AAG zahteva preglednost v zvezi z gradnjo hitre železnice v Sloveniji


Novinarska konferenca AAG 31.03.2011

clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

IZJAVA ZA JAVNOST

AAG zahteva preglednost v zvezi z gradnjo hitre železnice v Sloveniji

Projekt mora biti javno obravnavan

Potrebno je čezmejno ocenjevanje o vplivih na okolje

Zahtevamo, da bi projekt hitre železnice v Sloveniji postal javen. Proga za hitre vlake (TAV) spada v Prioritarni načrt 6. Koridorja Lizbona-Kiev. V projektu sodeluje pet držav, med katerimi so štiri članice evropske skupnosti (Francija, Italija, Slovenija in Madžarska). Kljub temu zgleda, da postopek ocenjevanja čezmejnega vpliva na okolje ni bil še aktiviran. Na ta način prebivalstvo ne more sodelovati pri odločitvah (konvencija UNECE Espoo iz leta 1991 o ocenjevanju čezmejnih vplivov na okolje). Mnenje lokalnega prebivalstva pogojuje normative postopka za ocenjevanje vplivov na okolje in s tem izvajanje projekta. Neupoštevanje sodelovanja prebivalstva krši Aarhuško konvencijo iz dne 25/6/1998 prav na točki, ki določa sodelovanje prebivalstva pri odločanju (6. člen).

Opozarjamo tudi na dejstvo, da neizvajanje ocenjevanja vplivov na okolje onemogoča ocenjevanje resničnega vpliva, ki bi ga ta projekt imel samo na obmejnem območju Italija-Slovenija. Tukaj so predvidena velika dela pri gradnji približno 40 km predorov pod Krasom. To pa predstavlja velika tveganja za celotno okolico in podzemne reke, ki tam tečejo (Timava).

Delitev postopka ocenjevanja vplivov na okolje (začne se v Franciji, nadaljuje v Italiji in prispe do Slovenije) obide prav to evropsko normativo (glej tudi odločitev, ki jo je sprejelo sodišče 28.2.2008 v primeru C-2/07, kar se tiče postopka o ocenjevanju vplivov na okolje, ki se ga ne sme razdeliti, ker to prepreči celotni kumulativni učinek, ki ga ima ta poseg). Direktiva 85/337/CEE, tako kot jo dopolnjuje Direktiva 97/11/CEE, določa, da informacije, ki jih je treba posredovati v študiji o vplivih na okolje, morajo še posebno vsebovati »opis fizičnih značilnosti celotnega projekta«.

AAG chiede la massima trasparenza sullaTAV in Slovenia

il progetto deve essere sottoposto alla consultazione pubblica

necessaria la VIA transfrontaliera

AAG chiede venga reso pubblico il progetto dell’alta velocità ferroviaria in Slovenia. La linea ad alta velocità (TAV) fa parte del Progetto Prioritario 6 Corridoio Paneuropeo V Lisbona-Kiev. Il progetto interessa nel suo complesso cinque paesi di cui quattro dell’Unione Europea (Francia, Italia, Slovenia, Ungheria). Ciò nonostante non risulta essere stata attivata la procedura di V.I.A. transfrontaliera non permettendo così una effettiva partecipazione della popolazione interessata (Convenzione UNECE di Espoo del 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale transfrontaliero). Le norme sulla procedura di V.I.A. condizionano la realizzazione del progetto al consenso informato della popolazione locale. Il mancato coinvolgimento della popolazione vìola inoltre la Convenzione di Aarhus del 25/6/1998 nella parte in cui stabilisce la partecipazione del pubblico al processo decisionale (art. 6).

AAG denuncia anche che la mancata valutazione ambientale complessiva rende impossibile valutare il reale impatto del progetto che nella sola zona di confine Italia-Slovenia prevede imponenti lavori di escavazione con la realizzazione di circa 40 km di gallerie sotto il Carso con gravi rischi per l’intero ambiente ipogeo e i corsi d’acqua sotterranei (fiume Timavo).

Il frazionamento della procedura di VIA (fin qui seguito a partire dalla Francia per arrivare in Italia e ora in Slovenia) aggira inoltre la stessa normativa comunitaria (si veda anche la sentenza Corte Giustizia 28 febbraio 2008, nella causa C-2/07, in ordine alla non aggirabilità della VIA, attraverso un frazio…”.namento dei progetti che impedisca la considerazione dell’effetto cumulativo dell’opera). La Direttiva 85/337/CEE così come integrata dalla Direttiva 97/11/CE, stabilisce che le informazioni da fornire nello studio di impatto ambientale devono comprendere in particolare “una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto

STA 31.03.2011

Okoljska organizacija Alpe Adria Green zahteva, da vlada obelodani projekt gradnje hitre železnice med Divačo in Trstom, ki bo del petega koridorja, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik organizacije Vojko Bernard. Opozoril je, da bo imela izvedba projekta zelo velike posledice za okolje oz. za Kras.

Foto: Dokumentacija DRC.SI

Kot je pojasnil predsednik tržaške naravovarstvene organizacije Greenaction Transnational Roberto Giurastante, projekt proge za hitre vlake, ki spada v peti koridor Lizbona – Kijev, zadeva pet držav – Francijo, Italijo, Slovenijo, Madžarsko in Ukrajino. Dodal je, da je bil načrt deloma že sprejet, vendar brez celotne ocene njegovega vpliva na okolje.

Tako kot Bernard je tudi Giurastante izrazil skrb, da v tem trenutku ni nobene novice o tem, kako oz. kje točno bo potekala trasa slovenskega dela proge Divača – Trst, zaradi česar se ne da oceniti njenega vpliva na okolje.

Po besedah italijanskega aktivista imajo v Italiji več informacij, za razumevanje vpliva projekta na okolje pa bi bilo nujno, da bi bili podatki dostopni tudi v Sloveniji. Okoljevarstveniki se pri tem bojijo predvsem za slovenski in italijanski Kras, je dodal.

Tu je po podatkih Alpe Adria Green predvidenih okoli 40 kilometrov predorov. "Škoda, ki bo prizadela podzemski Kras, bo nepopravljiva. Projekt bo ogrozil podzemske jame in različne vodne tokove," je zatrdil Giurastante.

Na molk slovenskih oblasti v zvezi s projektom ter možne hude okoljske posledice je opozoril tudi Edi Fabjan iz Civilne iniciative Kras. Razložil je, da bo trasa posegla v Kraški regijski park ter izpostavil učinke njene gradnje – med drugim tresenje tal zaradi vrtanja. Omenil je še možni vpliv na vodno zajetje Brestovica, ki z vodo oskrbuje celoten Kras, predvideno pa je, da bo kmalu v večji meri tudi Obalo.

Poleg tega projekt prinaša zelo visoke stroške, je dejal predsednik odbora No Tav v Furlaniji – Julijski krajini Giancarlo Pastorutti. Povedal je, da bo kilometer železniške proge pod zemljo v Italiji stal 120 milijonov evrov, Bernard pa je za STA pojasnil, da bodo stroški v Sloveniji še višji, in sicer 150 milijonov evrov za kilometer.

Iz Divače do Trsta potuje 12 vlakov dnevno, je še spomnil Pastorutti. Ti vlaki vozijo 80 kilometrov na uro, z manjšimi spremembami pa bi lahko njihovo hitrost povečali na 120 kilometrov na uro, torej bi bolj kot novo traso veljalo izboljšati že obstoječo, je menil.

Glede na informacije, s katerimi razpolagajo v Italiji, sta sicer za slovenski del trase na voljo dve možnosti, je pojasnil predsednik italijanskega Pripravljalnega odbora za novo kraško občino Dario Vremec. T.i. rdeča varianta predvideva, da bi vlaki vozili 250 kilometrov na uro, t.i. zelena varianta pa, da bi vozili 160 do 200 kilometrov na uro.

Pri izvajanju projekta je po prepričanju Giurastanteja kršena konvencija UNECE Espoo, ki predvideva ocenjevanje čezmejnih vplivov na okolje. Prav tako je kršena Aarhuška konvencija, po kateri mora pri odločanju sodelovati tudi prebivalstvo, je poudaril in dodal, da je projekt zaobšel še evropsko direktivo, ki določa, da morajo informacije, ki jih je treba posredovati v študiji o vplivih na okolje, vsebovati "opis fizičnih značilnosti celotnega projekta".

Alpe Adria Green bo zdaj zahtevo po predstavitvi projekta javnosti ter prenehanju kršenja konvencij posredovala na ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvu za promet, v vednost pa jo bo poslala še predsednikom države, vlade, DZ, in državnega sveta, je konferenco sklenil Bernard.

Posnetek celotne novinarske konference