AAG – Prijava, kot stranski udeleženec v postopku izdaje dopolnilnega okoljevarstvenega dovoljenja za Atotech Slovenija d.d., Podnart


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

Agencija RS za okolje

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana

Datum: 20.04.2011

Zadeva: Prijava, kot stranski udeleženec v postopku izdaje dopolnilnega okoljevarstvenega dovoljenja za Atotech Slovenija d.d., Podnart 43, 4244 Podnart, ki je z vlogo z dne 01.09.2010 zaprosila Agencijo RS za okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: novogradnja skladiščno-proizvodno-poslovnega objekta 23, skladišča jeklenk, parkirišča za osebna in tovorna vozila, rekonstrukcija obstoječega objekta 17 za potrebe postavitve devetih rezervoarjev za zbiranje odpadne vode in šestih rezervoarjev za skladiščenje demineralizirane vode ter dozidava prizidka za rezervoarje za nevarne snovi in polnilnice za električne viličarje, na zemljiščih s parc. št. 851, 852/1, 852/2, 852/4, 852/5, 852/7, 852/8, 853/4, 853/5, 853/6, 853/8, 853/9, 853/11, 981/6, 981/9, 988/18, 988/19, 988/20, vse k.o. Zaloše.

OBRAZLOŽITEV

V ALPE ADRIA GREEN, mednarodnem društvu za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu, Skladno z določili 64. člena Zakona o varstvu okolja za nameravani poseg, ki povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi se skladno z določili prvega in četrtega odstavka 153. člena tega zakona prijavljamo kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obrata, spremembo obrata in okoljevarstvenega soglasja za zgoraj navedeni poseg.

AAG meni, da ima ta projekt neposredni vpliv na varnost.
Izgradnja takega objekta, bi po direktivi EU – SEVESO ogrozila varnost na širšem območju, saj bi bilo, zaradi domino efekta, ogroženo širše območje.Vpliv nevarnih dogodkov kot so na primer: eksplozija, požar, izlitje in evaporacija na okolico bi bil v tem primeru katastrofalen zaradi ozke doline, v kateri se objekt nahaja.

Odpadna voda Voda, ki se bo uporabljala iz vodovodnega omrežja za tehnološke namene, lahko ogrozi vodotoke in podtalnico.

Odpadki
Ostaja nevarnost za nedosledno ločevanje odpadkov na kraju nastanka, ter s tem povečuje nevarnosti za okolje, predvsem pri čiščenju rezervoarjev, oljnih jam, separatorjev, lovilcev olj, odtekanje akumulatorske kisline…. ti sedimenti lahko znatno onesnažijo vodotoke in podtalnico.

Zgoraj navedena dejstva in nevarnosti potrjuje tudi ODLOK o Strategiji prostorskega razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce, sprejet v letu 2010 v 41. členu (usmeritve za območja potencialnih naravnih in drugih nesreč)

(4) Na obstoječih območjih tveganj zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi (sedanji viri tveganja Atotech in Orka v Podnartu) se upošteva varovalni pas v razdalji 150 m zaradi varovanja ljudi pred škodljivimi učinki večjih nesreč z nevarnimi snovmi, zato je v varovalnem pasu dovoljeno graditi le v skladu z ugotovitvami analiz tveganja (ki jih določi in izračuna strokovnjak za izdelavo poročil o vplivih na okolje). Vsi novi viri tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi se načrtujejo in izvedejo tako, da škodljivi učinki večjih nesreč z nevarnimi snovmi ne sežejo do območij, kjer se stalno ali občasno nahajajo ljudje.

Tudi ta odlok po našem mnenju ne definira podrobno, v kakšni razdalji je varna gradnja hiš, saj navaja le, da je dovoljeno graditi le v skladu z ugotovitvenimi analizami, ki pa niso navedene.

Zaradi vsega zgoraj navedenega, AAG nasprotuje izgradnji, ki bo obratovala po tehnologiji iz priložene dokumentacije, ki ni v celoti prilagojena direktivam EU.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

clip_image002

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana p.p. 2608

tel.: +386(0)1 478 40 00 faks.: +386(0)1 478 40 52

Agencija RS za okolje na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04–ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10), 58., 88. in 92. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v združenem upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obrata, spremembo obrata in okoljevarstvenega soglasja za poseg: novogradnja skladiščno-proizvodno-poslovnega objekta 23, skladišča jeklenk, parkirišča za osebna vozila, pretakališča P2 za pretakanje nevarnih snovi in odpadne vode, prizidka za prostor za rezervoarje za nevarne snovi, prizidka za polnilnico za električne viličarje, kovinske nadstrešnice za skladiščenje prazne embalaže, rekonstrukcija obstoječega objekta 17 za potrebe postavitve devetih rezervoarjev za zbiranje odpadne vode in šestih rezervoarjev za skladiščenje demineralizirane vode, z naslednjim

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST

1. da je stranka Atotech Slovenija d.d., Podnart 43, 4244 Podnart z vlogo z dne 01.09.2010 zaprosila Agencijo RS za okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: novogradnja skladiščno-proizvodno-poslovnega objekta 23, skladišča jeklenk, parkirišča za osebna in tovorna vozila, rekonstrukcija obstoječega objekta 17 za potrebe postavitve devetih rezervoarjev za zbiranje odpadne vode in šestih rezervoarjev za skladiščenje demineralizirane vode ter dozidava prizidka za rezervoarje za nevarne snovi in polnilnice za električne viličarje, na zemljiščih s parc. št. 851, 852/1, 852/2, 852/4, 852/5, 852/7, 852/8, 853/4, 853/5, 853/6, 853/8, 853/9, 853/11, 981/6, 981/9, 988/18, 988/19, 988/20, vse k.o. Zaloše.

2. da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke 6.c Priloge II, v povezavi s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07 in 32/09, v nadaljevanju Uredba) treba pridobiti okoljevarstveno soglasje;

3. da je Ministrstvo za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, 7.8.2007 v reševanje odstopilo vlogo z dne 3.7.2007, stranke – upravljavca, ATOTECH SLOVENIJA, Proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d. Podnart 43, 4244 Podnart za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat in da je naslovni organ dne 1.9.2010 prejel tudi vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za večjo spremembo obrata, ki zajema: spremembo lokacije skladišča F, novogradnjo objekta 23, ki zajema proizvodnjo in skladišče nevarnih snovi, skladišče jeklenk, zadrževalni bazen padavinskih vod in lovilca olj, pretakališče P2, rezervoarje za nevarne snovi R2-R7, rezervoarje od R8-R16 za odpadno vodo, polnilnico za električne viličarje, vgradnjo senzorjev za HCN, merilnikov za nivo vode v mokrem filtru za čiščenje odpadnega zraka in vgradnjo lopute za izpust iz obstoječega mokrega filtra iz proizvodnje cianidnih pripravkov, vgradnjo senzorjev nivoja mokrega filtra na linijah 12, 13, 14, razširitev hidrantnega omrežja ter izgradnjo bazena za požarno vodo. Skladno s prvim odstavkom 174. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1) se za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječe obrate določba 88. člena ZVO-1 glede sodelovanja javnosti ne uporablja, za večjo spremembo obrata pa je skladno z 88. členom ZVO-1, javnosti zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju.

4. da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja pristojna Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana;

5. da se bo presoja vplivov na okolje izvedla v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja;

6. da je območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, določeno v:

– poglavju 7. Določitev vplivnega območja posega v Poročilu o vplivih na okolje za skladiščno – proizvodno – poslovni objekt in parkirišče, Atotech Slovenija d.d., Podnart, št. 50/2010, 31.08.2010, dopolnjeno 17.03.2011, Marbo, d.o.o., Bled, Alpska cesta 43, 4248 Lesce;

– v poglavju 10 Varnostnega poročila ATOTECH d.d., št. 51/3-2010, z dne 12.7.2010, dopolnjeno 25.8.2010, 17.3.2011 in Prilogi 12/2 (Grafični prikaz vplivnega območja za zdravje in premoženje ljudi ter okolje za večjo spremembo v M 1:1000) Varnostnega poročila ATOTECH d.d., št. 51/3-2010, z dne 12.7.2010, dopolnjeno 25.8.2010, 10.3.2011.

7. da se v tem postopku ne bo izdalo okoljevarstveno soglasje, pač pa se bo z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja štelo, da je bilo odločeno tudi o okoljevarstvenem soglasju;

8. da se podatki o nameravanem posegu pridobijo na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana;

9. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način na oglasnih deskah na naslovih Agencije RS za okolje, Vojkova 1a, 1102 Ljubljana, Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica, Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, ter v svetovnem spletu na spletnih straneh Agencije RS za okolje in Občine Radovljica;

10. da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, idejno zasnovo nameravanega posega, poročilo o vplivih na okolje, varnostno poročilo, strokovno oceno o ustreznosti varnostnega poročila, in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju zagotovljen

od 25.3.2011 do 26.4.2011

na sedežu Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica,

in sicer:

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 15.00 ure

sreda od 7.00 do 17.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

12. da se mnenja in pripombe lahko v roku iz 10. točke javnega naznanila:

· vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih poteka predstavitve dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja na sedežu Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica ali

· posredujejo v pisni obliki na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.

Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz 11. točke javnega naznanila.

Skladno z določili 64. člena Zakona o varstvu okolja vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega in četrtega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni v prejšnjem odstavku imajo položaj stranskega udeleženca v postopku po predpisih o upravnem postopku, v kolikor menijo, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa in če v roku iz tretjega odstavka 58. člena tega zakona vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

V primeru, da se zahteva udeležba v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Številka: 35415-7/2010-16 Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr.

Datum: 25.03.2011 direktorica Urada za varstvo okolja in narave