezavi s 14. členom (ugotavljanje škodljivosti ravnanj, posegov in dejavnosti) in 23. členom (ravnanja, posegi in dejavnosti)), česar pa posredovani dokument »strokovna ocena« ne vsebuje.
V zaključku smo navedli:

Da naslovni organ je dne 10.03.2011 prejel odločbo upravnega organa druge stopnje št.35607-8612011-22
Dne 6.7.2011, kjer je določeno, da se odločba št. 35620-2766/2010-16 z dne 20.04.2011 odpravi in se zadeva vrne upravnemu organu prve stopnje v ponoven postopek in odločanje. Pri ponovnem odločanju bi moral upravni organ prve stopnje prvenstveno odlačati po veljavnem zakonu o Triglavskem Narodnem Parku in ugotoviti, da je Na območju narodnega parka je prepovedano graditi površinske vodne zbiralnike, razen zbiralnikov za napajanje živine. Ravno tako bi morala prvenstveno upoštevati v svojih mnenjih, na podlagi poziva ARSO-a za izdajo strokovnih mnenj, Zavod Republike Slovenije ZA VARSTVO NARAVE – OBMOČNA ENOTA KRANJ ter Javni zavod Triglavski narodni park.

Pri izdaji svojih mnenj sta kršila tudi 2. člen ZVO-1-NPB4 (čistopis 13.1.2010),
2. člen
(namen in cilji zakona)
(1) Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(2) Cilji varstva okolja so zlasti:
1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,

(3) Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se:

2. spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja

Zavod RS za VARSTVO NARAVE – območna enota Kranj, bi se moral ravnati tudi po  ZON-UPB2 (2004) –  DOLŽNOSTI Zavoda za varstvo narave, ki v 118 členu pravi:

118. člen (zastopanje interesov ohranjanja narave)
Zavod ima pravico in dolžnost zastopati interese ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v vseh upravnih in sodnih postopkih, katerih predmet so sestavine biotske raznovrstnosti, naravne vrednote ali zavarovana območja.
Zavod po naši oceni tega ni storil in je kršil veljavno zakonodajo.

ARSO v novi odločbi nesporno ugotavlja, da se območje predvidenega posega nahaja v tretjem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, za katerega skladno s 13. členom ZTNP-1 veljajo predpisani varstveni režimi, med drugim je skladno z 28. točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1 prepovedano graditi površinske vodne zbiralnike, razen zbiralnikov za napajanje živine, ter, da gre v obravnavanem primeru za gradnjo površinskega vodnega zbiralnika in je poseg je kot tak v nasprotju z osemindvajseto točko prvega odstavka 13. člena ZTNP-1.

Dejstvo, da je v času naslovitve vloge za izdajo naravovarstvenega soglasja že veljal
(novi) zakon o TNP, narekuje, da se v celoti upošteva nova ureditev, predvsem tista v
poglavju IV. Pravila ravnanja in varstveni režimi in ne neki planski akti, ki so bili
sprejeti pred tem datumom in na katere se v svoji pritožbi z dne 22.02.2012 sklicujeta
Razvojni center Radovljica in Smučarska zveza Slovenije. V zvezi s tem je tudi
neumestna pripomba, češ, da je TNP (sicer še pred sprejemom novega zakona)
zagovarjal stališče, da je še sprejemljiva kapaciteta vodne akumulacije 6.400 m3 kar
soglasjedajalci niso upoštevali v upravnem postopku.

Pripominjamo pa, da je Zavod TNP v svojem predhodnem mnenju k povečanju
akumulacijskega bazena z dne 31.8.2010 sicer obširno opisal potek svojega
sodelovanja v dotedanjih postopkih za pridobitev naravovarstvenega soglasja in
opisal stanje v naravi po izvedbi del, ki so bila izvedena v nasprotju s pridobljenim
naravovarstvenim soglasjem za gradnjo akumulacijskega bazena s prostornino 1400
m3. Vendar pa v tem mnenju Zavod TNP ni ravnal v skladu s takrat (že) veljavnim
(novim) zakonom o TNP (Ur. List RS št. 52/10), ki v 13. členu (splošni varstveni režim
v narodnem parku) v naslednjih točkah določa, da je na območju narodnega parka
prepovedano:
8. graditi površinske vodne zbiralnike, razen zbiralnikov za napajanje živine;
29. širiti obstoječa smučišča ali graditi nova;
30. graditi objekte na obstoječih smučiščih, razen smučarskih prog, žičniških naprav
in stavb žičniških naprav ter izvajanja vzdrževalnih del;

Žal pa je nekaj nanizanih dejstev, ki jih navaja Smučarska zveza Slovenije, v celoti razgalilo dejanske razmere v NARODNEM PARKU, saj dejavnosti ŠRC resnično niso
edine, ki povzročajo prekomerne obremenitve okolja in naravnih vrednot in so nezdružljive s pojmom narodnega parka. Med temi so vsekakor
–    obremenitve v nekaterih vikendih presegajo 1.500 vozil na planoti in posledično ne  obremenjujejo samo urejenih parkirišč  temveč tudi druga področja gozdnih cest in jas,
–    na parceli, ki je po stavbni pravici last SZS se je zgradilo 5 lesenih objektov  namenjenih skladiščenju oskrbovalnih sredstev za Planinska društva kar posledično pomeni izvajanje helikopterskega oskrbovanja v visokogorju in večji vpliv na okolje,
–    izven-letališko helikoptersko pristajališče: investitor izgradnje ŠRC Pokljuka, je bil zavezan s soglasjem MORS in zahtevami TNP, da gradi pristajališče, ki ga investitor ne uporablja. Uporabljajo ga: Slovenska vojska, Planinska društva za oskrbovanje planinskih postojank, Triglavski narodni park in turistične agencije.
–    Helikoptersko oskrbovanje planinskih postojank v Julijskih Alpah: Porast števila dni, ko se izvajajo helikopterski poleti za oskrbovanje planinskih postojank, reševanje v gorah in urjenje, se povečuje. V letu 2011 je bilo helikoptersko oskrbovanje izvajano v 37 dneh. Številu dni oskrbovanja je sorazmerno tudi povečanje števila dnevnih poletov in kot posledica je bilo izvedenih 227 helikopterskih transportov na Rudnem polju.

Naj samo navedemo, da se tu navaja groba kršitev določbe 40. točke prvega odstavka 13. člena ZTNP-1, saj so (po opazovanju ŠRC) med navedenimi 227 izvedenimi helikopterskimi transporti v letu 2011 navedene kot uporabniki tudi turistične agencije.

Iz navedenega izhaja, da je skrajni čas, da se prepreči nadaljnja degradacija tega
dela TNP in, da se celovito naravovarstveno in okoljsko sanira obravnavani prostor,
ki ga je gradnja biatlonskega centra z vsemi že izvedenimi deli še močno poslabšala.

•    Alpe Adria Green je že pričela ločen postopek glede hilikopterskih prevozov na Pokljuko.
•    Alpe Adria Green je pravtako že pričela ločen postopek zoper Letališče Lesce, ki omogoča polete nad TNP

• Alpe Adria Green bo to leto izvedlo popis novih črnogradenj na tem območju, kar smo zavezali tudi z programom dela

Prizivni organ pozivamo, naj obravnava samo sporno zadevo – povečanje akumolacijskega bazena na Rudnem Polju – obrobne stvari, ki jih v prilogah pošilja kot priloge Smučarska Zveza, pa naj se izločijo, ker ti ne sodijo zraven obravnavanega predmeta pritožbe. Istočasno pa pričakujemo od njega, da bo v celoti zavrnil pritožbo Smučarske zveze Slovenije.

Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

Pozdrav iz Triglavskega narodnega parka - Pokljuka 13. marec 2012 LR (1)

Triglavski narodni park – Pokljuka 13. marec

pritožba SZS rudno polje_0001

pritožba SZS rudno polje_0002

pritožba SZS rudno polje_0003

pritožba SZS rudno polje_0004

 

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: http://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! http://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/