Podržka zaštiti okoliša,koji bi u slučaju izgradnje HE Brodarevo 1 i Brodarevo 2, bio trajno uništen.


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija,  Bosna in Hercegovina.

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Izpostave: VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA, GMS: 051 311 450

Koordinacijski odbor NVO za zaštitu i očuvanje reke LIM

G. Amel Kurbegović

Prijepolje

Medjunarodna organizacija Alpe Adria Green iz Jesenic primila je vaš poziv za podaju podržke ka vašemu radu na zaštiti okoliša,koji bi u slučaju izgradnje HE Brodarevo 1 i Brodarevo 2, bio trajno uništen.

Izvršni odbor naše organizacije je donio jednoglasnu odluku, da se vam daje podržka, kod vaše borbe za  postizanje prava očuvanja okoliša rijeke Lim. Istina je, da je potrebno preči na korištenje obnovljivih izvora energije zbog smanjenja emisija, a to se ne sme raditi ,tako,da se uništava več postignute pravne odluke zaštite okoliša.

Zato ,Alpe Adria Green daje puno podržku vašem vašoj borbi za očuvanje vlastite životne sredine.

Pozdrav!

Jesenice, 29.7.2011                                           

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

 

Koordinacioni odbor NVO za zaštitu i očuvanje reke Lima

110/2011

28.07.2011. godine

PRIJEPOLJE

Pozivamo udruženja građana, stručnu javnost i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u borbi za osnovno ljudsko pravo – PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU! Jer…ugrožavanjem ovog prava, stanovnicima Brodareva i Prijepolja, su ugržena i sva ostala ljudska prava.

Problem: – posledice koje će proizvesti gradnja dve velike hidroelektrane na LImu, Brodarevi 1 I Brodarevo 2, za životnu sredinu I kvalitet života ljudi, koji vekovima tu žive.

Ko? – Brane će da gradi Kanadska firma REV:

Компанија «Renewable Energy Ventures (REV)» ltd. основана је на Девичанским острвима крајем маја 2008. године са уписаним и уплаћеним капиталом од 500 ЕВРА. Истовремено, основано је и регистровано у АПР-у истоимено предузеће са седиштем у Београду са капиталом од 500 ЕВРА. Предузеће је слободно (а на црно) пословало и у два пословна огранка – у Пријепољу и у Бродареву, иако наведени огранци нису регистровани у АПР-у. Oснивач и власник REV-Ltd. са седиштем на Девичанским острвима, «Reservoir Capital Corp», иза кога стоји извесни Рик Рул, у време оснивања „РЕВ“ располаже имовином од 2.658.269 USD и губитком од 2.935.292  USD.

Ovo je presudni trenutak – pomozite nam da sutra i vi ne biste bili prepušteni smo na milost i nemilost INVESTITORU koji:

Према доступним подацима из АПР-а, «РЕВ» д.о.о у 2008. години бележи губитак изнад висине капитала од преко 15.000.000,оо динара (укупна актива тек нешто више од 20.000.000,оо динара), у 2009. години  губитак изнад висине капитала од 109.000.000,оо динара (укупна актива фирме нешто више од 124.000.000,оо динара).У 2010. тој години предузеће такође бележи огромне губитке . Према подацима АПР-а из 2010. године, укупна актива «РЕВ» д.о.о износи 326.782.000,оо динара а укупни нето губитак 299.049.000,оо динара. Међутим, РЕВ у изјавама за јавност истиче да је до сада потрошио преко 8 милиона, па се поставља питање где је разлика од 3 до 8 милиона, да ли се та средства пласирају на црно итд.

Pokažite solidarnost – dok još nije kasno! – kako bismo se svi zajedno odbranili od kvazi investitora ( “stranih” mangupa) i odvratili potencijalne buduće uzurpatore, kompanija bez kredibiliteta i bankarskog boniteta:

– Пет месеци након оснивања «Renewable Energy Ventures (REV)» d.o.o. као фирма без референци, спорног кредибилитета и катастрофичног бонитета, добија Писмо о намерама FINDOMESTIC БАНКЕ а у корист Министарства рударства и енергетике РС,   којом банка исказује намеру да, у случају добијања енергетске дозволе, прати «Renewable Energy Ventures (REV)» d.o.o. у реализацији изградње две хидроцентрале на Лиму до износа од око 88.000.000 ЕУРА. Ради се о изјави о намери давања класичне банкарске гаранције потпуно несолвентном клијенту, без одговарајућих резервација према НБС, провере бонитета, провера по Закону о финансијском тероризму и сл. што се сматра  намером екстремно ризичног пласирања средстава пословне банке, без надзора НБС. Ова банка издаје још једно "Писмо о намерама", заведено под истим борјем и датумом РЕВу али без износа, што упућује на очигедан фалсификат.

Ovaj apel je posledica naše iscrpljenosti, zbog dugogodišnje borbe za pravo na zdravu životnu sredinu i kvalitetan život, jer mi se već godinama bezuspešno obraćamo nadležnim institucijama i ustanovama za zaštitu životne sredine. Oni uzurpatorima daju dozvole umesto da ih sprečavaju!

„РЕВ“ д.о.о од Завода за заштиту природе Србије (за разлику од детаљних и на закону заснованих услова датих за исти потез реке Лим извесној фирми ЕНЕРВОДА, у којим условима се указује на постојање два огромна природна добра у поступку заштите) добија скандалозне услове заштите природе који су супротни постојећим елаборатима о заштити наведена два предела изузетних одлика на потезу будућих електрана, које елаборате (а ради се о документима Завода) овај документ уопште не помиње. Иначе, услови заштите природе су издати уз позив на добијене енергетске дозволе, с тим да се у самим условима констатује пројектована снага хидроцентрала од 26 MW и 32,4 MW која надмашује максимално дозвољену снагу предвиђену енергетским дозволама (23 MW и 25 MW), што је свакако основ за одбијање издавања услова. Занимљиво,  Завод за зашиту природе је само 3 недеље пре издавања Услова РЕВ-у, истој фирми одбио захтев за издавање истих тих услова?!

Ne zna se da li nam je teže boriti se protiv zagađivača ili institucija koje su zadužene za zaštitu životne sredine i koje zagađivačima daju dozvole!

У таквим околностима, фирма «Renewable Energy Ventures (REV)» d.o.o. Београд, супротно Закону о енергетици и Правилнику о критеријумима за издавање енергетске дозволе…, без обавезујућих података о бонитету и других елемената који су саставни део захтева за издавање енергетске дозволе, добија од стране Министарства рударства и енергетике две енергетске дозволе- за изградњу хидроцентрала «Бродарево1» бр. 312-01-00640/2008-02 од 28.1.2009. год. и «Бродарево 2», и бр. 312-01-00639/2008-02 од 28.1.2009. год. са важењем до 8.2.2011. године са могућношћу продужења за још годину дана. У прилог основа за сумњу у законитост датих дозвола говори и део интерне комуникације Министарства Рударства и енергетике до којих се дошло.

Podsećamo:

1) Pre pet godina opština Prijepolje je usvojila strategiju razvoja gde je Lim imao turistički, privredni i ekološki značaj. Dakle, ovaj Predlog je u suprotnosti sa Strategijom razvoja opštine Prijepolje! Građani ove opštine su odlučili da žive od turizma, poljoprivrede i stočarstva. To je njihovo pravo! Ustav Republike Srbije garantuje pravo na zdravu životnu sredinu!

2) NVO za zaštitu i očuvanje reke Lim, s građanima ovog regiona, uporno i dosledno ukazuje na posledice, koje bi za životnu sredinu i kvalitet života građana imalo usvajanje novog Predloga prostornog plana Opštine Prijepolje i izgradnja predviđenih hidroelektrana, asfaltne baze i otvaranje rudnika.

3) Nisu se poštovale procedure i zakonska regulativa u proceduri izrade i pripreme za usvajanje Predloga prostornog plana Opštine Prijepolje. NVO za zaštitu i očuvanje reke Lim se bezuspešno obraćao predlagaču u više navrata, prilažući dokaze i iznoseći primedbe na Predlog.

4) Administrativni odbor Vlade Srbije je poništio Studiju uticaja na životnu sredinu, koju su investitori podneli Ministarstvu energetike RS

5) Desna obala Lima je u proceduri zaštite – tj. smatra se zaštićenim prirodnim dobrom do završetka procedure

6) Naš glas je jasan, namere iskrene i ciljevi skromni. Otvoreni smo za saradnju i pozivamo na dijalog sve zainteresovane strane.

7) Mi – građani Brodareva, ekolozi, ljubitelji prirode i zaštitnici tekovina, koristićemo sve demokratske metode boreći se za pravo na zdravu životnu sredinu i kvalitetan život. Mi smo to dužni precima i obavezni prema našoj deci! Mi ne možemo da biramo – mi nemamo drugi prostor za život! Investitor može – neka traži drugu lokaciju i drugi narod koji će usrećiti!

Kad je Aleksandar Veliki, pitao Diogena da li može da učini nešto za njega, Diogen je odgovorio: – Da! Skloni se! Zaklanjaš mi Sunce! – to je i naša poruka investitoru“ REV-u.

Amel Kurbegović, NVO za zaštitu i očuvanje reke Lim

amel.kurbegovic@gmail.com

 

KRŠENJE ZAKONSKE PROCEDURE I NE DOSTAVLJANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE U PRIBAVLJANJU DOKUMENATA

  1. Objava za izradu i davanje mišljena na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu nije objavljena na oba pisma(službena jezika opštine Prijepolje)- kako to predvidja Zakon.
  2. Zbog nepoštovanja zakonske procedure Studija uticaja na životnu sredinu poništena 21.04.2011.g Rešenjem Adaministrativne komisije Vlade RS br.353-1473/2011 . na Rešenje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja broj 353-02-01396/2010-02 od 09.09.2010.godine ( dostavljeno NVO“Prijatelji Brodareva“).
  3. Ne postoji dokaz o bonitetu preduzeća koje je nosilac projekta, tj. ne postoji Mišljenje Narodne banke Srbije o navedenom bonitetu.
  4. Lobiran Zavod za zaštitu prirode koji daje REV-u osnovne uslove zaštite prirode dok itlijanskoj firmi „Ener voda“, koja je planirala da gradi male brane, daje dosta duge i sveobuhvatne uslove u izradi Strudije o proceni uticaja na životnu sredinu.Kod mišljenja Zavoda za zaštitu prirode kompaniji REV ne pominje se da jezera zahvataju zaštićerno prirodno dobro „Ozren Jadovnik“, pa ispada, uporedjivanjem ova dva dokumenta, da male brane više štetno deluju na životnu sredinu nego velike.
  5. Direkcija za imovinu Vlade RS nije dala ponudu za korišćenje i potapanja zemljista kojim gazduju „Srbijavode“
  6. Muišljenje JKP“Lim“Prijepolje nije validno jer ono ne gazduje i ne snadbeva pijaćom vodom Brodarevo, u zoni sanitarne zaštite izvorišta, već prostorom zahvaćenim jezerima gazduje Mesna zajednica Brodarevo.
  7. Spomenici kulture: „turska džada“,manastiri Mili i Zastup kao i verski objekat- aktivno bošnjačko groblje u Gračanici projektom nisu obradjeni i predvidjeni načini njihove zaštite.
  8. Dokumenat- Rešenje o izdavanju vodnih uslova broj 325-05-936/2010-07 od 21.10.2010. izdato je po novom Zakonu o vodama a izdato bez priložene potrebne dokumentacije predvidjene obrascom O-1 (VU) , nedostaje izvod iz lista nepokretnosti, dokaz o rešenim imovinsko pravnim odnosima, izveštaj Revizione komisije o stručnoj kontroli projekta i dr., bez kojih, poštovanjem zakonske procedure, nebi moglo biti izdato.
  9. Pokušaj nelegalnog izvodjenje geoloških istraživanje tla na lokacijama HE „Brodarevo1 i 2“ bez elaborata i dozvole za izvodjenje radova koju izdaje Ministarstvo zažtite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.
  10. Mere i Elaborat tehničke zaštite i revitalizacije kulturnih dobara br.920/2 od 25.11.2010, za potrebe izgradnje hidrocentrala „Brodarevo1i 2“, radjen je od strane stručnog tima na čelu sa Gordanom Tošić direktorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo i ista potpisuje Elaborat čime se dovodi sukob interesa i neobjektivnosti istog dokumenta nad kome nije vršena tehnička kontrola od strane nepristrasnog tima.
Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.