Pritožba AAG na gradbeno dovoljenje za izgradnjo objekta za predelavo odpadkov–Mala Mežaklja


clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26

4270 Jesenice

Republika Slovenija

Upravna enota Jesenice

Cesta m. Tita 78

4270 Jesenice Jesenice: 28. 11. 2011

Zadeva: Pritožba na sklep št:351-164/2011-22 (u..p.:MOP-UE0054-P2) z dne 14. 11. 2011

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenije, Hrvaške, Italije, Srbije,Vojvodine, Bosne in Hercegovine, v tem primeru nastopa kot stranski udeleženec, se pritožuje na izdano gradbeno dovoljenje v primeru.

· Alpe Adria Green posredno in neposredno zastopa prebivalce na tem območju nasprotuje gradnji tega objekta zaradi nezanesljive rešitve prečiščevanja izcednih vod. Izcedne vode iz tega objekta, bi bile speljane preko javne kanalizacije na Centralno čistilno napravo – Jesenice. Ta čistilna naprava je v zelo slabem stanju, kar je bilo potrjeno s strani občine na obravnavi. V kolikor bi upravljalec tega objekta prevzemal večje količine odpadkov od sedanje navoženih na deponijo Mala Mežaklja, bi lahko sedanjo čistilno napravo preobremenil ali pa bi celo prenehala delovati . Posledično z preobremenitvijo oziroma prenehanjem delovanja čistilne naprave, pa bi bilo onesnaženje reke Save, neizbežno, saj bi neprečiščene vode tekle direktno v njo.

· AAG ima pravico in dolžnost, da kjer koli in kadar koli v deželah kjer ima svoje predstavništvo in članstvo sme in mora zastopati pravice, bodisi skupine državljanov, posameznikov ali katerega koli naših članov, ki so mu kršene pravice v boju za ohranitev in varovanje okolja. Še posebno takrat, ko se jim zaradi nameravanih posegov (v tem primeru izgradnja gradnje objekta za predelavo odpadkov) zelo poslabša bivalno okolje. Dodatni prevozi na odlagališče odpadkov, kjer bi stal tudi zgoraj omenjen objekt, bi posledično povečali hrup, prašenje in izpuste CO2. Na sami obravnavi smo dobili odgovor, da občina sicer načrtuje sanacijo mostu na Hrušici in se bodo s tem transportne poti do samega načrtovanega objekta izognile samemu mestu Jesenice. Po sedanjih izkušnjah, kar jih imamo z obljubami v RS glede obljub in realnosti pa tej obrazložitvi ni verjeti.

· Brezkompromisno bo AAG nasprotoval izdaji tega gradbenega dovoljenja vse dokler ne bo v občini Jesenice postavljene nove čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod in dokler občina Jesenice ne sanira transportnih poti vključno z mostom.

Glede na navedeno pričakujemo, da bo naslovni organ v predmetnem postopku ugotovil, da za izdajo gradbenega dovoljenja niso izpoljeni osnovni okoljski pogoji – kriteriji, za izdajo gradbenega dovoljenja za ta objekt. Z izgradnjo tega objekta bi se povečali vplivi na okolje v tolikšni meri, da bi škodovali tako okoliškim prebivalcem kot tudi naravi.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard